Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S22739

Hankkeen nimi: Digillä terveysvalmennusta

Toimintalinja: 9. REACT-EU:n ESR-toimenpiteet

Erityistavoite: 12.3. Digitaalisten taitojen parantaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.3.2022 ja päättyy 31.8.2023

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Diakonia-ammattikorkeakoulu Oy

Organisaatiotyyppi: Ammattikorkeakoulu

Y-tunnus: 0115776-3

Jakeluosoite: PL 12

Puhelinnumero: 0407658735

Postinumero: 00511

Postitoimipaikka: Helsinki

WWW-osoite: https://www.diak.fi/

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Lea Rättyä

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Asiantuntija TKI

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: lea.rattya(at)diak.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 040 7658735

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

Osatoteuttajat

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Raskausajan diabetekseen sairastuneiden määrä on lisääntynyt, ja hyvinvointikeskusten sekä neuvoloiden asiakkaat tarvitsevat lisävalmiuksia ja monipuolista ohjausta omasta terveydestä ja hyvinvoinnista huolehtimiseen. Olemassaolevaa digitaalista materiaalia, digitaalisia sovelluksia ja alustoja ei osata valita, käyttää ja hyödyntää oman terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä ja ylläpitämisessä. Hyvinvointikeskusten ja neuvoloiden hoitohenkilöstö tarvitsee puolestaan lisävalmiuksia erityisesti digitaalisten välineiden monipuoliseen hyödyntämiseen terveysvalmennuksessa ja etänä toteutuvassa ohjauksessa.
Hankkeen tavoitteena on edistää hyvinvointikeskusten ja neuvoloiden asiakkaina olevien äitien valmiuksia ja taitoja hyödyntää turvallisesti, kattavasti ja tehokkaasti olemassa olevia digitaalisia alustoja, sovelluksia ja materiaaleja oman terveytensä ja hyvinvointinsa edistämisessä ja ylläpitämisessä. Hanke edistää raskausdiabetekseen sairastuneiden äitien motivaatiota ja sitoutumista omahoitoon. Lisäksi hankkeen tavoitteena on vahvistaa terveydenhuoltohenkilöstön digitaalisia valmiuksia ja digitaalista osaamista erityisesti etänä toteutuvaan terveys- ja elintapavalmennukseen liittyen.
Hankkeen toteutus on jaettu työpaketteihin. Kaikissa työpaketeissa huomioidaan osallistujien digiosaamisen ja digivälineiden avulla tapahtuvan työskentelyosaamisen vahvistaminen (itsenäinen, vuorovaikutuksessa jonkun toisen kanssa tai ryhmätilanteissa tapahtuva työskentely). Työpaketeissa panostetaan digitaalisten ja etäpalveluiden tehokkaaseen hyödynnettävyyteen ja näiden palvelujen tarjoajien sekä käyttäjien digitaalisten taitojen parantamiseen. Näillä toimilla parannetaan työikäisen väestön mahdollisuuksia työllistyä, kehittyä työssään ja opinnoissaan, ja samalla estetään heidän syrjäytymistään. Lisäksi kaikessa toiminnassa huomioidaan se, että verkossa tapahtuvat luennot, tiedotustilaisuudet, moniammatilliset ja monialaiset palvelut sekä asioinnin helppous vaativat erityisen huolellista suunnittelua, jotta ne tavoittavat kohderyhmän, ovat turvallisia ja huomioivat kohderyhmän erityistarpeet. Työpakettien sisältöteemoja ovat digitaalinen turvallisuus, digitaalinen ohjausosaaminen, hyvinvoinnin ja työllisyyden sekä työhön palaamisen tukeminen ja digiosallisuuden vahvistaminen.
Hanke on ajankohtainen ja tärkeä, koska sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut digitalisoituvat, ja tästä johtuen asiakkaan ja ammattilaisen välinen suhde ja tiedon jakamisen käytännöt muuttuvat. Hanke madaltaa hyvinvointikeskusten ja neuvoloiden asiakkaiden sekä hoitohenkilöstön kynnystä digitaalisten palvelujen monipuolisempaan käyttämiseen ja tätä kautta palvelujen laadun kehittämiseen. Hankkeen myötä terveydenhuoltohenkilöstön osaaminen digitaalisten menetelmien hyödyntämisessä lisääntyy, jolloin ohjaus tehostuu. Uudenlaiset digitaalisesti hyödynnettävät materiaalit ja menetelmät tukevat asiakkaana olevien äitien aktiivista omahoidon toteutusta tapaamisten välillä. Sitoutuminen omahoitoon ja mahdollisuudet vertaistuen antamiseen sekä saamiseen paranevat. Raskausajan diabetekseen sairastuneiden äitien elämänhallinta ja sitoutuminen terveellisten elintapojen noudattamiseen paranee. Pitkällä aikavälillä erityispalvelujen käyttöaste vähenee ja terveysmenojen kustannukset vähenevät. Kohderyhmän elinajan odote pitenee, elämänlaatu paranee, ja äidit voivat paremmin, jolloin myös heidän valmiutensa siirtyä työelämään paranevat.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen varsinaisena kohderyhmänä ovat hyvinvointikeskusten ja neuvoloiden asiakkaana olevat naiset, joilla on todettu raskausajan diabetes tai joilla on kohonnut riski sairastua diabetekseen, ja jotka tarvitsevat erityistä tukea sekä ohjausta.
Oulussa arvioidaan vuositasolla olevan noin 390 raskausajan diabetekseen sairastunutta äitiä.

