Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S22756

Hankkeen nimi: MUS&TE - Musiikista etähoivaa ja terveyttä

Toimintalinja: 9. REACT-EU:n ESR-toimenpiteet

Erityistavoite: 12.3. Digitaalisten taitojen parantaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.2.2022 ja päättyy 31.8.2023

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Jyväskylän Ammattikorkeakoulu Oy

Organisaatiotyyppi: Ammattikorkeakoulu

Y-tunnus: 1006550-2

Jakeluosoite: PL 207

Puhelinnumero: +358403518350

Postinumero: 40101

Postitoimipaikka: Jyväskylä

WWW-osoite: https://www.jamk.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Heimovaara-Kotonen Essi

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: vanhempi asiantuntija

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: essi.heimovaara-kotonen(at)jamk.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0405671054

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

Osatoteuttajat

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Korona-pandemia on rajoittanut merkittävästi paitsi muusikoiden ja muiden esiintyvien taiteilijoiden työskentelyedellytyksiä, myös mahdollisuuksia tuoda taidetta erilaisille hoitoa ja kuntoutusta tarvitseville asiakasryhmille, jotka eivät terveydentilansa tai sijaintinsa vuoksi pääse taidetoiminnan ja kulttuurin äärelle. Kuitenkin
kulttuurin ja taiteen yhdenvertainen saatavuus sekä edistäminen osana asukkaiden hyvinvointia ja terveyttä on kirjattu lakiin kuntien kulttuuritoiminnasta (166/2019).
Musiikilla on havaittu olevan erityisiä hyvinvointivaikutuksia, mutta hoidon piirissä ei usein ole tarvittavaa musiikkialan osaamista. Musiikki voitaisiin ottaa osaksi arjen luovaa hoitotyötä henkilökunnan musiikkiosaamisesta riippumatta hyödyntämällä digitaalisuutta ja moniammatillista yhteistyötä. Digitaaliset musiikkipalvelut ja työkalut edistävät taiteen tasa-arvoista saatavuutta ja parantavat taiteilijoiden työllistymistä koronan kaltoin kohtelemalla musiikkialalla niin pandemia- kuin normaalitilanteessakin.

Musiikista etähoivaa -hankkeessa pyritään tuomaan musiikin hyvinvointivaikutukset osaksi hoitoalan arkea digitaalisuutta hyödyntäen. Musiikki- ja hoitoalojen moniammatillista yhteistyötä edistetään kehittämällä digitaalisia toimintamalleja, joissa musiikin ja hoitoalan ammattilaiset työskentelevät yhdessä hyvinvoinnin edistämiseksi. Hankkeessa luodaan alusta, jonka avulla musiikin ammattilaiset voivat kohdentaa digitaalisia musiikkituotteita ja -palveluja eri asiakasryhmille. Hoitoalan ammattilaiset voivat puolestaan käyttää näitä tuotteita ja palveluja työssään ja ottaa yhteyttä musiikin ammattilaisiin moniammatillista yhteistyötä varten. Hankkeessa testataan ja pilotoidaan myös musiikin kuuntelun aikaisia mielialoja seuraavaa ilmaista MuPsych mobiilisovellusta terapiatyön välineenä. MuPsych-sovelluksen
avulla terapeutti voi saada todellista tietoa asiakkaan musiikinkuuntelusta, mikä auttaa ohjaamaan asiakkaan musiikin kuuntelua mielialaa tukevaan suuntaan. Lisäksi hankkeessa testataan ja pilotoidaan musiikkiterapian tuloksia tutkitusti parantavan Resonance Frequency Breathing (RFB) periaatteen mukaista rentouttavaa hengitystä ja siihen sävellettävän musiikin käyttöä rentoutumisen ohjaamisessa. Tämän lisäksi kartoitetaan, testataan ja pilotoidaan myös muita rentoutumiseen ja tunnetyöskentelyyn soveltuvia digitaalisia musiikkityökaluja.

