Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S22772

Hankkeen nimi: Urheiluseurojen digitaidot ja resilienssikyvykkyys

Toimintalinja: 9. REACT-EU:n ESR-toimenpiteet

Erityistavoite: 12.3. Digitaalisten taitojen parantaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.1.2022 ja päättyy 31.8.2023

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Lab-ammattikorkeakoulu Oy

Organisaatiotyyppi: Ammattikorkeakoulu

Y-tunnus: 2630644-6

Jakeluosoite: Yliopistonkatu 36

Puhelinnumero: 0294465000

Postinumero: 53850

Postitoimipaikka: Lappeenranta

WWW-osoite: http://www.lab.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Petra Vainio

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: TKI-päällikkö

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: petra.vainio(at)lab.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 050 4386068

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

Osatoteuttajat

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hanke on syntynyt urheiluseurojen tarpeesta pysyä mukana digitaalistuutta hyödyntävässä yhteiskunnan kehityksessä. Sosiaalinen media ja digitaalisuus ovat mullistaneet vuorovaikutuksen ja sosiaaliset suhteet. Verkossa toimiminen mahdollistaa erilaiset joustavat ja yksilölliset tavat osallistua toimintaan ja aikaan ja paikkaan sitomattomat toiminnat kiinnostavat. Koronapandemia on sysännyt tätä kehitystä suuren askeleen eteenpäin. Pysyäkseen mukana kehityksessä ja saadakseen ihmisiä sitoutumaan ja osallistumaan toimintaan, tulee urheiluseurojen löytää uusia tapoja toimia digitaalisuutta hyödyntäen. Toimivat digitaaliset palvelut ovat helposti saavutettavia ja lisäävät mahdollisuuksia tasa-arvoisesti sukupuolesta ja asuinpaikasta riippumatta.

Tavoitteet

Hankkeen tavoitteet nousevat valtakunnallisten ja alueellisten selvitysten perusteella esiin nousseista tarpeista COVID-19 pandemian vaikutusten minimoimiseksi ja ennakoiden tulevaisuuden tarpeita pandemian jälkeen muuttuneessa yhteiskunnassa ja mahdollisten uusien pandemioiden ilmaantuessa.

Kokonaistavoite: Seuratoimijoiden digiosaaminen lisääntyy ja hankkeeseen osallistuvat seurat ottavat käyttöön uusia toimintatapoja digitaalisuutta hyödyntäen. Verkossa toimiminen ja digitaalisten palveluiden hyödyntäminen on toimijoille osa arkea.

Osatavoitteet:
1. Valmentajien ja ohjaajien valmennusosaaminen lisääntyy, erityisesti etä- ja hybridivalmennuksessa.
2. Seuran hallinnossa ja kehittämistehtävissä toimivien henkilöiden osaaminen digiosaaminen lisääntyy. Digitaalisuus voi mahdollistaa uusia yhteistyökumppanuuksia, mikä paranataa seurojen toimintaedellytyksiä.
3. Seuran hallinnossa ja kehittämistehtävissä toimivien henkilöiden osaaminen palvelumuotoiluun lisääntyy. Palvelumuotoilun myötä toimintaedellytykset kehittyvät, mikä mahdollistaa laajemman toiminnan, jolla tavoitetaan alueen asukkaita entistä kattavammin.

Toimenpiteet
1. Valmentajien ja ohjaajien valmennusosaamisen lisääminen, erityisesti etä- ja hybridivalmennuksessa (tavoite 1)
a) Verkkokoulutusten suunnittelu, toteutus ja kehitystyö
b) Suunniteltu ja toteutettu tukimateriaali etä- ja hybridivalmennukseen ohjaajien ja valmentajien hyödynnettäväksi
c) Koulutuskokonaisuudet valmennus- ja ohjausosaamiseen (etä- ja hybridivalmennus)

2. Seuran hallinnossa ja kehittämistehtävissä toimivien henkilöiden digiosaamisen lisääntyminen (tavoite 2)
a) Osaamisen jakamisen työpajat seuratoimijoille
b) Digitaalisuuteen liittyvän osaamisvajeen selvitystyö
c) Uudet mahdollisuudet digitaalisuuden hyödyntämiseksi (vaihtoehtojen tarjoaminen)
d) Seurakohtainen toimintatapojen kehittäminen ja digitaalisten toimintamallien tai palveluiden käyttöönotto

3. Seuran hallinnossa ja kehittämistehtävissä toimivien henkilöiden palvelumuotoiluosaamisen lisääntyminen ja seuran toiminnan kehittäminen (tavoite 3)
a) Työpajat hankeseurojen nykytilan arvioimiseksi ja kehittämisen kipupisteiden tunnistaminen
b) Valmennuskokonaisuudet seurojen toiminnan kehittämiseksi palvelumuotoilua hyödyntäen. Valmennuskokonaisuudet eri tasoisille toimijoille. Valmennuskokonaisuuksien myötä seuralle kirkastuu seuran brändi.
c) Markkinoinnin kehittäminen digitaalisuutta hyödyntäen.

