Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S22743

Hankkeen nimi: Digitaitoja luoville aloille

Toimintalinja: 9. REACT-EU:n ESR-toimenpiteet

Erityistavoite: 12.3. Digitaalisten taitojen parantaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.2.2022 ja päättyy 31.8.2023

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Lapin Yliopisto

Organisaatiotyyppi: Yliopisto

Y-tunnus: 0292800-5

Jakeluosoite: PL 122

Puhelinnumero: 040 4844424

Postinumero: 96190

Postitoimipaikka: ROVANIEMI

WWW-osoite: http://www.ulapland.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Outi Kugapi

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Suunnittelija

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: outi.kugapi(at)ulapland.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 040 4844050

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

Osatoteuttajat

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Luovat alat, esim. käsityöala ovat kärsineet voimakkaasti pandemian vaikutuksista liiketoimintaansa. Heidän kilpailukykynsä on heikentynyt ja toimeentulo pienentynyt rajoituksista johtuen. Luovien alojen toimijat työskentelevät asiakasrajapinnassa, tarjoten palveluitaan asiakkaille erilaisissa tapahtumissa, kuten messuilla tai markkinoilla, joiden järjestäminen on pandemian johdosta vaikeutunut.
Luovien alojen toimijoiden digitaidot ovat hyvin eritasoisia. Taitojen kehittämiseen on tarvetta ja panostuksia selvitysten mukaan on tehtävä erityisesti nettisivuille, some-kanaviin ja niiden mahdollisuuksien hyödyntämiseen. Myös verkkokaupan kehittäminen tai perustaminen vaatii tukea. Digitaitoja luoville aloille -hankkeen tavoitteena on parantaa luovien alojen toimijoiden digitaitoja ja siten tukea heidän toimeentuloa ja yritystoimintaa. Hankkeen toimenpiteissä hyödynnetään digitaalisia alustoja, koulutetaan luovien alojen toimijoita tarjoamaan palveluitaan digitaalisesti ja samalla asiakkaille helpommin saavutettavasti.
Hankkeen toimenpiteet:
1. Alkukartoitus resursseista ja osaamisesta: Toimenpide pitää sisällään kevyen alkukartoituksen luovan alan yrittäjien digitalisaation osaamistasosta, digitaidoista, kehittämiskohteista ja muista kehittämistarpeista
2. Sparrausohjelman ja toimenpidesuunnitelman laatiminen: Toimenpide pitää sisällään sparrausohjelman suunnittelun, sparrausparien valinnan ja toimenpidesuunnitelman tekemisen. Sparrausohjelmassa keskitytään erityisesti digitaalisaation kehittämiseen omassa yritystoiminnassa.
3. Osaamisen täydentäminen ja haltuunotto: Toimenpide pitää sisällään yhteisiä alkukartoituksessa nousseista osaamistarpeista pidettäviä verkkokoulutuksia, joiden sisältöjä syvennetään sparrausparien kanssa.
4. Arviointi: Toimenpiteessä tarkastellaan yrittäjien osaamisen kasvua verrattuna lähtötilanteeseen yleisesti. Näiden saadaan selville osaamisen kasvu hankkeen toimenpiteiden tuloksena.
Toimenpiteiden tuloksena syntyy luoville aloille suunnattu sparrausohjelma digitaalisen osaamisen kehittämisestä.

Sparrausohjelmassa kehitetään osallistujien digiosaamista ja sitä kautta osallistujien ansaintaa. Tämä mahdollistaa uusien yrityksien syntymisen, yritystoiminnan palvelujen monipuolisemman tarjonnan ja yritystoiminnan kehittymisen vastaamaan paremmin sekä alan että ajan tarpeita. Yrittäjät saavat digitaalista osaamista ja voivat kehittää liiketoimintaansa digitaalisaatio hyödyntäen, esimerkiksi kehittäen uusia digitaalisia matkailupalvelutuotteita, joilla voidaan vastata alan kysyntään ja tarjota ympärivuotista liiketoimintaa.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen varsinainen kohderyhmä on luovat alat, joka käsittää tässä hankkeessa käsityöyrittäjät, muotoilijat, eri kulttuurin toimijat ja taiteilijat laajasti.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Matkailualan toimijat Lapin alueella, matkailijat ja elinkeinoelämä laajemmin alueilla. Välillisinä kohderyhminä ovat alojen oppilaitokset, jotka hyötyvät hankkeen selvityksien tuloksista.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 168 117

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 140 461

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 210 145

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 175 576

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Lappi

Seutukunnat: Kemi-Tornion, Rovaniemen, Pohjois-Lapin, Itä-Lapin, Torniolaakson, Tunturi-Lapin

