Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S22728

Hankkeen nimi: Rytmiakatemia

Toimintalinja: 4. Koulutus, ammattitaito ja elinikäinen oppiminen

Erityistavoite: 9.2. Kasvu- ja rakennemuutosalojen koulutuksen tarjonnan ja laadun parantaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.2.2022 ja päättyy 31.8.2023

Toiminnan tila: Toiminnassa

Vastuuviranomainen: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Rytmi-instituutin kannattajayhdistys ry

Organisaatiotyyppi: Muu järjestö tai yhdistys

Y-tunnus: 0808810-7

Jakeluosoite: Vaasantie 11

Puhelinnumero: 0407334746

Postinumero: 60100

Postitoimipaikka: SEINÄJOKI

WWW-osoite: http://www.rytmi-instituutti.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Satu-Maarit Veikkola

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Toiminnanjohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: satumaa(at)rytmi-instituutti.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0405777926

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Rytmiakatemia-hanke kehittää musiikin verkko-opetuksen pedagogisia menetelmiä ja koulutusten tuotantotapoja. Erityisesti kehityksen kohteena on musiikin tekemisen ja tuottamisen aihealueet sekä musiikkialan yrittäjyyteen tähtäävät musiikkibisneksen opetussisällöt.

Hankkeen tavoitteena on luoda uusia interaktiivisia ratkaisuja musiikkiaiheisten koulutusten toteuttamiseen verkkoympäristössä, jotka mahdollistavat merkityksellisten oppimiskokemusten saavuttamisen. Koulutukset ja valmennukset suunnitellaan mahdollisimman tehokkaiksi, käytännönläheisiksi, vuorovaikutteisiksi ja sosiaalisuuden mahdollistaviksi. Hankkeen uutuusarvo on verkko-opetuksen vahvassa interaktiivisuuden ja käytännönläheisyyden kehittämistyössä sekä kurssitarjonnan lisäämisessä harvinaisempiin musiikkiaiheisiin.

Rytmiakatemia-hankkeen tavoitteena on tuottaa 15 lyhytkurssia, missä erilaisia pedagogisia ja teknisiä lähestymistapoja sekä ratkaisuja on testattu. Tuotetut kurssit kootaan Rytmiakatemia-kurssialustalle ja niiden käytettävyys testataan opiskelijoiden kanssa. Rytmimanuaali verkko-oppaan vuorovaikutusta edistetään myös kehittämällä sivustoon uusi Rytmimanuaali kysyy -palvelu.

Hankkeen konkreettisiksi tuloksiksi jäävät uusi Rytmi-instituutin hallinnoima Rytmiakatemia-alusta ja kurssitarjotin sekä uusi Rytmimanuaali kysyy -toiminto verkko-oppaaseen. Hanke lisää musiikin koulutustarjontaa ja sen saavutettavuutta. Onnistuessaan hankkeessa kehitetyt, vahvasti interaktiiviset, musiikkiaiheiset verkko-opetuksen pedagogiset, tekniset ja koulutustuotannolliset ratkaisut jaetaan muihin musiikkialan oppilaitoksiin.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Rytmiakatemia-hankkeen kohderyhmänä ovat kaikki musiikin sisällöntuottajat (sanoittajat, laulunkirjoittajat, tuottajat, sovittajat) sekä kaikki musiikilla uraa rakentavat henkilöt (artistit, managerit jne.). Heistä osa on yrittäjiä tai yrittäjiksi aikovia, monet päätyvät perustamaan yrityksen edettyään urallaan tarpeeksi pitkälle. Suurin osa toimii ainakin alkuvaiheessa itsensä työllistäjinä.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Hankkeesta hyötyy välillisesti Rytmi-instituutti, sillä tuotetut koulutukset jäävät yhdistykselle jatkokäyttöön. Hankkeen toimista hyötyy myös muu musiikkiala ja siihen liitoksissa olevat alat, joita sisällöntuottajat omalla toiminnallaan suorasti ja epäsuorasti työllistävät sekä musiikkialan opetusta järjestävät tahot, jotka voivat hyödyntää kehitystyöllä tehtyjä ratkaisuja. Rytmimanuaalin kautta jaetusta tiedosta hyötyvät välillisesti kaikki palvelun käyttäjät, jotka etsivät tietoa musiikkialasta mm. toimittajat ja opinnäytteiden tekijät.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 320 350

