Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S22769

Hankkeen nimi: YKKIO - Yritysten kilpailukyvyn kasvattaminen innovaatio-osaamisella

Toimintalinja: 9. REACT-EU:n ESR-toimenpiteet

Erityistavoite: 12.4. Yritysten ja yrittäjien muutoskyvykkyyden lisääminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.1.2022 ja päättyy 31.10.2023

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Kajaanin Ammattikorkeakoulu Oy

Organisaatiotyyppi: Ammattikorkeakoulu

Y-tunnus: 2553600-4

Jakeluosoite: PL 52 (Ketunpolku 1)

Puhelinnumero: 08618991

Postinumero: 87101

Postitoimipaikka: Kajaani

WWW-osoite: http://www.kamk.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Tuula Haverinen

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: projektiasiantuntija

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: tuula.haverinen(at)kamk.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 044-7101008

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

TKI-toiminta on keskeisimpiä yrityksen liiketoiminnan kehittymisen avaintekijöitä, mutta usealla yrityksellä on suuria haasteita TKI-toiminnan suunnitelmallisessa toteuttamisessa. Innovaatiotoiminta vaatii yrityksiltä sellaista osaamista, joka useimmilta mikro- ja pk-yrityksiltä puuttuu. Hankkeen tarkoituksena on mahdollistaa yritysten liiketoiminnan kehittyminen vahvistamalla yritysten tki-toiminnan osaamista. Osaamista vahvistetaan tarjoamalla yrityksille koulutusta liiketoimintamahdollisuuksien analysoinnissa, innovaatiotoiminnassa sekä tki-hankkeiden suunnittelussa ja johtamisessa.

Hankkeen toimenpiteinä kartoitetaan Kainuun ja Koillismaan alueella kehittymishaluisten ja kehittymispotentiaalia omaavien yritysten innovaatio- ja tki-osaamisen tarpeet, suunnitellaan ja toteutetaan laaja innovaatio- ja tki-toiminnan koulutuskokonaisuus sekä tuetaan yritysten tki-toiminnan kehittämistä. Määrällisinä tavoitteina hankkeessa kontaktoida vähintään 50 yritystä ja tavata niistä vähintään puolet yritysten TKI-tarpeiden kartoittamiseksi. Koulutuksen kehittämisen osalta tavoitteena on tuottaa 15 opintopisteen laajuinen innovaatiotoiminnan koulutuskokonaisuus ja pilotoida se vähintään 40 opiskelijan ryhmälle. Tavoitteena on, että opiskelijoita olisi vähintään 10 eri yrityksestä. Koulutuksen lisäksi tavoitteena on tukea hankkeella vähintään 5 yrityksen innovaatiotoiminnan kehittämistä. Hankkeen toiminnasta ja tuloksista tiedotetaan mediassa (vähintään viisi uutista), järjestettävissä seminaareissa (webinaareissa)sekä laadittavassa raportissa ja julkaisussa (ammatti- tai tiedelehti).
Hankkeen pysyvinä tuloksina syntyy yritysten innovaatiotoiminnan tukemiseen soveltuva koulutuskokonaisuus, pysyvä innovaatiotoiminnan yhteistyöverkosto ja yritysten liiketoiminnan kehittymistä.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Yritykset, ensisijaisesti mikro- ja pk-yritykset.

4.2 Välilliset kohderyhmät

KAMK innovaatio- ja tki-toiminnan koulutushenkilöstö, KAMKin tki-henkilöstö ja yrityskehitysyhtiö Naturpolisin henkilöstö.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 125 060

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 115 392

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 156 325

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 144 907

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Pohjanmaa, Kainuu

Seutukunnat: Kajaanin, Kehys-Kainuun, Koillismaan

Kunnat: Paltamo, Suomussalmi, Taivalkoski, Ristijärvi, Sotkamo, Kajaani, Puolanka, Kuusamo, Kuhmo, Hyrynsalmi