Tulokset
Seuratoimijoiden osaaminen etävalmennukseen ja -ohjaukseen, palvelumuotoiluun sekä digitaalisuuden hyödyntämiseen on lisääntynyt.

Toimenpidekohtaiset tulokset:
1. Osallistujien ohjaus- ja valmennusosaaminen on lisääntynyt, erityisesti etä- ja hybridivalmennuksessa. Etäohjausten ja hybridivalmennuksen tukimateriaali on avoimesti saatavilla liikunnan aluejärjestöjen verkkosivuilla. Ohjaus- ja valmennusosaamisen valmennuskoulutuksia on viety ja kehitetty verkkoympäristöön.

2. Osallistujien tieto on lisääntynyt käytettävistä olevista digitaalisista palveluista ja muiden seurojen hyödyntämistä digimenetelmistä. Osallistujat ovat tunnistaneet oman seuransa kehittämistarpeet ja osaamisvajeet liittyen digitaalisuuteen. Seura on ottanut käyttöön vähintään yhden uuden tavan toimia digitaalisuutta hyödyntäen.

3. Seuran toiminta on selkiytynyt ja tavoite kirkastunut. Osallistuminen seuran toimintaan on joustavampaa ja helpompaa (uudet ja vanhat jäsenet). Palvelumuotoilun myötä toimintaedellytykset ovat kehittyneet ja brändin luominen on käynnistynyt.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen varsinaisena kohderyhmänä ovat Etelä-Karjalan urheiluseurojen hallinnossa, kehittämistehtävissä ja ohjaus- ja valmennustoiminnassa mukana olevat henkilöt. Hankkeessa on mukana 15 urheiluseuraa. Etelä-Karjalassa jo hakuvaiheessa mukana olevat seurat ovat Joutsenon Kullervo, Lappeenrannan Catz, Lappeen Riento, Lappeenrannan Urheilu-Miehet, SaiPa ry, SaiPa SB, Imatran Palloveikot, Imatran Palloseura, Budoseura Imatran Kusanku, Imatran Golf, Imatran Ketterä, Imatran Ketterä -Juniorit, Imatran Liikuntaseura ILSE, Imatran Urheilijat ja SK Vuoksi. Mukaan on valittu joukkuelajien seuroja, yhden lajin seuroja ja monilajiseuroja. Mukana on seuroja sekä kaupunkialueelta että maaseudulta.Tämä mahdollistaa hankkeen tulosten levittämisen laajasti ja tulosten hyödyntämisen erilaisten seurojen kohdalla.

Jokaisesta mukana olevasta seurasta on hankkeessa mukana useampia henkilöitä (3-8). Hankkeessa tuotetut materiaalit jaetaan Liikunnan aluejärjestöjen käyttöön sekä urheilu- ja sote-järjestöjen käyttöön. Etelä-Karjalan liikunta ja urheilun jäseninä 130 seuraa. Liikunnan aluejärjestöt ympäri Suomen voivat hyödyntää luotua materiaalia omassa toiminnassaan tukiessaan alueiden liikuntaseurojen työtä.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Hankkeen välillisiä kohderyhmiä ovat kaiken ikäiset urheiluseurojen jäsenet, jotka parantuneiden palveluiden ja digitaalisuuden myötä saavat joustavampia ja nykyaikaisia palveluita. Seuratoiminaan osallistumattomat alueella asuvat henkilöt tavoittavat seuratoiminnan helpommin lisääntyneen saavutettavuuden johdosta. Välillisiä hyötyjiä ovat työttömät työnhakijat, joiden mahdollisuudet työllistyä urheiluseuroihin paranevat kehittyneen palvelumuotoilun myötä. Digitaalisten palveluiden käyttöönotto voi luoda alueelle lisää työpaikkkoja. LAB-ammattikorkeakoulun opiskelijat osallistuvat hankkeeseen osana opintojaan, jolloin heidän osaamisensa digitaalisuuteen ja palvelumuotoiluun liittyen lisääntyy. Tulevassa työelämässä he vievät osaamistaan työnantajien käyttöön ja tukevat alueellista kehitystä.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 151 566

