Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S22712

Hankkeen nimi: VoL1 - Vaihtoehtoiset oppimisympäristöt Lapissa

Toimintalinja: 9. REACT-EU:n ESR-toimenpiteet

Erityistavoite: 12.3. Digitaalisten taitojen parantaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.12.2021 ja päättyy 31.8.2023

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Eduro-säätiö sr

Organisaatiotyyppi: Säätiö

Y-tunnus: 1508035-7

Jakeluosoite: Kairatie 75, PL 110

Puhelinnumero: 0207109320

Postinumero: 96101

Postitoimipaikka: Rovaniemi

WWW-osoite: http://www.eduro.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Riitta Harmanen

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Toimitusjohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: riitta.harmanen(at)eduro.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 044 713 9447

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

Osatoteuttajat

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hankkeen taustaa

Opiskelu- ja työelämä on muuttunut koronapandemian aikana hurjasti. Sekä yksityisissä yrityksissä, että julkisella sektorilla puhutaan digiloikasta ja uudenlaisista työtavoista, joita yhteiskunnan eristäytyminen on pakottanut työyhteisöt luomaan. Erilaiset virtuaaliset ja monipaikkaiset työskentelytavat ovat tulleet jäädäkseen, sillä on huomattu, että työn tekemisen tapoja on mahdollista organisoida uudenlaisella tavalla.

Työttömän näkökulmasta korona-aika on näyttäytynyt yhteiskunnan palveluiden sulkeutumisena. Yhteiskunnan sulkeutuessa työttömät jäivät luonnollisesti kotiin ja erilaisissa työelämäkuntoutuksen palveluissa olevat työttömät saivat osan palveluista etänä ennen kuin toimintaan pystyttiin palaamaan koronarajoitusten salliessa. Palveluiden tarjonnassa oli kuitenkin suuria alueellisia eroja myös eri kohderyhmien välillä, eihän digitalisaatio ollut kuitenkaan ennen koronapandemiaa työpajakentälle kovinkaan laajasti hyödynnetty tai itsestään selvä osa palveluita ja toimintatapoja.

Koronapandemia asettikin työpajakentän ennen näkemättömän haasteen eteen. Työpajakentässä ovat edustettuina perinteisesti toiminnalliset ja käytännönläheiset ammatit, joita sulkutilan tullessa ajateltiin mahdottomaksi toteuttaa etävalmennuksena. Myös työpajojen valmennushenkilöstön osaaminen ei vastannut sellaista tasoa, millä nopeaa vauhtia digitalisoituva kenttä voisi tuottaa virtuaalista työpajatoimintaa asiakkailleen. Koronapandemian aikana havaittiin, että alueellista kehittämistä digitalisaation hyödyntämisessä kuitenkin tarvitaan.


Hankkeen tavoite

VoL1 -hankkeen tavoitteena on vahvistaa työpajoilla työskentelevän valmennushenkilöstön osaamista ja valmiuksia tarjota työpajojen asiakkaille uudenlaisia, moderneja ja digitaalisia vaihtoehtoja työtehtävien suorittamiseen työpajoilla. Hankkeen tavoitteena on myös vahvistaa hankkeen asiakkaiden digitaitoja, jotta heidän mahdollisuutensa sijoittua digitalisoituneeseen työelämään kasvaisi.


Hankkeen toimenpiteet

Hankkeessa kehitetään virtuaalinen työvalmennuksen tarpeita vastaava etävalmennuksen malli, jonka sisältöjen rakentamisesta, erilasten valmennusmenetelmien testaamisesta ja pilotoinnista vastaavat hankkeen toteuttajina toimivien Eduro-, Meriva- ja Saura-säätiöiden hankkeessa työskentelevät valmentajat. Työtehtävien ohjeistukset, sisällöt ja materiaalit kootaan e-Dimo virtuaaliselle etävalmennusalustalle. Sisältöjen yhteensovittamisesta PAIKKO-oppimisympäristöraporttien mukaiseksi vastaa hankkeen osatoteuttajana toimiva Keski-Suomen Yhteisöjen tuki ry.
Hankkeen aikana e-Dimo etävalmennusalustaa kehitetään työvalmennuksen tarpeita vastaavaksi ja mallinnettua etävalmennuksen mallia testataan hanketoimijoiden työ- ja oppimisympäristöissä. Hankkeen varsinaisiksi case-työpajoiksi valikoituivat digi, kiinteistö- ja puhdistuspalvelut. Lisäksi hankkeessa kehitetään etävalmennukseen osallistumisen edellytettäviä taitoja tukeva etäTUVA, jossa asiakas saa ohjausta digitaalisten perustaitojen hallintaan.

