Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S22730

Hankkeen nimi: Vastuullinen palvelu- ja tuotekehitys VPK

Toimintalinja: 9. REACT-EU:n ESR-toimenpiteet

Erityistavoite: 12.4. Yritysten ja yrittäjien muutoskyvykkyyden lisääminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.1.2022 ja päättyy 31.8.2023

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Lab-ammattikorkeakoulu Oy

Organisaatiotyyppi: Ammattikorkeakoulu

Y-tunnus: 2630644-6

Jakeluosoite: Mukkulankatu 19

Puhelinnumero: 0382818

Postinumero: 15140

Postitoimipaikka: Lahti

WWW-osoite: http://www.lab.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Kati Kumpulainen

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: TKI-asiantuntija

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: kati.kumpulainen(at)lab.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0447085032

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Tässä hankkeessa on tavoitteena kehittää yritysten ympäristövastuullisen tuote- ja palvelukehittämisen osaamista, jotta yritykset voivat vastata asiakasrajapinnasta nousevaan tuote- ja palveluratkaisujen ympäristövastuullisuuden kysyntään. Asiakkaat odottavat yrityksiltä omaa muuttuvaa ostokäyttäytymistään ja kulutuspäätöstensä taustalla vaikuttavia arvojaan tukevia tuotteita ja palveluja. Ympäristövastuullisen tuote- ja palvelukehittämisen nykytilan kartoitus tavoittaa pk-yritysten tarpeet ja haasteet, jonka jälkeen etsitään ratkaisut niin alueellisista, kansallisista kuin kansainvälisestikin lähtökohdista kattaen asiakaspalvelutoiminnot sekä asiakasrajapinnassa tapahtuvan vuorovaikutuksen menetelmät. Kertyneen ymmärryksen pohjalta yhteiskehitetään valmennus ja täydennyskoulutuskokonaisuus alueellisten yritysten ympäristöosaamisen ja kilpailukyvyn parantamiseksi. Samalla kehitetään asiakkaan kulutuskokemusta lisäämällä asiakkaan tietoisuutta ja mahdollisuuksia vaikuttaa omalla käyttäytymisellään ympäristövastuullisuuden kasvuun. Ympäristöosaamisen kasvattaminen vahvistaa yritysten valmiuksia vastata vihreän siirtymän tarjoamiin mahdollisuuksiin ja kehittää kilpailukykyään koronapandemia huomioiden.

Yritysten näkökulmasta kyse on erityisesti ympäristövastuullisuuden nivomisesta kiinteäksi osaksi yritysten kehitystoimintaa sekä vuorovaikutusmenetelmien hyödyntämisestä asiakkaita sitouttavalla ja tukevalla tavalla. Ympäristövastuullisen tuote- ja palvelukehitystoiminnan vaikuttavuus kasvaa, kun siitä tehdään asiakaskuntaa osallistavilla vuorovaikutusmenetelmillä ymmärrettävää, kiinnostavaa, merkityksellistä ja asiakkaiden ympäristövastuullista toimintaa tukevaa. Projektissa summautuu yritysten liiketoiminnan ja kilpailukyvyn kehittämisen kannalta kaksi ajankohtaista vastuullisuuden teemaa: ympäristövastuullisuus yrityksen tuote- ja palvelukehitystoiminnassa sekä asiakaskokemukseen liittyvä ympäristövastuullisuus – vuorovaikutusmenetelmien avulla ympäristövastuullisuus näyttäytyy yritysten nopean muutoskyvykkyyden välineenä.

Hankkeen tavoitteena on tuottaa käytännön osaamista ympäristövastuullisen liiketoiminnan kehittämiseksi Päijät-Hämeessä. Hankkeen konkreettisena tavoitteena on selvittää pk-yritysten asiakaslähtöisen ja ympäristövastuullisen tuote- ja palvelukehittämisen tarpeita ja peilata niitä kansainvälisiin kokemuksiin. Yhdessä yrittäjärajapinnan toimijoiden kanssa järjestetään vertaisoppimistilaisuus yrityksille, jossa käydään fasilitoitu vertaisoppimiskeskustelu asiakaslähtöisestä ympäristövastuullisuudesta keynote-puheenvuorojen jatkoksi ja lopuksi kootaan yhteen keskustelussa nousseet kärkiteemat ja yrityshaasteet yhteiskehitettävän valmennuksen perustaksi. Hankkeessa opitusta tuotteistetaan täydennyskoulutuskokonaisuus (MOOC) ja sitä tukeva opas, joiden toteutuksesta vastaa jatkossa LAB-ammattikorkeakoulu. Hankkeen toimenpiteistä ja tuloksista on tavoitteena viestiä aktiivisesti ja vuorovaikutteisesti koko hankkeen toteutusajan.