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 0

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 340 350

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 0

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Etelä-Pohjanmaa

Seutukunnat: Suupohjan, Kuusiokuntien, Järviseudun, Seinäjoen

Kunnat: Kauhava, Seinäjoki, Karijoki, Kurikka, Kauhajoki, Lappajärvi, Teuva, Alajärvi, Lapua, Vimpeli, Soini, Ähtäri, Ilmajoki, Evijärvi, Isojoki, Isokyrö, Alavus, Kuortane

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 21

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 130

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Music Finland teetti vuonna 2017 tutkimuksen musiikkialan tasa-arvosta, jonka mukaan ala on edelleen varsin miesvaltainen. Musiikkialalla tehdään kuitenkin jatkuvasti töitä tasa-arvon edistämiseksi ja esimerkiksi naisten osuus Teoston tekijäasiakkaissa on kasvanut, jos verrataan sukupuolijakaumasta tehtyjä tilastoja aiempiin vuosikymmeniin.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hankkeessa kiinnitetään tietoisesti huomiota sukupuolten tasa-arvoon toimintatavoissa sekä kouluttajien ja Rytmimanuaaliin liittyvien haastateltavien ja kirjoittajien valinnassa.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Rytmiakatemia-hankkeen toiminnassa huomioidaan sukupuolten tasa-arvon edistäminen, mutta sen pääasiallinen tavoite on kehittää musiikin verkko-opetuksen toteutustapoja huomioiden erityisesti luovan työskentelyn, kuten musiikin tekemisen ja tuottamisen sekä uran rakentamiseen ja yrittäjyyteen valmentavat koulutussisällöt.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 8
Vaikutus toteutuu aineettomien hyödykkeiden käytön lisäämisellä ja aineellisten vähentymisellä.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 5
Vaikutus toteutuu aineettomien hyödykkeiden käytön lisäämisellä ja aineellisten vähentymisellä.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 8 8
Hankkeessa syntyy hyvin vähän jätettä, sillä toiminnot tapahtuvat verkkoympäristössä. Ainoat jätteet tulevat toimistolla olevan hankehenkilöstön toimista. Jätteet lajitellaan ja kierrätetään mahdollisuuksien mukaan.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 2 5
Hankkeen koulutukset ovat kaikkien saavutettavissa. Sen toimet kehittävät koulutuksiin osallistuvien kautta heidän alueidensa kehitystä. Rytmiakatemia-alustan kurssitarjottimen jäädessä Rytmi-instituutille, hanke edistää sen kautta Seinäjoen alueen toimintaa.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 9 9
Musiikki on pääasiassa immateriaalinen tuote. Verkko-opetuskin tavallaan, vaikka koulukseen materiaaliin pääsy tarvitsee jonkin laitteen (mobiili/tietokone). Hanke kehittää kuitenkin aineetonta palvelua.
Liikkuminen ja logistiikka 1 7
Verkko-koulutussa liikkuminen eri paikkoihin minimoituu. Ainoastaan vieraileva kouluttaja tai mahdollinen videokuvaaja voi joutua opetusta tuottaessa liikkumaan. Tämä on kuitenkin huomattavasti vähemmän kuin perinteisessä lähiopetuksessa.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 4 7
Musiikki jo itsessään on hyvinvointia tuova asia. Musiikin opiskelun mahdollisuus tuo opiskelijoille hyvinvointia ja mahdollisuuksia itseilmaisuun.
Tasa-arvon edistäminen 2 5
Hanke edistää ja kehittää sukupuolten välistä tasa-arvoa omien toiminta-tapojen ja arvomaailman kautta. Tasa-arvon edistäminen musiikkialalla on ollut osa aktiivista kehitystehtäväämme nyt noin kolmen vuoden ajan.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 2 5
Hanke mahdollistaa kaikille tasapuolisesti musiikin opiskelun. Se satsaa saavutettavuuteen eikä koulutuksiin pääsyssä ole yhteiskunnallisia tai kulttuurisidonnaisia rajoja.
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

-