Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S22749

Hankkeen nimi: Muutosvoimaa Ylä-Pirkanmaan yrittäjille

Toimintalinja: 9. REACT-EU:n ESR-toimenpiteet

Erityistavoite: 12.4. Yritysten ja yrittäjien muutoskyvykkyyden lisääminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 3.1.2022 ja päättyy 30.6.2023

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: PoKo ry

Organisaatiotyyppi: Muu järjestö tai yhdistys

Y-tunnus: 1624624-0

Jakeluosoite: Kauppakatu 23

Puhelinnumero: 0445740052

Postinumero: 35800

Postitoimipaikka: Mänttä

WWW-osoite: http://www.pokory.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Jutta Ahro

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: toiminnanjohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: jutta.ahro(at)pokory.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0445740052

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Muutosvoimaa Ylä-Pirkanmaan yrityksille -hanke on vastaus alueen yrittäjiltä tulleeseen kysyntään. Koronapandemian myötä on opittu, että yritysten tulee varautua nopeammin ja tehokkaammin tulevaisuudessa muutoksiin. Esimerkiksi matkailualan muutokset kysynnässä ja palvelutarjonnassa ovat olleet merkittäviä ja niihin vastaaminen on ollut erityisen haastavaa. Ylä-Pirkanmaalla on paljon vapaa-ajan-asuntoja ja etätyön lisääntyminen on tuonut uusia haasteita palveluntarjontaan. Koronan aiheuttamat globaalit ongelmat ja maailmankaupan äkilliset muutokset ovat heijastuneet mm. raaka-ainepulana Ylä-Pirkanmaan vahvan toimialan, teollisuuden, yrityksissä. Myös yritysten osaavan työvoiman saatavuus on heikentynyt entisestään ja ulkomaisen työvoiman saanti on vaikeutunut. Esimerkiksi majoitus- ja ravitsemusalalta on koronan aiheuttaman epävarmuuden myötä siirtynyt osaavaa työvoimaa muihin töihin ja toimintaa on jouduttu supistamaan henkilöstöpulan vuoksi.
Tähän muutosta vaativaan työhön tarvitaan suunniteltua yhteistyötä, joka johtaa konkreettisiin toimiin. Lisäksi tarvitaan ohjausta yms. yritysten toimintakyvyn tehostamiseen niin työvoiman kuin omistajanvaihdosten suhteen.Tärkeää on myös tunnistaa avautuvia mahdollisuuksia ja saada alulle uusia innovaatioita erityisesti vihreää siirtymää hyödyntäen.
Hankealue koostuu neljästä kunnasta (Juupajoki, Mänttä-Vilppula, Ruovesi ja Virrat). Alueen koko on riittävän suuri, jotta se mahdollistaa laajemman yhteistyön. Toisaalta alue on riittävän pieni, että kontaktointi on mahdollista pitää alueella konkreettisena ja tuloksellisena. Hankkeen pääkohderyhmä ovat yrittäjät, mukana yhteistyössä ovat tiiviisti kuntien elinkeinotoimijat ja yrittäjäyhdistykset.
Hankkeessa järjestetään yrittäjien tarpeista noussutta työpajatoimintaa, tapahtumia, neuvontaa ja retkiä. Toimenpiteissä syntyneet tuotokset kootaan hankkeessa toteutettavalle ”Yrittäjä-tori” – verkkosivustolle. Sivustolle kerätään / linkitetään valikoiden myös muuta jo olemassa olevaa tietoutta, jossa näkökulmana on ylä-pirkanmaalaisen yrittäjän muutostarpeet. Sivusto on avoin ja kaikkien hyödynnettävissä.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen ensisijaista kohderyhmää ovat Juupajoen, Mänttä-Vilppulan, Ruoveden ja Virtain alueella toimivat yritykset. Erityisesti tämä hanke kohdistetaan mikro- ja pk-yrityksille.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Hankkeen yhteistyökumppanina ovat kuntien yrittäjäyhdistykset, mutta toimenpiteet ovat avoimia kaikille yrittäjille ja yrittäjiksi aikoville. Toinen tärkeä kohderyhmä kuntien elinkeinotoimijat,
Hankkeen välillisenä hyötyjänä ovat myös alueen ammatilliset oppilaitokset ja ammattikorkeakoulu esimerkiksi silloin, kun pureudutaan yritysten elinkaarimallissa tulevaisuuteen ja rekrytointitarpeisiin. Myös yhdistykset, jotka toimivat yrittäjyyden kanssa, hyötyvät hankkeesta. Näitä ovat esimerkiksi alueen 4H-yhdistykset. Lisäksi kaikki alueella toimivat yritystoiminnan hankkeet pyritään saamaan yhteistyöhön ja lisätä näin näkyvyyttä, osaamista ja vuorovaikutusta hankkeiden välillä.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 62 834

