Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S22764

Hankkeen nimi: YDIN - Yhdessä digimmin

Toimintalinja: 9. REACT-EU:n ESR-toimenpiteet

Erityistavoite: 12.3. Digitaalisten taitojen parantaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.1.2022 ja päättyy 31.8.2023

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Tampereen ammattikorkeakoulu Oy

Organisaatiotyyppi: Ammattikorkeakoulu

Y-tunnus: 1015428-1

Jakeluosoite: Kuntokatu 3

Puhelinnumero: 02945222

Postinumero: 33520

Postitoimipaikka: Tampere

WWW-osoite: http://www.tuni.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Sanna Keskikuru

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Lehtori

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: sanna.keskikuru(at)tuni.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0504714127

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

Osatoteuttajat

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Koronakriisi on nostanut esille vammaisten henkilöiden ja heidän kanssaan työskentelevien ammattilaisten digitaalisten taitojen kehittämisen vaateen. Koronapandemian myötä monet palvelut, tapahtumat ja osittain opiskelu on siirtynyt verkkoon ja toteutettu etänä. Vammaisilla henkilöillä on ei-vammaisiin henkilöihin verrattuna heikommat digitaidot, ja he ovat siksi syrjäytymisvaarassa digitaalisessa yhteiskunnassa. Samoin vammaisten henkilöiden avustajien digitaalinen osaaminen on osittain heikkoa.

YDIN - yhdessä digimmin -hankkeen keskeinen tavoite on vammaisten henkilöiden ja heidän parissaan toimivien ammattilaisten digitaalisen osaamisen parantaminen. Digitaalisten taitojen vahvistumisen myötä vammaisten henkilöiden mahdollisuudet opiskella ja työskennellä vahvistuvat. Digitaidot lisäävät myös osallisuutta ja sitä kautta hyvinvointia. Henkilökohtaisten avustajien rooli vammaisten palveluissa on merkittävä. Heidän digitaitojensa vahvistuminen tukee yhtäältä vammaisten henkilöiden yhdenvertaista mahdollisuutta digitaalisuuden ja teknologian hyödyntämiseen osallisuuden, työhön pääsemisen ja työssä pärjäämisen tukena, ja toisaalta vahvistaa avustajien omia työelämässä pärjäämisen taitoja.  Aiemmissa hankkeissa on todettu, että hoitajan tai avustavan henkilön asenne ja osaaminen vaikuttavat merkittävästi siihen, miten vammainen asiakas saa ohjausta ja kannustusta teknologisten ratkaisujen hyödyntämiseen.

Hankkeessa toteutetaan kohderyhmille osallistava osaamis- ja koulutustarvekartoitus, jonka avulla saadaan tietoa kohderyhmän digitaalisista taidoista, digitaalisten laitteiden ja sovellusten käytöstä sekä digitaaliseen osaamisen tarpeista. Kartoituksen avulla tunnistetaan keskeiset vammaisalan digitaidot. Kartoituksen pohjalta laaditaan koulutuskokonaisuus, ja rakennetaan siihen liittyvä avoin digitaalinen oppimisympäristö vammaisten henkilöiden, alan ammattilaisten ja esimiesten jatkuvan digitaalisten taitojen oppimisen ja osaamisen kehittymisen tueksi sekä osaamisen kehittämisen työkaluksi. Hankkeessa järjestetään workshopeja vammainen-avustaja pareille ja kehitetään digitaalista osaamista parityöskentelyn ja yhteisoppimisen keinoin. Workshopeissa työskentely parantaa vammaisten henkilöiden digitaitoja heidän työmarkkina-aseman vahvistamisen ja yhteiskunnallisen osallisuuden lisäämisen näkökulmasta sekä tuottaa iloa ja edistää hyvinvointia. Lisäksi hankkeessa järjestetään webinaarisarja oppimisympäristön käyttöönottoon ja hyödyntämiseen vammaisten henkilöiden parissa toimiville että heidän esimiehilleen.

