Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S22738

Hankkeen nimi: MUKAAN! - Parhaat menetelmät osallisuuteen

Toimintalinja: 5. Sosiaalinen osallisuus ja köyhyyden torjunta

Erityistavoite: 10.1. Työelämän ulkopuolella olevien työ- ja toimintakyvyn parantaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.1.2022 ja päättyy 31.3.2023

Toiminnan tila: Toiminnassa

Vastuuviranomainen: Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy

Organisaatiotyyppi: Ammattikorkeakoulu

Y-tunnus: 2472908-2

Jakeluosoite: Kouvolan kampus: Paraatikenttä 7

Puhelinnumero: 040 655 0555

Postinumero: 45100

Postitoimipaikka: Kouvola

WWW-osoite: http://www.xamk.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Sirkka Komulainen

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Tutkimuspäällikkö

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: sirkka.komulainen(at)xamk.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 044 702 8741

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulussa, Xamkissa ja Kymenlaaksossa on toteutettu lukuisia ESR-rahoituskauden 2014-2020 Toimintalinja 5 ja erityistavoite 10.1 hankkeita. Niissä on havaittu haasteita osallistujien rekrytoinnissa. Mukaan-hankkeessa arvioidaan, millä toimenpiteillä osallisuutta on saatu tuettua, ja toisaalta millaisia osallistumisen esteitä hankkeissa on ollut. Erityishuomio kiinnittyy digitaaliseen osallisuuteen. Hankkeessa arvioidaan päättyvän hankekauden osallisuushankkeita kohdistetusti Kymenlaaksossa (ml. myös valtakunnallinen benchmarking) sekä kehitetään tehokkaampi osallistujien rekrytoinnin malli. Eri hankkeiden toimijoita ja kohderyhmää konsultoidaan. Hankkeen tuloksilla on välitöntä vaikutusta uusien hankkeiden valmisteluun, sekä pitkällä aikavälillä osallisuusasteen lisäämisessä.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

ESR Toimintalinja 5 erityistavoite 10.1 hankkeet, ei henkilöitä kohderyhmässä.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Valtakunnan tasolla ESR-rahoitteisissa hankkeissa toimivat tahot.
Innokylän kautta tavoitettavat tahot.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 72 131

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 0

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 96 175

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 0

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Kymenlaakso

Seutukunnat: Kouvolan, Kotkan-Haminan

Kunnat: Pyhtää, Miehikkälä, Kouvola, Hamina, Kotka, Virolahti

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Paraatikenttä 7

Postinumero: 45100

Postitoimipaikka: Kouvola

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 2

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
ESR-kauden 2014-2020 aikana toteutetuissa hankkeissa on raportoitu hankkeisiin osallistuneiden sukupuolijakaumaa. Mukaan-hankkeessa selvitetään tarkemmin, minkälainen tämä sukupuolijakauma on ollut erityisesti Kymenlaaksossa, ja mitä siitä voidaan päätellä.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hankkeeseen kutsutaan osallistumaan yhtä lailla kaikkia sukupuolia.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Sukupuolten tasa-arvon edistäminen ei ole päätavoite, mutta on ilman muuta yksi osatavoite, ts. osallisuus on yhtälailla kaikkien sukupuolien oikeus. Jos selvityksestä nousee esille sellaisia seikkoja, että ne viittaavat sukupuolten epätasa-arvoon hanketoiminnassa, nämä raportoidaan ja huomioidaan tulevissa hankerekrytoinneissa.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 0 0
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 10 10
Uuden rekrytointimallin kehittäminen yhteistyössä, joka kehittää palveluita lyhyellä ja pitkällä aikavälillä.
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 5 10
Hanke edistää hyvinvointia pitkällä aikavälillä. Mitä enemmän hankkeisiin saadaan osallistujia, sitä enemmän hyvinvointi edistyy.
Tasa-arvon edistäminen 10 10
Hanke edistää tasa-arvoa pitkällä aikavälillä. On syytä tietää ja tiedostaa mahdolliset sukupuolesta tai muusta eriarvoisuudesta johtuvat osallistumisen esteet.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 10 10
Hankkeessa selvitetään vähemmistöryhmien ja muiden työelämän ulkopuolella olevien tai haavoittuvassa olevien henkilöiden osallistumisen esteet.
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

-