Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S22762

Hankkeen nimi: SMARTKULTUR i NYLAND - Kulturens digitala stödpatrull

Toimintalinja: 9. REACT-EU:n ESR-toimenpiteet

Erityistavoite: 12.3. Digitaalisten taitojen parantaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.12.2021 ja päättyy 30.9.2023

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Föreningen Luckan rf

Organisaatiotyyppi: Muu järjestö tai yhdistys

Y-tunnus: 1637159-4

Jakeluosoite: Georgsgatan 27

Puhelinnumero: 0503733925

Postinumero: 00100

Postitoimipaikka: Helsingfors

WWW-osoite: http://luckan.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: jessica lerche

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: utvecklingschef

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: jessica.lerche(at)luckan.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0503733925

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Projektets övergripande målsättning är att främja kulturfältets arbetsförutsättningar med hjälp av inlärning, kompetenshöjning, handledning och utveckling av digitala publiklösningar. Detta som en följd av pandemin och dess negativa verkningar för branschen som varit påfrestande och äventyrat hela sektorn. Projektet utgångspunkt är att underlätta möjligheterna för kulturförmedling, sysselsättning av kulturfältet genom att tillgängliggöra och höja kompetensen i form av digitala lösningar riktat till scenkulturen och det fria kulturfältet inom olika genrer i Nyland. Detta bestående av producenter, kulturentreprenörer, konstnärer och kulturhus samt övriga centrala intressenter och sakkunniga. Det handlar om att främja kulturfältets arbetsförutsättningar med hjälp av kunna ta till sig digitala lösningar för att nå sin publik trots restriktioner med hjälp av projektets faciliteter; inlärning i arbete i form av handledning, sparring och utbildning med hjälp av mobila streamingmöjligheter, även för att kunna dra maximal nytta av efter pandemins avslutning.

Avsikten är att utveckla en pedagogisk helhetslösning i form av digitala, virtuella, dramaturgiska och logistiska element. Detta för att underlätta för kulturarbetare och kulturentreprenörer att finna metoder för att locka/betjäna sin publik virtuellt, dvs skapa nya sätt att arrangera, producera program utan att artisten och publiken fysiskt behöver vara närvarande på samma plats. Projektet stöder också nya samarbets- (kluster), marknadsförings- och sysselsättningsformer där digitala lösningar och tillvägagångssätt mellan kulturaktörer, företag, och professionella kulturarbetare i samhället utformas, dvs de målgrupper som speciellt hårt drabbats av pandemin.

Kulturbranschen genomgår som bäst en intensiv period av omställning för att kunna överföra sin verksamhet och produktion till digitala lösningar och angreppsätt via nätet. Hybridlösningar kommer att utvecklas som publiklösningar ytterligare. Föreningen Luckan har genom sina tidigare erfarenheter av att leda regionala och nationella ESF- projekt inom kulturfältet (Produforum 2007-2014, speciellt Produforum Nyland) de nödvändiga nätverk/kontaktytor för att nå ut, besitter nödvändiga kompetenser, pedagogiskt erfarenhet, tillgång till rutiner för att samarbeta effektivt och mångsidigt, administrera och koordinera projektarbetet.
Projektets långsiktiga målsättning är att kunna bidra till att utveckla en hållbar struktur vad gäller färdigheter, nya inhämtade insikter och best praxis i anslutning till kulturströmning och produktion. Detta genererar till positiva verkningar för fältet vad gäller inkomstkällor och sysselsättningsmöjligheter med hjälp av att kunna tillgodose levande digital kulturförmedling-, underhållning och produktion.


Åtgärder är bl.a.:

* Utbildning/kompetenshöjning - följande principen learning by doing - och handledning och utbildning erbjuds på plats för kulturarbetaren av projektpersonalen för främjande av inlärning vad gäller att kunna tillgodose “paketlösningen” i form av kulturförmedling. Detta för att underlätta att kunna nå sin publik med tillämpning av digitala verktyg och strömning. Manualer, virtuella inlärningsproduktioner och inlärningsresultat sammanställs och utformas för ändamålet, som delges öppet och sprids, även språköverskridande (sammanfattningar även på finska, engelska).