Digitaalisia musiikkipalveluja, -menetelmiä ja -työkaluja testataan yhteistyössä musiikin ja hoitoalan ammattilaisten ja opiskelijoiden kanssa, ja pilotoidaan todellisissa hoitotyön konteksteissa. Hankkeen tuloksena hoitotyötä uudistavat digitaaliset musiikkituotteet, -menetelmät ja työkalut on otettu käyttöön ja koulutettu hoitotyön ja musiikin ammattilaisia niiden pariin. Hanke uudistaa hoitotyön käytänteitä, parantaa musiikki- ja hoitoalojen ammattilaisten digitaalista osaamista, sekä edistää taiteen tasa-arvoista saatavuutta ja musiikin ammattilaisten työllistymistä hoitoalalla.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

1. Musiikin ammattilaiset (yhteisö- ja hoivamuusikot, sairaalamuusikot, musiikkiterapeutit, musiikkipedagogit), jotka
voivat toimia digitaalisten musiikkituotteiden ja -palvelujen tuottajina, tai kouluttaa tulevaisuuden hoiva- ja
yhteisömuusikkoja sekä musiikkiterapeutteja. Koulutusten, työpajojen sekä ohjeiden ja suositusten myötä musiikin
ammattilaiset oppivat tuottamaan hoitoalalle soveltuvia digitaalisia sisältöjä ja musiikkipalveluja, sekä hyödyntämään
hankkeessa luotua alustaa palvelujen tarjoamiseen ja itsensä työllistämiseen. Tämä tulee edesauttamaan musiikin
ammattilaisten työllistymistä niin pandemian kaltaisissa poikkeusoloissa kuin normaalitilanteessakin.

2. Hoitoalan työntekijät ja asiantuntijat (mm. hoitajat, terapeutit, musiikkiterapeutit, toimintaterapeutit, ohjaajat,
omaishoitajat, hoitoalan opettajat), jotka voivat hyödyntää digitaalisia musiikkityökaluja, -tuotteita ja -palveluja
työssään, yhdistää osaamistaan musiikin ammattilaisten kanssa uusien monialaisten palvelujen toteuttamiseksi, tai
kouluttaa tulevaisuuden hoitoalan ammattilaisia digitaalisten musiikkimenetelmien pariin. Koulutusten, ohjeiden ja
suositusten myötä kohderyhmän edustajat oppivat käyttämään digitaalisia musiikkisovelluksia ja työkaluja, sekä
hyödyntämään musiikin ammattilaisten tuottamia sisältöjä ja palveluja osana hoitotyötään. Tämä digitaalisten
musiikkimenetelmien ja työkalujen käyttöönotto parantaa jatkossa taiteen tasa-arvoista saatavuutta.

4.2 Välilliset kohderyhmät

1. Palveluja saavat erilaiset asiakasryhmät

2. Sote- ja kulttuuripuolen keskeiset toimijat (mm. päälliköt, koordinaattorit, läänintaiteilijat), jotka voivat olla vaikuttamassa musiikkia sekä hoito- ja hoivapalveluja yhdistävän mallin syntymiseen, ja jotka voivat ottaen musiikin hyvinvointivaikutukset huomioon suunnitellessaan palveluja.

3. Asiakkaiden omaiset

4. Musiikki-, sosiaali- ja terveysalojen sekä kuntoutuksen opiskelijat, jotka hankkeen myötä saavat tietoa musiikin hyvinvointivaikutuksista, sekä musiikin käytöstä ja uusista etämenetelmistä hyvinvoinnin edistämisessä.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 238 272

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 221 949

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 297 840

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 277 436

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Keski-Suomi

Seutukunnat: Joutsan, Jyväskylän, Keuruun, Saarijärven-Viitasaaren, Jämsän, Äänekosken

Kunnat: Kinnula, Äänekoski, Kyyjärvi, Petäjävesi, Kannonkoski, Saarijärvi, Karstula, Pihtipudas, Jyväskylä, Viitasaari, Hankasalmi, Uurainen, Keuruu, Joutsa, Muurame, Konnevesi, Kivijärvi, Jämsä, Luhanka, Multia, Laukaa, Toivakka

