Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S22757

Hankkeen nimi: MaraDigi -digitaalisten valmiuksien parantaminen maarakennusalalla

Toimintalinja: 9. REACT-EU:n ESR-toimenpiteet

Erityistavoite: 12.3. Digitaalisten taitojen parantaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.3.2022 ja päättyy 31.10.2023

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Koulutuskuntayhtymä OSAO

Organisaatiotyyppi: Kuntayhtymä

Y-tunnus: 0992445-3

Jakeluosoite: Kotkantie 1

Puhelinnumero: 040 141 5140

Postinumero: 90250

Postitoimipaikka: Oulu

WWW-osoite: http://www.osao.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Matinmikko Kirsi Johanna

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Hankekehityspäällikkö

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: johanna.matinmikko(at)osao.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0505969816

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Maarakennus- ja kaivosalojen opetushenkilöstö tarvitsee osaamisen vahvistusta digitaalisten oppimisympäristöjen tehokkaaseen hyödyntämiseen. Korona-aikana tuli selkeästi esiin, että maarakennus- ja kaivosalojen opetuksen etäopiskelumahdollisuuksia on kehitettävä muiden alojen tasolle. Tavoitteena on siten opetushenkilökunnan digitaalisten valmiuksien parantaminen sekä oppimisympäristöjen maksimaalinen hyödyntäminen. Tavoitteena on panostaa 3D-koneenohjausjärjestelmienhaltuunottoon ja monipuoliseen hyödyntämiseen kouluttamalla henkilökuntaa. Kouluttajaosaamista alueelle tarvitaan myös pandemian tuomien haasteiden vuoksi.

Hankkeen avulla halutaan tehostaa simulaattoreiden käyttöä ja perehtyä esimerkiksi oppimisanalytiikkaan. Tavoitteena on rakentaa Pinja-oppimisympäristöön monipuolinen maarakennus- ja kaivosalojen opiskeluympäristö, jota voidaan hyödyntää perus-,ammatti- ja erikoisammattitutkinnoissa sekä täydennys koulutuksessa. Tavoitteiden saavuttamiseksi on suunniteltu käytännönläheisiä ja osaamisen kehittämistarpeista nousevia toimenpiteitä, kuten työpajoja, koulutusta ja tukea opetushenkilökunnalle. Painopisteenä on käytäntöjen ja toimintatapojen muuttaminen, joten vertais- ja digituki järjestetään opetuksen ja työelämäyhteistyön arjessa. Olennaisena hankkeen tuloksena on, että digitaidot ovat parantuneet alan opetushenkilöstöllä. Tämä näkyy välittömästi sekä pidemmällä aikavälillä myös alan opiskelijoiden ja yritysten henkilöstön osaamisen vahvistumisena. Hankkeen tuloksena maarakennus- ja kaivosaloille on saatu oma Pinja-opiskeluympäristö ja se on arjen käytössä. Myös simulaattoreiden ja 3D-koneenohjausjärjestelmien käyttöaste on noussut ja käyttö on tehostunut uudistamaan opetushenkilöstön, opiskelijoiden, yritysten henkilöstön ja työelämän muiden toimijoiden osaamista. Hankkeen avulla OSAO pystyy tarjoamaan ajan- ja tarpeenmukaista koulutusta 3D-koneenohjausjärjestelmiin alueen yrityksille sekä opiskelijoille (perus-, ammatti- ja erikoisammattitutkinnot). Koulutuksessa ennakoidaan tulevaisuuden osaamistarpeita. Pidemmällä aikavälillä osaaminen ja työllisyys alueella lisääntyvät, kun toimijoilla on ajanmukaista tietoa ja taitoa. Alueen urakoihin saadaan alueelta osaajia töihin. Yhteistyö yritysten kanssa on tiivistynyt hankkeen myötä.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen varsinaisena kohderyhmänä on opetushenkilöstö sekä opiskelijat. Opiskelijoilla tarkoitetaan tässä perustutkinto-opiskelijoita, jotka ovat hankkeen pilottiryhmissä. (Hankkeella ei toteuteta organisaation perustoimintaa, vaan pilotteja.) Opiskelijaryhmän opettajan palkkaa ei kohdisteta hankkeelle.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Alan muut kuin varsinaiseen kohderyhmään kuuluvat opiskelijat. Välillistä kohderyhmää on myös työelämä ja muut sidosryhmät, kuten korkeakoulujen henkilökunta ja opiskelijat.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 113 726

