Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S22765

Hankkeen nimi: Green Steps - innovaatioiden, resilienssin ja vihreän osaamisen vahvistaminen

Toimintalinja: 9. REACT-EU:n ESR-toimenpiteet

Erityistavoite: 12.4. Yritysten ja yrittäjien muutoskyvykkyyden lisääminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.2.2022 ja päättyy 31.8.2023

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Oy

Organisaatiotyyppi: Ammattikorkeakoulu

Y-tunnus: 2029188-8

Jakeluosoite: Ratapihantie 13

Puhelinnumero: 09 229 611

Postinumero: 00520

Postitoimipaikka: Helsinki

WWW-osoite: http://www.haaga-helia.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Pirjo Aura

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: TKI-asiantuntija

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: pirjo.aura(at)haaga-helia.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358 040 4887384

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

Osatoteuttajat

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Green Steps -hankkeen tavoitteena on

1. lisätä mikro- ja pk-yritysten kykyä uudistaa liiketoimintaa kasvun synnyttämiseksi

2. edistää mikro- ja pk-yritysten kiertotaloutta ja digitaalisuutta hyödyntävää innovaatiotoimintaa yrityksen uudistumiseksi

3. vahvistaa yrityksen resilienssiä ja tulevaisuususkoa muuttuvassa liiketoimintaympäristössä

4. tehdä vihreät askelmerkit näkyviksiHankkeen jälkeen mikro– ja pk-yritykset ovat saaneet tukea ja luoneet uusia toimintamalleja, kun on pitänyt selvitä poikkeustilanteesta. Ne ovat kehittäneet liiketoimintamalleja muuttuvaan liiketoimintaympäristöön vihreän siirtymän tavoitteiden mukaisesti. On kehitetty uusia toimivia tuotteita ja palveluja. Mikro– ja pk-yritysten vihreä osaaminen on lisääntynyt. Yritykset ovat verkostoituneet jo oppineet tulevaisuuden työelämän vuorovaikutusta vertaismentoroinnissa ja coachingissa. On vahvistettu yritysten osaamista ja uuden liiketoiminnan mukaista verkostoitumista. Hankkeen tuloksena Green Steps -askelmerkit mikro- ja pk-yrityksille on kehitetty ja otettu käyttöön.Hankkeen toimenpiteet on jaettu neljään työpakettiin:


1. Koulutusosio. Yritys kartuttaa osaamista, joka liittyy digitalisaatioon, kiertotalouteen ja vihreän siirtymän innovaatioihin. Vaikutuksena kestävän liiketoimintamallin kehittäminen ja kasvulle altistaminen.


2. Palvelumuotoilu. Yritys yhteiskehitellä palveluaan/tuotettaan vihreän siirtymän tavoitteiden mukaisesti kahdella palvelumuotoilujaksolla. Vaikutuksena kestävän kehityksen mukaisia tuotteita ja palveluita.


3. Yritysvalmennus. Business-, muutos- ja hyvinvointivalmennuksen ja vertaismentoroinnin tuetaan yritysten muutoskyvykkyyttä ja innovatiivista toimintaa.


4. Green Step -askelmerkit, jotka tekevät vihreän osaamisen ja toiminnan näkyviksi.Aloitustapahtuma, loppuseminaari sekä viestintä ovat osa hanketta. Verkostoituminen sisältyy kaikkiin toimenpiteisiin.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Mikro- ja pk-yritykset ja niiden johto.Tämä kehittämishanke perustuu aiempaan hankehakemukseen (Uudenmaan liitto-UKKE-rahoitus). Hankeideaa pidettiin hyvänä ja hanketta harkittiin rahoitettavaksi, mikäli Uudenmaan liitto olisi saanut lisää rahoitusta UKKE- ohjelmaan. Tämän kehittämishankkeen sisältö perustuu pitkälti tähän hakemukseen, jota varten oli tehty aiesopimukset yhteistyökumppaneiden (Helsinki NewCo, Business Espoo Business, Vantaan elinkeinopalvelut ja yrittäjärjestöt) kanssa. Näihin kumppanuuksiin ja yrittäjyyden ekosysteemeihin palataan hankkeen alettua.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Mikro-ja pk-yritysten henkilöstö, hankkeen verkostossa toimivat tahot, julkaisutoiminnan kohderyhmä.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 152 635

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 147 012

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 190 794

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 183 765

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Uusimaa

Seutukunnat: Porvoon, Helsingin

Kunnat: Vantaa, Espoo, Kirkkonummi, Järvenpää, Lohja, Askola, Hyvinkää, Porvoo, Nurmijärvi, Tuusula, Sipoo, Kerava, Mäntsälä, Helsinki, Kauniainen