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 17

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 9

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 115

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Terveys- ja hyvinvointiala on perinteisesti ollut naisvaltainen ala. Vuonna 2029 terveys- ja hyvinvointialalla työskenteli naisia 82% ja miehiä 18%. Musiikin osalta sukupuolijakauma musiikin alalla on varsin tasainen: naisia on noin 40% musiikin työpaikoista, vaikkakin musiikkialan yrityksissä naisia työskentelee vähemmän kuin miehiä, eli reilut 30%.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Sukupuolten tasa-arvoinen kohtelu otetaan huomioon hankkeen toimenpiteissä. Hoitoalan naisvaltaisuuden vuoksi vältetään tapahtumien markkinointimateriaaleissa korostuneen feminiinistä ilmettä.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen päätavoite on edistää musiikin hyödyntämistä hoitoalalla ja musiikin ja hoitoalojen digitaalista yhteistyötä.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 3 3
Hankkeen toiminta tukee luonnonvarojen käytön kestävyyttä välittömästi ja välillisesti: Hankkeessa edistetään digitaalisia musiikkipalveluja ja tuotteita, joiden avulla voidaan vähentää fyysistä liikkumista. Koska tarkoitus on tehdä etäkulttuuripalveluista pysyvä osa hoitoalan toimintakulttuuria, hanke vähentää matkustamista myös pitkällä aikavälillä. Hankkeen tilaisuuksissa, seminaareissa ja palavereissa toteutetaan mahdollisimman pitkälle sähköisiä viestintävälineitä, jolleivat fyysiset tapaamiset ole erityisen tarkoituksenmukaisia. Lisäksi suositaan sähköisiä dokumentteja paperisten sijaan.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 2 2
Hanke hidastaa pitkällä tähtäimellä ilmastonmuutoksen etenemistä vähentyneen matkustamisen myötä.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 2
Vähentyneen matkustamisen kautta ilmastonmuutoksen hidastaminen edistää pitkällä tähtäimellä kasvillisuuden, eliöiden ja luonnon monimuotoisuuden säilymistä.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 2 2
Koska hankkeessa edistetään virtuaalista yhteistyötä, mikä vähentää matkustamista, hankkeella on matala hiilijalanjälki.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Hankkeella ei ole vaikutusta tähän.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 4 4
Hankkeessa suositaan sähköistä viestintää ja sähköisiä alustoja paperisten dokumenttien sijaan, mikä vähentää käytettäviä materiaaleja ja jätteitä.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Hankkeella ei ole tähän vaikutusta.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 7 7
Hankkeessa edistetään paikallisen elinkeinorakenteen kestävää kehitystä pyrkimällä lisäämään keskisuomalaisten musiikki- ja hoitoalojen työntekijöiden digitaalista kyvykkyyttä ja digitaalista yhteistyötä tulevaisuuden tarpeita ajatellen, sekä edistää näin paikallisten musiikin ammattilaisten työllistymistä.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 8 8
Hankkeessa kehitetään aineettomia musiikkituotteita ja –palveluja, joita tarjotaan digitaalisesti ja etänä saataville. Lisäksi hankkeessa kehitetään virtuaalisen yhteistyön muotoja musiikin ja hoitoalan ammattilaisten välillä.
Liikkuminen ja logistiikka 7 7
Hanke mahdollistaa konserttien, musiikkituokioiden, ym. musiikkipalvelujen ja tuotteiden välittämisen digitaalisesti. Samoja musiikkituotteita ja konsertteja voidaan hyödyntää monta kertaa ja pitkän aikaa, jolloin hankkeen toimenpiteiden myötä liikkuminen vähenee merkittävästi pitkällä aikavälillä.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 10 10