Hankkeen avulla vammaisten ja heidän kanssaan työskentelevien ammattilaisten digitaaliset taidot ovat parantuneet, ja he ovat saaneet käyttöönsä pedagogisesti mielekkään oppimisympäristön.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

-vammaiset henkilöt Pirkanmaalla. 50 vammaista henkilöä osallistuu hankkeeseen.
-vammaisten henkilöiden parissa työskentelevät ammattilaiset, erityisesti henkilökohtaiset avustajat sekä yhteisöjen, järjestöjen, yritysten ja oppilaitoksien työntekijät. Työntekijät ovat pääsääntöisesti henkilökohtaisia avustajia tai muuten tiiviissä yhteistyössä vammaisen henkilön ohjauksessa/hoidossa (tms.). 50 henkiläkohtaista avustajaa / työntekijää osallistuu hankkeeseen.
-vammaispalveluja tarjoavien yritysten, yhteisöjen ja järjestöjen esimiehet. Yhteistyöorganisaatioista hankkeeseen osallistuu max. 1 esimies / organisaatio. Yhteensä max 20 esimiestä osallistuu hankeeseen. Yhteistyökumppaneista suuryritys Kotipalvelu Mehiläisen kautta tavoitamme vammaisia henkilöitä ja henkilökohtaisia avustajia. Kotipalvelu Mehiläisen kautta tavoitetut henkilökohtaiset avustajat eivät välttämättä ole Mehiläisen henkilökuntaa. Kotipalvelu Mehiläinen on keskeisessä roolissa tulosten valtakunnallisessa levittämisessä ja jalkauttamisessa. Hanke myös hyötyy Kotipalvelu Mehiläisen laajasta tieto-taidosta ja verkostoista vammaisalalla.

-vammainen henkilö ja henkilökohtainen avustaja muodostaa hankkeessa tiiviin työparin. Työpareja yhteensä 50. Vammaiset henkilöt ja henkilökohtaiset avustajat (tai muuten tiiviissä yhteistyössä vammaisen henkilön ohjauksessa/hoidossa olevat ammattilaiset) tavoitetaan yhteistyökumppaneiden kautta. Vammainen henkilö määrittelee hankkeesen mukanaan osallistuvan henkilökohtaisen avustajan, minkä vuoksi etukäteen ei voida määritellä kuinka monta ammattilaista kunkin yhteistyökumppaneiden kautta hankkeeseen osallistuu.

4.2 Välilliset kohderyhmät

-sosiaali- ja terveysalan opiskelijat
-työnantajat
-vammaisjärjestöt
-vammaisen henkilön läheiset, omaishoitajat ja häntä avustavat vapaaehtoiset (mikäli vammainen henkilö tarvitsee ko. henkilöä avuksi hankkeen toimintaan osallistumiseen; vapaaehtoinen esim. järjestön tarjoama avustaja)

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 243 792

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 227 926

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 304 739

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 284 907

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pirkanmaa

Seutukunnat: Etelä-Pirkanmaan, Tampereen, Lounais-Pirkanmaan, Luoteis-Pirkanmaan, Ylä-Pirkanmaan

Kunnat: Virrat, Punkalaidun, Lempäälä, Vesilahti, Hämeenkyrö, Mänttä-Vilppula, Tampere, Ruovesi, Ikaalinen, Pirkkala, Urjala, Orivesi, Valkeakoski, Nokia, Kangasala, Parkano, Kuhmoinen, Pälkäne, Juupajoki, Akaa, Sastamala, Ylöjärvi, Kihniö