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 62 516

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 74 834

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 74 516

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pirkanmaa

Seutukunnat: Ylä-Pirkanmaan

Kunnat: Virrat, Mänttä-Vilppula, Ruovesi, Juupajoki

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 70

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 71

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 110

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Hankkeen toimintaympäristö on yrittäjien, erityisesti pienyrittäjien toimintakenttä. Hankkeen aikana tätä toimintaympäristöä analysoidaan niin, että seurataan naisyrittäjien osallistumisaktiivisuutta.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hanketta markkinoidaan erityisesti mikronaisyrittäjille, joita koronapandemia on koetellut.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen päätavoite on yrittäjien muutosvoiman parantaminen sukupuolesta riippumatta.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 8 8
Hankkeen yksi teema vihreä siirtymä, joten tähän tullaan panostamaan monin tavoin.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 5 8
Hankkeen yksi teema vihreä siirtymä, joten tähän tullaan panostamaan monin tavoin.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 8 9
Hankkeen yksi teema vihreä siirtymä, joten tähän tullaan panostamaan monin tavoin. Ylä-Pirkanmaalla on kasvava määrä luontopalveluiden yrittäjiä, alue tarjoaa näille yrittäjille oivallisen maaperän.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 5 7
Hankkeen yksi teema vihreä siirtymä, joten tähän tullaan panostamaan monin tavoin, tärkeä innovoinnin ja benchmarkkauksen kohde.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 5 8
Ylä-Pirkanmaalla sijaitsee useita Natura-alueita, joista merkittävämpiä erityisesti luontomatkailun kannalta Helvetinjärven kansallispuisto ja Siikaneva.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 1 5
Tehdään yhteistyötä mm. Mustanlahden älykäs, kestävän kehityksen teollisuusalue -hankkeen kanssa (MW-Kehitys OY) ja viedään siitä saatuja tuloksia koko alueelle
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 1 5
Tehdään yhteistyötä mm. Mustanlahden älykäs, kestävän kehityksen teollisuusalue -hankkeen kanssa (MW-Kehitys OY) ja viedään siitä saatuja tuloksia koko alueelle
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 10 10
Hanke toimii paikallisesti ja elinkeinorakennetta tukevasti ja kestävä kehitys on kaikessa toiminnassa otettava huomioon.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 1 3
Mukana yrityksiä, jotka kehittävät aineettomia palveluita
Liikkuminen ja logistiikka 5 8
Korona koetellut erityisesti liikennöitsijöitä ja matkatoimistoja, joten tämä aihe hakkeessa tärkeä. Tehdään yhteistyötä mm. Mustanlahden älykäs, kestävän kehityksen teollisuusalue -hankkeen kanssa (MW-Kehitys OY) ja viedään siitä saatuja tuloksia koko alueelle
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 8 8
Hyvinvoinnin edistäminen työyhteisöissä on yksi hankkeen teenoista
Tasa-arvon edistäminen 3 3
Hanke on kaikille avoin ja tasa-arvon edistäminen on läpileikkavaa.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 1 6
Hanke toimii elinvoimaa tukevana ja lisäävänä ja sillä on erityisesti välillisiä vaikutuksia yhteiskunnalliseen ja kulttuurilliseen yhdenvertaisuuteen
Kulttuuriympäristö 1 5
Kulttuuriympäristön huomioiminen ja tuotteistaminen yritystoiminnassa on uusi mahdollisuus
Ympäristöosaaminen 4 7
Vihreä siirtymä tarkoittaa myös sitä, että yrittäjien ympäristöosaaminen kasvaa tiedon lisääntyessä. Ja osa hanketta on nimenomaan tiedon lisääminen.

9 Loppuraportin tiivistelmä

Hankkeen toteutus on nähtävillä Yrittäjätori-sivustolla ( www.yrittajatori.fi ). Sivusto on yksi hankkeen tuloksista ja se on luotu kertomaan hankkeesta. Lisäksi sinne koottua tietoutta ovat voineet hyödyntää kaikki hankkeen vaikutuspiiriin kuuluneet henkilöt (ml. yrittäjät, yrittäjäyhdistykset ja elinkeinotoimijat). Se on toimiva työkalu, jonka toiminta jatkuu myös hankkeen jälkeen.

Toimenpiteisiin kuuluivat etäyhteydellä järjestetyt ajankohtaisiin muutoksiin vastaavat työpajawebinaarit, live-tapahtumat ja opintoretki, yrityskohtainen neuvonta ja viestintä. Yrittäjätori-sivustoon kehitettiin YrittäjäKimppa – hakupalvelu saattamaan yrittäjiä yhteen.

Toimenpiteisiin osallistui kaikkiaan 182 osallistujaa (tavoite 110). Ne toteutettiin ylä-pirkanmaalainen yrittäjä – lähtöisesti. Osallistujat olivat tyytyväisiä toteutuksiin, jota kuvastaa palautteiden keskimääräinen arvosana 4,22 asteikolla 1–5.

Toiminta tarjosi yrittäjille toimivan yhteistyöforumin, jonka myötä osallistujat saivat eväitä muutosten tuomiin haasteisiin: vertaistukea, tietoa, uusia ideoita ja ajatuksia. Vihreä siirtymä kulki läpileikkaavana teemana koko hanketoteutuksen ajan eri tavoin. Hanketoteutuksessa onnistuttiin vauhdittamaan myös omistajanvaihdosprosesseja. Osaavan työvoiman tarjonta- ja kohtaanto-ongelmiin etsittiin moni eri tavoin toimivia ratkaisuja eri toimijoiden kesken.
Hanke vahvisti mukana olleiden kuntien elinkeinotoimijoiden, yrittäjäyhdistysten ja yritystenvälistä yhteistyötä. Verkosto toimi aktiivisesti ja tasapuolisesti. Haasteet ja muutostarpeet koettiin yhteisiksi ja aktiivinen yhteistyö tulee jatkumaan myös hankkeen päätyttyäkin.