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 103 244

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 142 159

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 129 056

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Pohjanmaa

Seutukunnat: Oulun, Koillismaan

Kunnat: Oulu, Taivalkoski

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 10

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 8

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 50

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Hanketta suunniteltaessa on selvitetty hankkeen vaikutukset naisiin ja miehiin. Sukupuolinäkökulma otetaan huomioon projektin suunnittelu- ja toteutusvaiheessa, sillä projektin toteuttamistyössä ja kohderyhmässä on sekä naisia että miehiä. Maarakennusala on perinteisesti ollut hyvin miesvaltainen. OSAOssa (Haukipudas + Taivalkoski) hankkeen hakuvaiheessa noin 260 maarakennuksen opiskelijasta 17 eli alle 7% on naisia. Viime vuosien aikana naisten määrä alalla on onneksi vähän lisääntynyt aiemmasta, joten viimeistään nyt on kiinnitettävä huomioita naistyöntekijöihin (mm. työtehtävien jakautuminen, työolosuhteet, tasa-arvoinen kohtelu, asenteet naistyöntekijöitä ja –työnjohtajia kohtaan). Alan yritykset lähtökohtaisesti haluaisivat työntekijöiksi lisää naisia ja erilaista osaamista. Hanke haluaa olla myötävaikuttamassa tähän myös toimenpiteissään esim. kannustamalla markkinointivideoiden "esiintyjiksi" myös naispuolisia.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Kehittämistyöstä hyötyvät sekä naiset että miehet. Yhteistyötä kehitettäessä huomioidaan ja tiedostetaan tasa-arvoiset toimintatavat. Hankkeen kehittämistyössä eri käytännön tilanteissa kiinnitetään huomiota siihen, että ei välttämättä ole helppoa olla ainoana naisena alalla (onko naisille esim. oma pukuhuone, onko käytettävissä riittävästi apuvälineitä raskaisiin työvaiheisiin). Yhteistyötä kehitettäessä otetaan huomioon eri sukupuolten mahdolliset erilaiset kiinnostuksen kohteet ja osaamiset. Naiset voivat tuoda uudenlaista toimintakulttuuria esimerkiksi turvallisuusnäkökulmiin, työkoneista huolehtimiseen, ylläpitoon tai siisteyteen liittyen. Ja jos erilaisia ihmisiä saadaan työpaikoille, on muillakin erilaisilla ihmisillä helpompi tulla alalle. Digivalmiuksia lisäämällä monipuolistuvat myös alan työtehtävät eli erilaisille ihmisille voi löytyä mielenkiintoisia erilaisia työtehtäviä. Tyypillisesti ihmiset haluaisivat työskennellä työpaikoilla, joissa on sekä miehiä että naisia. Näemme, että hankkeella nostamme positiivisia näkymiä kehittyvästä alasta, ja sitä kautta houkuttelemme jatkossa myös enemmän naisia alan opintoihin ja töihin.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen päätavoite ei ole sukupuolten tasa-arvon edistäminen.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 5 5
Simulaattoreiden opetuskäytön tehostaminen vähentää oikeiden koneiden käyttöä opetuksessa, millä on positiivisia vaikutuksia ympäristöön. Säästöä tulee monella tavalla ja niitä on laskettu aiemmissa hankkeissa (investointeja tehdään vähemmän, polttoaineet, korjaus- ja huoltokulut). Etäopetusmahdollisuuksien monipuolistaminen voi vähentää opiskelijoiden ja henkilöstön matkustamista ja siten liikenteen päästöjä. Myös koneenohjausjärjestelmiin liittyvään koulutukseen liittyy arjen kestävän kehityksen näkökulmia (esim. parempi tietoisuus ylläpidosta, huollosta, tiedonsiirrosta).
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 2 5
Isojen työkoneiden käyttö opetuksessa vähenee simulaattori- ja digiosaamisen myötä. Tämä vähentää fossiilisten polttoaineiden käyttötarvetta vähentäen hiilidioksidipäästöjä.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Hankkeella ei ole todettua vaikutusta luonnon monimuotoisuuteen.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 3 6
Haitalliset päästöt ilmakehään vähenevät mm. simulaattoreiden ja koneenohjausjärjestelmien hyödyntämisellä. Koneenohjausjärjestelmien avulla pinta-ja pohjavesiä, maaperän eri kerroksia ja materiaaleja voidaan paremmin ottaa huomioon suunnittelussa ja edelleen rakentamisessa.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 1 1
Projekti huomioi mahdollisest Natura 2000 -ohjelman vaikutusalueen tuomat erityisvaatimukset.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 2 3
Rakentamiseen käytettävien materiaalien käyttö tehostuu ja jätteiden määrä pienenee koneenohjausjärjestelmien käytöllä.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
-
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 7 8
Jos alueella ei pystytä tarjoamaan koulutusta koneenohjausjärjestelmiin liittyen, hakevat yritykset kouluttajia/koulutuksentarjoajia muualta tai vielä todennäköisemmin -jättävät perehtymättä aiheeseen. Hankkeen myötä osaaminen alueella lisääntyy ja alueen yrittäjillä on paremmat mahdollisuudet päästä urakoihin mukanaan.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 7 7
Hankkeessa kehitetään koulutusta, toimintamalleja ja jaetaan tietoa. Koneenohjausjärjestelmiin liittyy paljon erilaisten uusien palveluiden kehittämismahdollisuuksia.
Liikkuminen ja logistiikka 8 7
Hanke kohdistuu maarakennusalalle.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 4 5
Oppimisympäristöjen monipuolistuminen ja tehostuminen mahdollistaa opiskelijoiden huomioimisen ja ohjaamisen paremmin. Digitaalisten taitojen lisääntyminen ja välineiden hyödyntäminen edistää hyvinvointia ja vähentää kuormitusta (esim. koneenkuljettaja).
Tasa-arvon edistäminen 4 4
Digitaalisten valmiuksien ja opiskelumahdollisuuksien lisäämisellä halutaan tasa-arvoista ja tasalaatuista koulutusta eri koulutusyksiköiden kesken. Kehittämisestä hyötyvät naiset, miehet ja muut.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 5 5
Hankkeen toteutusalueena on pääasiassa Oulun seutu ja Taivalkoski. Hanke haluaa tuoda tasalaatuisuutta koulutukseen tiivistämällä yhteistyötä alueiden ja OSAOn yksiköiden välillä.
Kulttuuriympäristö 0 0
-
Ympäristöosaaminen 4 6
Koneenohjausjärjestelmiin liittyvään koulutukseen liittyy arjen kestävän kehityksen näkökulmia. Myös simulaattoriopetukseen motivoimiseen tuodaan esiin ympäristönäkökulmia. Hanke edistää ympäristöosaamista.