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 10

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 16

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 120

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Toimintaympäristönanalyysi sukupuolinäkökulmasta on tehty olemassa olevien tilastotietojen ja tutkimusten avulla. Tyypillisesti henkilökohtaisista avustajista suurin osa on naisia ja naisten osuus sote-järjestöjen ja muiden työnantajien ohjaushenkilöstössä on korostunut. Vammaisilla henkilöillä on oikeus valita häntä avustavan ihmisen sukupuoli, joten miehiä on myös avustajina ja vammaisten henkilöiden parissa työskentelevissä. Hankkeessa kehitetään ja varmistetaan vammaisten ja heidän parissa toimivien ohjaajien ja avustajien digiosaamista ja vertaisoppimista riippumatta heidän sukupuolestaan. Hankkeen kohderyhmään kuuluvat henkilökohtaiset avustajat, joiden ammattiperiaatteisiin kuuluu kohdata ja tukea asiakasta yksilön lähtökohdista.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hankkeen toimenpiteitä suunniteltaessa toimintaympäristön analyysi sukupuolijakaumasta on huomioitu. Hankkeen toimenpiteiden suunnittelussa ja toteutuksessa kiinnitetään huomiota sukupuolten välisen tasa-arvon toteutumiseen sekä sukupuolitietoisuuteen ja sukupuolten moninaisuuteen kaikissa valinnoissa. Sukupuolitietoisella otteella pyritään tunnistamaan sukupuoleen liittyviä asenteita ja ennaltaehkäisemään myös tiedostamatonta sukupuoleen perustuvaa syrjintää.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Sukupuolten tasa-arvon edistäminen ei ole hankkeen päätavoite. Sukupuolten väliseen tasa-arvoon hankkeella on välillisiä vaikutuksia.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ei vaikutusta
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 1 1
Hankkeessa toimitaan pääosin virtuaalisesti ja maantieteellisestä näkökulmasta alueellisesti, jolloin liikkumisesta ei synny suuria päästöjä. Päästöjen vähentämiseen kiinnitetään huomiota kaikessa hankkeen toiminnassa. Hankkeella on vähäisiä välillisiä vaikutuksia ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähenemiseen.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Ei vaikutusta
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Ei vaikutusta
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Ei vaikutusta
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 2 2
Hanke ei tuota suuria määriä jätteitä. Paperitulosteet pyritään korvaamaan digitaalisilla materiaaleilla. Hankkeen toiminnasta syntyvä paperi- yms. materiaali kierrätetään hankeorganisaatioiden kierrätysohjeiden mukaisesti. Hankkeessa panostetaan digitaalisen materiaalin tuottamiseen ja digitaalisuuden hyödyntämiseen, mikä ei tuota jätteitä.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 1 1
Hankkeen mahdollisissa materiaalihankinnoissa priorisoidaan uusiutuvien materiaalien käyttöä.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 4 6
Hankkeessa kehitetään ja varmistetaan vammaisten henkilöiden ja heidän parissa toimivien avustajien digiosaamista ja vertaisoppimista. Hanke tukee vammaisten henkilöiden kiinnittymistä yhteiskuntaan ja parhaimmillaan siirtymistä/kiinnittymistä koulutukseen ja työelämään, ja parantaa näin myös paikallista elinkeinorakennetta. Digiosaamisen kehittäminen tehostaa vammaisten henkilöiden kanssa työskentelevien työssä jaksamista ja sitä kautta työelämään kiinnittymistä ja paikallisen elinkeinorakenteen parantumista.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 8 8
Hankkeessa rakennetaan tarvekartoitusten pohjalta pedagogisesti mielekäs avoin poppimisympäristö. Hankkeen tuloksena vammaisten ja vammaispalveluissa toimivien henkilöiden (erityisesti henkilökohtaisten avustajien) digitaaliset taidot paranevat ja heidän mahdollisuudet käyttää digipalveluita paranevat. Oppimisympäristö on vapaasti käytettävissä hankkeen päättymisen jälkeen.
Liikkuminen ja logistiikka 3 4
Hankkeen koulutukset ja tapahtumat toteutetaan pääosin virtuaalisesti, jolloin liikkumistarve vähenee. Oppimisympäristöä voidaan käyttää kotoa/työpaikoilta käsin, mikä vähentää liikkumistarvetta. Kasvokkain järjestettävät workshopit pyritään järjestämään mahdollisimman saavutettavissa tiloissa ja liikkuminen niihin toteutetaan logistisesti järkevällä tavalla. Liikkumisessa suositaan mahdollisuuksien mukaan julkista liikennettä.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 9 9
Heikommassa työmarkkina-asemassa olevien vammaisten henkilöiden digitaalisen osaamisen vahvistaminen lisää heidän hyvinvointiaan yhteiskunnassa. Hankkeen toimenpiteillä on hyvinvoinnin vahvistumisen lisäksi vaikutuksia vammaisten henkilöiden osallisuuden, osallistumisen ja tiedon saatavuuden vahvistumiseen. Digitaalisten taitojen parantuminen tukee työllistymistä, harrastemahdollisuuksia ja antaa uudenlaisia mahdollisuuksia luovuuden toteuttamiseen. Henkilökohtaiset avustajat ovat ammattiryhmä, jonka osaamisen kehittämiseen on harvoin kiinnitetty huomiota. Kun tässä hankkeessa keskitytään näiden usein unohdettujen henkilöiden digitaalisen osaamisen kehittämiseen, heidän ammatillinen itsetuntonsa ja itseluottamuksensa, sekä sen seurauksena kokonaisvaltainen hyvinvointinsa kehittyvät. Tällä on suora vaikutus myös heidän asiakkaidensa eli vammaisten henkilöiden hyvinvoinnin kehittymiseen.
Tasa-arvon edistäminen 5 5
Hankkeen toimeenpanossa kiinnitetään huomiota sukupuolten välisen, kulttuurisen sekä maantieteellisen tasa-arvon toteutumiseen ja pyritään ennaltaehkäisemään kaikkea syrjintää.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 8 8
Hankkeen kohderyhmänä ovat vammaiset henkilöt ja hankkeessa kehitetään vammaisten digitaalista osaamista, mikä jo sinällään edistää yhdenvertaisuutta yhteiskunnassa. Digitaalisen ohjausosaamisen tehostaminen lisää oleellisesti vammaisten henkilöiden yhdenvertaisuutta. Yhdenvertaisuuden edistäminen - sekä sosiaalipalvelujen käyttäjien että palvelujen tuottajien parissa – kuuluu peruslähtökohtana kaikkeen hankkeen toimintaan. Hankkeen kohderyhmänä olevat henkilökohtaiset avustajat pääsevät harvoin kehittämistoimien kohteeksi.
Kulttuuriympäristö 0 0
Ei vaikutusta
Ympäristöosaaminen 0 0
Ei vaikutusta

