Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S22731

Hankkeen nimi: Xamk Junioriliiga

Toimintalinja: 3. Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus

Erityistavoite: 8.1. Työ- ja koulutusurien sukupuolenmukaisen eriytymisen lieventäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.1.2022 ja päättyy 31.8.2023

Toiminnan tila: Toiminnassa

Vastuuviranomainen: Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy

Organisaatiotyyppi: Ammattikorkeakoulu

Y-tunnus: 2472908-2

Jakeluosoite: Pääskysentie 1

Puhelinnumero: 0406550555

Postinumero: 48220

Postitoimipaikka: Kotka

WWW-osoite: http://www.xamk.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Heidi Sjögren

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Tutkimuspäällikkö

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: heidi.sjogren(at)xamk.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0447028526

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

STEM-aloilla (science, technology, engineering, mathematics) on maailmanlaajuisesti jo pitkään tunnistettu naisten vähäisyys. Tällä hetkellä alle 30 prosenttia ns. STEM aloilla tutkijoista on naisia ja vain noin 30 prosenttia kaikista naisopiskelijoista valitsee korkeakouluissa STEM-aloihin liittyviä opintoja.

Xamk Junioriliiga projektilla ja sisällöillä nostetaan erityisesti lasten ja nuorten ikäryhmissä tyttöjen kiinnostusta STEM –aloja kohtaan, erityisesti nopeasti kehittyviin uusiin tulevaisuuden teknologioihin ja niiden soveltamiseen. Näin tuodaan myös Xamk:n tekniikan aloja tutuksi ja kiinnostaviksi tyttöjen keskuudessa.

1) Xamk Juniori Liiga toimintakonseptin yhteiskehittäminen perusopetuksen kanssa. Erityisesti tyttöjen kannustaminen teknisille aloille.

2) Selvitetään potentiaaliset STEM kumppaniverkostot ja kytketään Xamk Juniori Liigan toiminta osaksi kansallisia ja kansainvälisiä verkostoja jotka huomioivat tyttöjen kannustamisen STEM aloille.

3) Xamk Juniori Liiga materiaalit ja sisällöt
Tuotetaan teemakohtaiset materiaalipaketit. Materiaalien luomisessa kiinnitetään erityistä huomiota tyttöjen aktivoimiseen ja kannustamiseen. Aineistot voivat sisältää esimerkiksi pelillistettyjä kokonaisuuksia, videomateriaalia sekä tehtäväkokonaisuuksia. Aineistot tuotetaan yhteistyössä Xamkin eri koulutusohjelmien opiskelijoiden kanssa. Sisältöjä pilotoidaan yhdessä pilottikoulujen kanssa. Sähköiset aineistot tarjotaan kaikkien alueen peruskoulujen käyttöön.

Tuloksena syntyy:

1) Luodaan toimintakonsepti Xamk ammattikorkeakoululle STEM -toiminnan edistämiseksi ja erityisesti tyttöjen kannustamiseksi STEM aloille.

2) Kytketään alueellinen verkosto osaksi kansallisia ja kansainvälisiä STEM -ajattelua edistäviä verkostoja. Huomioidaan erityisesti tyttöjen STEM verkostot.

3) Luodaan ketterästi käytettäviä sisältöjä, jotka tuovat STEM -materiaalit koulujen käyttöön. Materiaalien laatimisessa huomioidaan tutkimustulokset tyttöjen kannustamiseen ja minäpystyvyyden tukemiseen liittyen.

4) Xamk:n tunnettuus lisääntyy seudun perusopetuksen oppilaiden ja opettajien keskuudessa ja nostaa erityisesti tyttöjen kiinnostusta teknisiä aloja kohtaan.

5) Teknologiatyöpajapäivät tytöille Xamk:n tiloissa.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Perusopetuksen henkilöstö sekä STEM alan yritykset Kymenlaaksossa.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Perusopetuksen oppilaat. Tekniikan alan koulutusta tarjoavat koulutusorganisaatiot sekä tekniikan alan työnantajat.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 137 769

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 0

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 183 692

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 0

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Kymenlaakso

Seutukunnat: Kotkan-Haminan

Kunnat: Pyhtää, Miehikkälä, Hamina, Virolahti, Kotka

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 10

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 50

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
STEM-aloilla (science, technology, engineering, mathematics) on maailmanlaajuisesti jo pitkään tunnistettu naisten vähäisyys. Tällä hetkellä alle 30 prosenttia ns. STEM aloilla tutkijoista on naisia ja vain noin 30 prosenttia kaikista naisopiskelijoista valitsee korkeakouluissa STEM-aloihin liittyviä opintoja. Sukupuolten epätasapaino STEM-aloilla ylläpitää olemassa olevaa sukupuolten epätasa-arvoa, sillä monet tulevaisuuden työt tulevat olemaan näillä aloilla. Xamk:n tekniikan aloilla opiskelijoiden suhde noudattelee valtakunnallisia lukuja joissa naisten osuus ICT-alan opiskelijoista on noin 15 prosenttia ja tekniikan alan opiskelijoista vajaat 20 prosenttia. Aiheesta on runsaasti tutkimustuloksia joihin on perehdytty hanketta valmistellessa hyvinkin laajasti.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
”Vaikka hankkeen toimenpiteisiin voivat osallistua niin tytöt kuin pojatkin, on hankkeen kaikissa toimenpiteissä kiinnitetty erityistä huomioita tyttöjen osallistamiseen, motivointiin ja kannustamiseen monin eri keinoin.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Kyllä
Hanke edistää sukupuolten välistä tasa-arvoa ja pyrkii tasaamaan sukupuolijakaumaa teknisten alojen opinnoissa ja myöhemmin työelämässä.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 4 9
Hankkeen pitkän aikavälin tuloksena naisten osuus teknisillä aloilla lisääntyy ja sukupuolten välinen tasa-arvo vahvistuu näillä aloilla. Tämä varmistaa monipuolisen ja osaavan työvoiman saatavuuden teknisille aloille myös tulevaisuudessa.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 8 4
Hankkeessa tuotettavat oppimateriaalit ovat pääosin digitaalisia aineistoja opettajien käyttöön.
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 0
Tasa-arvon edistäminen 4 10
Tulokset tyttöjen kiinnostuksen nousemisessa STEM aiheita ja teknisiä aloja kohtaan näkyy vasta pidemmällä aikavälillä. Lyhyellä aikavälillä pystytään kuitenkin vaikuttamaan tyttöjen minäpystyvyyden nostamiseen STEM aineita kohtaan peruskoulun aikana.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 4 7
Hanke tukee yhdenvertaisuuden toteutumista, jotta tytöillä ja pojilla olisi yhtäläinen käsitys kyvyistään hakeutua opiskelemaan ja työskentelemään teknisille aloille.
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

-