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 60

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 36

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 90

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Sukupuoli ei ole kohderyhmän kannalta keskeinen määrittävä tekijä. Toiminnassa pyritään huomioimaan sukupuolten moninaisuus ja sukupuolten välinen tasa-arvo niin, ettei hanke suosi erityisesti mitään sukupuolta. Esimerkiksi viestintään ja sananvalintoihin kiinnitetään huomiota, jotta ymmärretään hankkeen koskevan kaikkia, myös vähemmistöyrittäjiä, kuten naiset, maahanmuuttajat tai ruotsinkieliset.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Osallistuminen hankkeen toimenpiteisiin ei riipu sukupuolesta. Hanke huomioi sukupuolisen moninaisuuden. Toiminnassa pyritään huomioimaan sukupuolten moninaisuus ja sukupuolten välinen tasa-arvo niin, ettei hanke suosi erityisesti mitään sukupuolta. Esimerkiksi ohjausryhmän kokoonpanoon kiinnitetään huomiota, jotta siinä olisi kaikkien sukupuolien edustajia tasapuolisesti.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen päätavoitteena on yritysten tukeminen eri aloilla. Ei sukupuolten välisen tasa-arvon edistäminen.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 7 7
Hankkeen tavoitteena on kehittää yritysten kestävää liiketoimintaa. Hankkeessa huomioidaan kestävän kehityksen periaatteet materiaalivalinnoissa ja toteuttamalla osa hankkeen tilaisuuksista virtuaalisesti. Viestinnässä höydynnetään sähköisiä kanavia.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 2 4
Hankkeen tavoitteena on kehittää yritysten kestävää liiketoimintaa
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 7 4
Hankkeen tavoitteena on kehittää yritysten kestävää liiketoimintaa. Materiaaleja käsitteleviä tilanteita esim. tulostus pyritään minimoimaan käyttämällä sähköisiä työkaluja. Hankkeen julkaisut ovat ensisijaisesti sähköisiä. Myös kiertotaloutta edistetään projektitoiminnassa ja yritysten kehittämisessä, jotta materiaalit ovat käytössä mahdollisimman kauan.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 4 5
Hankkeen tavoitteena on edistää yritysten kestävää liiketaloutta, kiertotaloutta ja vihreän siirtymän edellyttämää liiketoiminnan uudstamista. Hankkeen vaikutus kohdistuu tähän, jos hankkeessa mukana olevan yrityksen liiketoiminta ja toimiala liittyy tähän ja liiketoimintaa uudistetaan.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 7 5
Hankkeen tavoitteena on kehittää yritysten kestävää liiketoimintaa ja yritysten keskinäistä yhteistyötä. Hankkeessa tehtävä työ edistää paikallista elinkeinorakennetta taloudellisesti, sosiaalisesti ja ekologisesti kestävällä tavalla.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Liikkuminen ja logistiikka 6 5
Hankkeen toteuttajat pyrkivät välttämään turhaa liikkumista. Yhteydenpidossa ja kokouksissa hyödynnetään verkkotyökaluja.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 6 4
Hankkeessa haetaan ratkaisuja yritysten kestävään liiketoimintaan ja yritysten työhyvinvointiin sekä yrittäjien kokeman epävarmuuden hallintaan esim. pandemian mukanaan tuomassa tilanteessa.
Tasa-arvon edistäminen 3 4
Pyritään saamaan kaikkia sukupuolia mukaan toimintaan ja kehittämiseen.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 5 4
Hankkeessa toivotetaan viestinnän ja inklusiivisuuden avulla tervetulleiksi eri kulttuureista ja eri kieliä äidinkielenä puhuvia peräisin olevia yrittäjiä. Toisin sanoen yritysten edustajat eivät edusta ainoastaan enemmistöryhmiä Suomessa.
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

Ilmastonmuutos ja siirtyminen vihreään talouteen asettavat yrityksille monia haasteita. Monimutkaiset ja systeemiset ongelmat, kuten ilmastonmuutos, voivat olla erityisen vaikeita käsitellä yksittäisellä yrityksellä. Yritykset voivat joutua muutokseen nopeasti, tekemään yhteistyötä verkostojen kanssa ja kohtaamaan vihreän siirtymän haasteita. Euroopan unioni tavoittelee hiilineutraaliutta vuonna 2050, minkä vuoksi se rahoittaa vihreään siirtymään liittyviä hankkeita. Koska yritysten toiminta vaikuttaa ihmisiin, yhteiskuntaan ja luontoon, on merkitystä miten ne toimivat. Yritykset ovat kärsineet pandemiasta, ja siksi Euroopan unioni tukee yrityksiä ja niiden vihreää siirtymää 2020-luvulla. Tähän pohjautuen kehitettiin Haaga-Helian ja Laurean ESR-projekti Green Steps (innovaatioiden, resilienssin ja vihreän osaamisen vahvistaminen) ja se toteutettiin vuosina 2022–2023.

Tämän hankkeen tarkoituksena on tukea pieniä ja keskisuuria yrityksiä (pk-yrityksiä) ja mikroyrittäjiä innovoimaan monimutkaisissa ja systeemisissä asioissa, kuten ilmastonmuutoksessa ja vihreässä siirtymässä. Tavoitteena on myös vahvistaa yritysten osaamista ja muutoskyvykkyyttä vihreään siirtymään liittyvässä muuttuvassa toimintaympäristössä.


