Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S22735

Hankkeen nimi: Opinnollistamisella osaamista Kainuuseen - OK-hanke

Toimintalinja: 3. Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus

Erityistavoite: 6.1. Nuorten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisen edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.1.2022 ja päättyy 31.8.2023

Toiminnan tila: Toiminnassa

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Kajaanin Ammattikorkeakoulu Oy

Organisaatiotyyppi: Ammattikorkeakoulu

Y-tunnus: 2553600-4

Jakeluosoite: PL 52 (Ketunpolku 1)

Puhelinnumero: 08618991

Postinumero: 87101

Postitoimipaikka: Kajaani

WWW-osoite: http://www.kamk.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Tuula Haverinen

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: projektiasiantuntija

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: tuula.haverinen(at)kamk.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0447101008

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hankkeen tavoitteena on edistää työttömien työnhakijoiden ja työmarkkinoilla heikommassa asemassa olevien työllistymistä opinnollistamisen avulla kainuulaisille työpaikoille. Opinnollistamisen keinoin tuodaan osaamisen kehittämisen mahdollisuudet saavutettavammaksi yhdenvertaisesti, riippumatta asiakkaan asuinpaikkakunnasta tai elämäntilanteesta.
Hankkeen ensisijaisena kohderyhmänä ovat työttömät työnhakijat ja muut työmarkkinoilla heikommassa asemassa olevat. Muita kohderyhmiä ovat yrityksissä, yhdistyksissä ja julkisissa työpaikoissa työskentelevät henkilöstön rekrytoinnista ja kehittämisestä vastaavat henkilöt sekä kunnissa työllisyyspalveluissa työskentelevät asiantuntijat.

Hankkeen toimenpiteissä keskitytään nostamaan osaamista ja valmiuksia eri osapuolien osalta, jotta he voivat paremmin käyttää opinnollistamisesta välineenä omassa työssään. Työttömien työnhakijoiden ja työmarkkinoilla heikommassa asemassa olevien tietoisuutta ja mahdollisuuksia työllistyä opinnollistamisen kautta lisätään. Työnantajien aktivoidaan lisäämään opinnollistamisympäristöjä ja sitä kautta hankkimaan tarvitsemaansa osaamista. Työvoimapalvelujen asiantuntijoiden osaamista välittää tietoa ja motivoida asiakkaita opinnollistamisen käyttöön vahvistetaan. Keskeistä on, että hankkeen toimenpiteiden kautta opinnollistamiseen tulisi yhteinen, tasalaatuinen toimintamalli ja yhteinen kumppanuus-toimijaverkosto koko Kainuuseen.
Hankkeen keskeisempinä konkreettisina tuotoksina ovat uudet oppimisympäristöt työpaikoilla ja niiden kautta työllistyneet henkilöt. Lisäksi hankkeessa toteutetaan koulutuspaketit työvoimapalveluiden asiantuntijoille ja työpaikkavalmentajille.
Hankkeeseen osallistuvat kaikki Kainuun kunnat. Hanketta hallinnoijana toimii Kajaanin ammattikorkeakoulu. Hanke kestää 20 kk 1.1.2022-31.8.2023. Hankkeen budjetti on 785 000 € muodostuen pääasiassa henkilöstökuluista. Hanketta rahoitetaan ESR- ohjelmasta ja omarahoitus jakautuu mukana olevien kuntien ja ammattikorkeakoulun kesken.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen ensisijaisena kohderyhmänä ovat työttömät työnhakijat ja muut työmarkkinoilla heikommassa asemassa olevat. Muita avainkohderyhmiä ovat yrityksissä, yhdistyksissä ja julkisissa työpaikoissa työskentelevät henkilöstön rekrytoinnista ja kehittämisestä vastaavat henkilöt, työpaikkaohjaajat sekä kunnissa työllisyyspalveluissa työskentelevät asiantuntijat