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 147 753

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 176 759

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 172 313

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Etelä-Karjala

Seutukunnat: Imatran, Lappeenrannan

Kunnat: Luumäki, Taipalsaari, Savitaipale, Rautjärvi, Lemi, Parikkala, Ruokolahti, Imatra, Lappeenranta

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 15

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 68

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta. Etelä-Karjalan alueella on urheiluseuroja, joissa on sekä naisia että miehiä. Osassa seuroissa on enemmän miehiä ja osassa enemmän naisia. Seurojen sukupuolijakauma tunnetaan lajikohtaisesti. Hankkeeseen on etukäteen valittu mukaan urheiluseuroja siten, että mukana on sekä nais- että miesvaltaisia urheiluseuroja. Seuratoiminnan kehittämiseen ja valmennus/ohjaustoimintaan osallistuu sekä miehiä että naisia. Valmentajissa miehiä on naisia enemmän ja he ovat keskimäärin vanhempia kuin naisvalmentajat (KIHU, valmentajakysely 2019). Vain 28 prosenttia Suomen Ammattivalmentajat ry:n jäsenistä on naisia.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hankkeen toimintoihin kutsutaan sekä miehiä että naisia. Erityisesti valmennuskoulutuksiin kannustetaan naisia mukaan. Toimintojen sisällöt suunnitellaan tarvelähtöisesti ja pääosin samoja sisältöjä tarjotaan kaikille. Mikäli toiminnan aikana ilmenee tarpeita kohdentaa toimenpiteitä, sitä tehdään. Hankkeen toiminnoissa kannustetaan kaikkia toimimaan erilaisissa rooleissa ja ottamaan vastuuta erilaisista kehittämiskohteista sukupuolesta riippumatta. Osa hankkeen valmennuksista järjestetään etänä tai hybridinä, jolloin perheellisten henkilöiden on helpompi osallistua. Sukupuolinäkökulma otetaan huomioon myös hankkeen tiedottamisessa ja markkinoinnissa.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Päätavoitteena ei ole sukupuolten tasa-arvon edistäminen. Tasa-arvoseikkoihin kiinnitetään huomiota läpi hankkeen. Ohjausryhmään kutsutaan sekä naisia että miehiä.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 2
Digitaalisten palveluiden ja toimintamallien kehittymisen myötä lähitilaisuudet vähenevät pääosin hallintoon, mutta osin myös valmennus- ja ohjaustoimintaan liittyen. Etänä toteutettavat ratkaisut vähentävät liikkumistarvetta ja tätä myötä autoliikennettä ja päästöjä
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 5 3
Hanke vahvistaa paikallista osaamista ja kolmannen sektorin toimijoiden ammattimaista toimintaa alueen kehittämisen tueksi. Välillisenä vaikutuksena hanke tukee työllistymistä hankkeen toiminta-alueilla ja tuottaa palveluita alueen toimijoille.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 8 4
Hankkeen tavoitteena on tukea seurojen toimintaedellytyksiä ja palvelumuotoilua. Seurat suunnittelevat ja kehittävät aineettomia palveluita digitaalisuutta hyödyntäen. Tämä voi edistää paikallistaloutta ja välillisesti myös työllistymistä. Myös osatoteuttajat luovat uusia verkkokoulutuksia, mikä kehittää myös alueellisten hanketoimijoiden aineettomia palveluita.
Liikkuminen ja logistiikka 6 3
Digitaalisten palveluiden ja toimintamallien kehittymisen myötä lähitilaisuudet vähenevät pääosin hallintoon, mutta osin myös valmennus- ja ohjaustoimintaan liittyen. Etänä toteutettavat ratkaisut vähentävät liikkumistarvetta ja tätä myötä autoliikennettä.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 5 4
Hanke lisää osallistujien hyvinvointia osaamisen lisääntymisen myötä, edistää osallisuutta ja osallistumista. Palvelumuotoilun ja uusien digitaalisten palveluiden ja toimintamallien myötä saavutettavuus lisääntyy ja osallistumiskynnys madaltuu myös maakunnan muilla asukkailla. Hanke voi lisätä harrastemahdollisuuksia ja joustavia toimintatapoja. Hankkeella saattaa olla välillinen vaikutus työllistymiseen ja sitä kautta työllistyneiden hyvinvointiin.
Tasa-arvon edistäminen 4 4
Hanke voi vaikuttaa jonkin verran tasa-arvon edistämiseen, erityisesti naisvalmentajien ja -ohjaajien määrään koulutuksissa. Valmennuskoulutuksissa voidaan myös tuoda esiin tasa-arvo näkökulmaa ja nostaa esiin naisten osaamista valmennustoiminnassa.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 8 4
Hankkeessa suomeksi ja englanniksi tuotettu valmennuksen tukimateriaali edistää seuratoiminnassa monikulttuurisuutta, mahdollistaen osallisuutta ja vähentäen yksilöiden eriarvoisuutta. Hanke vähentää yhteiskunnallista eriarvoisuutta lisäämällä kanssakäymistä eri kuntien ja maakuntien seurojen välillä yhteiskoulutusten kautta.
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

