Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S22755

Hankkeen nimi: Osaamispooli – Automaatio- ja kunnossapitoalan yritysten osaamisen kehittäminen

Toimintalinja: 9. REACT-EU:n ESR-toimenpiteet

Erityistavoite: 12.4. Yritysten ja yrittäjien muutoskyvykkyyden lisääminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.1.2022 ja päättyy 31.8.2023

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Satakunnan koulutuskuntayhtymä

Organisaatiotyyppi: Ammatillinen oppilaitos

Y-tunnus: 0203929-1

Jakeluosoite: PL 87, Suoratie 1

Puhelinnumero: 040 199 4100

Postinumero: 32801

Postitoimipaikka: Kokemäki

WWW-osoite: https://sataedu.fi/

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Merikivi Hanna Pauliina

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Hankepäällikkö

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: pauliina.merikivi(at)sataedu.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0401994131

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

Osatoteuttajat

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Koronapandemia on kiihdyttänyt entisestään satakuntalaisten automaatio- ja kunnossapitoyritysten osaamisen ja muutosjohtamisen kehittämistarpeita erityisesti kestävään kehitykseen ja uusiin teknologioihin liittyen. Satakunnan kasvun mahdollisuudet -raportti nostaa esille jatkuvan oppimisen kehittämisen sekä yhtenä kärkialana automaation sekä robotiikkaklusterin. Jatkuvan oppimisen mahdollistaminen vaatii koulutuksen järjestäjiltä nopeampaa reagointikykyä ja uudenlaista tapaa tuottaa oppimispalveluita yli koulutusalojen, - organisaatioiden ja - tasojen.

Tavoitteet

Päätavoitteena on kehittää automaatio- ja kunnossapitoalan yritysten muutoskyvykkyyttä ja osaamista. Tämä nopeuttaa alan yritysten toipumista koronakriisin vaikutuksista, tukee vihreää siirtymää, parantaa kilpailukykyä sekä Satakunnan alueen elinvoimaa.

Tavoite 1. Automaatio- ja kunnossapitoalan jatkuvan oppimisen kehittäminen yrityslähtöisen osaamispoolin avulla
Automaatio- ja kunnossapitoalan osaamispoolin avulla kehitetään yritysten osaamistasetta ja muutoskyvykkyyttä. Pooliin kutsutaan automaatio- ja kunnossapitoalan yritykset ja muut mahdolliset alaa edustavat tahot, edustajat elinkeinotoimesta, Robocoast-klusterista, SAMKista, Sataedusta ja WinNovasta.

Osaamispoolin tavoitteena on auttaa yrityksiä tunnistamaan olemassa oleva osaaminen ja ennustamaan tulevaisuuden osaamistarpeita, jotka kohdistuvat eri henkilöstöryhmiin johdosta ja esimiestasosta kunnossapitoasentajiin ja muihin suorittavissa työtehtävissä toimiviin. Tavoitteena on tuottaa esimiehille työkalu osaamistaseen johtamiseksi ja siten muutoskyvykkyyden kehittämiseksi.

Tavoite 2. Henkilöstön osaamisen kehittäminen mikrokoulutusten avulla
Tavoitteena on kehittää automaatio- ja kunnossapitoalan yrityslähtöinen mikrokoulutuskonsepti, jossa vastataan akuutteihin osaamistarpeisiin erityisesti kestävään kehitykseen, kiertotalouteen ja uusiin teknologioihin liittyen. Mikrokoulutuksilla tarkoitetaan lyhytkestoisia ajasta ja paikasta riippumattomia koulutuksia, jotka vastaavat yritysten akuuttiin osaamistarpeeseen. Koska koulutukset tarjotaan verkossa ajasta ja paikasta riippumatta, niiden hyödyntäminen on yrityksille työtehtävien järjestämisen kannalta paljon kustannustehokkaampaa kuin fyysisesti paikan päällä tarjotut perinteiset koulutukset.

Toimenpiteet

Työpaketti 1: Automaatio- ja kunnossapitoalan osaamispooli-mallin rakentaminen
Hanke käynnistää automaatio- ja kunnossapitoalan osaamispoolin, jossa on edustajat alan yrityksistä, elinkeinotoimesta, ammatillisesta koulutuksesta sekä ammattikorkeakoulusta. Pooli muodostaa yrityslähtöisen ja ketterästi toimivan verkoston, jossa löydetään nopeasti ratkaisuja yritysten osaamisen kehittämisen tarpeisiin.

Automaatio- ja kunnossapitoalan yritysten muutoskyvykkyyden ytimessä on osaamistaseen johtaminen. SAMK, Sataedu ja WinNova tuottavat esimiesten käyttöön YritysHOKS-työkalun, joka kokoaa yritysten osaamistarpeet, osaamisen kehittämisen tavoitteet sekä räätälöidyt ratkaisut toimenpiteiksi. Osaamisen kehittämisen palvelut kootaan työnantajille yhteisesti, mikä tehostaa tiedon kokoamista ja yhteistä innovointia.