Kunnat: Inari, Salla, Posio, Kittilä, Simo, Pelkosenniemi, Enontekiö, Muonio, Savukoski, Ranua, Keminmaa, Pello, Rovaniemi, Kolari, Tornio, Sodankylä, Ylitornio, Tervola, Kemijärvi, Utsjoki, Kemi

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 30

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 23

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 30

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Luovat alat ja erityisesti käsityöala on vahvasti sukupuolittunut, se on selkeästi naisvaltainen ala. Osa toimialoista, kuten tekstiili- ja vaatetusala, on pääasiallisesti naisten hallussa, osa ensisijaisesti miesten, esimerkiksi soitinten ja veneiden rakennus. Vuonna 2017 käsityökulttuuria edistävä Taitoliitto tuotti Käsityöalan suhdanneraportin, jota varten toteutetun laajamittaisen kyselyn vastaajista 87% oli naisia ja 13% miehiä. Hankkeessa ei rajata osallistujia sukupuolen mukaan. Osallistuminen tehdään mahdolliseksi sekä mies- että naisosallistujille yhtä lailla. Alan sukupuolijakauma on tiedostettu hanketta valmistellessa ja tullaan tiedostamaan myös hanketta toteuttaessa
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Luovien alojen, erityisesti käsityöalan, sukupuolijakauma on tiedostettu hanketta valmistellessa sekä tullaan tiedostamaan hankkeen toteutusvaiheessakin. Toimenpiteet rakennetaan myös miespuolisille luovien alojen toimijoille houkutteleviksi, jotta toimenpiteisiin saataisiin mukaan miespuolisia toimijoita.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen päätavoite ei ole sukupuolten välisen tasa-arvon edistäminen, mutta tasa-arvo huomioidaan hankkeen toimenpiteissä/sisällöissä ja hankkeen toimenpiteiden kautta tasa-arvo toimijoiden välillä lisääntyy.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 2 4
Kestävä kehitys kuuluu Lapin yliopiston ja Matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutin toimintaperiaatteisiin ja strategisiin painopisteisiin. Se on myös lähtökohtana Lapin matkailustrategialle. Digitaitoja luoville aloille hankkeen keskiössä on digitaalisten palvelujen kehittäminen, mikä lisää luonnonvarojen käytön kestävyyttä. Lisäksi luovien alojen matkailijoiden saavuttama kokemus ja siihen kytkeytyvä syvempi ymmärrys kokemuksen takana vaikuttavista alueellisista ja perinteisiin liittyvistä erityispiirteistä. Kokemuksen korostaminen mahdollistaa vähemmän tuotettua ja kulutettua materiaalia - ja toisaalta nostattaa tietoisuutta arktisen ympäristön herkkyydestä.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 3 6
Hankkeessa rakennettavien digitaalisten palveluiden käyttö vähentää ilmastolle aiheutuvaa kuormitusta, esim. matkustamistarpeen vähenemisenä.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 2 2
Hankkeessa rakennettavien digitaalisten palveluiden käyttö vähentää ilmastolle, pinta- ja pohjavesiin ja maaperään aiheutuvaa kuormitusta, esim. matkustamistarpeen vähenemisenä.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 3 3
Hankkeen sisällöissä huomioidaan teemana mm. käsityötuotteiden materiaalien kestävät valinnat ja digitaalisuuden mahdollisuudet palveluiden tuottamisessa. Jätteiden määrä vähenee hankkeen tuloksien seurauksena ja energiatehokkuus lisääntyy.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 2 2
Hankkeessa tiedostetaan uusiutuvien energialähteiden käyttö osana palvelujen tuottamista merkityksellisenä menestystekijänä tulevaisuudessa.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 3 4
Hankkeen avulla kehitetään Lapin elinkeinoa ja matkailuelinkeinoa: Hankkeen toimenpiteiden vaikutuksesta luovien alojen yrittäjien osaaminen kasvaa, he osaavat suunnitella uusia toiminnallisia ja luovia (ohjelma)palveluita, jotka mahdollistavat mm. ympärivuotista matkailua sekä laajempaa tuotevalikoimaa kasvaville asiakasryhmille.Sosiaalinen ja taloudellinen kestävä kehitys tarkoittaa hankkeessa luovien alojen tekijöiden monipuolistuvaa ansaintalogiikkaa.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 6 6
Hankkeessa kehitetään luoville aloille osaamista siten, että he pystyvät tulevaisuudessa kehittämään uusia toiminnallisia ja luovia (ohjelma)palveluita, jotka mahdollistavat mm. ympärivuotista palvelutarjontaa digitaalisuutta hyödyntäen sekä laajempaa tuotevalikoimaa kasvaville asiakasryhmille ja -määrille.
Liikkuminen ja logistiikka 4 7
Hankkeen toimenpiteet tuotetaan etäosallistumista mahdollisimman paljon hyödyntäen. Hankkeen toimenpiteet lisäävät myös digitaalisuutta hyödyntäviä palvelutuotteita, jotka vähentävät liikkumistarpeita ja logistisia tarpeita.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 4 5
Lisäämällä luovien alojen osaamista ja ansaintamahdollisuuksia, edistetään heidän hyvinvointiaan sekä suoraan toimenpiteiden aikana että enemmän pidemmällä aikavälillä. Verkostoitumisen kautta hyvinvointi edelleen lisääntyy.
Tasa-arvon edistäminen 4 7
Hanke edistää sosiaalista ja yhteiskunnallista tasa-arvoa tarjoamalla luovien alojen osaajille kehittämisen mahdollisuuksia ja lisää toimeentuloa.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 3 4
Hanke edistää yhteiskunnallista ja kulttuurista yhdenvertaisuutta luomalla luovien alojen osaajille uusia mahdollisuuksia työllistymiseen, - palveluiden myyntiin ja markkinoimiseen ja elinkeinon monipuolistamiseen. Näin työllistymis- ja ansaintamahdollisuudet monipuolistuvat ja paranevat.
Kulttuuriympäristö 5 5
Hanke tukee kulttuurista kestävää kehitystä. Esimerkiksi perinnekäsityöt voivat saada hankeen kautta uusia merkityksiä ja käyttötapoja, jolloin ne säilyvät osana elävää kulttuuriperintöä.
Ympäristöosaaminen 2 3
Hanke vahvistaa toimenpiteiden kautta tietoisuutta ympäristöstä ja sen suojelemisesta. Digitaitoja luoville aloille hankkeen keskiössä on digitaalisten palvelujen kehittäminen, mikä lisää luonnonvarojen käytön kestävyyttä ja ymmärrystä ympäristön suojelemisesta ja sen merkitystä Lapin alueen toimijoille ja luonnolle.

