Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S22718

Hankkeen nimi: Tapahtuman järjestäminen "uudessa normaalissa"

Toimintalinja: 9. REACT-EU:n ESR-toimenpiteet

Erityistavoite: 12.4. Yritysten ja yrittäjien muutoskyvykkyyden lisääminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.2.2022 ja päättyy 30.11.2023

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Kajaanin Ammattikorkeakoulu Oy

Organisaatiotyyppi: Ammattikorkeakoulu

Y-tunnus: 2553600-4

Jakeluosoite: PL 52 (Ketunpolku 1)

Puhelinnumero: 08618991

Postinumero: 87101

Postitoimipaikka: Kajaani

WWW-osoite: http://www.kamk.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Tuula Haverinen

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: projektiasiantuntija

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: tuula.haverinen(at)kamk.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 044-7101008

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Tapahtumateollisuudesta on 2000-luvulla kasvanut Suomessa erittäin merkittävä elinkeino, joka paitsi työllistää, tuottaa myös monenlaista muuta arvoa yhteiskunnalle. Covid-19-pandemian aiheuttamat rajoitustoimet ovat vaikuttaneet negatiivisesti tapahtuma-alan ja matkailusektorin yrityksiin. Niiden liikevaihto on laskenut rajusti rajoitustoimien vuoksi ja useat yritykset ovat joutuneet lomauttamaan henkilöstöään.

Tapahtuman järjestäminen pandemian jälkeisenä aikana -hankkeella pyritään vastaamaan alan kohtaamiin haasteisiin ja vahvistamaan alalla koettuja mahdollisuuksia. Tavoitteena on, että kohdealueiden (Kainuu ja Pohjois-Pohjanmaa) tapahtumanjärjestämisen parissa työskentelevät mikro- ja pk-yritykset, yrittäjät sekä muut tapahtumanjärjestämisessä kohdealueilla toimivat organisaatiot (esim. järjestöt, yhdistykset) saavat eväitä tapahtumatuotannon kehittämiseen sekä näin kilpailukyvyn ja työllisyyden edistämiseen Covid-19-pandemian jälkeisenä aikana. Lisäksi kohderyhmät lisäävät valmiuttaan mahdollisiin tuleviin pandemioihin. Hanke tähtää erityisesti kohderyhmän osaamisen edelleen kehittämiseen, työhyvinvoinnin edistämiseen, verkostoitumiseen sekä liiketoiminnan kehittämiseen.

Toimenpiteet on jaettu neljään eri työpakettiin:

Työpaketti 1:n (Verkostoituminen) tavoitteena on luoda kohdealueiden välinen tapahtumatuotantoalan verkosto, jossa voidaan mm. jakaa osaamista ja hyviä käytäntöjä ja saada synergiaetua yhdessä toimimisesta. Lisäksi kootaan ja käynnistetään tapahtuma-alan mentoriverkosto.
Verkostoitumisen työpaketissa kartoitetaan alueiden tapahtumanjärjestämisessä toimivat organisaatiot ja niiden halukkuus verkostoyhteistyöhön sekä mentorointiin ja kartoitetaan toimijoiden odotukset verkostoyhteistyölle. Kohderyhmälle järjestetään verkostoitumistapahtumia ja luodaan verkostolle oma sosiaalisen median alusta jatkuvaan yhteydenpitoon. Lisäksi kootaan mentoriverkosto ja käynnistetään mentoritoiminta, jossa hyödynnetään digitaalisen mentoroinnin mahdollisuuksia.

Työpaketti 2:n (Koulutuskokonaisuus) tavoitteena on kehittää ja pilotoida tapahtuma-alan haasteisiin vastaavaa koulutuskokonaisuutta, jolla paikataan alalla havaittua osaamisvajetta. Koulutuksella tuetaan Covid-19-pandemian jälkeisen ajan uusien toimintamuotojen ja -konseptien kehittymistä sekä valmiuksia uuden pandemian tilanteeseen.
Koulutuskokonaisuus-työpaketissa luodaan osallistujille maksuton monimuotokoulutuskokonaisuus, joka sisältää kahdeksan 3 op:n laajuista opintojaksoa. Aiheina ovat tapahtuman järjestäminen 2.0, riskienhallinta, verkkotapahtuman ja hybriditapahtuman järjestäminen, kestävä, turvallinen ja vastuullinen tapahtuma, taloudellisesti kannattava tapahtuma, palvelumuotoilu ja uudet innovaatiot tapahtumien järjestämisessä sekä tapahtuma-alan työhyvinvoinnin kehittäminen. Osana koulutusta kukin osallistuja laatii kehittämissuunnitelman omaan organisaatioonsa.