Työpaketti 2. Mikrokoulutuskonseptin kehittäminen ja koulutusten toteuttaminen
Verkosto tuottaa automaatio- ja kunnossapitoalan yrityksille mikrokoulutuspaketteja, jotka pohjautuvat osaamisen ennakointitietoon sekä yrityksiltä saatuihin / täsmentyviin tarpeisiin. Yritysten osaamista lisätään mm. uusista tuotantolaitteista, ohjelmistoista, automaatioratkaisuista sekä kiertotalouden perusteista ja mahdollisuuksista. Mikrokoulutukset tuotetaan verkkoon, jolloin ne ovat yritysten hyödynnettävissä ajasta ja paikasta riippumatta. Koulutusten tuotanto käynnistyy heti hankkeen alussa.

Tulokset

Hankkeessa luodaan automaatio- ja kunnossapitoalan osaamispooli, jonka tuotoksina syntyy uusia ratkaisuja osaamisen kehittämiseen:
- osaamisen ennakointitieto
- mikrokoulutuskonsepti
- mikrokoulutusalusta ajasta ja paikasta riippumattomiin koulutuksiin
- esimiesten työkalu osaamisen kehittämisen johtamiseen (YritysHOKS)

Hankkeen päättymisen jälkeen automaatio- ja kunnossapitoalanyritykset pystyvät nopeasti ja kustannustehokkaasti kouluttamaan työntekijöitään, mikä auttaa yrityksiä ottamaan vastaan uusia asiakastoimeksiantoja nykyisestä akuutista osaajapulasta huolimatta ja tukee sitä kautta toimialan kasvua. Pidemmällä aikavälillä alan työntekijöiden vaihtuvuus pienenee sekä yritysten kilpailukyky ja alueen elinvoima kasvaa.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Automaatio- ja kunnossapitoyritykset
- johto, esimiehet, henkilöstö (eri työntekijätasot), ml. kv-osaajat

4.2 Välilliset kohderyhmät

Satakunnan alueen elinkeinotoimen edustajat

Satakunnan alueen muiden alojen yritykset, joihin osaamispooli-mallia voidaan levittää.

Automaatio- ja kunnossapitoalan opiskelijat ammatillisella toisella asteella sekä ammattikorkeakoulussa

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 236 857

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 236 857

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 407 950

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 296 072

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Satakunta

Seutukunnat: Pohjois-Satakunnan, Rauman, Porin

Kunnat: Eura, Huittinen, Merikarvia, Pori, Kokemäki, Ulvila, Säkylä, Kankaanpää, Pomarkku, Nakkila, Siikainen, Rauma, Harjavalta, Eurajoki, Karvia, Jämijärvi

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 20

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 8

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 45

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Automaatio- ja kunnossapitoala on vahvasti sukupuolittunut työntekijöiden sekä opiskelijoiden ollessa pääosin miehiä koulutusasteesta tai työnkuvasta riippumatta. Jo teollisuus toimialana kuuluu Tilastokeskuksen tietojen mukaan työelämän miesvaltaisimpiin, ja teknologia-aloilla sukupuolijakauma on erityisen vinoutunut. Korkeakoulutetuissa osaajissa naisten määrä on lisääntynyt, mutta yritysten työvoimassa miesosaajia on silti selkeä enemmistö.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hankkeen tavoitteena on automaatio- ja kunnossapitoalan yritysten muutoskyvykkyyden ja osaavan työvoiman saannin varmistaminen. Toimenpiteissä huomioidaan laajasti eri kohderyhmien näkökulma (ammatillinen koulutus/korkeakoulutus, miehet/naiset, paikalliset osaajat / kv-osaajat).
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen päätavoitteena on automaatio- ja kunnossapitoalan yritysten muutoskyvykkyyden ja osaamisen kehittäminen.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 4 6
Hankkeessa vastataan yritysten osaamistarpeisiin myös kestävän kehityksen sekä digitalisaation osalta. Koulutuksilla on vaikutusta yritysten valintoihin ja toimintaan.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 1 2
Hankkeessa vastataan yritysten osaamistarpeisiin myös kestävän kehityksen sekä digitalisaation osalta. Koulutuksilla on vaikutusta yritysten valintoihin ja toimintaan.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 3 4
Hankkeessa vastataan yritysten osaamistarpeisiin myös kestävän kehityksen sekä digitalisaation osalta. Koulutuksilla on vaikutusta yritysten valintoihin ja toimintaan.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 4 5
Hankkeessa vastataan yritysten osaamistarpeisiin myös kestävän kehityksen sekä digitalisaation osalta. Koulutuksilla on vaikutusta yritysten valintoihin ja toimintaan.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 5 6
Hankkeessa vastataan yritysten osaamistarpeisiin myös kestävän kehityksen sekä digitalisaation osalta. Koulutuksilla on vaikutusta yritysten valintoihin ja toimintaan.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 10 10
Hanke kehittää automaatio- ja kunnossapitoalan muutoskyvykkyyttä ja osaavan työvoiman saantia varmistaen alan yritysten kilpailukykyä.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 5 8
Hankkeessa kehitetään tarvelähtöisiä täsmäkoulutuksia. Yritysten muutoskyvykkyyden kehittyminen tuottaa uusia innovaatioita ja palveluja.
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 7 9
Hanke edistää eri työntekijäryhmien muutoskyvykkyyden ja osaamisen kehittymistä ja siten lisää niin yksilöiden kuin organisaatioidenkin hyvinvointia.
Tasa-arvon edistäminen 7 9
Tulokset edistävät alan osaamisen kehittämistä ja toimenpiteissä huomioidaan laajasti eri kohderyhmien näkökulmat (ammatillinen koulutus/korkeakoulutus, miehet/naiset, paikalliset osaajat / kv-osaajat).
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 7 9
Tulokset edistävät alan osaamisen kehittämistä ja toimenpiteissä huomioidaan laajasti eri kohderyhmien näkökulmat (ammatillinen koulutus/korkeakoulutus, miehet/naiset, paikalliset osaajat / kv-osaajat).
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 6 8
Hankkeessa vastataan yritysten osaamistarpeisiin myös kestävän kehityksen osalta.