4.2 Välilliset kohderyhmät

Työpaikojen muu henkilöstö, kuntouttavassa työtoiminnassa työskentelevät asiantuntijat, työvoimahallinnon työllisyydenhoidossa työskentelevät asiantuntijat, ammattiopiston ja ammattikorkeakoulujen opettajat.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 377 075

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 0

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 785 574

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 0

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Kainuu

Seutukunnat: Kajaanin, Kehys-Kainuun

Kunnat: Paltamo, Ristijärvi, Suomussalmi, Kajaani, Puolanka, Sotkamo, Hyrynsalmi, Kuhmo

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 75

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 850

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Työttömistä työnhakijoista Kainuussa miesten osuus on naisten osuutta suurempi. Tilastojen mukaan vuonna 2020 miesten osuus oli 60% ja naisten 40%. Luvut ovat hyvin samankaltaiset myös tältä kuluvalta vuodelta.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hankkeen toimenpiteissä pyritään edistämään molempien sukupuolten työllistymismahdollisuuksia huomioiden työssä vaadittavat erilaiset koulutustaustat.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen tavoitteena on edistää työttömien työnhakijoiden ja työmarkkinoilla heikommassa asemassa olevien työllistymistä opinnollistamisen avulla kainuulaisille työpaikoille. Opinnollistamisen keinoin tuodaan osaamisen kehittämisen mahdollisuudet saavutettavammaksi yhdenvertaisesti, riippumatta asiakkaan asuinpaikkakunnasta tai elämäntilanteesta

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 3
Työttömien työllistyminen tukee myös alueen luonnonvarojen kestävää käyttöä
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Ei vaikutuksia tässä hankkeessa
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Ei vaikutuksia tässä hankkeessa
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Ei vaikutuksia tässä hankkeessa
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Ei vaikutuksia tässä hankkeessa
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 5
Hankkeen koulutusten toteutuksessa käytetään mahdollisimman paljon digitaalisia aineistoja
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Ei vaikutuksia tässä hankkeessa
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 9 6
Työn kautta ihmiset osallistuvat aktiivisesti alueensa elinkeinorakenteen kehittämiseen. Työllisyysasteen nostaminen vahvistaa alueen elinkeinorakennetta.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 9 0
Koulutuspaketit ovat saatavilla verkossa. Hankkeessa kehitettyjen ja olemassa olevien työvoimapalvelujen edistäminen parantaa palvelujen saavutettavuutta ja palvelut ovat tasavertaisesti kaikkien saatavissa riippumatta sijainnista, taustasta tms.
Liikkuminen ja logistiikka 9 9
Hankkeessa suositaan etäyhteyksiä mahdollisuuksien mukaan. Osallistujat pystyvät osoittamaan osaamisensa ja lisäämään osaamistaan omalla kotipaikkakunnallaan riippumatta paikasta.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 5 10
Osallistuminen työelämään parantaa henkilön hyvinvointia kaikilla elämän osa-alueilla.
Tasa-arvon edistäminen 5 10
Tasa-arvo huomioidaan hankkeessa niin että asiakkaita rohkaistaa hakeutumaan aloille, jotka ovat leimallisesti joko naisten tai miesten aloille.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 10 10
Yhteiskunnallista osallistumista edistetään työllistymisen kautta. Hankkeen toimnpiteet kohdentuvat kaikkiin riippumatta kulttuuri- tai muusta taustasta. Osallistujat pystyvät osoittamaan osaamisensa ja lisäämään osaamistaan omalla kotipaikkakunnallaan riippumatta siitä onko oppilaitosta missä opiskella.
Kulttuuriympäristö 5 5
Eri kulttuuritaustaisia ihmisiä avustetaan sopeutumaan suomalaiseen kulttuuriympäristöön, josta osan muodostaa työelämä.
Ympäristöosaaminen 3 3
Asiakkaiden opinnollistamispoluissa tuodaan esille myös ympäristöosaamiseen liittyviä seikkoja.

9 Loppuraportin tiivistelmä

-