9 Loppuraportin tiivistelmä

Maarakennus- ja kaivosalojen opetushenkilöstö tarvitsi osaamisen vahvistusta digitaalisten oppimisympäristöjen tehokkaaseen hyödyntämiseen. Tavoitteena hankkeessa oli opetushenkilökunnan
digitaalisten valmiuksien parantaminen sekä oppimisympäristöjen maksimaalinen hyödyntäminen. Hankkeessa panostettiin 3D-koneenohjausjärjestelmien haltuunottoon ja monipuoliseen hyödyntämiseen kouluttamalla henkilökuntaa.
Hankkeessa rakennettiin Pinja (Moodle)-oppimisympäristöön monipuolinen maarakennus- ja kaivosalojen opiskeluympäristö (koko tutkintopohja), jota nyt hyödynnetään perus-, ammatti- ja erikoisammattitutkinnoissa sekä täydennyskoulutuksessa. Hankkeessa tehostettiin simulaattoreiden käyttöä mm. linkittämällä ne aiempaa tiiviimmin osaksi opintojen eri vaiheita, Pinja- ja 3D-koneenohjausjärjestelmien opiskelua sekä selvitettiin oppimisanalytiikkaa ja miten sitä voidaan hyödyntää aiempaa paremmin.
3D-koneenohjausjärjestelmien käyttöä tuettiin järjestämällä työpajoja henkilökunnalle sekä järjestämällä oppimisympäristö monipuoliseksi esim. maastomallit saatiin käyttöön sekä simulaattoreilla että harjoituskentällä. Jotta simulaattorit, Pinja-oppimisympäristö ja 3D-koneenohjausjärjestelmät saatiin tehokäyttöön koko alan henkilökunnan kesken, järjestettiin koulutusta ja monenlaista tukea (esim. opastusvideoita ja digiasiantuntijan apu).
Olennaisena hankkeen tuloksena on, että digitaidot ovat parantuneet alan opetushenkilöstöllä. Tämä näkyy välittömästi sekä pidemmällä aikavälillä myös alan opiskelijoiden ja yritysten henkilöstön osaamisen vahvistumisena. Hankkeen tuloksena maarakennus- ja kaivosaloille on saatu oma Pinja-opiskeluympäristö ja se on arjen käytössä. Myös simulaattoreiden ja 3D-koneenohjausjärjestelmien käyttöaste on noussut ja käyttö on tehostunut uudistamaan opetushenkilöstön, opiskelijoiden, yritysten henkilöstön ja työelämän muiden toimijoiden osaamista. Hankkeen avulla OSAO pystyy tarjoamaan ajan- ja tarpeenmukaista koulutusta 3D-koneenohjausjärjestelmiin alueen yrityksille sekä opiskelijoille (perus-, ammatti- ja erikoisammattitutkinnot). Yritysyhteistyön myötä yrityksillä on nyt aiempaa enemmän tietoa yhteistyömahdollisuuksista, koulutustarjonnasta sekä osaamisesta, mitä OSAOlla on esim. 3D-koneenohjausjärjestelmiin liittyen.
Pidemmällä aikavälillä osaaminen ja työllisyys alueella lisääntyvät, kun toimijoilla on ajanmukaista tietoa ja taitoa. Alueen urakoihin saadaan alueelta osaajia töihin. Myös yhteistyö yritysten kanssa on tiivistynyt hankkeen myötä.