Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S22713

Hankkeen nimi: DigiVointi

Toimintalinja: 9. REACT-EU:n ESR-toimenpiteet

Erityistavoite: 12.3. Digitaalisten taitojen parantaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.1.2022 ja päättyy 31.8.2023

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Seinäjoen Ammattikorkeakoulu Oy

Organisaatiotyyppi: Ammattikorkeakoulu

Y-tunnus: 2539767-3

Jakeluosoite: Kalevankatu 32

Puhelinnumero: 020 124 3000

Postinumero: 60100

Postitoimipaikka: Seinäjoki

WWW-osoite: http://www.seamk.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Hautala Tanja

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Tutkimus- ja kehittämispäällikkö

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: tanja.hautala(at)seamk.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358408304030

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

Osatoteuttajat

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

DigiVointi-hankkeen tavoitteena on auttaa eteläpohjalaisia hyvinvointi-, sosiaali- ja terveysalan pk-yrityksiä ja muita palveluntarjoajia digitalisoitumisessa. Koronapandemia on haastanut toimialaa. Käyttäjä- ja työelämälähtöisen toiminnan avulla vastataan sosiaali- ja terveydenhuollon yritysten ja organisaatioiden kehittämistarpeisiin. Tietoa tarpeista on saatu AKKE-rahoituksella tehdyn kyselyn avulla. Kyselytutkimus toteutettiin keväällä ja kesällä 2021 ja alustavia tuloksia on hyödynnetty hankkeen toimenpiteiden suunnittelussa. Hankkeen tavoitteita ovat:

Tukea yritysten ja organisaatioiden digitalisoitumista
Turvata organisaatioiden digitaalisten palvelujen käytettävyys ja asiakaslähtöisyys
Lisätä henkilöstön digivalmiuksia
Kaventaa digikuilua hyvinvointi-, sosiaali- ja terveysalan työntekijöiden keskuudessa

Hankkeen toiminta muodostuu seuraavista kolmesta työpaketista. Ensimmäisessä työpaketissa tuetaan erityisesti hyvinvointi-, sosiaali- ja terveysalan yritysten sekä muiden organisaatioiden digitalisoitumista. Tuki perustuu tarpeiden kartoitukselle ja palveluntuottajille laaditaan tarpeenmukainen segmentoitu tukikokonaisuus. Lisäksi tarjotaan tukea kaikille avoimissa tilaisuuksissa. Toisessa työpaketissa tuetaan työntekijöiden digitaitoja ja sitä kautta kavennetaan työntekijöiden osaamiseen liittyviä digikuiluja. Kolmas työpaketti liittyy hankkeen hallinnointiin.

Hankkeen tuloksina syntyy kattava tukipaketti erityisesti pk-yritysten, mutta myös muiden toimijoiden ja niiden työntekijöiden digitalisoitumisen tukemiseen.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

DigiVointi-hankkeella on kaksi varsinaista kohderyhmää. Nämä ovat:

1. Hyvinvointialan ja sosiaali- ja terveydenhuollon yritykset ja organisaatiot (palveluiden tarjoajat). Palveluntarjoajiin lasketaan tässä hankkeessa yritykset, julkisen sektorin sekä kolmannen sektorin toimijat. Hanke keskittyy erityisesti pieniin tuen tarpeessa oleviin pk-yrityksiin, mutta kehittää koko toimialaa laajasti. Varsinaisiin indikaattorilukuihin laskettavia yrityksiä tavoitellaan hankkeen toimenpiteisiin 18 kpl sekä saman verran muita organisaatioita, yhteensä 36 organisaatiota.

2. Edellä mainittujen organisaatioiden työntekijät, joilla on tarve parantaa digitaitoja.

Hankkeen toimet eivät kohdistu opiskelijoihin.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Hankkeen välillistä kohderyhmää ovat hyvinvointi-, sosiaali- ja terveysalan yritysten sekä muiden palvelutuottaja organisaatioiden jo valmiiksi digitaitavat työntekijät sekä näiden yritysten johtohenkilöt, joiden työhyvinvointi paranee sen myötä, että organisaation henkilöstön yleinen digiosaaminen lisääntyy ja palveluprosessit osataan huomioida tulevaisuudessa digitaalisessa kehityksessä paremmin.

