Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S22744

Hankkeen nimi: OmistajaKS - omistajanvaihdoksista elinvoimaa

Toimintalinja: 3. Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus

Erityistavoite: 7.1. Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin parantaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.2.2022 ja päättyy 31.8.2023

Toiminnan tila: Toiminnassa

Vastuuviranomainen: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Keski-Suomen Yrittäjät ry

Organisaatiotyyppi: Muu järjestö tai yhdistys

Y-tunnus: 0219664-1

Jakeluosoite: Kauppakatu 28 B

Puhelinnumero: 0505637780

Postinumero: 40100

Postitoimipaikka: Jyväskylä

WWW-osoite: http://www.yrittajat.fi/keskisuomi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Oili Eronen

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Projektipäällikkö

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: oili.eronen(at)yrittajat.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 040 6744858

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Hakijoita on useampi kuin yksi (yhteishanke)

Osatoteuttajat

Witas Oy, 1865161-0

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hankkeen tavoitteena on auttaa 70 yritystä omistajanvaihdoksessa. Hankkeessa luodaan Keski-Suomeen toiminnallinen omistajanvaihdosprosessimalli, jossa jokaisella sidosryhmällä on oma paikkansa. Malli tukee ja selkeyttää omistajanvaihdososaajien verkoston toimintaa myös pitkällä aikavälillä. Hankkeen aikana kehitetty päivittyvä ja toiminnallinen malli jää työkaluksi Keski-Suomen asiantuntijaorganisaatioille.
Omistajanvaihdostoimijoiden osaamista kehitetään koulutuksen ja verkottumisen keinoin. Hankkeessa rakennetaan sekä myyjille että ostajille koulutustarjotin omistajanvaihdokseen valmistautumiseen.
Lisäksi luodaan uusi malli ostajan löytämiseksi, jossa on myytävän yrityksen lisäksi huomioitu muut sijoittumiseen vaikuttavat tekijät ja sosiaalisen median tapa viestiä kokonaisuutena.
Kaikki em. tulokset ovat verkossa omistajanvaihdostoimijoiden käytettävissä hankkeen jälkeen. Tavoitteena on, että 170 yritystä osallistuu hankkeen toimenpiteisiin.

Horisontaalisia periaatteita toteutetaan hankkeen työpaketeissa läpileikkaavasti. Sukupuolten tasa-arvo huomioidaan hankkeessa kohdentamalla toimenpiteitä myös naisvaltaisille aloille. Kestävä kehitys huomioidaan sekä koulutuksissa että yrityskohtaisessa neuvonnassa yrittäjien valmistautuessa omistajanvaihdoksiin sekä myyjä- että ostajapuolella. Omistajanvaihdos on uuden kasvun ja liiketoiminnan alku yritykselle. Mm. yrityskauppojen rahoittajat edellyttävät kestävän kehityksen periaatteiden noudattamista, jolloin ostetuista yrityksistä tulee kestävän kehityksen osa-alueilla edistyneempiä omistajanvaihdoksen jälkeen. Taloudellinen kestävyys on osa omistajanvaihdoksia. Ilman sen huomioon ottamista, ei omistajanvaihdoksia synny. Hanke kehittää yritysten taloudellisen kestävyyden hallintaa sekä myyjä että ostajapuolella. Hankkeella on merkittävät vaikutukset paikallisen elinkeinorakenteen kestävään kehittymiseen sekä suoraan toimenpiteissä olevien yritysten että epäsuorien heijastusvaikutusten kautta. Hanke auttaa yrityksiä suuntaamaan tulevaan ja vaikuttaa siihen yrityksiin syntyy aineettomia tuotteita ja palveluita perinteisempien tuotteiden ja palvelujen oheen ja korvaajiksi. Hanke edistää hyvinvointia suoraan yritysten myyjäpuolella - yrityskauppa on pienyrittäjälle merkittävä elämäntapahtuma ja vapauttaa voimavaroja. Kestävä kasvun johtaminen taas perustuu hyvinvoinnin huomiointiin johtamisessa ostetuissa yrityksissä. Hanke lisää myös omistajanvaihdosasiantuntijoiden hyvinvointia osaamisen karttumisen myötä. Lisäksi hanke edistää hyvinvointia paikallisen elinvoiman ja palveluiden säilymisen kautta.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen varsinaisena kohderyhmänä ovat kaikki keskisuomalaiset yritykset (myös muut kuin yrittäjäjärjestön jäsenet), joilla omistajanvaihdos on ajankohtainen joko nyt tai lähitulevaisuudessa.
Lisäksi kohderyhmänä ovat potentiaaliset yrityskaupalla yritystään kasvattavat pk-yritykset.
Kohderyhmään kuuluu myös kehittäjäorganisaatioiden henkilöstö omistajanvaihdososaamisen lisäämisen toimenpiteissä. Kehittämisyhtiöinä kohderyhmään kuuluvat Keulink Oy, Witas Oy sekä Kehittämisyhtiö Karstulanseutu Oy. Lisäksi kohderyhmään kuuluvat Business Jyväskylän sekä Jämsän, Laukaan ja Äänekosken elinkeinoyksikäiden henkilöstö. Kehittäjäorganisaatioita ovat myös Keski-Suomen Yrittäjät ja muut elinkeinoelämän järjestöt sekä aloittavien yrittäjien kanssa työtä tekevät organisaatiot. Myös yksityiset omistajanvaihdoksia edistävät organisaatiot kuuluvat kohderyhmään.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Välillisenä kohderyhmänä on omistajanvaihdoksessa olevien yritysten henkilöstö.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 283 382