Hankkeen toimenpiteiden yksi keskeinen arvo on edistää terveyttä, hyvinvointia, osallisuutta ja toimintakykyä. Hankkeen toimenpiteet kohdistuvat musiikin- ja hoitoalan-ammattilaisiin ja asiantintojoihin, sillä näiden toimijoiden kautta voidaan edistää asiakkaiden hyvinvointia. Tätä hyvinvoinnin edistämistä tapahtuu jo hankkeen aikana testaus- ja pilotointivaiheissa, mutta vaikutusten on tarkoitus jatkua pitkälle tulevaisuuteen: Digitaalisen alustan, välineiden, menetelmien ja mallien on tarkoitus jäädä musiikki- ja sotetoimijoiden vakituiseen käyttöön. Hanke edistää musiikin ammattilaisten hyvinvointia digitaalisuuden avaamien parempien työllistymismahdollisuuksien myötä. Lisäksi hanke lisää ammatillista osaamista ja monialaisuutta kulttuurin ja terveysalan rajapinnoilla. Hova-alan työntekijöiden työhyvinvointi voi parantua musiikin ja taidetoiminnan lisääntymisen myötä. Digitaaliset taidetuokiot voivat tukea myös omaishoitajien hyvinvointia ja jaksamista, sekä vuorovaikutusta omaishoidettavan kanssa. Välillisesti asiakkaiden terveys, hyvinvointi, toimintakyky ja osallisuus paranevat, mikä helpottaa myös omaisten taakkaa. Välillisesti musiikki- ja terveysalojen opiskelijoiden hyvinvointi paranee helppokäyttöisten ja mielekkäiden hoitotyössä hyödynnettävien musiikkimenetelmien ja työkalujen kautta.
Tasa-arvon edistäminen 10 10
Hanke edistää tasa-arvoa kehittämällä digitaalisia tuotteita ja palveluja, joiden avulla musiikin hyvinvointivaikutukset voidaan ulottaa harvaanasutuille ja syrjäisimmillekin seuduille, sekä ihmisille, jotka ovat terveytensä, ikänsä tai erityispiirteidensä vuoksi kykenemättömiä hakeutumaan hyvinvointia ja terveyttä edistävien kulttuuripalvelujen äärelle. Hankkeessa pyritään tasa-arvoon myös kehittämällä palveluja, työkaluja ja menetelmiä, jotka ovat hyödynnettävissä eri asiakasryhmien parissa. Saavutettavuusdirektiivin vaatimukset otetaan huomioon hankkeen viestinnässä. Tasa-arvoa lisätään myös hyödyntämällä matalan kynnyksen teknologioita, jotka ovat kaikkien saatavilla.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 8 8
Hanke vähentää yhteiskunnallista eriarvoisuutta mahdollistamalla musiikin hyvinvointivaikutusten tasa-arvoista saatavuutta iästä, terveystilanteesta, yhteiskunnallisesta asemasta, toimintakyvystä tai maantieteellisestä sijainnista riippumatta. Kulttuurista yhdenvertaisuutta edistetään mm. siten, että erilaisten kulttuuristen taustojen omaavat musiikin ammattilaiset voivat tasa-arvoisesti hakeutua sisällöntuotantoon, jolloin hoidon piirissä olevilla asiakkailla on mahdollisuus halutessaan nauttia oman musiikkikulttuurinsa tuotteista (esimerkkinä romaanimusiikki, saamelaisten musiikki, persialainen musiikki jne.). Hankkeen viestinnässä ja työpajoissa otetaan huomioon myös kielikysymys (englanti) ulkomaalaistaustaisten sisällöntuottajien varalta.
Kulttuuriympäristö 10 10
Hankkeessa eistetään virtuaalista kulttuuriympäristöä ja ekosysteemiä, jossa musiikkituotteita ja palveluja voidaan markkinoida ja jakaa. Tämä virtuaalinen ympäristö jää toimimaan hankkeen jälkeen ja mahdollistaa tulevaisuudessa uusien kulttuurituotteiden jakamisen, säilyttämisen ja hyödyntämisen. Hankkeessa virtuaalinen kulttuuriympäristö toimii musiikkipalvelujen ja tuotteiden välittämisen alustana, ja mahdollisessa Lämpiö-hankeyteistyössä soveltuu myös muiden kulttuurituotteiden jakamiseen.
Ympäristöosaaminen 5 5
Koska hanke perustuu digitaalisten palvelujen ja tuotteiden ja digitaalisten taitojen edistämiseen, voi tämä välittömästi ja välillisesti edistää ympäristötietoista ajattelua ja ympäristötietoista palvelujen kehittämistä tulevaisuudessa.