9 Loppuraportin tiivistelmä

Hankkeen päätavoitteena oli kehittää automaatio- ja kunnossapitoalan yritysten muutoskyvykkyyttä ja osaamista nopeuttaen näin alan yritysten toipumista koronakriisin vaikutuksista samalla parantaen kilpailukykyä tukien vihreää siirtymää. Tämän tavoitteen mahdollistaisi ajasta ja paikasta riippuumattomat mikrokoulutukset sekä digitaaliset oppimisalustat.
Päämääränä oli myös auttaa alan yrityksiä tunnistamaan olemassa oleva osaaminen ja ennakoimaan tätä kautta lyhyen ja pitkän aikavälin sekä tulevaisuuden osaamistarpeitaan. Tähän työkaluina käytettäisiin hankkeen aikana toteutettuja osaamiskartoituksia sekä yritysten ja hanketoimijoiden välistä Osaamispoolia.

Osaamiskartoitukset sekä YritysHOKS:n laatiminen yritykselle kuuluivat lähinnä kahdelle ammatilliselle oppilaitokselle, Sataedulle ja Winnovalle. Tämä osatoiminto oli hankkeelle selvästi haasteellinen, koska käytössämme ollut sovellus oli tarkoitettu isojen yritysten ja sitä kautta selvästi laajempien kartoitusten tekemiseen, eikä siitä lopulta löytynyt selvää ammatillista osuutta hankkeemme tarkoituksiin. Eli kartoitusta tehtäessä tuli ilmi, että tuloksina voidaan saada niin laajoja osaamistarpeita, joihin meillä ei tässä hankkeessa ollut rahkeita vastata. Teimme kuitenkin muutamia kartoituksia, joista saimme kokemusta tulevaisuutta silmällä pitäen.

Hankkeen aikana emme pystyneet luomaan yhteistä käytännön mallia Osaamispoolista, jossa yritykset olisivat kokoontuneet yhteisen pöydän ääreen etsimään ratkaisuja akuuteista osaamistarpeista, mutta sekä Prizztech että Winnova ovat hankkeen aikana tahoillaan luoneet oman mallin Osaamispoolista, joita he lähtevät viemään eteenpäin hankkeen päätyttyä. Nämä mallit on esitelty tarkemmin liitteessä olevassa osatoimijakohtaisissa raporteissa.
Mikrokoulutuksia rakennettiin hankkeen aikana useita jokaisen koulutuksen järjestän toimesta, mutta niitä ei kyetty toteuttamaan täyspainoisesti mm. yhteisen oppimisalustan puutteen vuoksi. Tämä aiheutti määrättyjä ongelmia mikrokoulutuksien saavutettavuuden suhteen, jonka vuoksi niiden käyttö yritysten osalta jäi vähäiseksi. Myös verkkopedagogiikan vahva hallinta sekä digitaalisten työkalujen täyspainoinen hyödyntäminen olisi ollut äärimmäisen tärkeä, jotta mikrokoulutuksista olisi saatu sekä pedagogisesti laadukkaita että visuaalisesti houkuttelevia.

Yhtenä merkittävänä lopputuloksena voidaan mainita opetusvideon valmistuminen, jonka tarve nousi esiin yritysten kanssa käydyissä keskusteluissa. Tällainen video on tehokas tapa hankkia uutta osaamista nopeasti sellaisilla aloilla, joissa vaihtuvuus on nopeaa ja uudet työntekijät tarvitsevat nopeasti uutta osaamista.