* Utprövning i form av ett urval konkreta pilotprojekt (lokala), som utvärderas och dokumenteras för projektet, dess utveckling och stöd för fortsatt vidareutveckling, materialproduktion och implementering

Resultat

Kulturfältets färdigheter och kunskaper vad gäller digital kulturproduktion stärks och bidrar till bättre arbetsmöjligheter, inkomstkällor samt ökad konkurrens- och livskraft i Nyland: Främjande av konstnärlig förnyelse med hjälp av de nya möjligheterna den digitala utvecklingen för med sig vad gäller kulturförmedling och produktion.
Samarbetsmöjligheterna på fältet förbättras genom att de medverkande aktörerna delar med sig av resurser och de nya inhämtade kompetenserna och informationen.
Projektet medverkar till förbättrade möjligheter kring sysselsättning samt ökade färdigheter i användningen av tillgängliga digitala verktyg för produktion, streaming och verkställande av kulturprogram och konst riktat till kulturfältet. Dessutom bidrar projektet till att underlätta att synliggöra programutbudet i form av tillgängliga avgiftsfria system för digital produktion av kulturprogram; dvs förbättrade faciliteter och ökade färdigheter för det utsatta fältet vad gäller produktion av kultur och konst med hjälp av tillgänglig streamingmöjlighet och helhetspaket för att producera hela evenemanget.

I samband med projektets förverkligande samlas erfarenheterna och insikterna av de olika utförda arbetsskedena i form av manualer (även i virtuell form som videon) för kommande användning av lösningar rörande digitalisering och dess mångsidiga möjligheter för kulturförmedling till publik (dvs skapande av användarvänliga didaktiska "läromedel" för arbetet). Allt detta syftar till att aktivera och utveckla ett digitalt kunnande för kultursektorn samt få till stånd hållbara digitala lösningar och verktyg (innovationer) för att underlätta arbetet för den mångsidiga kultursektorn, även när den kulturkvävande pandemin är över. Resultatet innefattar också vidareutveckling och förädling av den digitala plattformen kulturforum.fi för vidare möjligheter för marknadsföring och informationsspridning vad gäller främjande av synlighet av kultur och evenemang även gränsöverskridande.

Nya faciliteter, didaktiska arbets- samt serviceformer (infrastruktur, samarbetskluster) har skapats, och finns tillgängliga i samband med bla kulturcentren som administreras av Luckannätverket, i Helsingfors, Borgå, Kyrkslätt samt Raseborg (Hangö) och de övriga medverkande intressegrupperna efter projektets avslutning. Dessutom finns "mentorer" som medverkat som experter eller i form av adepter under projektet tillgängliga för handledning efter projektets avslutning (och genererar i att skapa en sk. mentorpool för vidare implementering och hållbarhet).

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Projektets direkta målgrupp är det professionella kultur- och konstfältet, kreativa branschen; kulturproducenter, konstnärer, artister, det fria kulturfältet, frilansare och egenföretagare som erbjuder kulturtjänster samt kulturhusen i Nyland (som drivs bla av tredje sektorn) med betoning på svenskspråkiga orter i Nyland. Definition av det fria kulturfältets aktörer utgår av den grupp av entreprenörer som inte direkt erhåller statsunderstöd (detta för att skapa bättre arbetsförutsättningar och sysselsättningsmöjligheter med hjälp av de kompetenshöjande åtgärderna och facilitering med hjälp av projektets olika arbetsmoment och stödformer).

4.2 Välilliset kohderyhmät

Publiken, den enskilda kulturkonsumenten, även över region-, landsgränserna samt språköverskridande.
Kommunernas kulturanställda, utbildningsanordnare och högskolor (inom området), konstskolor, intresseorganisationer för kulturfältet.
Myndigheter, fonder och stiftelser
Företag och producenter av kringservice, lokala närproducenter

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 334 802

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 183 129

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 355 727

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 193 629

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Uusimaa

Seutukunnat: Raaseporin, Porvoon, Helsingin

Kunnat: Hanko, Vantaa, Espoo, Kirkkonummi, Porvoo, Sipoo, Raasepori, Kauniainen, Siuntio

