Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S22746

Hankkeen nimi: Tilke

Toimintalinja: 3. Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus

Erityistavoite: 6.1. Nuorten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisen edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.2.2022 ja päättyy 31.8.2023

Toiminnan tila: Toiminnassa

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Haapaveden-Siikalatvan seudun kuntayhtymä

Organisaatiotyyppi: Kuntayhtymä

Y-tunnus: 1059660-2

Jakeluosoite: Pulkkilantie 5

Puhelinnumero: 044 7692 500

Postinumero: 92600

Postitoimipaikka: Pulkkila

WWW-osoite: http://www.haapavesi-siikalatva.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Bäckman Tarja Hannele

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: seutujohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: tarja.backman(at)hspseutukunta.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0505535510

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hankkeessa kehitetään yksilöllisiä ja ryhmämuotoisia tukipalveluja alueen työttömille, työllisyyspalvelujen asiakkaille ja työttömyysuhan alaisille. Tavoitteena on vahvistaa sosiaalista osallisuutta ja parantaa työelämän ulkopuolella olevien työ- ja toimintakykyä. Yksilövalmennuksessa tuetaan asiakkaiden etenemistä työllisyyspalveluissa siten, että asiakas siirtyy palvelupolulla eteenpäin kohti avoimia työmarkkinoita. Asiakas saa käytännön tukea esim. työnhakuun, sähköiseen asiointiin tai uravalintaan. Yksilövalmennukseen sisällytetään ryhmämuotoista toimintaa, joka tukee asiakkaan sosiaalisia taitoja ja luo mahdollisuuksia vertaistuen saamiseen työllistymispolulla. Ryhmätoiminnalla pyritään lisäämään asiakkaan työelämävalmiuksia.

Hankkeen nimi tulee ideasta tilkitä työllisyyspalveluiden aukkoja, joista työtön voi pudota työmarkkinoiden ulkopuolelle ja syrjäytyä.

TAVOITTEET:
• yksilöllisten palvelupolkujen parantaminen asiakkaille
• nivelvaiheiden tuki
• aktivointiasteen lisääminen ohjaamalla koulutukseen, työkokeiluun tai muihin työllisyyttä tukeviin toimenpiteisiin. vahvistamalla heidän työelämävalmiuksiaan
• työ- ja toimintakyvyn arviointien tekeminen aikaisempaa systemaattisemmin (kykyviisari), jotta työllistyminen edistyisi esim. tuetun työllistymisen menetelmin aikaisempaa paremmin
* työ- ja toimintakyvyn arviointien tekeminen aikaisempaa systemaattisemmin (Kykyviisari), jotta työllistyminen edistyisi esim. tuetun työllistymisen menetelmin aikaisempaa paremmin


TOIMENPITEET:
• Yksilöohjauksen järjestäminen
o Henkilökohtainen sosiaalinen tuki ja ohjaus koko työllistymisprosessin ajan
o Mahdollisuus lyhytkoulutuksiin ja tutustumiskäynteihin alueen yrityksissä ja oppilaitoksissa
o Terveydenhuollon asiantuntijoiden konsultaatiopalvelut
• Ryhmämuotoisen toiminnan järjestäminen
* Vertaistuen mahdollistaminen
* Työelämävalmiuksien lisääminen

TULOKSET:
Hankkeen avulla saadaan aikaan kokonaisvaltaisia työllistymistä tukevia palveluja maaseudulle, lisätään osallistujien työelämävalmiuksia ja vahvistetaan sosiaalisuutta sekä osallisuutta. Hankkeen toiminnan tuloksena kehitetään uudenlainen yksilövalmennuksen palvelumalli, joka edistää asiakkaiden siirtymistä kohti työelämää. Toiminnalla tuotetaan lisäarvoa jo olemassa oleviin työ- ja toimintakykyä lisääviin palveluihin.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen kohderyhmänä ovat 17-64-vuotiaat, työttömät, työelämän ulkopuolella olevat ja työttömyysuhan alaiset Haapaveden, Siikalatvan ja Pyhännän asukkaat.

Yksilöllistä ohjausta tarjotaan esimerkiksi sopimuksellisessa toiminnassa mukana oleville henkilöille, jotka tarvitsevat tukea toimintajaksojen jälkeen väliinputoamisen estämiseksi. Tällaisia tilanteita ovat esimerkiksi kuntouttavan työtoiminnan toimintajakson, työkokeilujakson tai palkkatukijakson päättyminen tai koulutuksen päättyminen. Yksilöllistä ohjausta voidaan tarjota työllisyyspalvelujen asiakkaalle yhtenä vaihtoehtona oman palvelupolun selkiyttämiseksi.
Ryhmätoiminnan kohderyhmänä ovat yksilöohjausta saavat hankkeen asiakkaat sekä myös yleisesti hankkeen kohderyhmä. Ryhmätoimintaan osallistuakseen ei tarvitse olla mukana yksilöohjausprosessissa.

