Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S22747

Hankkeen nimi: TYÖ-VOIMA-ksi

Toimintalinja: 3. Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus

Erityistavoite: 6.1. Nuorten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisen edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.3.2022 ja päättyy 31.8.2023

Toiminnan tila: Toiminnassa

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Yritetään yhdessä ry

Organisaatiotyyppi: Kansalaisjärjestö

Y-tunnus: 1445974-4

Jakeluosoite: Sorvarintie 18

Puhelinnumero: 0447328034

Postinumero: 90530

Postitoimipaikka: OULU

WWW-osoite: http://www.kekekeskus.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Marjatta Halttu

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Hankepäällikkö

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: marjatta.halttu(at)kekekeskus.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0447132212

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hankkeessa on tavoitteena pyrkiä ratkaisemaan kohtaanto-ongelmaa muutamalla valitulla alalla. Toimenpiteenä on kehittää Yritetään yhdessä ry:n Kestävän kehityksen keskukselle toimintamalli, jossa pitkäaikaistyöttömiä valmennetaan:
- havahtumaan omiin kyvykkyyksiinsä kokeilemalla alan työtehtäviä ensin Kestävän kehityksen keskuksella
- parantamaan työelämävalmiuksiaan oppimalla oman itsensä ja muiden työryhmän jäsenten työ – ja viestintätyylejä ja hyväksymällä konkreettisesti ihmisten erilaisuus
- parantamaan osaamistaan työryhmien yhteistyössä ja ymmärtämään omien valintojen vaikuttavuus työuralle
- huomaamaan työmarkkinoiden avoimet työmahdollisuudet ja tutustumaan alan yrityksiin ja työntekoon yritysorganisaatioissa. Ymmärryksen perusteella voi suunnitella työ- ja opiskelu-uraa eteenpäin
- ottamaan haltuun modernit digitaaliset järjestelmät osana työelämän koordinointia, työnjohtoa/työnjakoa ja viestintää
- ymmärtämään vähähiilisten ja hiiltä sitovien toimintatapojen merkitys työelämässä
Työnantajien osalta hankkeella halutaan vaikuttaa rekrytoijien asenteisiin pitkäaikaistyöttömiä kohtaan. Halutaan näyttää ihmisten potentiaali ja saada aikaan hyviä kokemuksia ja pysyviä uusia työsuhteita.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen varsinainen kohderyhmä ovat heikossa työmarkkina-asemassa olevat alle 35-vuotiaat nuoret, työttömät maahanmuuttajat sekä pitkäaikaisesti työmarkkinoilta pois olleet henkilöt. Näille kullekin ryhmälle kohdennetaan 30 % hankkeen paikoista, yhteensä 90 %. Muuta kohderyhmää ovat muut pitkäaikaistyöttömät tai pitkäaikaistyöttömyyden uhkaa kokevat.
Toisena varsinaisena kohderyhmänä ovat työvoimapulaa kokevat työnantajat seuraavilla aloilla
- ravintola ja puhtaanapitoalat
- rakennusala, kiinteistönhoito- ja kuljetusala

4.2 Välilliset kohderyhmät

Hankkeen välillisiä kohderyhmiä ovat Oulun kaupunki -organisaatio, alueen elinkeinoelämä ja maahanmuuttajatyötä tekevät tahot

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 159 748

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 67 941

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 315 664

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 67 941

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Pohjanmaa

Seutukunnat: Oulun

Kunnat: Oulu

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 61

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 12

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 170

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Kohdealat on valittu niin että aloilla on helposti töitä sukupuolesta riippumatta, vaikkakin ko. alat perinteisesti ovat vahvasti sukupuolittuneet.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hankkeessa ohjataan pitkäaikaistyöttömiä huomaamaan eri ammattialojen mahdollisuudet sukupuolineutraalisti. Käyttöön otettavissa ohjausmenetelmissä kohdennetaan huomio omiin henkilökohtaisiin ominaisuuksiin ja siihen missä työssä niistä erityisesti on hyötyä riippumatta siitä miten sukupuolittuneita kyseiset alat tällä hetkellä ovat.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Päätavoite on työllistäminen ja kohtaanto-ongelman ratkaiseminen mutta tasa-arvokysymykset ovat voimakkaasti mukana tavoitteessa, olematta kuitenkaan ihan päätavoite.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 8 3
Yritetään yhdessä ry:n omassa toiminnassa on vahvana perusarvona kestävä kehitys. Hankkeessa osallistua myös perehdytetään vähähiilisiin toimintatapoihin. Työllistyessään yrityksiin osallistuvat voivat vain rajallisesti vaikuttaa yritysten toimintatapoihin, mutta pystyvät vähähiilisiin ratkaisuihin, jos se ko. yrityksen toiminnassa on mahdollista.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 7 5
Yritetään yhdessä ry:n toiminta keskittyy paljon korjaustoimintaan, tuotteiden elinkaaren jatkamiseen ja hävikkimateriaalien hyödyntämiseen. Hankkeen osallistuvjat tulevat hyvin tutuksi näiden toimintatapojen kanssa ja voivat ottaa opit käyttöön niin omassa elämässään kuin tulevissa työpaikoissaan.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 7 5
Kestävän kehityksen keskuksen ravintolatöissä tai kiinteistönhuollon töissä edesautetaan aktiivisestiluonnon monimuotoisuuden säilymistä.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 5 7
Kompostointi, vihertyöt ja luonnonhoityöt ovat Yritetään yhdessä ry:n merkittävää työsarkaa. Hankkeen osallistujat tulevat Kestävän kehityksen keskuksen työjakson aikana päivittäisessä työssään tekemään tehtäviä jotka edesauttavat maan rakenteen terveyttä ja kasvuvoimaa.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 8 7
Hankkeen henkilöt tulevat hyödyntämään työssään kierrätysmateriaaleja, hävikkimateriaaleja ja huomioimaan jätteen syntymisen minimoinnin. Osallistujat saavat myös perehdytystä vähähiiliseen toimintatapaan.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 7 7
Hanke ratkaisee kohtaanto-ongelmaa ja tuottaa toimialoille motivoitunutta ja vastuullista työvoimaa.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 5 5
HAnkkeessa pyritään löytämään osallistujille työuria joissa heillä on hyvät edellytykset menestyä. S
Tasa-arvon edistäminen 9 6
Hankkeessa pyritään auttamaan osallistujia löytämään itselleen sopivan uran alojen sukupuolettuneesta tilanteesta riippumatta.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 9 8
Hankkeessa pyritään löytämään työvoimaa kulttuuritaustoista riippumatta ja auttamaan ihmisiä, niin osllistujia kuin työllistäviä yrittäjiä toimimaan monikulttuurisissa organisaatioissa.
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 8 6
Hankkeen osallistujille kasvaa hyvä ympäristöosaamisen perusta. Sitä osaamista voi hyödyntää niin omassa arjessa kuin tulevissa työpaikoissa.

9 Loppuraportin tiivistelmä

-