Hankkeen aikana kertyneet opit yritysten ympäristövastuullisen tuote- ja palvelukehityksen toimenpiteistä ja käytetyistä vuorovaikutusmenetelmistä kootaan raportiksi, joka on jatkossa myös muiden kehittämishankkeiden ja kehittämistyön käytettävissä. Projektin loppuseminaarissa esitellään ympäristövastuullisen tuote- ja palvelukehityksen valmennuskokonaisuus ja siitä kehitetty täydennyskoulutuskokonaisuus. Hankkeesta kootaan myös loppujulkaisu, jossa tarkastellaan pilotoidun valmennuksen onnistumista ja täydennyskoulutuskokonaisuuden mallia lähtökohtana yritysten nopean muutoskyvykkyyden edistämiselle. Hankkeen etenemisestä, toimenpiteistä ja tuloksista viestitään aktiivisesti blogikirjoituksissa ja sosiaalisessa mediassa koko hankkeen ajan. Kaiken hankkeessa syntyneen materiaalin julkaisee LAB-ammattikorkeakoulu sähköisessä muodossa laajan saavutettavuuden takaamiseksi.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen varsinaisia kohderyhmiä ovat päijäthämäläiset mikro- ja pk-yritykset, etenkin niiden johto- ja palvelujen kehityksestä vastaavat henkilöt. LAB-ammattikorkeakoulun aiemmista hankkeista ja eri koulutusohjelmien yritysyhteistyön pohjalta on olemassa laaja alueellinen yritysverkosto, joilla tiedetään olevan vastuullisuustoimia ja joiden kanssa on mahdollista tehdä hankkeen tarvekartoitusta ja osallistaa vertaisoppimistilaisuuteen.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Hankkeen välilliset kohderyhmät ovat laajemmin päijäthämäläiset mikro- ja pk-yritykset, yritysten asiakkaat sekä muualla toimivat suomenkieliset pk-yritykset, markkinoinnin, viestinnän ja palvelumuotoilun konsultit, yritysneuvojat ja alueelliset kehitysorganisaatiot, jotka voivat hyödyntää hankkeen tuloksena syntyvää ympäristövastuullisen tuote- ja palvelukehittämisen sekä vuorovaikutusmenetelmien valmennusta. Tulokset hyödyttävät myös oppilaitoksia ja muita organisaatioita viestimään vastuullisuudestaan ja hyödyntämään hankkeen tuloksena syntyviä välineitä.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 140 428

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 139 636

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 175 535

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 174 545

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Päijät-Häme

Seutukunnat: Lahden

Kunnat: Padasjoki, Asikkala, Kärkölä, Sysmä, Lahti, Hollola, Hartola, Iitti, Orimattila, Heinola

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 30

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 42

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 50

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Toimintaympäristön sukupuolinäkökulmaanalyysi perustuu muun muassa aiemmissa osaamisen kehittämisen hankkeissa kerättyyn aineistoihin. Tilastokeskuksen valtakunnallisten tilastojen mukaan naiset ovat yleisesti koulutetumpia kuin miehet. Päijät-Hämeessä yleinen koulutustaso on matalampi kuin Suomessa keskimäärin. Päijät-Hämeen selvityssuunnitelman mukaan osaaminen ja osaamisen saatavuus korostuvat tulevaisuudessa edelleen. Osaamisen kehittämistä tarvitaan siis sukupuolesta riippumatta. Viimeaikainen tutkimus on Päijät-Hämeessä osoittanut, että yritykset tarvitsevat tukea ympäristövastuullisen tuote- ja palvelukehittämisen toiminnoissaan, vaikka toimisivatkin lähtökohtaisesti vastuullisesti. Näin ollen voidaan olettaa, ettei myöskään sukupuolinäkökulmaa ole osattu ottaa huomioon yritysten kehitystoiminnassa ja vuorovaikutusmenetelmissä.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hankkeen toimenpiteissä osanottajat saavat tieto sukupuolen merkityksestä ympäristövastuullisessa tuote- ja palvelukehityksessä kohderyhmästä nousevien tarpeiden mukaan. Hankkeen toimenpiteissä pyritään kaikin keinoin edistämään tasa-arvoista osallistumista ja huolehditaan, että toteutustavat ovat sellaisia, että ne edistävät sekä miesten että naisten osallistumista.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen päätavoite ei ole sukupuolten välisen tasa-arvon edistäminen.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 3 7
Vastuullisen tuote- ja palvelukehittämisen osaamisen kasvu tukee luonnonvarojen käytön kestävyyttä pitkällä tähtäimellä.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 3 7
Vastuullisen tuote- ja palvelukehittämisen osaamisen kasvu tukee ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentämistä pitkällä tähtäimellä.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 4 8
Vastuullisen tuote- ja palvelukehittämisen osaamisen kasvu tukee kestävää kehitystä pitkällä tähtäimellä, hankkeessa korostuu nimenomaan alueellinen elinkeinorakenteen kehittäminen
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 4 8
Vastuullisen tuote- ja palvelukehittämisen osaamisen kasvu tukee erityisesti aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittämistä pitkällä tähtäimellä.
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 2 5
Elinkeinoelämän vahvistaminen lisää alueellista hyvinvointia
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 4 8
Vastuullisen tuote- ja palvelukehittämisen osasamisen kasvu tukee ympäristöosaamisen kasvua ja siten kestävää kehitystä pitkällä tähtäimellä erityisesti ympäristön kannalta.