Lisäksi varisinaisena kohderyhmänä on hyvinvointikeskusten ja neuvoloiden hoitohenkilökunta.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Hankkeen välillisenä kohderyhmänä ovat hyvinvointikeskusten ja neuvoloiden asiakkaina olevien naisten perheenjäsenet ja läheiset

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 261 882

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 242 509

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 302 761

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 280 364

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Pohjanmaa

Seutukunnat: Oulun

Kunnat: Oulu, Tyrnävä, Kempele, Liminka

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 296

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Hankesuunnitelmaa on valmisteltu yhteistyössä hyvinvointikeskusten henkilöstön kanssa, ja hanke on tarpeellinen, koska raskausdiabetes on yleistynyt, ja koronapandemia on tuonut erityishaasteita sekä neuvolan asiakkaina olevien naisten ja ammattilaisten yhteistyöhön. Digitaalisten menetelemien avulla voidaan tehostaa omahoitoa ja tarjota toimivia etäohjauksen käytäntöjä silloin kun kasvokkainen tapaaminen ei ole mahdollista. Vuosittain Oulussa raskausajan diabetekseen sairastuu noin 390 naista.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hankkeen ensisijaisena kohderyhmänä ovat raskausdiabetesta sairastavat naiset, ja ne naiset, joilla on kohonnut riski sairastua diabetekseen. Hankkeen toiminnassa huomioidaan kuitenkin koko perheyhteisö. Raskaus koskettaa paitsi äitiä niin myös hänen puolisoaan erityisesti silloin, kun raskauteen liittyy äidin ja lapsen terveyttä ja hyvinvointia vaarantavia tekijöitä. Hanketoiminnassa huomioidaan tarpeen mukaan molemmat sukupuolet.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen päätavoite ei ole sukupuolten tasa-arvon edistäminen, vaan paremminkin naisten tasa-arvon edistäminen omasta terveydestä ja hyvinvoinnista huolehtimiseen liittyen, ja sellaisen toiminnan sekä palvelun tarjoaminen joka verkottaa raskausdiabetesta sairastavia toistensa yhteyteen, ja lisää terveysvalmennuksen saavuttavuutta alueilla joilla palvelut ovat kaukana. Hanke lisää neuvolan asiakkaana olevien naisten aktiivisuutta ja motivaatiota omasta hyvinvoinnista huolehtimiseen digitaalisten välineiden avulla.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ei vaikutusta
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 1 2
Digitaalinen terveysvalmennus parantaa etäohjausmahdollisuuksia ja vähentää siten mahdollisia palvelupisteissä käyntejä, jolloin matkustaminen vähenee.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Ei vaikutusta
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Ei vaikutusta
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Ei vaikutusta
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 3 4
Hankkeessa hyödynnetään ensisijaisesti digitaalisia koulutus-materiaaleja, esitteitä ja julkaisuja.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Ei vaikutusta
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 2 3
Kaikessa hanketoiminnassa noudatetaan kestävän kehityksen periaatteita. Hanke vaikuttaa paikallisen elinkeinorakenteen kestävään kehittämiseen tukemalla olemassa olevia palvelurakenteita ja kehittämällä niiden toimintaa.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 3 4
Hankkeessa kehitetään kohderyhmien digitaalista osaamista jolloin ammattilaisten valmius monipuolisen digitaalisen terveysvalmennuksen tehokkaampaan hyödyntämiseen paranee, ja hyvinvointikeskusten sekä neuvoloiden asiakkaina olevien naisten motivaatio omakohtaisen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä sekä ylläpitämisessä paranee.
Liikkuminen ja logistiikka 2 3
Hankkeen toiminnassa hyödynnetään mahdollisimman paljon etätyöskentelyä, digitaalisia palveluja sekä digitaalista viestintää.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 9 9
Hanke edistää raskausdiabetesta sairastavien sekä heidän perheenjäsentensä terveyttä ja hyvinvointia. Toiminnan avulla tavoitellaan perheiden pitkäaikaisia terveyttä tukevia elintapamuutoksia. Hanke edistää myös sosiaalista osallisuutta verkottamalla kohderyhmänä olevia naisia toistensa yhteyteen ja vertaistuen piiriin.
Tasa-arvon edistäminen 7 8
Hanke edistää naisten tasa-arvoa ja saattaa palvelujen piiriin erityisesti sellaisia naisia, jotka tarvitsevat yksilöllisempää tukea sekä ohjausta ja vertaistukea. Pitkät etäisyydet eivät ole este hankkeen toimintaan osallistumiselle digitaalisten ratkaisujen ansiosta. Hankkeen toiminnasta hyötyvät kaikki perheen jäsenet (terveellisemmät elintavat) sukupuolesta riippumatta
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 5 5
Hankkeen toiminta on kulttuurisensitiivistä ja erilaisia kulttuureja kunnioittavaa.
Kulttuuriympäristö 4 5
Kulttuuri lisää kokonaisvaltaista hyvinvointia. Hanke hyödyntää toiminnassaan mahdollisuuksien mukaan luonnon, erilaisten digitaalisten ympäristöjen ja erilaisen kulttuuritoiminnan terveyttä edistäviä elementtejä ja mahdollisuuksia.
Ympäristöosaaminen 2 3
Hanke noudattaa kaikessa toiminnassaan kestävän kehityksen periaatteita.