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 25

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 7

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 40

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Hankehenkilökuntaan ja hankkeen kohderyhmiin kuuluu sekä naisia että miehiä.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hankkeen toteutuksessa varmistetaan, että hankkeen toteutuksessa on keskeisissä tehtävissä on myös naisia. Lisäksi työpakettien 1 ja 2 toteutuksessa huomioidaan, että osallistujissa on mukana sekä miehiä että naisia.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen toteutus on sukupuolineutraali eli sukupuolella ei ole merkitystä hankkeen toteutuksessa.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 7
Hankkeessa tuetaan yritysten innovaatiotoimintaa erityisesti vihreän siirtymän näkökulmasta.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 5
Hankkeessa tuetaan yritysten innovaatiotoimintaa niin, että yrityksen oma toiminta sekä sen tuottamat tuotteet/palvelut ovat joko vähentämässä ilmastonmuutoksen aiheuttamia riskejä tai sopeuttamassa toimintaa ilmastonmuutokseen.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 1
Hanke ei lähtökohtaisesti kohdistus kasvillisuuteen, eliöihin eikä luonnon monimuotoisuuteen. Joidenkin yritysten innovaatio- ja tki-toiminta voi liittyvä luonnon monimuotoisuuden kehittämiseen tai hyödyntämiseen.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 2
Hanke ei lähtökohtaisesti kohdistus pinta- ja pohjavesien, maaperän tai ilman suojelemiseen. Joidenkin yritysten innovaatio- ja tki-toiminta voi liittyvä em. asioiden kehittämiseen tai hyödyntämiseen.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Hanke ei kohdistu Nature 2000 -alueisiin.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 6
Hankkeessa kehitettävä innovaatio- ja tki-osaaminen voi joidenkin yritysten osalta liittyvä materiaalien kehittämiseen, jätteiden vähentämiseen tai kiertotalouden mukaiseen jätteiden hyödyntämiseen.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 6
Hankkeessa kehitettävä innovaatio- ja tki-osaaminen voi joidenkin yritysten osalta liittyvä uusiutuvien energialähteiden kehittämiseen tai käyttöön.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 8 8
Hankkeen päätarkoitus on kehittää paikallisen yritystoiminnan muutoskyvykkyyttä sopeutua, hillitä ja hyödyntää muuttuvan toimintaympäristön avaamia mahdollisuuksia.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 8 8
Hankkeessa kehitetään KAMKin aineettomia palveluita (koulutuspalveluita) ja lisätään kohdeyritysten aineetonta osaamista (innovaatio- ja tki-osaaminen).
Liikkuminen ja logistiikka 0 2
Hanke ei lähtökohtaisesti kohdistus liikkumiseen ja logistiikkaan. Joidenkin yritysten innovaatio- ja tki-toiminta voi liittyvä em. asioiden kehittämiseen.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 5
Hanke lisää kohdeyritysten elinkelpoisuutta ja yritysten henkilöstön hyvinvointia osaamisen kehittymisen kautta. Joidenkin yritysten innovaatio- ja tki-toiminta voi liittyvä hyvinvointituotteiden kehittämiseen.
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Hankkeella ei erityisiä tasa-arvovaikutuksia.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Hankkeella ei yhdenvertaisuustavoitteita.
Kulttuuriympäristö 0 1
Hankkeella ei ole lähtökohtaisesti vaikutusta kulttuuriympäristöön. Joidenkin yritysten innovaatio- ja tki-toiminta voi liittyvä kulttuuripalveluiden kehittämiseen.
Ympäristöosaaminen 2 4
Hanke lisää kohderyhmän ymmärrystä ympäristöasioihin.

9 Loppuraportin tiivistelmä

Hankkeen tarkoituksena oli mahdollistaa yritysten liiketoiminnan kehittyminen vahvistamalla yritysten tki-toiminnan osaamista. Osaamista vahvistettiin tarjoamalla yrityksille koulutusta liiketoimintamahdollisuuksien analysoinnissa, innovaatiotoiminnassa sekä tki-hankkeiden suunnittelussa ja johtamisessa. Hankkeen toimenpiteinä kartoitettiin Kainuun ja Koillismaan alueella kehittymishaluisten ja kehittymispotentiaalia omaavien yritysten innovaatio- ja tki-osaamisen tarpeet, suunniteltiin ja toteutettiin laaja innovaatio- ja tki-toiminnan koulutuskokonaisuus sekä tuettiin yritysten tki-toiminnan kehittämistä.

YKKIO-hankkeessa toteutettiin erittäin laaja yrityskartoitus noin 100 eri yritykselle Kainuun ja Koillismaan alueella. Koulutuksen kehittämisen osalta hankkeessa tuotettiin laaja kolmen teeman koulutuskokonaisuus. Teemat olivat Yrityksen ennakointi- ja innovaatiotoiminta, Kehittämishankkeiden suunnittelu ja T&K projektien toteutus ja tulosten kaupallistaminen. Koulutusmateriaalit löytyvät Kamkin Edukamu -alustalta jaettuna kahteen osioon: Yrityksen ennakointi- ja innovaatiotoiminta ja Yrityksen kehittämishankkeet.