Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S22724

Hankkeen nimi: Digitaalisuudesta tuottavuutta, teknologiasta oivalluksia - DITTO

Toimintalinja: 9. REACT-EU:n ESR-toimenpiteet

Erityistavoite: 12.3. Digitaalisten taitojen parantaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.2.2022 ja päättyy 31.8.2023

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Lab-ammattikorkeakoulu Oy

Organisaatiotyyppi: Ammattikorkeakoulu

Y-tunnus: 2630644-6

Jakeluosoite: Yliopistonkatu 36

Puhelinnumero: 0382818

Postinumero: 53850

Postitoimipaikka: Lappeenranta

WWW-osoite: http://www.lab.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Minna Liski

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: TKI-päällikkö

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: minna.liski(at)lab.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0447081758

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Vaikka Suomi kuuluu maailman kärkimaihin digitalisaatiossa, mutta digiosaaminen ei jakaudu tasaisesti. Vuoden 2020 Digibarometrin mukaan digitalisaation hyödyntämisessä suomalaisyritykset ovat jäämässä verrokkimaista jälkeen, eikä digitalisaation avaamia mahdollisuuksia mm. toiminnan järkeistämiseksi, tuotantokustannusten pienentämiseksi tai vihreämpään talouteen siirtymiseksi ole vielä osattu hyödyntää. Etelä-Karjalassa halu digiloikan ottamiseen ja sitä myötä kasvu-uralle astumiseen on maan keskiarvoa matalampi. Mitä pienemmästä ja paikallisemmasta toimijasta on kyse, sitä enemmän haasteita sillä on digitaaliseen toimintaympäristöön siirtymisessä. Tämä johtuu sekä ajallisista että rahallisista resursseista. Jotta tarjottava apu osuisi maaliin, tarvitaankin konkreettisia, käytännönläheisiä ja heti käyttöönotettavia digitaitoja ja -työkaluja, jotka eivät edellytä mittavia investointeja, sen enempää rahallisesti kuin ajallisestikaan, mutta jotka tuottavat konkreettisia hyötyjä nopeasti.

DITTO tukee Etelä-Karjalan yrittäjien, työntekijöiden, julkisen ja kolmannen sektorin organisaatioiden kuin myös työttömien työnhakijoiden, yrittäjyyttä pohtivien ja esimerkiksi elinkeinonharjoittajien käytännönläheisten digitaitojen kehittymistä luomalla kaikille avoimen, ajasta ja paikasta riippumattoman itsenäisesti suoritettavan MOOC-kurssin, jossa opetetaan laajasti käytössä olevia, pitkälle kehittyneitä ja kansainvälisesti hyödynnettyjä online-sovelluksia ja -työkaluja, jotka tehostavat a) yhteistyö- ja etäkokoustamista, b) projektin- ja prosessinhallintaa, c) markkinointia ja sosiaalisen median hyödyntämistä sekä d) tietoturvaa. Konkreettisten, laajasti käytettyjen, usein maksuttomien ja pitkälle kehitettyjen sovellusten käyttökoulutuksen lisäksi MOOC tutustuttaa muotoiluprosessiin, jonka myötä osallistujien ymmärrys em. työkalujen tehokkaasta ja luovasta hyödyntämisestä osana omaa arkea helpottuu.

Projektin kohderyhmänä ovat yleisesti sellaiset toimijat ja tahot, joiden toiminnan kehittymistä, tehostumista ja vihreää siirtymää tämän hetken ja tulevaisuuden digitaalisten työkalujen käyttö edesauttaisi. Laaja kohderyhmä edesauttaa koko alueen osaamistason nousua.