9 Loppuraportin tiivistelmä

Hankkeen tavoitteena oli edistää raskausdiabeteksen riskissä olevien tai siihen sairastuneiden äitien digi-osaamista oman terveyden ja hyvinvoinnin ylläpitämisessä sekä vahvistaa äitien motivaatiota ja sitoutu-mista omahoitoon. Lisäksi tavoitteena oli edistää hyvinvointikeskusten ja neuvoloiden hoitohenkilökun-nan digitaalisia valmiuksia ja osaamista.
Hanke vahvisti hyvinvointikeskusten ja neuvoloiden asiakkaina olevien raskaana olevien naisten digitaali-sia valmiuksia sekä tuki raskausajan diabetekseen sairastuneen naisen hyvinvointia ja elämänhallintaa erilaisten digitaalisten menetelmien ja sovellusten avulla. Naiset ovat hyödyntäneet digitaalisuutta, hank-keen suosittelemia digitaalisia sovelluksia on otettu käyttöön, digitaalisuus on tukenut naisten hyvinvoin-tia ja luotettavan tiedon saaminen on ollut tarpeellista. Naisia on kannustettu ja motivoitu omaksumaan terveyttä edistäviä elintapoja yksilöllisen ja ryhmämuotoisen elintapaohjauksen ja koulutuksen keinoin sekä annettu hyvinvoinnin seuraamiseen digitaalisia välineitä ja menetelmiä.
Hankkeen myötä naiset saivat vertaistukea ja yksilöllistä ohjausta omasta terveydestä ja hyvinvoinnista huolehtimiseen. Naisten sitoutuminen terveysvalmennukseen ja motivaatio pysyvämmän elintapamuu-toksen toteuttamiseen palautteiden mukaan parani.
Hanke vahvisti terveydenhuoltohenkilöstön ohjausosaamista digitaalisten menetelmien hyödyntämiseen liittyen. Hankkeessa hyödynnettiin monipuolisesti jo olemassa olevia sovelluksia ja alustoja, jolloin myös digitaalisten menetelmien käyttäminen osana terveysvalmennusta lisääntyi. Terveydenhuoltohenkilöstö koki hankkeen järjestämät koulutukset hyödyllisiksi ja omaa digiosaamista kehittäviksi. He saivat etäoh-jaamiseen uusia työvälineitä ja uutta osaamista.