Hankkeen aikana koulutetaan hanketoimijoiden valmennushenkilöstöä etävalmennuksen käyttöön ja osaamisen tunnistamiseen etävalmennuksessa. Hankkeen loppuvaiheessa koulutus ulotetaan kaikille halukkaille Lapin maakunnan työpajojen valmennushenkilöstölle sekä jaetaan e-Dimo virtuaalinen etävalmennusalusta kaikille halukkaille etävalmennuksen alustaksi.
Hankkeen tulokset

Hankkeen toiminnan myötä työpajojen valmennushenkilöstön digitaidot kehittyvät ja työpajatoiminta voi tarjota palvelua entistä laajemmalle asiakaskunnalle niin paikallisesti hankepaikkakunnilla kuin alueellisesti koko Lapin maakunnan alueella. Ajasta ja paikasta riippumaton etävalmennus mahdollistaa työtoiminnan laajentamisen useammalle paikkakunnalle esimerkiksi siten että etävalmennusta tuotetaan eri paikkakunnalla, kuin missä valmentautujat ovat

Uutena toimintana etävalmennus kytketään tunnistettuihin oppimisympäristöihin ja virtualisoidaan jo olemassa olevaa työpajatoimintaan. Tässä hankkeessa etävalmennuksen menetelmät kehitetään vastaamaan työvalmennuksen tarpeita, siten että asiakas voi hankkeen kehittämistyön tuloksena saada PAIKKO-osaamistodistuksen myös etätyönä tehdyistä työtehtävistä.

Tulos 1. Lapin maakunnan työpajojen valmennushenkilöstön ammatillisen osaamisen ja digitaitojen vahvistuminen

Tulos2. Kiinteistö- ja puhdistuspalvelu-, media-alan sekä tutkintoon valmentavan koulutuksen oppimisympäristöjen tunnistaminen digitaaliseen muotoon

Tulos 3. Vaihtoehtoisten oppimisympäristöjen etävalmennuksen kehittyminen

Tulos 4. e-Dimo virtuaalinen etävalmennusalustan on kehittyminen toimimaan Lapin maakunnan työpajojen virtuaalisen työvalmennuksen alustana

Tulos 5. Hankkeen tulosten levittäminen Lapin maakunnan työpajoille

Tulos 6. Hankkeen asiakkaiden digitaitojen kehittyminen

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen kohderyhmänä ovat työikäiset ja nuoret henkilöt, jotka hyötyvät työpajaympäristössä tapahtuvasta osaamisen kehittämisestä ja ovat valmennussuhteessa työpajaorganisaatioon. Asiakkaat voivat olla työttömiä työnhakijoita (kuntouttava työtoiminta, työkokeilu), nuorten työpajan asiakkaita (kuntoutuksessa tai nuorisolain 13§ mukaisella sopimuksella) tai palkkatuetussa työssä olevia henkilöitä. Asiakasprosessi hankkeessa kestää vähintään 3kk, jonka aikana asiakas pyrkii suorittamaan vähintään opintoihin valmentavan kokonaisuuden. Tämän kokonaisuuden suorittamalla asiakas saa vähintään etävalmennukseen osallistumiseen tarvittavat valmiudet.


Lisäksi hankkeen kohderyhmää ovat Lapin maakunnan alueella toimivien työpajojen ohjaus- ja valmennustyötä tekevä henkilöstö. Työpajoilla työskentelevä henkilöstö on saman digiloikan äärellä, kuin työpajojen asiakkaatkin. Koronapandemia on haastanut työelämässä vallinneita perinteisiä työtapoja ja työpajoilla tapahtuva valmennus ei ole mikään poikkeus. Työpajoilla tapahtuva valmennus on suuren murroksen edessä ja voidakseen tarjota asiakkaille nykyaikaisia, ketteriä ja monimenetelmällisiä palveluita, myös työpajojen perinteisiä työtapoja on haastettava ja tuotava virtuaaliset kanavat osaksi työpajojen arkea. Hankkeen tavoitteena on lujittaa työpajahenkilöstön osaamista tuomalla kaikille Lapin työpajoilla työskenteleville mahdollisuus omaksua etävalmennuksen tuomat mahdollisuudet tarjoamalla koulutusta ja välineet etävalmennuksen toteuttamiselle. Työpajoilla työskentelevän ohjaushenkilöstön valmiudet tarjota digitaalisia palveluita sisältävää työpajavalmennusta on puutteellista. Tämän vuoksi hankkeessa tuetaan Lapin maakunnan työpajoilla valmennustyötä tekevien digiloikkaa. Opetus- ja kulttuuriministeriön ja Aluehallintoviraston työpajatoiminnan raportin mukaan Lapin maakunnan työpajoille oli vuonna 2019 resursoitu 178 htv eli noin 180 henkilöä.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Välillisiä kohderyhmiä ovat Lapissa toimivien työpajaorganisaatioiden kanssa toimivat yhteistyökumppanit ja monialaiset verkostot, jotka lähettävät asiakkaita palveluihin työpajoille.

