Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S22741

Hankkeen nimi: Digitaidoilla osalliseksi

Toimintalinja: 5. Sosiaalinen osallisuus ja köyhyyden torjunta

Erityistavoite: 10.1. Työelämän ulkopuolella olevien työ- ja toimintakyvyn parantaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.1.2022 ja päättyy 31.8.2023

Toiminnan tila: Toiminnassa

Vastuuviranomainen: Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Kouvolan kaupunki

Organisaatiotyyppi: Kunta

Y-tunnus: 0161075-9

Jakeluosoite: PL 85

Puhelinnumero: 020 61511

Postinumero: 45101

Postitoimipaikka: Kouvola

WWW-osoite: http://www.kouvola.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Kolari Liisa Anneli

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Kehittämispäällikkö

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: liisa.kolari(at)kouvola.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 020 615 8026

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Koronapandemiasta ja siihen liittyvistä rajoituksista johtuen heikot digitaidot omaavat ovat jääneet syrjään virtuaalitapahtumista ja myös opiskelu- ja työmahdollisuudet ovat monilta menneet ohi vajavaisten digitaitojen vuoksi. Digitaidoilla osalliseksi hankkeen tavoitteena on kasvattaa kohderyhmän digiosaamista niin, että tasavertainen osallistuminen, koulutus ja työpaikka ovat mahdollisia. Digikoulutusta ja -tukea annetaan lähiopetuksena Kouvolan eri alueiden yhteisöllisissä tiloissa ja virtuaaliopetuksena taitojen karttuessa. Digituen lisäksi, tavoitteena on kehittää kaupungin digitaalisia palveluita ja luoda jatkuva digikehittämisen ja –tuen toimintamalli.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen ensisijaisena kohderyhmänä on Digituki Kymenlaakso hankkeessa tunnistetut digisyrjäytyneet tai syrjäytymisvaarassa olevat. Tähän joukkoon kuuluu nuoria, aikuisia, erityisryhmiin kuuluvia sekä maahanmuuttajia. Erityisesti haetaan niitä, joilla joko opiskelu ja työnteko on haasteellista tai jopa estynyt puutteellisten digitaitojen vuoksi.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Välillisenä kohderyhmänä ovat varsinaiseen kohderyhmään kuuluvien lähiyhteisöt; ystävät, perheenjäsenet, opiskelu- ja työyhteisöt, jotka myös hyötyvät osallistujan digitaitojen ja osallisuuden kasvusta. Tämän lisäksi kuntatoimijat, järjestöt, yritykset ja oppilaitokset sekä muut verkostoon kuuluvat yhteistyökumppanit.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 130 776

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 0

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 163 470

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 0

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Kymenlaakso

Seutukunnat: Kouvolan

Kunnat: Kouvola

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 2

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 110

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Digituki Kymenlaakso hankkeen tekemissä osaamiskartoituksissa huomattiin yhtä paljon digituen tarvetta eri sukupuolilla. Kouvolan kaupungin jatkuvassa tilastoseurannassa seurataan sukupuolten välisiä terveys- ja hyvinvointieroja ja vuosittainen hyvinvointisuunnitelma tähtää havaittujen erojen kaventamiseen . Kouvolassa, kuten maassa keskimäärin, naisten koulutusaste on korkeampi kuin miesten ja osallistuminen mm palveluluiden kehittämiseen erilaisten kyselyjen avulla on naisilla huomattavasti yleisempää kuin miehillä.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Kyllä, hankkeessa varmistetaan, että eri sukupuolilla on yhtäläiset mahdollisuudet osallistua hankkeen toimintoihin. Osallistujien rekrytoinnissa kiinnitetään huomiota viestinnän suuntaamisessa molemmille sukupuolille ja myös muun sukupuolisille. Alkukartoituksessa ja väli- ja loppuarvioinneissa erotellaan analyysit sukupuolten mukaan ja toiminta suunnitellaan niin, että mahdolliset eroja sukupuolten välisessä osaamisessa voidaan kaventaa. Kouvolan kaupungilla käytössä olevaa evaus menettelyä laajennetaan sisältämään suvaus (sukupuolivaikutusten ennakkoarviointi), kun hankkeen toimenpiteille tehdään ennakkoarviointi.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Ei ole hankkeen päätavoite, mutta huolehdimme siitä, että eri sukupuolilla on yhtäläiset mahdollisuudet kasvattaa digiosaamista osallistumalla hankkeen toimintaan. Hankkeen lopputulema, digiosaamisen kasvu edistää sukupuolten välistä tasa-arvoa mahdollistaen samat opiskelu- ja työmahdollisuudet eri sukupuolille. Digiosaamisen kasvu myös edesauttaa hyvinvointi- ja terveyserojen kaventamisesta eri sukupuolten välillä.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 0 0
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 8 5
Mahdollisuus saavuttaa palvelut ja osallistua erilaisiin tapahtumiin edistää kuntalaisten hyvinvointia. Digipalvelut mahdollistaa korona-ajan rajoituksista huolimatta osallistumisen.
Tasa-arvon edistäminen 8 5
Digiosaamisen kasvu edistää sukupuolten välistä tasa-arvoa, kaikille sukupuolille luodaan samanlaiset mahdollisuudet. Osaamisen kasvu myös kaventaa sukupuolten välisiä terveys- ja hyvinvointieroja.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 5 5
Digiosaamisen kasvu edistää osallistujien yhdenvertaisia mahdollisuuksia niin opiskelu- ja työelämässä.
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 5 5
Digipalveluilla voidaan tuoda ympäristöasioita laajemmin näkyville. Kouvolassa on meneillään hanke, jossa rakennetaan digitaalinen ympäristövahti, mahdollisuus sen käyttöön ja osaamisen kasvuun mahdollistuu riittävillä digitaidoilla.

9 Loppuraportin tiivistelmä

-