Hankkeen tavoitteena on ollut lisätä seuratoimijoiden digiosaamista ja tukea seuroja uusien digitaalisuutta hyödyntävien toimintatapojen käyttöön ottamisessa. Tavoitteena on ollut myös minimoida pandemian aiheuttamia vaikutuksia, ennakoiden samalla tulevaisuuden tarpeita muuttuneessa yhteiskunnassa. Verkossa ja etänä toimiminen mahdollistaa seuratoiminnassa erilaiset joustavat ja yksilölliset tavat osallistua toimintaan, aikaan ja paikkaan sitomatta. Hanke toteutettiin Etelä-Karjalan alueella yhteishankkeena yhdessä Etelä-Karjalan Liikunta ja Urheilu ry:n (EKLU) kanssa.

Hanke selvitti urheiluseuratoimijoiden tarpeita Webropol-kyselyllä, johon saatiin ilahduttavan paljon vastauksia eri seuratoimijoilta, valmentajilta ja ohjaajilta sekä seuranhallinnossa ja kehittämistehtävissä toimivilta. Kyselyn vastausten pohjalta rakennettiin hankkeen varsinaiset toimenpiteet työpaketeittain eri toimijoille ja tarvittaessa tarkennettiin kohderyhmän tarpeita lisäselvityksin.

Valmentajien ja ohjaajien valmennusosaamisen lisäämiseksi luotiin “Urheiluvalmennuksen ABC” sähköiselle mobiilikäyttöön soveltuvalle verkkoalustalle, erityisesti lasten ja nuorten etävalmennuksen tarpeisiin. Tuotettu valmennuksen tukimateriaali käännettiin myös englanniksi, jotta siihen koottu valmennuksen perustieto olisi helpommin myös maahanmuuttajien hyödynnettävissä. Liikunnan alueiden yhteiseen oppimisympäristöön hankkeessa tuotettiin valmentaja ja ohjaajakoulutuksen (VOK) osa “Minä valmentajana” pedagogiikaltaan verkkoon soveltuvaksi.

Seurahallinnossa ja kehittämistehtävissä toimiville toteutettiin erilaisia digityökalujen käyttöönottoon ja hyödyntämiseen liittyviä verkkokoulutuksia, joista osasta oli saatavilla koulutustallenne myöhempää katselua varten. Tallenteet saivat klikkauksia varsinaiseen aikaan sidottuun koulutustapahtumaan verraten moninkertaisesti. Seuratoimijoille tarjottiin myös sparrausapua digityökalujen käyttöönottoon. Seuratoiminnan kehittämiseksi toteutettiin valmennuskokonaisuus verkossa palvelumuotoilua hyödyntäen. Sen teemoina olivat seuran brändin kirkastaminen, asiakaskokemuksen ja ymmärryksen lisääminen, sekä markkinoinnin kehittäminen digitaalisuutta hyödyntäen.

Hanke viesti toiminnastaan LAB Focus -blogisarjassa toteuttajien nettisivujen lisäksi sekä tuotti podcastit digitaalisista työkaluista valmentamisen tukena sekä digitaalisuuden hyödyntämisestä seurojen osaamisen kehittämisessä. Hankkeessa tehtiin opiskelijayhteistyötä valmennusmateriaalien tuottamisessa, joista julkaistiin myös kaksi AMK-opinnäytetyötä. Hankkeen tuloksia ja toteutusta on esitelty myös videoin. Hanke teki myös säännöllistä yhteistyötä muiden alueiden digihankkeiden kanssa mm. liikunnan aluejärjestöjen yhteisen oppimisympäristön kehittämiseen liittyen.

Hankkeessa tuotetut valmennus- ja koulutusmateriaalit jäävät käyttöön sähköisille alustoille myös hankkeen päättyessä. Osatoteuttaja EKLU jatkokehittää niitä edelleen sekä huolehtii niiden sisällön ajantasaisuudesta ja saavutettavuudesta kohderyhmälle. Tavoitteena on, että urheiluseurojen käytössä olevat digitaaliset palvelut ovat helposti saavutettavia ja lisäävät mahdollisuuksia osallistua seuratoimintaan tasa-arvoisesti esimerkiksi sukupuolesta ja asuinpaikasta riippumatta.