Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S22710

Hankkeen nimi: UTELIAS 1.0 - Uusista teknologioista intoa oppimiseen ja opettamiseen

Toimintalinja: 4. Koulutus, ammattitaito ja elinikäinen oppiminen

Erityistavoite: 9.2. Kasvu- ja rakennemuutosalojen koulutuksen tarjonnan ja laadun parantaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.2.2022 ja päättyy 31.8.2023

Toiminnan tila: Toiminnassa

Vastuuviranomainen: Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Hämeen ammattikorkeakoulu Oy

Organisaatiotyyppi: Ammattikorkeakoulu

Y-tunnus: 2617489-3

Jakeluosoite: PL 230

Puhelinnumero: 03-6461

Postinumero: 13101

Postitoimipaikka: Hämeenlinna

WWW-osoite: http://www.hamk.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Martti Majuri

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Tutkimusyksikön johtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: martti.majuri(at)hamk.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358405879883

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Utelias on ihminen, joka on innokas saamaan tietoonsa tai kokemaan jotakin aivan uutta (Suomisanakirja.fi)

Kanta-Hämeen maakuntaohjelmassa digitalisaation edistäminen nähdään kaikkia toimintalinjoja koskevana horisontaalisena kehittämistavoitteena. Digitalisaation aiheuttamat muutokset ja ennen kaikkea uudet mahdollisuudet tulee hyödyntää niin tuotannossa, palveluissa kuin koulutusjärjestelmässäkin. Utelias 1.0 edistää digitalisaatiota ja uusien teknologisten ratkaisujen hyödyntämistä toisen asteen ja vapaan sivistystyön opetuksessa ja oppimisessa. Hanke hälventää uusien teknologioihin liittyviä pelkoja, madaltaa niiden opetuskäyttöön liittyviä esteitä sekä pyrkii lisäämään sekä naisten että miesten kiinnostusta uusia teknologioita kohtaan. Hankkeessa yhdistetään Hämeen ammattikorkeakoulun teknologiaosaaminen ja pedagoginen osaaminen sekä toisen asteen oppilaitoksissa jo tehty kehittämistyö toisen asteen oppimisratkaisujen uudistamiseksi Kanta-Hämeen alueella.

Hankkeen tavoitteena on lisätä toisen asteen ja vapaan sivistystyön opettajien ja ohjaajien tietoisuutta uusista teknologioista ja virtuaalisista oppimisympäristöistä, kuten ohjelmistoroboteista, VR/AR-teknologioista, oppimis- ja osaamisanalytiikasta sekä pelimoottoreista sekä näiden soveltamisesta toisen asteen opinnoissa. Hankkeeseen osallistujat saavat omakohtaisia kokemuksia tekemällä yksilö- tai ryhmätyönä kokeilun, jossa he soveltavat valitsemaansa teknologista ratkaisua omaan opetustyöhönsä. Osana hanketta tehdään Kanta-Hämeen toisen asteen oppilaitoksissa tarvekartoitus, ja kartoituksen tulosten pohjalta laaditaan jatkokehityssuunnitelma opetuksen ja oppimisen uudistamiseksi ja uusien teknologioiden laajamittaiseksi hyödyntämiseksi. Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa. Hankkeen toiminnat eivät ole suunnattu pelkästään miesvaltaisille teknologia-aloille, vaan nimenomaan kaikille aloille. Sukupuolinäkökulma huomioidaan tarpeiden kartoituksessa sekä hankkeen tiedotuksessa ja markkinoinnissa. Hanke edistää osaltaan kestävää kehitystä linkittyen muuhun Hämeen ammattikorkeakoulun hanketoimintaan.

Hankkeen toimenpiteet jakautuvat neljään vaiheeseen seuraavasti:

Vaihe 1 valmistelu

Kohderyhmän kokoaminen, valmennussuunnitelman tarkentaminen kohderyhmän tarpeiden mukaiseksi, kartoitus digitaalisten opetus- ja ohjausratkaisujen kehittämistarpeista Kanta-Hämeen toisen asteen oppilaitoksissa.