Työpaketti 3:n (Työhyvinvointi) tavoitteena on lisätä tapahtuma-alan ammattilaisten ja yrittäjien työhyvinvointia ja sitä kautta tukea alan siirtymistä Covid-19-pandemian jälkeiseen aikaan sekä lisätä valmiuksia uuden pandemian kohdatessa.
Työhyvinvointi-työpaketin toimenpiteet ovat osallistujien työhyvinvoinnin kartoitus, työhyvinvointia tukevat tapahtumat ja koulutus sekä pienryhmissä tapahtuvat vertaiskeskustelut työhyvinvointiasiantuntijan johdolla.

Työpaketti 4:n (Hallinto ja viestintä) tavoitteena on koulutuksen ja verkostoyhteistyön markkinointi, hankehallinto ja aktiivinen viestintä ja tiedottaminen hankkeen toimenpiteistä ja tuloksista koko hankkeen ajan. Hankkeesta tuotetaan julkaisu. Lisäksi työpaketissa järjestetään avoin hankkeen lopputapahtuma, jossa jaetaan hankkeessa saatuja tuloksia ja kokemuksia.

Hankkeen tuloksena kohderyhmien osaaminen kasvaa, verkostot lisääntyvät ja toiminta kehittyy. Kohdealueiden tapahtumanjärjestämistoimiala vahvistuu.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen varsinaiset kohderyhmät ovat Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan alueiden tapahtuman järjestämisen parissa työskentelevät mikro- ja pk-yritykset, yrittäjät sekä muut tapahtumanjärjestämisessä kohdealueella toimivat organisaatiot (esim. järjestöt, yhdistykset). Hankkeessa tavoitellaan 21 mikro- ja pk-yritystä ja 20 muuta organisaatiota.

Liite 1 Kartoitus tapahtumajärjestämisen toimijoille Kainuussa 25.10.2021
Liite 2 Organisaatiot, joita ainakin kontaktoidaan hankkeen aikana

*Tapahtumateollisuudessa on toimijoita useilta toimialoilta: kulttuuri-, viihde-, urheilu-, messu-, yritys-, kongressi-, markkina- ja hengellisten tapahtumien järjestäjiä, tapahtumapaikkoja, tapahtumatekniikan ja -rakenteiden palveluita, tapahtumien lipunmyynti-, esiintyjä-, turvallisuus- ja cateringpalveluita, tapahtumamyyjiä sekä muita tapahtumille suunnattuja palveluja, suunnittelua ja konsultointia. (Tapahtumateollisuus ry. https://www.tapahtumateollisuus.fi/ajankohtaista/)

Arvioimme kohderyhmän jakautuvan noin 65 - 70 % Kainuu ja noin 30 - 35 % Pohjois-Pohjanmaa. Arviomme perustuu Kajaanin ammattikorkeakoulun painopisteiden ja aiemman verkostoyhteistyön pohjalle.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Tapahtumanjärjestämisestä vastaavien organisaatioiden asiakkaat. Koko kohdealueiden elinkeinoelämä hyötyy tapahtumajärjestämisen toiminnan aktivoitumisesta vrt. aluetaloudelliset kerrannaisvaikutukset alueilla. Covid-19-pandemian vuoksi alaa vaihtaneet, työttömiksi joutuneet tai lomautetut tapahtuma-alan ammattilaiset sekä alalle kouluttautuvat.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 179 087

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 141 268

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 223 858

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 176 585

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Pohjanmaa, Kainuu

Seutukunnat: Raahen, Ylivieskan, Kajaanin, Kehys-Kainuun, Koillismaan

Kunnat: Kalajoki, Paltamo, Suomussalmi, Ristijärvi, Raahe, Sotkamo, Kajaani, Puolanka, Kuusamo, Kuhmo, Hyrynsalmi