9 Loppuraportin tiivistelmä

Ydin- yhdessä digimmin -hankkeessa vahvistettiin henkilökohtaisten avustajien ja avun käyttäjien digitaitoja luomalla avoin digitaalinen oppimisympäristö ja koulutuskokonaisuus digitaitojen vahvistamiseen.Hankkeen päätoteuttajana toimi Tampereen ammattikorkeakoulu ja hankkeen osatoteuttajana toimi Kiipulan ammattiopisto. Hanke toteutettiin ajalla 1.1.2022- 31.8.2023

Hankkeen toimenpiteessä 1 toteutettiin keväällä 2022 hankkeen kohderyhmälle osaamis- ja koulutustarvekartoitus, jolla kartoitettiin heidän digitaitojaan. Kyselyn tulosten pohjalta toteutettiin kohderyhmille syventävät työpajat, joissa tarkennettiin kyselyssä nousseita teemoja keskustellen ja tehtävien avulla.

Tulosten pohjalta toimenpiteessä 2 käynnistettiin keväällä 2022 kaikille avoimen oppimisympäristön rakentaminen tunnistettujen digitaitojen vahvistamiseen. Oppimisympäristön interaktiivisen ja visuaalisen oppimiskokemuksen osuuden tuottamiseen valittiin siihen sopiva työkalu, Thinglink, jonka todettiin olevan ominaisuuksiltaan parhaiten tarkoitukseen sopiva. Oppimisympäristön alustaksi otettiin Google Sites, jonka ominaisuudet ja toiminnallisuudet palvelivat parhaiten tavoitteiden saavuttamista. Google Sitesiin upotettiin Thinglink-oppimismateriaalit, jonka kautta vahvistetaan digitaitoja.

Oppimisympäristöstä sekä sen sisällöistä haluttiin tehdä mahdollisimman helposti lähestyttävät ja kohderyhmien arjen elämää lähellä olevat, joten sen toteuttamistavaksi valittiin tarinallisuus ja hahmot, joiden kanssa digitaitoja voi oppia. Oppimisympäristön oppimispolut koostuvat tiedon hankinnasta ohjausvideoiden ja tekstiohjeiden avulla sekä oppimistehtävistä, jotka voivat olla käytännön tehtäviä tai avustaja-avun käyttäjä parina pohtimista ja keskustelua. Oppimisympäristössä voi myös testata omaa osaamistaan digivisojen avulla, joista saa automaattisesti palautetta. Tarinallisten oppimispolkujen lisäksi Google Sitesiin rakennettiin verkkokirjasto, jonka tarkoituksena on tarjota vaihtoehtoinen tapa digitaitojen vahvistamiseen ja kertaamiseen sekä lisätä saavutettavuutta. Verkkokirjaston avulla oppija pääsee kertaamaan halumaansa aihetta nopeammin ja tehokkaammin.