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 17

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 7

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 77

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Pga knapp planeringstid har en direkt analys vad gäller könsperspektivet inte utförts. Huvudmannens arbete inom projekt utgår från en gemensam värdegrund baserad på mångfald, likabehandling, öppenhet och könsmedvetenhet. Jämn könsfördelning av medverkande är projektets målsättning. Föreningen har en jämställdhetsplan. Huvudmannen beaktar arbetsmiljön ur ett bredare jämställdhetsperspektiv än enbart könsperspektivet se nästa punkt.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
En grov uppskattning har gjorts med anledning av deltagare. Ett normkritiskt perspektiv och en könsmedvetenhet genomsyrar planeringen av projektet från start till avslutning. Man lyfter fram underrepresenterade grupper och arbetar för motverkande av stereotypier. Normmedvetenhet genomsyrar verksamheten och projektet i sin helhet. Projektet vill arbeta för den målgruppens möjligheter att bibehålla, stärka och utveckla sin kultur. Konst och kultur handlar om att synliggöra och utmana normer som verkar begränsande på människor, ss. när det gäller sexuell läggning, könsidentitet eller -uttryck. Projektet arbetar för tillgänglighet och mångfald som är centralt för kulturpolitiken i vårt land.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Kyllä
Detta är ett jämställdhetsprojekt med fokus på sysselsättning och stimulans med hjälp av kompetenshöjning med anledning av pandemins förödande konsekvenser för kultursektorn. Detta med betoning på de mindre, utsatta såsom aktörer inom det fria kulturfältet samt övrigt drabbade. Ökade ojämlikhet och försvagad konkurrenskraft förebyggs genom utbildning, tillgängliggörande och handledning med hjälp av digitala publiklösningar. Projektet följer FN:s allmänna anvisningar om de mänskliga rättigheterna artikel 27 Var och en har rätt att fritt delta i samhällets kulturella liv, att njuta av konst samt att få ta del av vetenskapens framsteg och dess förmåner. Var och en har rätt till skydd för de ideella och materiella intressen som härrör från vetenskapliga, litterära och konstnärliga verk till vilka hen är upphovsman (integritetsskydd beaktas). Hela evenemangsindustrin och kulturfältet uppfattas ha blivit ojämlikt behandlad under Coronakrisen, och projektet vill underlätta dessa näringars fortlevnad.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 4 5
I organisationen är hållbarhetsaspekten integrerad i verksamheterna, detta gäller även samarbetsorganisationerna som administrerar kulturhus och följer rekommendationer för hållbar utveckling, tillgänglighet och miljömedvetenhet. Hållbarhetsaspekten behöver genomsyra projektet i alla dess skeden och finnas med i själva inlärningsprocessen i samband med att kulturutövarna utbildas och handleds i strömning och det digitala publikarbetet.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 3 6
Projektets betoning ligger på digitala och hållbara lösningar. Miljövänliga sätt tex att resa/logistisk prioriteras, digitala möten och digitala lösningar framom att onödigt nyttja (onödiga) fortskaffningsmedel samt nyttjande av pappershandlingar. I digitala manualer som projektet verkställer i form av handböcker och åtgärdsförslag beaktas också klimataspekten som ett viktigt tyngdpunktsområde minsann i dessa tider.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 2 3
Projektet behöver följa principer för ekologiskt hållbar utveckling samt beakta miljökonsekvenser inom ramen för projektets verkställande.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 2 3
Projektets fokus är på kompetenshöjning med hjälp av digitala publika lösningar och i arbetet behöver beaktas att kunna minska på påfrestning av klimat och miljön.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Kan inte direkt definieras i detta sammanhang. Projektet följer givetvis principerna för Natura 2000 (Finland).
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 4 5
Strävan är att minimera avfall. I projektet värderas och utnyttjas miljömedvetna arbetsmetoder för att minska onödigt avfall i arbetet. Handlingar, material som produceras och dokument finns tillgängligt digitalt för att spara på användning av pappersdokument. Kommunikationen sker främst per epost och internet. Hur återvinna material och annat som inbegrips i arbetsprocessen dokumenteras i de inlärningsmaterial som sammanställs.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 1 2
Hållbara miljölösningar prioriteras och verksamheten behöver basera sig på miljövänliga val och hållbara lösningar.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 8 7