Sosiaalipalvelut
Ohjaamot
Te-palvelut
Oppilaitokset
Työllisyyspalvelut (Kemi, Kemijärvi, Rovaniemi) / Työllisyyden kuntakokeilu
Into etsivä nuorisotyö ja työpajatoiminta ry
Lapin työpajojen asiakkaat, jotka eivät osallistu hankkeen toteuttamaan etävalmennukseen

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 478 726

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 402 427

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 478 726

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 402 427

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Lappi

Seutukunnat: Rovaniemen, Itä-Lapin, Kemi-Tornion

Kunnat: Simo, Savukoski, Pelkosenniemi, Keminmaa, Rovaniemi, Posio, Salla, Tornio, Ranua, Tervola, Kemijärvi, Kemi

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 1

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 160

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Hankkeen toimintaan valikoidut case-työpajat on valittu sukupuolinäkökulmasta tasa-arvo huomioiden. Myös toimintaympäristön analyysissä on huomioitu, että Aluehallintoviraston työpajatoiminnan raporti (2019) mukaan työpajatoimintaan osallistuvista 42,7% on naisia ja 57,3% miehiä.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hankkeen toiminta suunnitellaan siten, että hankkeen toimenpiteet kohdentuvat sekä mies- että naisasiakkaille. Hanke on avoin kaikille kohderyhmän kriteerit täyttäville asiakkaille sukupuolesa riippumatta.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen toiminnan keskiössä ei ole sukupuolten tasa-arvon edistäminen. Hankkeen tavoitteena on enemmänkin lisätä alueellista tasa-arvoa Lapin maakunnan alueella palveluiden saavutettavuutta parantamalla.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 1
Etävalmennus edistää välillisesti luonnonvarojen säilymistä
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 2 3
Etävalmennusmallin kehittäminen vähänettä ihmisten liikkumisen tarvetta. Myös hanketyöskentelyssä hyödynnetään etämenetelmiä.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 1 1
Etävalmennus on luontoa säästävää toimintaa.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Ei vaikutusta tai vaikutus vähäinen.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Hankkeessa ei käytetä ko. alueita.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 1 2
Etävalmennusmenetelmät tuottavat jätteitä vähän.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Hankkeen toiminnalla ei vaikuteta tai vaikutus vähäinen.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 7 8
Hankkeessa hyödynnetään tehokkaasti aiempien ESR-hankkeiden tuottamia välineitä, virtuaalinen etävalmennusalusta (e-Dimo) sekä osaamistodistustyökalu (PAIKKO) Myös tunnustettujen oppimisympäristöjen hyödyntäminen vaihtoehtoisina oppimisympäristöinä lyhentää opintojen kestoa oppilaitoksissa ja nopeuttaa asiakkaiden siirtymistä työelämään.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 6 6
Välittöminä vaikutuksina etävalmennuksen kehittäminen, pitkän tähtäimen vaikutukset kehittävät tehokkaita tapoja tuottaa yhdessä palveluita eri organisaatioiden konsortioina.
Liikkuminen ja logistiikka 4 4
Hankkeen aikana kehitetään menetelmiä, miten voidaan laajentaa palveluvalikoimaa etäyhteyksiä hyödyntämällä. Vaikutukset liikkumistarpeen vähentymisenä näkyvät välittömästi sekä pidemmällä aikavälillä.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 8 8
Hankkeen toiminnalla edistetään osallistujien fyysistä, psyykkistä, emotionaalista, sosiaalista ja kulttuurista hyvinvointia.
Tasa-arvon edistäminen 8 8
Alueellinen ja yksilöiden välinen tasa-arvo lisääntyy kun palveluvalikoimaa voidaan laajentaa hankkeen myötä asuinpaikkakunnasta riippumattomaksi.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 8 8
Myös yhteiskunnallinen tasa-arvo lisääntyy kun asiakkaille on tarjolla etävalmennuksen myötä mahdollisuus laajempiin palveluihin ajasta ja paikasta riippumatta.
Kulttuuriympäristö 0 2
Työpajatoiminnan virtualisoiminen rikastuttaa välillisesti kulttuuriympäristöä.
Ympäristöosaaminen 0 2
Toiminnalla ei vaikutusta suoraan ympäristöosaamiseen. Etävalmennus mahdollistaa kuitenkin myös tämän näkökulman pohtimisen hankeorganisaatioissa sekä muissa Lapin maakunnan kunnissa.

