Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S22734

Hankkeen nimi: Hävikistä hyvinvointiin

Toimintalinja: 3. Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus

Erityistavoite: 6.1. Nuorten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisen edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.1.2022 ja päättyy 31.8.2023

Toiminnan tila: Toiminnassa

Vastuuviranomainen: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Kankaanpään Aikuiskoulutussäätiö sr

Organisaatiotyyppi: Säätiö

Y-tunnus: 0203851-2

Jakeluosoite: Asemakatu 7

Puhelinnumero: 0445772119

Postinumero: 38700

Postitoimipaikka: Kankaanpää

WWW-osoite: http://www.valtti.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Veko Niina Tuulikki

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Toiminnanjohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: niina.veko(at)valtti.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0445772119

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hankkeen kohderyhmänä ovat nuoret, pitkään työttömänä olleet henkilöt ja muut heikossa työmarkkina-asemassa olevat, jotka tarvitsevat tukea työllisyyden edistämiseen. Hankkeeseen osallistuu 60 työtöntä, joille tarjotaan osaamisen vahvistamista, hyvinvointia sekä tehostettua ura- ja koulutusohjausta.

Tavoitteet:
1. Luodaan Hävikkiruuan kohtaamispaikka ja jakelupiste; uusien verkostojen ja toimintamallien luominen
2. Työpajan opinnollistamisen kehittäminen Hävikistä hyvinvointia -toimintamallin kautta
3. Osallisuuden ja osaamisen kehittämisellä kohti hyvinvointia.

Toimenpiteet:
Hyvinvoinnin edistäminen osallisuuden, ruuan ja asiantuntijoiden kohtaamisen kautta. Ruoka-aputoiminnan koordinoinnilla ja yhteisellä hävikkiruokakeskuksella/ruokalalla rakennetaan uudenlaista yhteistyötä. Kehitetään paikallisella tasolla palvelumuotoilua, jonka keskiössä on palvelun käyttäjälähtöinen suunnittelu mm. osallistetaan asiakkaat mukaan suunnittelemaan toimintaa asiakasraatien, haastatteluiden ja muun havainnoinnin avulla. Eri toimijoiden osaaminen paranee ja saadaan tietoa, millainen hävikkiruuan jakotapa parhaiten soveltuisi pienten kuntien alueella. Hankkeessa käynnistetään yhteiskehittämisen prosesseja ja tuetaan ruoka-aputoimijoita asiakaslähtöiseen yhteistyöhön - Hävikistä hyvinvointia toimintamallin mukaisesti.

Toiminnassa kehitetään opinnollistamisen mahdollisuuksia ruoka-avun ympärille rakentuvassa toimintaympäristössä liiketoiminnan, tieto- ja viestintätekniikan, puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan, logistiikan-, elintarvike-, luonto- ja ympäristö- sekä ravintola - ja catering -alojen työtehtävissä. Paikko.fi -järjestelmän kautta tunnistetaan oppimisympäristöt yhteistyössä oppilaitosten kanssa ja liitetään toteuttamisuunnitelmat ePerusteisiin opintopolku.fi tietokantaan. Työpajalla tapahtuva oppiminen ja osaamisen tunnistaminen tulee näkyväksi osaamistodistuksen avulla. Hankkeessa on mahdollista suorittaa oman suuntautumisalan kannalta välttämättömät passit (työturva, ensiapu, hygienia, ympäristöpassi).

Hankkeen päätavoitteena on kohderyhmän työelämäpolutus tai työllistyminen. Hanke vaikuttaa välillisesti ruokahävikin vähentämiseen ja hiilijalanjäljen pienentämiseen.

Hankkeessa tehostetaan yhteistyötä oppilaitosten kanssa tarjoamalla työllisyyden edistämiseen vaihtoehtoinen oppimisen malli osatutkintojen suorittamisen näkökulmasta pajaympäristössä. Hanke toteuttaa ruoka-avun ympärille rakentuvan opinnollistamisen pilotin yhteistyössä oppilaitoksen kanssa tarjoten osatutkintojen suorittamisen mahdollisuus 10:lle ruoka-avun piirissä palkkatukityössä olevalle henkilölle.

Tulokset: Työpajan asema osana ammatillisen koulutuksen vaihtoehtoisia opintomahdollisuuksia vahvistuu. Hävikistä hyvinvointiin toimintamallin kautta työpajan opinnollistamisosaaminen vahvistuu ja ruoka-avun ympärille rakentuneet oppimisympäristöt on tunnistettu ja toteuttamissuunnitelmat liitetty osaksi opintopolku.fi ePerusteita. Työpajalle on muodostunut uusia työvaltaisia oppimisympäristöjä edistämään työllisyyttä. Työpajalla tehty työ tunnistetaan osaamistodistuksella, mikä parantaa kohderyhmäläisten mahdollisuuksia työ-/ koulutuspolulle siirtymiseen. Työelämäpassit edistävät työllistymistä. Osatutkintojen suorittamisen kautta kohderyhmäläisten työnsaantimahdollisuudet vahvistuvat. Yhteistyön myötä on syntynyt yrityksistä uusia työmahdollisuuksia.