Hanke kohdennetaan niihin ryhmiin, joiden sosiaalinen osallisuus on uhattuna tai joilla on tarve työ- ja toimintakyvyn parantamiselle, taikka sosiaalisen osallisuuden tukemiselle. Hankkeen kohteena ovat myös ne, joiden syrjäytymisriski on keskimääräistä suurempi ja joilla on suurempi riski kokea syrjintää ja ennakkoluuloja työmarkkinoilla. Hankkeen kohderyhmänä ovat myös henkilöt joiden polku avoimille työmarkkinoille on syystä tai toisesta epäselvä.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Hankkeen välillisinä kohderyhminä nähdään alueen yritykset, yhdistykset ja yhteisöt, sekä oppilaitokset. Verkostoituminen näiden toimijoiden kanssa on jo aloitettu aiempien hankkeiden aikana ja työskentelyä tullaan jatkamaan, jotta asiakkailla olisi realistiset mahdollisuudet sijoittua avoimille työmarkkinoille omalla alueellaan palvelujakson jälkeen. Oppilaitosten kanssa tehtävällä yhteistyöllä pyritään tarjoamaan opiskelumahdollisuuksia niille, joilta ammatillinen koulutus puuttuu, tai tutkinto on vanhentunut.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 137 340

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 50 063

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 293 319

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 62 578

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Pohjanmaa

Seutukunnat: Haapavesi-Siikalatvan

Kunnat: Siikalatva, Pyhäntä, Haapavesi

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Pulkkilantie 5

Postinumero: 92600

Postitoimipaikka: Pulkkila

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 8

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 180

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Hakemuksessa on käytetty perusteena tilastokeskuksen yleistilastoja sekä seutukunnan työvoimatilastoja. Haapavesi-Siikalatvan seutukunta on sukupuolijakaumaltaan melko tasapainoinen. Miesten työttömyys on kuitenkin jonkin verran suurempaa kuin naisten. Sukupuolinäkökulma otetaan huomioon hankkeen aikana ja sitä seurataan ja arvioidaan koko toteutumisajan.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hankkeen suorat vaikutukset ja toimenpiteet kohdistuvat kohderyhmien sukupuolijakauman perusteella enemmän miehiin. Hankkeen toimenpiteet ja sisällöt soveltuvat samanlaisina molemmille sukupuolille. Nuorista syrjäytyneistä hankealueella suurin osa on miehiä, joten ohjauksessa tullaan kiinnittämään erityistä huomiota nuorten miesten syrjäytymisuhkien tunnistamiseen ja niihin puuttumiseen.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Kyseessä ei ole pääasiassa sukupuolten tasa-arvoa edistävä hanke, välilliset vaikutukset tukevat kuitenkin sukupuolten tasa-arvon edistämistä.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 6 3
Hankkeessa kehitetään myös verkossa toimivia toimintatapoja ja edistetään asiakkaiden digi-osaamista
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 6 3
Hankkeessa kehitetään myös verkossa toimivia toimintatapoja ja edistetään asiakkaiden digi-osaamista
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 8 0
Hanke käyttää toimintakyvyn arvioinnissa Kykyviisaria. Se tapahtuu internetissä olevan materiaalin avulla. Näin voidaan vähentää papereiden käyttöä ja edistää paperitonta toimistoa
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 8 7
Yksilölliset työllisyyspolut mahdollistuvat ja paikallinen elinkeinorakenne saa tehokkaammin käyttöönsä olemassa olevaa työvoimaa. Työ- ja toimintakyvyn tukemista edistävä osaaminen lisääntyy.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 9 8
Hankkeessa kehitetään aineettomia palveluja työllistymisen ja sosiaalisen osallisuuden edistämiseksi
Liikkuminen ja logistiikka 0 7
Hankkeessa kehitetään seutukunnan yhteistyötä ja tuetaan asukkaiden osallisuutta.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 8 8
Hankkeessa kehitetään seutukunnallisten toimijoiden yhteistyötä ja edistetään asiakkaiden työllistymistä sekä toimintakyvyn kasvua
Tasa-arvon edistäminen 8 0
Hankkeen toiminnalla kehitetään yhdenvertaisia palveluja kaikkein heikoimmassa asemassa oleville asuinpaikasta riippumatta huomioiden kuitenkin syrjäseudun asukkaat, molemmat sukupuolet sekä nuoret.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 8 0
Hankkeen toiminnalla kehitetään tasa-arvoisia palveluja heikossa työmarkkina-asemassa oleville asuinpaikasta riippumatta.
Kulttuuriympäristö 0 8
Kulttuuriympäristöön kohdistuu välillisiä vaikutuksia kun hankkeen toiminnan avulla kehitetään paikallisia palveluja. Näin palvelut säilyvät omalla kotipaikkakunnalla joka pysyy näin elinvoimaisena.
Ympäristöosaaminen 0 7
Hankkeessa huomioidaan ympäristövaikutukset (esim. digitalisaation huomioiminen toiminnassa), mutta hankkeen toiminta ei kohdistu suoraan ympäristöön.

9 Loppuraportin tiivistelmä

-