Green Steps -hanke on kouluttanut, valmentanut, suunnitellut palveluita ja järjestänyt vertaismentorointia Uudenmaan alueella pienille ja keskisuurille yrityksille, jotta yritykset alkaisivat kehittää uutta liiketoimintaa muuttuvassa ympäristössä. Green Steps -hanke paransi yrittäjien taitoja ymmärtää vihreän siirtymän tavoitteita, selviytyä muutoksesta ja orientoitua uuteen verkostoissa.


Hankkeen esiselvitys ja verkoston kontaktointi sekä materiaalin tuottaminen aloitettiin keväällä 2022 ja Kick off- webinaari järjestettiin syyskuussa 2022 (nauhoite). Syksyn 2022 aikana suunniteltiin toimenpiteitä, verkostoiduttiin muiden toimijoiden ja yritysten kanssa, sekä toteutettiin koulutuksia, tapahtumia ja julkaisuja.


Palvelumuotoiluprosessi alkoi syyskuussa 2022 ja päättyi toukokuussa 2023. Kokonaisuus sisälsi 9 työpajaa ja mahdollisuuden myös yrityskohtaisiin sparrauksiin. Syksyllä mukaan lähti 5 yritystä. Ensimmäisessä tapaamisessa tutustuttiin kiertotalouteen ja palvelumuotoiluun käsitteinä sekä tutustuttiin osallistuvien organisaatioiden kesken. Lähitapaamisena toteutetussa aloitustapahtumassa alettiin ideoida sekä menneen että tulevaisuuden kartoituksen kautta organisaation omaa visiota. Visiotyöskentelyä jatkettiin verkossa Howspace-alustalla syksyn seuraavissa tapaamisissa sekä näiden välillä organisaatioiden omaan tahtiin. Yhteisissä työpajoissa kartoitettiin minkälaista lisäarvoa kiertotaloudesta ja kestävästä toimintamallista voisi olla osallistuville yritykselle. Vuoden lopussa yritykset laativat toimintasuunnitelman kestävästä ja kiertotalouteen perustuvasta toimintamallista.


Tammikuun lopussa alkoi seuraava palvelumuotoilukierros, johon jatkoi kaksi yritystä syksyltä ja kaksi uutta yritystä tuli myös mukaan. Prosessi alkoi asiakasymmärryksen keräämisellä, tiedon analysoinnilla ja luokittelulla. Uusia vastuullisia ja kestävyysnäkökulmat huomioivia liiketoimintamalleja, joiden avulla organisaatio voi konkretisoida vastuullisuutta entistä paremmin, kehitettiin käyttäen Lego® Serious Play®-metodia ja Sustainable Business Model Canvasia. Viimeisessä työpajassa oli aiheena vastuullisuusviestintä. Yritykset tiivistivät yrityksen vastuullisuuslupauksen, jonka pohjalta yrityksen on helpompi kehittää vastuullisuusviestintää eteenpäin ja näin tehdä näkyväksi toimia, joita he tekevät kiertotalouteen liittyen.


Vuoden 2023 alusta alkaen järjestettiin tapahtumia ja koulutuksia. Vihreiden askelmerkkien tuottamiseksi tehtiin yrityshaastatteluja sekä tulosten koontia ja julkaisuja. Kaiken kaikkiaan vuosien 2022-2023 aikana Green Steps -hanke on järjestänyt 6 koulutusta, 40 tuntia yritysvalmennusta, 5 vertaismentorointiryhmää Uudenmaan yrittäjille.

Kaksi tapahtumaa järjestettiin yhteistyössä Uudenman yrittäjien kanssa, yksi Maahanmuuttajayrittäjien verkoston kanssa ja yksi Lounais-Helsingin yrittäjäyhdistyksen kanssa. Seitsemän (7) yritystä on osallistunut palvelumuotoiluprosessiin. Hankkeessa on tuotettu kaksi (2) webinaaria (nauhoite julkaistu nettisivuilla) ja yksi (1) podcast, joissa oli mukana yrityksiä ja yhteistyötahoja. Hanke on järjestänyt työpajan opiskelijoille sekä työpajan kansainvälisessä konferenssissa yrittäjille.

Hanke on tavoittanut yhteensä 36 yritystä ja yhteensä 68 henkilöä on osallistunut hankkeen toimenpiteisiin. Lisäksi kevään webinaariin osallistui 5 hlöä ja opiskelijoille järjestettävään työpajaan 28 opiskelijaa.

Hankkeessa on kontaktoitu 77 Uudenmaan yrittäjäyhdistystä. Hankkeen asiantuntijat ovat julkaisseet 12 blogia, 2 artikkelia sekä pitäneet 2 esitystä konferensseissa. Lisäksi hankkeessa on tuotettu markkinointi-ilmoituksia, 2 julistetta sekä 2 flyeriä. Hankkeen yrityshaastattelujen pohjalta kehitettiin Vihreät askelmerkit kuvamaan yritysten polkua kohti vihreää yrittäjyyttä (visualisoitu) sekä hankkeen tulokset on visualisoitu kuvaksi. Hankkeen ohessa on tuotettu myös liiketalouden pro gradu-tutkielmaa sivutuotteena ja se valmistuu myöhemmin.