Hankkeen toimenpiteen 3 mukaisten työpajojen tavoitteena oli tutustuttaa kohderyhmät oppimisympäristöön ja vahvistaa vammaisten henkilöiden ja henkilökohtaisten avustajien digitaitoja. Lisäksi työpajoissa lisättiin tietoutta digitaalisuuden tuomista mahdollisuuksista vammaisten henkilöiden opiskelun, työllistymisen, osallisuuden ja hyvinvoinnin tukena. Hankkeessa kehitetty Digiosaajaksi yhdessä kokeillen ja oppien -koulutuskokonaisuus vammaisille henkilöille ja heidän avustajilleen toteutui suunnitellusti helmi-maaliskuussa 2023. Myös toimeenpiteeseen 3 kuuluva webinaarisarja toteutui hankesuunnitelman mukaisesti. Jokaisesta kolmesta hankesuunnitelman mukaisesta teemasta (työ ja koulutus, yhteiskunnallinen osallisuus sekä ilo ja hyvinvointi) järjestettiin kaksi webinaaria. Webinaareissa esiteltiin hanketta, johdateltiin teemoihin hankkeen tuottaman materiaalin avulla, esiteltiin oppimisympäristöä ja esiteltiin hankkeessa kehitetyt yksilö- pari- ja ryhmätyöskentelyn työpajamallit ja materiaalien hyödyntämismahdollisuudet. Webinaareissa oli osallistujia eri puolelta Suomea ja osallistujista 58% olivat vammaistyön ammattilaisia, 21% avustajia, 15% muuten asiasta kiinnostuneita ja 6% avun käyttäjiä.

Hankkeen tulokset
-Hankkeessa on tunnistettu vammaisten henkilöiden ja heidän parissaan työskentelevien ammattilaisten keskeisiä digiosaamisen tarpeita osaamis- ja koulutustarvekartoituksen avulla.
-Hankkeessa on kehitetty avoin digitaalinen oppimisympäristö (www.yhdessadigimmin.fi) vammaisten henkilöiden, alan ammattilaisten ja esimiesten digitaalisten taitojen jatkuvaan kehittämiseen sekä osaamisen kehittämisen työkaluksi. Avoimesta vapaassa käytössä olevasta oppimisympäristöstä, jonne on tallennettu kaikki hankkeen koulutusmateriaalit, hyötyvät hankkeen päättymisen jälkeen sekä mukana olevat että muut kohderyhmän ja sitä sivuavien tahojen edustajat.
-Oppimisympäristön ja hankkeessa toteutettujen työpajojen avulla kohderyhmän digitaalinen osaaminen on parantunut ja kohderyhmä on saanut käyttöönsä mielekkään oppimisympäristön. Työpajojen palautteiden perusteella kohderyhmä piti työpajoja hyödyllisinä (yli 90 % vastaajista), koki omaksuvansa uusia digitaitoja (yli 70 % vastaajista) ja piti hankkeessa luodussa oppimisympäristössä seikkailua hauskaksi ja innostavaksi tavaksi oppia (yli 90 % vastaajista).
-Hankkeessa kehitettiin ja toteutettiin avoimia webinaareja. Webinaarien palautteiden perusteella lähes 90 % kyselyyn vastanneista koki saaneensa webinaarista uutta tietoa ja lähes 80 % arvioi webinaarin koulutusosion vastanneen heidän tarpeitaan. Lähes 90 % vastaajista arvioi saaneensa riittävän käsityksen oppimisympäristöstä webinaarien myötä. Lisäksi lähes 80 % palautekyselyyn vastaajista koki, että voi hyödyntää oppimisympäristöä myös jatkossa. Vastauksissa kävi ilmi, että vammaisalan toimijat kokivat saaneensa sellaista tietoa, mitä voivat jatkossa hyödyntää työssään ja oppimisympäristö koettiin hyväksi työkaluksi.
-Hankkeessa kehitetty avoin digitaalinen oppimisympäristö materiaaleineen ja sisältöineen jää hankkeen jälkeen vapaasti hyödynnettäväksi paikallisesti ja valtakunnallisesti (www.yhdessadigimmin.fi). Oppimisympäristöä voivat hyödyntää laajasti eri kohderyhmät, kuten vammaiset henkilöt, alan työntekijät, esimiehet, vammaisalan opettajat, opiskelijat ja vapaaehtoiset itseopiskelussa sekä erilaiset yhteisöt, järjestöt, työpaikat ja koulutusorganisaatiot koulutuksessa ja osaamisen kehittämisessä valtakunnallisesti.