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 21

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 37

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 50

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Kohderyhmään kuuluu sekä mies- että naisvaltaisia aloja. Ek:n raportin (Naiset ja miehet työelämässä) naisvaltaisimpia toimialoja ovat mm. majoitus- ja ravitsemisala. Sen sijaan esitys-, teatteri- ja tapahtumatekninen ala on tutkimusten mukaan selkeästi miesvaltainen (Pietilä, 2019).
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Tässä hankkeessa sukupuolten valtavirtaistaminen otetaan huomioon niin, että hankkeeseen pyritään saamaan mukaan molemman sukupuolen edustajia. Sinällään hankkeen valitut toimenpiteet, koulutukset ja verkkotapahtumat mahdollistavat miesten ja naisten tasapuolisen osallistumisen.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeella pyritään vastaamaan tapahtuma-alan kohtaamiin haasteisiin ja vahvistamaan alalla koettuja mahdollisuuksia.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 2 5
Sisältyy osana TP2 koulutuksia, missä käsitellään mm kestävän, turvallisen ja vastuullisen tapahtuman järjestämistä
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 2 5
Sisältyy osana TP2 koulutuksia, missä käsitellään mm kestävän, turvallisen ja vastuullisen tapahtuman järjestämistä Lisäksi hnakkeen toimintatapa (etä-/hybridi) vähentää ilmastonmuutoksen riskiä, kun matkustaminen vähenee.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Hankkeen toimenpiteillä ei ole vaikutusta kasvillisuuteen, eliöihin ja luonnon monimuotoisuuteen
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Hankkeen toimenpiteitllä ei ole vaikutusta pinta- ja pohjavesiin, maaperään eikä ilmaan
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Hankkeen toimenpiteitllä ei ole vaikutusta Natura 2000 -ohjelman kohteisiin
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 2 5
Koulutusten toteutus etänä vaikuttaa siihen, ettei koulutuksissa synny esim tulostuksia, vaan materiaali on verkkoympäristössä tarjolla. Myös koulutusten aiheena TP2 on kestävän ja vastuullisen tapahtuman järjestäminen, mikä tähtää myös siihen, ettei toteutettavissa tapahtumissa synny turhaa jätettä.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 1 3
Koulutusten aiheena TP2 on kestävän ja vastuullisen tapahtuman järjestäminen, mikä tähtää siihen, että toteutettavissa tapahtumissa käytetään mahdollisimman paljon uusiutuvia energialähteitä.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 5 7
Hanke kehittää paikallista elinkeinorakennetta. Kestävä tapahtuman järjestäminen on yhtenä osa-alueena hankkeessa toteutettavissa koulutuksissa ja tätä kautta osaaminen aiheesta lisääntyy.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 10 10
Hanke kehittää aineettomia tuotteita ja palveluja (tapahtumat). Palvelumuotoilu ja uusien innovaatioiden kehittäminen tapahtumien järjestämisessä on yksi hankkeen keskeinen tavoite.
Liikkuminen ja logistiikka 2 5
Koulutusten ja tapahtumien järjestäminen etänä vähentää liikkumistarvetta.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 5 5
TP3 tapahtuma-alan ammattilaisten ja yrittäjien työhyvinvointi lisääntyy hankkeessa järjestettävien koulutusten ja tapahtumien kautta.
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Hanke ei ole varsinainen tassa-arvohanke, mutta molemepien sukupuolten osallistuminen hankkeen toimenpiteisiin varmistetaan hankkeessa.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 5 5
Hankkeen etätoteutus mahdollistaa osallistujien tasavertaisen osallistumisen hankkeen toimintoihin.
Kulttuuriympäristö 4 6
Kulttuurimympäristö tarjoaa monia mahdollisuuksia tapahtummien järjestämiseen huomioiden myös kestävän kehityksen näkökulman.
Ympäristöosaaminen 2 5
Koulutusten aiheena TP2 on kestävän ja vastuullisen tapahtuman järjestäminen. Koulutuksen osana huomioidaan ympäristöasiat oleellisena osa-alueena kestävän tapahtuman järjestämisessä.

9 Loppuraportin tiivistelmä

Hankkeen tavoitteena oli kehittää tapahtumatuotantoalan mikro- ja pk-yrityksiä ja auttaa heitä toipumaan Covid19-pandemian heille aiheuttamista vaikeuksista. Hanke pyrki erityisesti edistämään kohderyhmän osaamista, työhyvinvointia, verkostoitumista ja liiketoiminnan kehittämistä neljän työpaketin avulla.

Ensimmäisessä työpaketissa luotiin tapahtumatuotantoalan verkosto, jossa jaettiin osaamista ja käynnistettiin mentoriverkosto yhteistyössä alueen avaintoimijoiden kanssa. Mentoriverkostoon saatiin kymmenen ilmoittautunutta.
Verkostoitumistapahtumia järjestettiin yhteistyössä muiden hankkeiden kanssa.

Toisessa työpaketissa tuotettiin verkkokursseja vastaamaan tapahtuma-alan osaamistarpeisiin.
Kolmannessa työpaketissa keskityttiin työhyvinvoinnin lisäämiseen tapahtuma-alalla. Työhyvinvointipajoja ja tilaisuuksia järjestettiin, mutta osallistujamäärät olivat vähäisiä. Verkko-opintojakso työhyvinvoinnista tarjottiin, mutta suorittajia ei ollut hankkeen aikana.

Neljännessä työpaketissa panostettiin hankkeen markkinointiin ja tiedottamiseen monikanavaisesti. Tapahtuma-alan toimijoille avattiin oma sosiaalisen median kanava, ja verkostoyhteistyö syveni hankkeen aikana.
Hankkeen välittöminä tuloksina saavutettiin osaamisen kehittyminen, verkostoitumisen syveneminen ja mentoriverkoston laajentuminen. Verkko-opintojaksot ja tapahtuma-alan toimijoiden sosiaalisen median kanava jää käytettäväksi jatkossakin.