9 Loppuraportin tiivistelmä

Digitaitoja luoville aloille -hankkeen tavoitteena oli parantaa luovien alojen toimijoiden digitaitoja ja siten tukea heidän toimeentuloaan ja yritystoimintaa. Tavoitteeseen vastattiin neljän eri toimenpiteen avulla:
1. Alkukartoitus resursseista ja osaamisesta: Kevyt alkukartoitus luovan alan yrittäjien digitalisaation osaamistasosta, digitaidoista ja muista kehittämistarpeista
2. Sparrausohjelman ja toimenpidesuunnitelman laatiminen: sparrausohjelman suunnittelu, sparrausparien valinta ja toimenpidesuunnitelman tekeminen.
3. Osaamisen täydentäminen ja haltuunotto: osaamistarpeisiin kohdennettuja verkkokoulutuksia, joiden sisältöjä syvennettiin sparrausparien ja asiantuntijoiden kanssa.
4. Arviointi: Osallistujien osaamisen kasvu hankkeen toimenpiteiden tuloksena eri menetelmin ml. portfoliotyöskentely, väli- ja loppukeskustelut sekä yrittäjien oma arviointi.

Hankkeen toimenpiteiden tuloksena syntyi luoville aloille suunnattu sparrausohjelma, jonka avulla luovien alojen toimijoiden digitaidot kasvoivat. Hankkeeseen osallistuneet toimijat kertoivat digimatkansa aikana löytäneensä erityisesti uusia tapoja tehdä ja toteuttaa sisältöjä eri kanaviin. Hankkeen tulokset ja koulutuksen vaikutukset ovat jo nyt näkyneet yrittäjien arjessa lisääntyneinä tuloina tai ainakin kehittyneinä ansaintamahdollisuuksina, paremmin kohdennettuina tuotteina ja palveluina sekä digitaitojen kehittymisenä. Osa totesi kuitenkin yrityksen digitaalisuuden kehittämisen olevan vielä alkuvaiheessa, mutta koulutuksen aikana saadut pohjatiedot toimivat hyvänä tukena jatkokehittämiselle. Koulutuksien sisällöt, mutta erityisesti osallistuneiden vertaiskokemukset ovat myötävaikuttaneet digitaalisuuden käyttöönottoon ja työkalujen laajempaan käyttöön. Sparrausohjelman aikana saatu vertaistuki ja kohtaamiset myös laajensivat yrittäjien verkostoja.

Kaiken kaikkiaan hankkeen tavoitteet toteutuivat erinomaisesti ja hankkeesta pystyttiin luomaan kohderyhmän kehittämistarpeisiin täysin vastaava kokonaisuus. Syntyneen, tarvelähtöisen koulutuksen mallia on jaettu myös muihin käynnissä oleviin tai suunnitteilla oleviin hankkeisiin eri kohderyhmille.