9 Loppuraportin tiivistelmä

VoL1 -hanke on toteutettu Lapissa toimivien Eduro-, Meriva- ja Saura-säätiöiden sekä Jyväskylässä toimivan Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki ry:n yhteistyönä. Hankkeen tavoitteena on ollut kehittää Lapin vaihtoehtoisia oppimisympäristöjä hyödyntämällä etä- ja monipaikkaisen työn menetelmiä. Hankkeen taustana on ollut koronapandemiasta johtuva työelämän murros, missä uudenlaiset työskentelytavat ovat tulleet jäädäkseen. Työelämässä olevat ovat oppineet toimimaan muuttuneiden toiminta- ja työskentelytapojen kanssa, mutta työttömänä, työllistymistä edistävissä tai työelämäkuntoutuksen palveluissa olevat hekilöt ovat jääneet jälkeen tästä kehityksestä. Toisaalta myös laajat työpajakenttää ravistelevat muutokset hyvinvointialueiden perustamisen ja TE-palveluiden 2024 -uudistuksen myötä ovat pakottaneet myös työpajatoimijoita pohtimaan uudenlaisia tapoja tuottaa työpajatoimintaa. VoL1 -hanke on kehittänyt ammatillisen etävalmennuksen mallia yhdeksi vaihtoehdoksi kohdata näitä muutoksia sekä tuottaa työpajatoiminnassa oleville valmentautujille digitaalisia taitoja vahvistavia palveluita ja tukea työpajakentässä työskenteleviä uudenlaisten työskentelytapojen omaksumisessa.


Hankkeen tavoite

Hankkeen konkreettisena tavoitteena on ollut vahvistaa työpajoilla työskentelevän valmennushenkilöstön osaamista ja valmiuksia tarjota työpajojen asiakkaile uudenlaisia, moderneja ja digitaalisia vaihtoehtoja työtehtävien suorittamiseen työpajoilla. Hankkeen tavoitteena on lisäksi ollut vahvistaa hankkeen asiakkaiden digitaitoja, jotta heidän mahdollisuutensa sijoittua digitalisoituneeseen työelämään kasvaisivat.


Hankkeen toimenpiteet ja toiminta

Hankkeen toiminnassa on tähdätty yhtäältä ammatillisen etävalmennuksen mallintamiseen, mikä tarkoittaa tunnistettujen oppimisympräristöjen sisältöjen virtualisoimista sekä konkreettisen etävalmennussisällön luomiseen ja mallin mukaisen etävalmennuksen toteuttamiseen. Toisaalta hankkeessa on keskitytty alueellisen yhteistyön rakentamiseen Lapin alueella siten, että työpajatoimijoiden välinen yhteistyö on kehittynyt ja jalostunut. Hanketoimijat ovat toteuttaneet hankkeen etävalmennusta yhteisenä, organisaatiorajat ylittävänä valmennuksena missä jokainen hanketoimija on tuonut oman erityisosaamisensa osaksi yhteistä valmennusta. Hankkeen työpaketit ovat sisältäneet pilkottuja ja vaiheistettuja sisältöjä, jotka ovat muodostaneet etävalmennusmallin syntymisen, etävalmennuksen prosessin sekä hankkeen asiakastyön. Hankkeen pilottialoina ovat toimineet media-alan ja kuvallisen ilmaisun perustutkinnon mukinen valmennus, puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan mukainen valmennus sekä tutkintokoulutukseen valmentava etäTUVA, missä on keskitytty opiskelu- ja työelämätaitojen sekä digitaalisten taitojen vahvistamiseen. Hankkeessa on luotu em. aloille valmennuskokonaisuudet sisältöineen ja toimintatapoineen, mistä on kuvattu ammatillisen etävalmennuksen prosessi.