9 Loppuraportin tiivistelmä

Hankkeen päätavoite oli edistää musiikin hyödyntämistä hoitoalalla digitaalisuutta hyödyntäen sekä kehittää musiikki- ja hoitoalojen ammattilaisten digitaalisia taitoja sekä moniammatillista yhteistyötä. Tätä tarkoitusta palvelemaan, hankkeessa kehitettiin, testattiin, pilotoitiin ja otettiin käyttöön erilaisia digitaalisia musiikkipalveluja, -menetelmiä ja -työkaluja yhteistyössä kohdeorganisaatioiden kanssa. Musiikki- ja hoitoalojen moniammatillista yhteistyötä edistettiin kehittämällä digitaalisia toimintamalleja, joissa musiikin ja hoitoalan ammattilaiset työskentelevät yhdessä. Näitä palveluita voidaan hyödyntää hoito- ja terapiatyössä sekä osana ennaltaehkäisevää ja kuntouttavaa ryhmätoimintaa erilaisten asiakasryhmien parissa.

Hankkeessa testattiin ja pilotoitiin ensimmäistä kertaa työelämäkontekstissa musiikin kuuntelun aikaisia mielialoja seuraavaa MuPsych mobiilisovellusta. MuPsych on sovellus, jonka avulla voidaan kerätä tietoa musiikin kuuntelusta jokapäiväisessä elämässä, musiikin vaikutuksista tunteisiin ja syistä musiikin kuuntelun taustalla. Terapeutille MuPsych voi toimia uudenlaisena välineenä asiakkaan ja hänen henkilökohtaisen musiikkisuhteensa ymmärtämiseen. Asiakas taas voi oppia sovelluksen kautta ymmärtämään, miten musiikki vaikuttaa tunteisiin ja kuinka musiikkia voi hyödyntää tunteiden säätelyssä.

Hankkeessa testattiin myös resonanssitaajuus (Resonance Frequency Breathing, RFB) periaatteen mukaista hengitystä ja siihen sävelletyn musiikin käyttöä rentoutumisen ohjaamisessa erilaisilla asiakasryhmillä ja erilasissa käyttötarkoituksissa (mm. hoito-, terapia- ja tutkimustilanteet). Resonanssitaajuushengitys on menetelmä, joka tasapainottaa autonomista hermostoa, vähentää stressiä ja vahvistaa tunnesäätelyä.

Edellä kuvattuja menetelmiä ja -työkaluja testattiin yhteistyössä musiikin ja hoitoalan ammattilaisten kanssa todellisissa hoitotyön konteksteissa mm. osana musiikki- ja psykoterapiaa, palveluasumista, ryhmäohjausta ja erikoissairaanhoitoa. Osa menetelmäkokeiluista on avattu prosessikuvauksina hankkeessa luodulle digitaaliselle alustalle, joten niiden avulla kuka tahansa voi ottaa käyttöön ja soveltaa hankkeessa testattuja digitaalisia musiikkituotteita omassa asiakastyössään.

Yksi päätuloksista on hankkeessa luotu digitaalinen soitava.fi -alusta musiikkisisältöjen ja musiikkipalvelujen tarjoamista ja hyödyntämistä varten. Soitava.fi on avoin työväline kaikille musiikin hyödyntämisestä ja tässä hankkeessa testattujen menetelmien soveltamisesta kiinnostuneille ammattilaisille. Sivusto on tarkoitettu madaltamaan kynnystä tuoda musiikin hyvinvointivaikutukset osaksi hoitoalan arkea digitaalisuutta hyödyntäen. Osa materiaalista löytyy myös englanninkielellä. Sivustolta löytyy mm. ohjeita ja opetusvideoita erilaisten hankkeessa pilotoitujen terapeuttisten menetelmien käytöstä, musiikkikappaleita hitaiden hengitysrytmien käytännön toteutuksiin, harjoitteita tunnemusiikkityöskentelyyn, yhteislaulukirjasto taustanauhoineen kansakoululaulujen laulamiseen ja laulattamiseen sekä opas musiikkipohjaisen muisteluryhmätyöskentelyn toteuttamiseen.

Hankkeen tuloksena hoitotyötä uudistavia digitaalisia musiikkituotteita, -menetelmiä ja työkaluja on otettu käyttöön ja koulutettu hoitotyön ja musiikin ammattilaisia niiden pariin. Hanke on tätä kautta uudistanut hoitotyön käytänteitä, parantanut musiikki- ja hoitoalojen ammattilaisten digitaalista osaamista, sekä edistänyt osaltaan taiteen tasa-arvoista saatavuutta. Vaikka hankkeessa keskityttiin musiikkiin, voi se pilottiensa kautta auttaa visioimaan myös muiden taide- ja hoitoalojen digitaalisen yhteistyön suuntaviivoja.