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 0

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 348 648

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 0

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Keski-Suomi

Seutukunnat: Saarijärven-Viitasaaren, Joutsan, Jämsän, Jyväskylän, Keuruun, Äänekosken

Kunnat: Karstula, Jyväskylä, Äänekoski, Kyyjärvi, Kinnula, Pihtipudas, Hankasalmi, Joutsa, Kannonkoski, Keuruu, Viitasaari, Konnevesi, Multia, Luhanka, Jämsä, Kivijärvi, Laukaa

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 170

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 121

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 200

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Hanke on suurelta osin sukupuolineutraali.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Huomioidaan viestinnässä ja toimenpiteiden kohdentamisessa myös naisvaltaisille toimialoille.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hanke on suurelta osin sukupuolineutraali.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 3 8
Omistajanvaihdos on uuden kasvun ja liiketoiminnan alku yritykselle. Mm. rahoittajat huomioivat luonnonvarojen kestävän käytön, jolloin ostetuista yrityksistä tulee luonnonvarojen käytön kannalta kestävämpiä omistajanvaihdoksen jälkeen.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 3 8
Omistajanvaihdos on uuden kasvun ja liiketoiminnan alku yritykselle. Mm. rahoittajat huomioivat ilmastomuutoksen vaikutukset läpileikkaavasti, jolloin ostetuista yrityksistä tulee ilmastovaikutuksiltaan aiempaa suotuisampia.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 2 4
Omistajanvaihdos on uuden kasvun ja liiketoiminnan alku yritykselle. Mm. rahoittajat huomioivat luonnon monimuotoisuuden, jolloin ostetuista yrityksistä tulee myös luonnon monimuotoisuuden suhteen kestävämpiä yrityskaupan jälkeen.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 2 4
Omistajanvaihdos on uuden kasvun ja liiketoiminnan alku yritykselle. Mm. rahoittajat huomioivat luonnon monimuotoisuuden, jolloin ostetuista yrityksistä tulee vaikutuksiltaan myös pinta- ja pohjavesien, maaperän sekä ilman osalta kestävämpiä.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Hanke ei kytkeydy Natura-kohteisiin.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 3 5
Omistajanvaihdos on uuden kasvun ja liiketoiminnan alku yritykselle. Omistajat huomioivat yrityksen taloudellisen kantokyvyn, jolloin materiaalien ja jätteiden taloudellinen kestävyys yrityksissä paranee.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 3 5
Omistajanvaihdos on uuden kasvun ja liiketoiminnan alku yritykselle. Omistajat huomioivat yrityksen taloudellisen kantokyvyn, jolloin uusiutuvien energianlähteiden taloudellisesti kestävä käyttö etenee.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 10 10
Hankkeella on merkittävät vaikutukset paikallisen elinkeinorakenteen kestävään kehittymiseen sekä suoraan toimenpiteissä olevien yritysten että epäsuorien heijastusvaikutusten kautta.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 5 5
Hanke auttaa yrityksiä suuntaamaan tulevaan ja vaikuttaa siihen yrityksiin syntyy aineettomia tuotteita ja palveluita perinteisempien tuotteiden ja palvelujen oheen ja korvaajiksi.
Liikkuminen ja logistiikka 2 2
Hankkeella on vaikutuksia liikkumiseen ja logistiikkaan alan yritysten uudistumisen kautta.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 10 10
Hanke edistää hyvinvointia suoraan yritysten myyjäpuolella, yrityskauppa on pienyrittäjälle merkittävä elämäntapahtuma ja vapauttaa voimavaroja. Kestävä kasvun johtaminen taas perustuu hyvinvointiin ostetuissa yrityksissä. Hanke lisää myös omistajanvaihdosasiantuntijoiden hyvinvointia osaamisen karttumisen myötä. Lisäksi hanke edistää hyvinvointia paikallisen elinvoiman ja palveluiden säilymisen kautta.
Tasa-arvon edistäminen 3 3
Hanke on sukupuolineutraali, mutta huomioi toimien kohdentamisen myös naisvaltaisille aloille.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 3 3
Omistajanvaihdososaaminen lisää tasa-arvoista osallisuutta yrittäjien keskuudessa.
Kulttuuriympäristö 0 0
Hanke ei pyri vaikuttamaan kulttuuriympäristöön.
Ympäristöosaaminen 3 5
Hankkeen koulutuksiin sisältyy ympäristöosaamisen näkökulmaa yrityskauppoihin liittyen.

9 Loppuraportin tiivistelmä

-