Vaihe 2 valmennus

Kohderyhmän valmennus, joka sisältää 3 lähipäivää sekä ohjattua etätyöskentelyä. Valmentajina toimivat Hämeen ammattikorkeakoulun, HAMK Smart ja HAMK Edu -tutkimusyksiköiden asiantuntijat sekä ostopalveluna ulkopuoliset asiantuntijat. Valmennuksessa perehdytään uusiin teknologisiin ratkaisuihin esimerkkeihin niiden opetuskäytöstä.

Vaihe 3 kokeilut

Valmennukseen osallistuvat suunnittelevat ja toteuttavat yksilö tai ryhmätyönä kokeilun, jossa he uudella tavalla soveltavat uusia digitaalisia ratkaisuja opetus- ja ohjaustyössään.

Vaihe 4 levittäminen ja juurruttaminen

Valmennuksen osallistuvien kokeilut arvioidaan ja kokemukset levitetään Kanta-Hämeen toisen asteen ja vapaan sivistystyön oppilaitoksiin. Laaditaan suunnitelma digitaalisten ratkaisujen käytön kehittämiseksi maakuntaohjelman tavoitteiden suunnassa Kanta-Hämeen oppilaitoksissa.

Hankkeen tuloksina syntyy:

Noin 10 kokeilua uusien teknologioiden soveltamisesta opetus- ja oppimiskäyttöön toisen asteen tai vapaan sivistystyön opinnoissa;
Kokeiluista ja niiden tuloksista kertova audiovisuaalinen loppuraportti;
24/7 tarjolla oleva autonominen, uusiin digitaalisiin opetus- ja ohjausratkaisuihin perehdyttävä kurssi;
Suunnitelma digitaalisten ratkaisujen käytön kehittämiseksi maakuntaohjelman tavoitteiden suunnassa Kanta-Hämeen oppilaitoksissa.

Hankkeen toteutusaika on 1.2.2022 - 31.8.2023. Hankkeen toteuttaja on Hämeen ammattikorkeakoulu.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

- Toisen asteen oppilaitosten opettajat ja ohjaajat

- Vapaan sivistystyön opettajat ja ohjaajat

4.2 Välilliset kohderyhmät

- Toisen asteen oppilaitoksissa opiskelevat

- Vapaan sivistystyön opiskelijat

- Muut koulutuksen järjestäjät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 59 920