Välillisenä kohderyhmänä ovat myös palvelunkäyttäjät, jotka hyötyvät monipuolistuvasta sähköisestä palvelutarjonnasta ja niiden parentuneesta käytettävyydestä.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 171 784

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 162 716

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 214 729

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 203 394

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Etelä-Pohjanmaa

Seutukunnat: Kuusiokuntien, Suupohjan, Järviseudun, Seinäjoen

Kunnat: Alajärvi, Kauhava, Karijoki, Kauhajoki, Lappajärvi, Vimpeli, Kurikka, Ähtäri, Soini, Seinäjoki, Lapua, Teuva, Isokyrö, Evijärvi, Isojoki, Ilmajoki, Alavus, Kuortane

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 18

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 45

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 75

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Suuri osa erityisesti sosiaali- ja terveysalalla työskentelevistä henkilöistä on naisia, joten toimialan digiosaamiseen ja digitalisaatioon vaikuttava hanke vaikuttaa erityisesti naisten osaamistason nostamiseen. Hankkeella pyritään kuitenkin edistämään yritysten ja työntekijöiden digivalmiuksia sukupuolesta riippumatta.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hankkeen päätavoite ei ole sukupuolten tasa-arvon edistäminen. Suuri osa erityisesti sosiaali- ja terveysalalla työskentelevistä henkilöistä on naisia. Toimenpiteiden kohdistusta ei tehdä sukupuolen perusteella mutta tunnistetut sukupuoleen linkittyvät osaamisen ja asenteiden erot huomioidaan sukupuolisensitiivisellä lähestymisellä mm. hankkeen materiaalien toteutuksessa.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen päätavoite ei ole sukupuolten tasa-arvon edistäminen.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 6 7
Hankkeen toiminnassa ja seurannassa suositaan sähköisiä materiaaleja.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 7 7
Hankkeessa tuetaan toimijoiden digitalisoitumista ja teknologian hyödyntämistä, jolloin esimerkiksi palveluntarjonnassa liikkuvuus vähenee esimerkiksi etäpalveluiden kautta. Hankkeen toiminnassasuositaan muutenkin sähköisiä materiaaleja.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Ei vaikutusta
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Ei vaikutusta
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Ei vaikutusta
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 5 5
Syntyvät jätteet kierrätetään ja hankkeen toiminnassa suositaan sähköisiä materiaaleja.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 1 1
Projektiorganisaatiot käyttävät omia energialähteitään, jotka ovat osittain uusituvia.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 7 8
Hankkeella on sekä välittömiä että välillisiä positiivisia vaikutuksia paikallisen elinkeinorakenteen kestävään kehittämiseen. Hankkeen avulla tavoitteenatavoiteena on tukea palveluntarjoajien digiloikkaa sekä työntekijöiden digitaalisia valmiuksia. Vaikutus korostuu välittömänä vaikutuksena, koska tämän kaltainen prosessi vaatii pitkäjänteistä- ja kestoista kehittämistä.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 7 8
Hankkeessa kehitetään palveluntarjoajien mahdollisuuksia hyödyntää digitaalisia välineitä ja teknologiaa palveluntarjoamisessa, jolloin kyse on juurikin palveluiden kehittämisessä. Hanke toimii katalyyttina pidempikestoiselle prosessille.
Liikkuminen ja logistiikka 5 6
Hanke digitalisaation lisäämisen kautta vähentää liikkumista.Tulevaisuudessa digitaaliset palvelut vähentävät edelleen fyysistä liikkumista sekä erilaisten papereiden täyttämistä sekä postitusta.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 8 7
Hanke lisää välittömästi työntekijöiden osaamista, joka lisää työhyvinvointia sekä sijoittumista kehittyvillä työmarkkinoilla. Välillisesti monipuoliset hyvinvointipalvelut ova tyhä useampien saavutettavissa sujuvilla digipalveluilla.
Tasa-arvon edistäminen 6 7
Digikuilun kaventaminen edistää työntekijöiden tasa-arvoa. Lisäksi hanke välillisesti lisää palvelunkäyttäjien tasa-arvoa lisäämällä digipalvelujen saavutettavuutta sekä monipuolista tarjontaa.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 5 6
Saavutettavuus ja digitaitojen lisääminen lisäävät yhteiskunnallista ja kulttuurista yhdenvertaisuutta.
Kulttuuriympäristö 0 0
Ei vaikutusta
Ympäristöosaaminen 0 0
Ei vaikutusta