Varsinaisen etävalmennuksen rinnalla hankkeessa on kehitetty virtualisoidun työpajatoiminnan välineeksi kehitetty valmennusympäristö eDimo. eDimo toimii ammatillisen etävalmennuksen välineenä sekä valmennusasiakkaiden osaamisen vahvistumisen dokumentaationa. Opinnollistetut työtehtävät on luotu eDimo -järjestelmään missä etävalmennukseen osallistuvat asiakkaat luovat iselleen tavoiteohjelman. Tavoiteohjelma on asiakkaan valmennussuunnitelman tavoite tai osatavoite, mikä määrittelee valmennusjakson sisällöt. Valmennusasiakkaan osaamisen vahvistuminen, tehtävissä eteneminen, palautteen antaminen ja työtehtävien kytkeytyminen tutkintorakenteeseen on luotu suoraan eDimo -järjestelmään. Etävalmennuksen toteutus nojaa eDimoon rakennettujen tehtäviin ja tehtäväkokonaisuuksiin, missä asiakas voi edetä omassa tahdissaan tai valmennusta voidaan toteuttaa ryhmämuotoisesti. eDimossa yhdistyvät valmennuksen sisällöt suoraan tutkintorakenteeseen, jolloin sekä valmentajalle että valmentautujalle on selvää, miten valmennus liittyy tutkintojen perusteisiin.

Ammatillinen etävalmennus on uudenlainen tapa yhdistää tunnistettujen oppimisympäristöjen mukainen valmennus sekä etä- ja monipaikkaisen työn periaatteet. VoL1 -hankkeessa on tunnistettu myös tarve valmennusasiakkaiden digitaitojen vahvistamisen lisäksi, vahvistaa myös työpajoilla työskentelevän valmennushenkilöstön digitaitoja sekä ammatillista osaamista etävalmennuksen hyödyntämiseksi. Hankkeessa on järjestetty Lapin työpajoilla työskenteleville ammatillaisille suunnttuja koulutuksia, missä hankkeessa kehitetty etävalmennusmalli prosesseineen, opinnollistamisen kytkeytyminen etävalmennukseen sekä etävalmennuksen konkreettisten välineiden hallinta on sisällytetty koulutuskokonaisuuteen. Koulutuskokonaisuus toteutettiin neljä kertaa kevään 2023 aikana ja koulutukseen osallistuneet edustivat kaikkiaan noin 2/3 Lapin kunnista. Kevään 2023 aikana valmennusympäristö eDimoa on tarjottu kaikille halukkaille Lapin työpajatoimijoille käyttöön hankesuunnitelman mukaisesti.


Hankkeen tulokset

Hankkeessa tavoiteltuja tuloksia olivat:
Tulos 1. Lapin maakunnan työpajojen valmennushenkilöstön ammatillisen osaamisen ja digitaitojen vahvistuminen
Tulos 2. Kiinteistö- ja puhdistuspalvelu-, media-alan sekä tutkintoon valmentavan koulutuksen oppimisympäristöjen tunnistaminen digitaaliseen muotoon
Tulos 3. Vaihtoehtoisten oppimiympäristöjen etävalmennuksen kehittyminen
Tulos 4. eDimo virtuaalisen etävalmennusalustan kehittyminen toimimaan Lapin maakunnan työpajojen virtuaalisen työvalmennuksen alustana
Tulos 5. Hankkeen tulosten levittyminen Lapin maakunnan työpajoille
Tulos 6. Hankkeen asiakkaiden digitaitojen kehittyminen