9 Loppuraportin tiivistelmä

Halu ehkäistä globaaleja haasteita; ilmastonmuutos, luontokato ja ylikulutus, näkyy kuluttajien ja yritysasiakkaiden vaatimuksissa käyttämiään tuotteita ja palveluita kohtaan. Vastuullinen palvelu- ja tuotekehitys VPK hankkeessa kehitettiin päijäthämäläisten pk-yritysten asiakaslähtöistä ympäristövastuullisen palvelu- ja tuotekehittämisen osaamista, jotta yritykset voivat paremmin vastata näihin kasvaviin vaatimuksiin ja tehdä kestävää liiketoimintaa.
VPK-hankkeessa selvitettiin päijäthämäläisten yritysten tarpeita asiakaslähtöisen ja ympäristövastuullisen palvelu- ja tuotekehityksen osalta. Lisäksi koottiin raportti esimerkeistä olemassa olevista kotimaisista ja kansainvälisistä asiakaslähtöisistä ja ympäristövastuullisista toimista yrityksissä. Selvitystyön tulosten ja bechmarkraportin pohjalta tehdyt toimenpiteet ja kehitetyt aineistot kasvattivat mukana olleiden päijäthämäläisten yritysten ymmärrystä ja osaamista kansainvälisestikin kiinnostavasta aiheesta. Kahden haastavana pidetyn näkökulman yhdistäminen koettiin vaikeaksi, mutta toisaalta se tuotti liiketoiminnan kehittämiseen oivalluksen, kuinka hiilikädenjälkiajattelun mukaisesti toimimalla pienikin yritys voi yhtäaikaisesti edistää vastuullista liiketoimintaa, parantaa asiakaskokemusta ja osaltaan lisätä ympäristövastuullisuutta toimintaympäristössään. Käytännönläheinen työskentely tarjosi konkreettisia työkaluja ja malleja, kuinka oivallukset viedään käytäntöön ja osaksi yrityksen arkea. Johdonmukaisesti etenevä rakenne tuki yritysten kehittämistyötä ja helpotti uuden omaksumista.
VPK:ssa kehitettiin Menesty asiakaslähtöisesti ja ympäristövastuullisesti verkkokoulutusta (MOOC) ja opasta yhdessä yritysten ja sidosryhmien kanssa. Koulutuksen käyttäjälähtöistä kehittämistä tehtiin yrityshaastatteluin, työpajoissa, vertaisoppimistapahtumassa ja benchmarkaten suomalaisia ja kansainvälisiä yrityksiä ja käytänteitä. Tärkeä osa kehitystyötä oli kolmen teemavalmennuksen sarja syksyllä 2022. Jokaisessa valmennuksessa oli asiantuntijapuheenvuoro ja työpajaosuus, jossa käytettiin hankkeessa kehitettyjä työkaluja yhdessä kohderyhmän eli yritysten kanssa.
Kehitystyötä tehtiin tiiviissä yhteistyössä rinnakkaishanke VPKE Vastuullisen palvelu- ja tuotekehityksen ennakointi kanssa. VPKE toteutettiin Etelä-Karjalan alueella 1.8.2022-31.12.2023 ja sen vastuualue kehitetyistä oppimateriaaleista on Johdanto-osuus. Verkkokurssi ja opas viimeistellään ja julkaistaan VPKE-hankkeen aikana syksyllä 2023.
Hankkeen aikana järjestettiin ja osallistuttiin tapahtumiin, joissa kerrottiin hankkeesta ja sen aiheesta asiakaslähtöinen ympäristövastuullisuus, että validoitiin hankkeessa kehitettyjä aineistoja. Kehitystyöstä ja tuloksista kerrottiin aktiivisesti läpi hankkeen sosiaalisessa mediassa ja artikkelein niin Suomessa kuin kansainvälisestikin.