Tavoitteena on tukea yksin- ja mikroyrittäjien, yksilöiden ja erilaisten organisaatioiden toiminnan tehostumista, kilpailukyvyn paranemista ja tarjota jo konkreettisia ratkaisuja ja työkaluja arjen käyttöön ja vihreään siirtymään.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Projektin kohderyhmänä ovat eteläkarjalaiset yksin- ja mikroyrittäjät, organisaatioiden henkilöstö, työttömät työnhakijat, freelancerit, yrittäjyyttä harkitsevat; yleisesti sellaiset toimijat ja tahot, joiden toiminnan kehittymistä, tehostumista ja vihreää siirtymää tämän hetken ja tulevaisuuden digitaalisten työkalujen käyttö edesauttaisi. Yrityksissä työssä olevat tulevat mukaan hankkeen toimenpiteisiin oman osaamisen kehittämisen näkökulmasta.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Välillisinä kohderyhminä ovat alueen yrittäjäjärjestöt (mm. Etelä-Karjalan Yrittäjänaiset Ry, Etelä-Karjalan Yrittäjät Ry, rotaryt) yrityshautomot ja liiketoiminnan kehittämisorganisaatiot (mm. Wirma, Business Mill). Ne saavat hankkeessa syntyvän MOOCin kautta itse uutta osaamista, mutta jotka ennen kaikkea voivat välittää MOOCista tietoa omissa verkostoissaan ja omille jäsenilleen, jotka hyötyisivät sen tarjoamasta osaamisesta - osaamisen kasvattaminen kun kuuluu myös näiden organisaatioiden tavoitteisiin. Lisäksi välillisenä kohderyhmänä ovat alueen kaupungit ja kunnat, TE-toimisto sekä kolmannen sektorin organisaatiot ja järjestöt, jotka myös hyötyvät hankkeessa syntyvästä osaamisesta.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 152 806

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 149 762

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 191 007

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 187 203

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Etelä-Karjala

Seutukunnat: Imatran, Lappeenrannan

Kunnat: Luumäki, Taipalsaari, Savitaipale, Rautjärvi, Lemi, Parikkala, Ruokolahti, Imatra, Lappeenranta

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 110

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Hankkeen suunnitteluvaiheessa on tiedostettu sukupuolten väliset erot digitalisaation ja teknologian hyödyntämisen suhteen. Esimerkiksi Liikenne- ja viestintäministeriön selvitysten mukaan suomalaiset naiset ovat EU:n aktiivisimpia ja käyttävät teknologiaa yhtä paljon ja taitavasti kuin miehet, mutta täälläkin valtaosa naisista hakeutuu muille aloille sekä koulutuksessa että työelämässä. Hankkeella on mahdollisuus vaikuttaa sukupuolien välisiin teknologioiden ja digitaalisten työvälineiden käyttöeroihin ja esimerkiksi digitaalisuutta hyödyntävään yrittäjyyteen segregaatiota purkamalla.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hankkeessa on hyödynnetty hakemusvaiheessa Tasa-arvotiedon keskuksen Sukupuolivaikutusten tarkistuslistaa, ja havaittu, että hankkeella voi olla positiivisia tasa-arvovaikutuksia erityisesti työn ja toimeentulon sekä koulutuksen ja koulutuksen saralla, kunhan hankkeen toiminnassa otetaan riittävästi huomioon eri sukupuolten erityistarpeet tai -tilanteet. Lisäksi hankkeen asiantuntijavalinnoissa pyritään sukupuolten edustavuuteen niin, että esimerkiksi naiset toimivat teknologioiden esittelijöinä ja opettajina, mikä edesauttaa positiivisten esikuvien esiin nostamista.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Sukupuolten tasa-arvo huomioidaan hankkeessa mutta se ei ole hankkeen päätavoite.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 4 6
Digitaalisten työkalujen hyödyntämisen voidaan nähdä vähentävän materiaalien käytön tarvetta (mm. Paperi, kokouksista syntyvät jätteet yms.). Lisäksi ne lisäävät mahdollisuuksia aineettomaan palvelutuotantoon.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 7 9
Muotoilu, uudet teknologiat ja elinikäinen oppiminen nähdään keinona edistää paikallisten yritysten kestävää kehittämistä ja alueen työvoiman laajempaa osaamisen kasvua..
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 9 10
Digitaaliset työkalut ovat keskeinen keino tuottaa mahdollisuuksia aineettomaan arvonluontiin, vihreään talouteen siirtymiseen ja elinkeinoelämän vahvistamiseen. Muotoiluajattelu lisää ymmärrystä näiden mahdollisuuksien hyödyntämiseen.
Liikkuminen ja logistiikka 8 8
Muotoilu ja digitaaliset yhteistyö- ja kokoustyökalut yhdistettynä online-suoritettavaan koulutukseen ovat konkreettisia keinoja vähentää matkustamista.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 5 5
Kohderyhmän osaamisen kasvu lisää kompetenssin tunnetta ja sitä myötä hyvinvointia.
Tasa-arvon edistäminen 5 6
Digitaitoja ja konkreettisia digitaalisia työkaluja opettamalla voidaan lisätä osallistujien välistä tasa-arvoa ja kaventaa mm. teknologian hyödyntämisen kuilua eri kohderyhmien välillä. Myös esim. naisten digiyrittäjyys voi edistyä pidemmällä aikajänteellä.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 5 5
Monialainen koulutus nähdään keinona edistää yhteiskunnallista ja kulttuurista yhdenvertaisuutta ja koulutuksellista saavutettavuuta, ja etenkin digitalisaation haltuunotossa eri ihmisryhmien välisten erojen kaventaminen on tärkeää.
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