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 0

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 79 894

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 0

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Kanta-Häme

Seutukunnat: Forssan, Riihimäen, Hämeenlinnan

Kunnat: Riihimäki, Hämeenlinna, Janakkala, Forssa, Hattula

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 20

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Suomalainen ammatillinen koulutus ja työmarkkinat ovat edelleen sukupuolittuneet. Naisten osuus ei-perinteisillä aloilla, kuten tekniikka, on n. 20 % ja miesten osuus ei perinteisillä aloilla, kuten sosiaali- ja terveysala, on noin 10 %. Osa-aikaisista työllisistä naisia on n. 65 % ja miehiä 35 %. Kokoaikaisista työllisistä vastaavat luvut ovat 46 % ja 54 %.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hankkeen toteutuksessa huomioidaan sukupuolinäkökulma. Sukupuolten tasa-arvon edistämiseksi hankkeen toimenpiteissä huomioidaan opetusministeriön julkaisu: Ehdotus valtioneuvoston strategiaksi koulutuksellisen tasa-arvon edistämiseksi. Opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2012:28. Erityisesti otetaan huomioon nykytilaa tarkasteleva julkaisun osa 1 sekä osasta 2, Toimenpiteet koulutuksellisen tasa-arvon edistämiseksi, luvut 4 Toisen asteen yhteistyö, 6 Ammatillinen koulutus sekä 12 Kohti sukupuolitietoista työelämää. Hankkeen toimenpiteet eivät ole suunnattu pelkästään miesvaltaisille teknologia-aloille, vaan nimenomaan kaikille aloille. Sukupuolinäkökulma huomioidaan tarvekartoituksessa sekä hankkeen tiedottamisessa ja markkinoinnissa.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen osatavoite on sukupuolten tasa-arvonedistäminen. Uusien digitaalisten teknologioiden kiinnostavuutta ja tekniikan alojen vetovoimaa myös naisten keskuudessa pyritään edistämään. Sukupuolinäkökulma sisällytetään projektin toimenpiteisiin.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 1 2
Hankkeessa huomioidaan ympäristöosaaminen ja -vastuullisuus. Luonnonvarojen kestävää käyttöä edistävät sähköiset aineistot, pilvipalveluiden sekä virtuaalisten oppimisympäristöjen käyttö. Hankkeen materiaalit ja julkaisut tehdään ensisijaisesti sähköisesti.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 1 2
Valmennuksessa huomioidaan etätyöskentelyyn liittyvät mahdollisuudet, jotka vähentävät uusiutumattomien luonnonvarojen käyttöä ja edistävät vähähiilisyyttä. Työskentelyssä hyödynnetään digitaalisia materiaaleja, verkko-oppimisympäristöjä sekä verkkokokousympäristöjä, jotka vähentävät liikkumista ja siten kasvihuonepäästöjä. Hanke toteutetaan suppealla maantieteellisellä alueella.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 1
Arvostetaan ja otetaan huomioon kaikessa toiminnassa ihmisten hyvinvoinnin edistämisen lähtökohtana. Ekologista kestävyyttä edistetään myös välillisesti ohjauksen ja valmennuksen kautta.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 1
Arvostetaan ja otetaan huomioon kaikessa toiminnassa ihmisten hyvinvoinnin edistämisen lähtökohtana. Ekologista kestävyyttä edistetään myös välillisesti ohjauksen ja valmennuksen kautta.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Ei vaikutuksia.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 2 2
Toiminnassa painotetaan energia-, ympäristö- ja materiaalitehokkuutta, jotta raaka-aineita käytetään taloudellisesti, jätteitä syntyy mahdollisimman vähän ja kierrätys toimii tarkoituksenmukaisesti. Hankkeen materiaalit ovat ensi sijassa avoimia ja sähköisiä.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Ei numerisesti asetettua vaikuttavuutta. Tavoitetta kuitenkin tuetaan välillisesti ohjauksen ja valmennuksen kautta.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 1 2
Edistetään koulutuksen ja yritysten välistä yhteistyötä sekä nähdään digiosaaminen kasvavana tulevaisuuden osaamistarpeena. Tuetaan Kanta-Hämeen maakuntaohjelman tavoitteiden suuntaisesti maakunnan elinkeinorakenteen kestävää kehittämistä.Tavoitetta edistetään lähinnä linkittyen muun hanketoiminnan kanssa.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 2 2
Hankkeessa hyödynnetään digitaalisia ratkaisuja ja edistetään niiden hyödyntämistä opetuksessa ja oppimisessa toisella asteella sekä vapaassa sivistystyössä.
Liikkuminen ja logistiikka 2 2
Hankkeessa työskennellään osittain verkossa turhaa matkustamista välttäen. Lähitapaamiset suunnitellaan saavutettavuudeltaan huolellisesti ja taloudellisesti järkevästi.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 3 4
Hanke madaltaa opettajien ja ohjaajien kynnystä ottaa omassa työssään käyttöön uusia teknologisia ratkaisuja. Opettajien ja ohjaajien usko omiin kykyihin ja digiosaamiseen vahvistuu.
Tasa-arvon edistäminen 3 2
Sukupuolten välistä tasa-arvoa pyritään edistämään lisäämällä uusien teknologioiden kiinnostavuutta niin naisten kuin miestenkin keskuudessa. Hankkeen toimenpiteet kohdistuvat niin mies- kuin naisvaltaisillekin aloille.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 2 2
Erityisryhmät ja aliedustetut ryhmät huomioidaan. Hanke pyrkii edistämään tasavertaisuutta tulevaisuudessa yhä tärkeämmän digiosaamisen alueella.
Kulttuuriympäristö 2 2
Hanke edistää opettajien roolin ja yksilöllisten oppimispolkujen edellyttämää kulttuurista muutosta.
Ympäristöosaaminen 1 1
Hankkeen toiminnassa otetaan huomioon kestävän kehityksen edistäminen ml. ohjaukset ja valmennukset.

9 Loppuraportin tiivistelmä

-