Tavoiteltujen tulosten osalta VoL1 -hanke on onnistunut varsin hyvin. Hankkeen tuloksena on syntynyt ammatillisen etävalmennuksen malli, mikä edellyttänyt hankkeen pilottialoina toimivien oppimisympäristöjen tunnistamista sekä työtehtävien virttualisoimisen myötä myös tunnistamista virtuaaliseksi oppimisympäristöksi. Nämä tunnistamiset on tehty kaikissa hankkeen asiakastyötä tehneissä säätiöissä Edurolla, Merivalla ja Saura-säätiöllä hankkeen opinnollistamisesta ja tutkintojen perusteiden mukaisesta valmennuksesta vastaavan Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki ry:n toimesta. Hankkeessa kehitetty ammatillisen etävalmennuksen malli on myös hyödynnettävissä kaikissa vaihtoehtoisissa oppimisympäristöissä ja se on helposti muovattavissa jokaisen organisaation tarpeiden mukaiseksi. Erilaisten variaatioiden hyödyntämistä sekä etävalmennuksen prosessia on käyty läpi hankkeessa järjestetyissä koulutuksissa ja erityisesti Länsi-Lapin kunnissa VoL1 -hankkeen ammatillisen etävalmennuksen malli on otettu paikallisesti tapahtuvan kehittämistyön pohjaksi.

Hanke on ollut myötävaikuttamassa Lapin maakunnan työpajojen valmennushenkilöstön ammatillisen osaamisen on vahvistumiseen. Ammatillisen osaamisen vahvistuminen koskee hanketoteuttajien organisaatioissa tapahtunutta osaamisloikkaa etävalmennusosaamisen ja digitaalisten taitojen lisäksi myös tutkintojen perusteiden mukaisen valmennusosaamisen kehittymisenä. Myös koulutuspalutteuden perusteella muilla Lapin työpajoilla voidaan todeta vastaavanlaista, joskin maltillisempaa kehitystä ja hankkeen tulosten juurruttamisvaiheessa VoL1 -hanketta on konsultoitu muilla työpajoilla tapahtuvan kehittämistyön pohjaksi.

Varsinaisen etävalmennuksen syntymisen myötä hankkeen valmennusasiakkaat ovat saaneet tutkintojen perusteisiin nojaavaa etävalmennusta, missä olennaisena osana on ollut digitaalisten taitojen vahvistaminen. Ennakko-oletuksena ollut asiakkaiden heikko digiosaaminen osoittautui hankkeen aikana oikeaksi ja yllättävää oli, kuinka paljon tukea suurin osa hankkeen valmennusasiakkaista tarvitsi tukea. Hankkeessa panostettiin erityisesti digitaitojen valmennukseen, missä lähtökohta oli opetella kansalaisen digitaitoja ja selviytymistä digitalisoituneessa yhteiskunnassa sekä myöhemmässä vaiheessa työelämässä tarvittavia digitaitoja. Hankkeen asiakkaiden oman arvion mukaan koettua digitaalisten taitojen parantumista tapahtui valmennuksen aikana. Ennen valmennuksen aloitusta valmennusasiakkaat arvioivat digitaaliset taitonsa keskimäärin tasolle 3,5 ja valmennuksen jälkeen keskimäärin tasolle 3,9 (asteikolla 1-5). Asiakkaiden digitaitojen kehittymistä mitattiin asiakkaiden omaan arvioon perustuen peilaten Digi- ja väestötietoviraston vuodelle 2023 antamia digitaitosuosituksia (kansalaisen digitaidot sekä työelämässä tarvittavat digitaidot).

Myös eDimo -järjestelmää on kehitetty hankesuunnitelman mukaisesti ja kehittämistyössä on otettu huomioon valmentautujien yksilöllinen eteneminen, palautteen antamisen ja motivoimisen helppous, valmennuksen etenemisen ja osaamisen vahvistumisen seuraamisen mekanismit. Lisäksi on panostettu tietosuojaan ja tietoturvaan. eDimo on ollut mahdollista saada käyttöön Lapin työpajoilla kevään 2023 aikana.

Hankkeen toiminnan myötä myös organisaatiorajat ylittävä yhteistyö on saanut uudenlaisia muotoja. Hanketoteuttajat oppivat ja näyttivät esimerkillään, miten yhteistyötä voidaan tehdä hankkeessa ja hanketoteuttajaorganisaatioiden välisenä yhteistyöskentelynä ja tämä ei ole jäänyt huomaamatta myöskään muualla Lapissa. Yhteinen tekeminen on toiminut esimerkkinä myös muiden Lapin kuntien kehitystyön tukena ja työpajakentässä on aistittavissa halukkuutta jatkaa yhteistyötä myös jatkossa. Hankkeen päättyessä Lapin työpajakentässä ollaan menossa pienin askelin kohti hankkeen kehitystavoitetta, missä Lapissa olisi yhteinen malli toteuttaa virtuaalista etävalmennusta.