Hankkeen lähtökohtana oli tukea eteläkarjalaisten käytännönläheisten digitaitojen kehittymistä. Kohderyhmänä olivat yrittäjät, työntekijät, julkisen ja kolmannen sektorin organisaatiot sekä työttömät työnhakijat, yrittäjyyttä pohtivat ja elinkeinonharjoittajat. Hankkeessa luotiin kaikille avoin, ajasta ja paikasta riippumaton itsenäisesti suoritettavan MOOC-kurssien kokonaisuus.
Tavoitteena oli tukea yksin- ja mikroyrittäjien, yksilöiden ja erilaisten organisaatioiden toiminnan tehostumista, kilpailukyvyn paranemista ja tarjota konkreettisia ratkaisuja ja työkaluja arjen käyttöön ja vihreään siirtymään. Kohderyhmälle tarjottiin osaamista ja konkreettisia työkaluja helposti saatavilla oleviin digitaalisiin työkaluihin, joiden avulla heidän on mahdollista ottaa askeleita digitaitojen hyödyntämiseen käytännön konteksteissa.
Kursseilla opetetaan laajasti käytössä olevia, pitkälle kehittyneitä ja kansainvälisesti hyödynnettyjä online-sovelluksia ja -työkaluja, jotka tehostavat a) yhteistyö- ja etäkokoustamista, b) projektin- ja prosessinhallintaa, c) markkinointia ja sosiaalisen median hyödyntämistä sekä d) tietoturvaa. Näiden maksuttomien kurssikokonaisuuksien ja sovellusten lisäksi kursseilla pystyy tutustumaan muotoiluprosessiin, jonka myötä osallistujien ymmärrys em. työkalujen tehokkaasta ja luovasta hyödyntämisestä osana omaa arkea helpottuu.
Hankkeen verkkokurssit löytyvät osoitteesta https://ditto.vuolearning.fi/
Alustalle on toteutettu seuraavat kurssit (30 kpl): Yhteistyö ja etäkokoukset (Zoom, Teams, Padlet, Miro, Google Drive ja OneDrive), Projektien ja prosessien hallintaan (Trello, Planner ja Miro), Markkinointi ja sosiaalisen median hyödyntäminen (Sissimarkkinointi, Instagram, Facebook ja LinkedInin markkinointi), Tuo osaamisesi esiin (Vinkkejä valokuvaukseen, Adobe Express: videoeditointi, Podcast, Google Slides, Canva, Microsoft Powerpoint ja Squarespace), Tieto- ja verkkoturvallisuus (GDPR, Tietoturva, Sarake Sign ja Tekijänoikeudet + CC) sekä Muotoilusta uutta virtaa (Muotoilusta on moneksi). Suorittajilla on mahdollista halutessaan saada suorituksistaan todistukset. 1.9.2023 alkaen kurssialusta avautui kaikille avoimeksi.