9 Loppuraportin tiivistelmä

DigiVointi-hankkeen tavoitteena oli auttaa eteläpohjalaisia hyvinvointi-, sosiaali- ja terveysalan pk-yrityksiä ja muita palveluntarjoajia digitalisoitumisessa. Tietoa kohderyhmän tarpeista oli saatu AKKE-rahoituksella tehdyn kyselyn kautta. Kyselytutkimus toteutettiin keväällä ja kesällä 2021 ja alustavia tuloksia hyödynnettiin hankkeen toimenpiteiden suunnittelussa. Hankkeen tavoitteena oli tukea kohderyhmän organisaatioita digitalisoitumisessa, turvata organisaatioiden digitaalisten palvelujen käytettävyyttä ja asiakaslähtöisyyttä, tukea kohderyhmänhenkilöstön digivalmiuksia sekä kaventaa työntekijöiden välisiä digikuiluja.

Hankkeen toiminta muodostui seuraavista kolmesta työpaketista. Ensimmäisessä työpaketissa tuettiin hyvinvointi-, sosiaali- ja terveysalan yritysten sekä muiden organisaatioiden digitalisoitumista. Työpaketti koostui segmentoiduista työpajoista, joita varten tehtiin tarpeiden kartoitus ja sen pohjalle rakennettu yrityssegmentoitu tukikokonaisuus. Lisäksi ensimmäiseen työpakettiin kuului kaikille avointen työpajojen kokonaisuus. Ensimmäisessä työpaketissa järjestettiin seitsemän avointa ja seitsemän segmentoitua työpajaa. Toisessa työpaketissa tuettiin työntekijöiden digitaitoja ja sitä kautta kavennettiin työntekijöiden digiosaamiseen liittyviä digikuiluja. Työpaketti koostui teemoitelluista työpajoista ja Digitaitojen perusteet -työpajoista. Työpaketissa järjestettiin seitsemän teemoiteltua työpajaa ja neljä Digitaitojen perusteet -työpajaa. Kolmas työpaketti liittyi hankkeen hallinnointiin ja tiedottamiseen. Työpaketin tuloksena syntyi toteutussuunnitelma ja tiedotussuunnitelma, sekä järjestettiin aloituswebinaari ja päätöswebinaari. Lisäksi hankkeelle perustettiin verkkosivut, johon sijoitettiin hankkeen tietopankki. Tiedotuksessa painottuivat digitaaliset menetelmät ja sosiaalisen median mahdollisuudet ja hankkeelle perustettiin kanava Instagramiin, Facebookiin ja Twitteriin.

Hankkeessa järjestettiin yhteensä 25 työpajaa. Käyntikertoja hankkeen työpajoihin kertyi yhteensä 311 kappaletta ja yksittäisiä henkilöosallistujia työpajoissa oli 240. Hankkeen kaikkien työpajojen yhteisarvio osallistujien antamissa laadullisissa palautteissa oli 3,5 asteikolla 1–4, joka kertoo työpajojen olleen hyödyllisiä osallistujille. Hankkeen työpajat toteutettiin pääsääntöisesti etänä, paitsi Digitaitojen perusteet -työpajat toteutettiin lähitoteutuksena.

Hankkeen toiminta tuki palveluntuottajien digitalisoitumista tarjoamalla monipuolisesti tietoa sosiaali-, terveys- ja hyvinvointialan digitalisaatiosta. Hankkeen työpajoihin osallistuneet arvioivat saaneensa hankkeen toiminnan kautta uutta tietoa, näkökulmaa ja ymmärrystä työpajojen aiheista. Tämä mahdollistaa palveluntuottajille tietopohjan, jolla voidaan turvata organisaatioiden digitaalisten palvelujen käytettävyys ja asiakaslähtöisyys. Hanke onnistui toiminnallaan edistämään sosiaali-, terveys- ja hyvinvointialalla työskentelevän henkilöstön digivalmiuksia. Osallistujat arvioivat myös voivansa hyödyntää oppimaansa työssään, joka vahvistaa yritysten ja organisaatioiden työntekijöiden valmiuksia hyödyntää täysimääräisesti työssään tarvitsemiaan digitaalisia sovelluksia, alustoja ja teknologioita.