Hävikkiruuan koordinointi vahvistaa ruoka-aputoimijoiden tavoitteellista yhteistyötä. Hävikkiruokakeskuksen kautta kaikki apua tarvitsevat pääsevät ruoka-avun piiriin. Lisäksi toimintamallilla edistetään hyvinvointia osallisuuden ja matalan kynnyksen asiantuntijoiden kohtaamisen kautta (keskusteluapu, ohjaus- ja neuvontapalvelut, TE-hallinto, terveyden- ja sosiaalityön asiantuntijoiden kohtaamiset, rekrytointiyritykset sekä vertaistuki). Hankkeen myötä osaaminen ja osallisuus vahvistuu ja avuntarvitsijoiden yksinäisyys sekä syrjäytyminen vähenee.

Pitkän aikavälin vaikutuksina alueen asukkaiden hyvinvointi paranee, työttömien osaaminen vahvistuu ja se saadaan näkyväksi opinnollistamisen ja osaamistodistuksen kautta, erilaisia työllistymismahdollisuuksia on enemmän ja alueelle syntyy uudenlaisia verkostoja työllisyyden, osallisuuden ja ruokahävikin ympärille. Alueen hiilijalanjälki pienenee.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen kohderyhmänä ovat nuoret, pitkään työttömänä olleet henkilöt ja muut heikossa työmarkkina-asemassa olevat, jotka tarvitsevat tukea työllisyyden edistämiseen.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Alueen ruoka-aputoimijat, seurakunnat, sosiaali- ja terveystoimi, Te-toimisto, oppilaitokset, kuntalaiset, yritykset

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 172 830

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 0

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 205 236

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 0

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Satakunta

Seutukunnat: Pohjois-Satakunnan

Kunnat: Siikainen, Kankaanpää, Jämijärvi, Karvia

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Toimenkatu 2

Postinumero: 38700

Postitoimipaikka: Kankaanpää

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 23

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 60

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Toimintaympäristö soveltuu kummallekin sukupuolelle
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hankkeen toiminta soveltuu kummallekin sukupuolelle
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen toiminta soveltuu kummallekin sukupuolelle

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 3 3
Kierrätystä kehittämällä aikaansaadaan kestävää kehitystä.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 2 3
Vähentämällä jätettä ilmasto hyötyy
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 5 5
Parannetaan ruuan hävikkiä mm. kohtauttamalla tuottajia ja työttömiä kausityöntekijöiksi maatiloille
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 2 2
Kierrätystä tehostamalla ja ruokahävikkiä vähentämällä
Natura 2000 -ohjelman kohteet 4 4
Hyödynnetään Geopark-kohteita työllisyyden edistämisen näkökulmasta
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 5 5
Ohjataan asiakkaita hyödyntämään kierrätettyä materiaalia sekä hävikkiruokaa ja hävittämään pakkausjätteet oikeisiin kierrätyspisteisiin. Ruuan hakijat tuovat omat astiat ruuan jakoon, ei kertakäyttöastioiden kulutusta.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 3 3
Hävikin ja jätteen oikea kierrätys
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 5 5
Oman hävikkibrändin luominen, osaavan työvoiman kehittämien
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 6 6
Kierrätyksen hyödyntäminen ohjauksessa. Hyvinvoinnin tukeminen asiantuntijoiden teemojen kautta
Liikkuminen ja logistiikka 4 4
Suositaan liikkumista kimppakyydeillä ja kävellen/pyörällä. Ruokahävikin Kuljetuksessa pyritään hyödyntämään olemassa olevia kuljetusmahdollisuuksia ja yhdistämään palveluita.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 7 7
yksilön hyvinvointia edistetään kansalaistaitojen parantamisella ja osallisuuden sekä osaamisen lisäämisellä. Ruoka-apu tavoittaa yhä useampia avun tarvitsijoita edistäen hyvinvointia ja terveyttä.
Tasa-arvon edistäminen 5 5
Hankkeen toiminta edistää tasa-arvoa mm. kannustamalla naisia miesvaltaisiin tehtäviin ja päinvastoin.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 5 5
Hankkeen toimintaan ovat tervetulleita kaikki ikään, kansalaisuuteen tai sukupuoleen katsomatta. Yhteinen ruoka - ei edellytä yhteistä kieltä, vaan tukee kulttuurillista yhteen kuuluvuutta.
Kulttuuriympäristö 2 2
Ymmärretään kulttuuriympäristön vaikutukset ihmisten hyvinvointiin. Luodaan ruoka-avun ympärille uudenlainen kaikkia yhdistävä kulttuuriympäristö.
Ympäristöosaaminen 5 5
Osataan kierrättää ja hyödyntää eri materiaaleja, kestävän kehityksen arvostaminen. Ruokahävikin hyödyntäminen taloudellisesta asemasta riippumatta on ekologinen, ilmastollinen valinta.

9 Loppuraportin tiivistelmä

-