En viktig del i projektet är att verka för bättre villkor för de professionella kulturskaparnas arbete med beaktande av det lokala i sammanhanget där utövaren verkar, dvs för att underlätta att generera till inkomster som gagnar den lokala näringen. Även lokala tjänsteproducenter anlitas och är relevanta för projektets verkställande. Samarbetet mellan kommun, närings- och företagssektorn (samverkan mellan kommun-, kultur- och regionalpolitiken) ur ett närmiljösammanhang beaktas i projektplaneringen. Projektet verkar för att stimulera kulturlivet lokalt genom att värna om de olika kulturaktörernas verksamhets- och sysselsättningsmöjligheter. Beaktande av bla. upphovsrätten är en förutsättning för försörjningsmöjligheter som behöver beaktas i planeringen.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 8 7
Projektet strävar att utv.tjänster, produkter och verktyg som framförallt nätbaserade och ger rum för möten mellan människor och stärker, tryggar det kulturarvet. Tackvare digitala lösningar skapas globala, gränsöverskridande kontaktytor, och nya möjligheter för publikarbetet och ökat konsument- och medborgarinflytande. Utbildningar tillgängliggörs digitalt. Utvecklade av digitala tjänster och tjänsteplattformer, lösningar som implementeras för spridning och synergi. Genom produkterna/tjänsterna, som projektet utvecklar, vill man främja att intresset för kulturarvet för kulturen ökar - fokus på småskaliga, och språköverskridande - och sprids mellan språkgrupperna Även det svenskspråkiga kulturvet i ordets breda bemärkelse behöver skyddas och vårdas, särskilt i dessa tider då pandemin och andra samhällsförändringar påverkar utbudet och äventyrar hållbarhet och kontinuitet.
Liikkuminen ja logistiikka 6 7
Förflyttning och logistik med tanke på att spara på de knappa resurserna och ur ett hållbarhetsperspektiv. Fysiska möten strävas vid behov att ersättas med videokonferanser och digitala uppkopplingar. Projektet arbetar för stärkande av infrastrukturen för kulturens tillgänglighet och trygga dess verksamhetsförutsättningar.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 7 6
Målsättning med projektet är att med olika åtgärderna underlätta för deltagarna att få bättre arbetsförutsättningar som främjar välmåendet hos individen och gruppen. Ett rikt kulturliv är viktigt för välmåendet i samhället och dess utveckling. Tillgängligt kulturliv genererar till välmående kan definieras som förebyggande verksamhet vad gäller friskvård, vilket projektet medverkar till. Satsningar på kulturen är en samhällsinvestering som gagnar både individ och samfund/sammanslutningar.
Tasa-arvon edistäminen 6 4
Projektets målsättning är genom kunskapstillförsel och olika åtgärder främja jämlikhet med hänv. till EU;s jämlikhetsprincip. Ökande ojämlikhet och försvagad konkurrenskraft förebyggs genom utbildning i digitala och nya tekniska färdigheter. Arbetstrygghetsförutsättningarna är dåliga för det fria kulturfältet och egenföretagare som bla UKMs färska utredning för fram och vill åtgärda. Konst och kultur bör vara tillgänglig för alla på jämlika grunder i alla regioner, enligt bla den nordiska grundsynen på bildning.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 7 7
En ökad digital kompetens stöder delaktighet, sysselsättning och framgången i arbetet samt konkurrenskraften som bidrar till samhällelig jämlikhet här vad gäller målgruppens behov. Projektet vill verka för allas möjlighet att delta i kulturlivet, vare sig det gäller kulturupplevelser, kulturbildning eller möjligheter att utveckla eget skapande och kreativitet. Projektet vill stärka det lokala kulturlivet i regionen genom att värna fältets och dess verksamhetsmöjligheter med fokus på de nya möjligheterna den digitala utvecklingen för med sig för kulturproduktion. Projektet vill arbeta för stärkande även av den småskaliga kulturens roll som en naturlig del av landets nationella kulturutbud. Nya tekniska färdigheter innebär ökade möjligheter att vårda kulturarvet, men också att göra det tillgängligt för såväl forskare som allmänheten. Genom utv. av virtuella arenor och satsningar på digitala lösningar i de lokala miljöerna stärks medborgarperspektivet.
Kulttuuriympäristö 9 8
Detta är ett riktat kulturprojekt med fokus på utveckling och stimulering med hjälp av tillgängliga digitala lösningar. Kulturmiljön definieras ur ett virtuellt sammanhang utan fokus på tid och "rumsnärvaro". Kulturmiljön och dess sociala kontext behöver genomsyra upplägget som främjar egen påverkan och delaktighet för bättre verksamhetsförutsättningar för kulturen. Konst och kultur bör vara tillgänglig för alla på jämlika grunder i alla delar av vårt land, enligt den nordiskan grundsynen på bildning.
Ympäristöosaaminen 3 4
Projektet vill att alla lösningar och angreppsätt genomsyras av ett miljötänk, värna om sig själv och sin omgivning ur ett miljövänligt samhällsperspektiv. Miljökompetens behöver betonas i projektets arbetsskeden och i de manualer som produces inom projektet.

9 Loppuraportin tiivistelmä

-