Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S22773

Hankkeen nimi: Digitaaliset ratkaisut vihreään työhön - Vihta

Toimintalinja: 9. REACT-EU:n ESR-toimenpiteet

Erityistavoite: 12.3. Digitaalisten taitojen parantaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.2.2022 ja päättyy 31.8.2023

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Oy

Organisaatiotyyppi: Ammattikorkeakoulu

Y-tunnus: 2029188-8

Jakeluosoite: Ratapihantie 13

Puhelinnumero: +358 294471091

Postinumero: 00520

Postitoimipaikka: Helsinki

WWW-osoite: https://www.haaga-helia.fi/

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Luostarinen Johanna Kristiina

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: tutkimusasiantuntija

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: johanna.luostarinen(at)haaga-helia.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0504040062

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

Osatoteuttajat

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

VIHTA – Digitaaliset ratkaisut vihreään työhön – hankkeen tavoitteena on kaupungin elinkeino-osaston työllisyys- ja yrittäjyystoimijoiden ja –neuvojien sekä korkeakoulujen yrittäjyysneuvojien osaamisen vahvistaminen vihreään ja digitaaliseen työhön. Hankkeen toteuttavat yhdessä 3AMK-ammattikorkeakoulut Haaga-Helia, Metropolia ja Laurea. Hanketta koordinoi Haaga-Helian ammatillinen opettajakorkeakoulu. Hankepartnereina toimivat Helsingin kaupungin työllisyyspalvelut, Helsingin kaupungin elinkeino-osaston Innovaatiot ja uudet kokeilut -yksikkö sekä NewCo Helsinki.

Hanke keskittyy digitaalisen ja vihreän työn osaamisen vahvistamiseen innovoinnin, fasilitoinnin, palvelumuotoilun, ennakoinnin sekä neuvonnan ja ohjauksen keinoin. Hankkeen toteutuksessa korostuvat digitaaliset ratkaisut ja hankkeen konkreettisena lopputuloksena on avoin digitaalinen oppimisalusta. Digitaalinen oppimisalusta tekee näkyväksi kaikki hankkeen aikana tehtävät toimenpiteet, joita ovat erilaiset webinaarit, innovaatio- ja ennakointityöpajat, digitaaliset oppaat ja julkaisut, palvelumanuaalit. Avoin digitaalinen oppimisalusta mahdollistaa tulosten levitettävyyden.

Vihta – hanke on sitoutunut seuraaviin toimintalinja yhdeksän EU-Reactin (ESR) tavoitteisiin tekemällä seuraavia tuloksellisia toimenpiteitä: EU-React (ESR), tavoite 12.3 Digitaalisten taitojen parantaminen ja se vastaa Euroopan Unionissa tunnistettuihin vihreän ja digitaalisen siirtymän ja työn edistämisen tarpeisiin.

Hankkeen välilliseen kohderyhmään kuuluvat hankepartnereiden omat asiakasryhmät, joita ovat esimerkiksi työllisyyspalveluissa työttömät työnhakijat ja elinkeino-osaston sekä NewCo Helsingin yrittäjiksi aikovat tai yrittäjinä toimivat asiakkaat. Lisäksi 3AMK yhteistyössä toteuttama hankkeen välillistä kohderyhmää ovat myös korkeakoulujen yrittäjyyden opetushenkilöstö ja opiskelijat. Hanke voi siten tavoittaa välillisesti jopa arviolta 50 000 metropolialueen ihmistä.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Helsingin kaupungin elinkeino-osaston työllisyys- ja yrittäjyystoimijat ja –neuvojat sekä korkeakoulujen yrittäjyysneuvojat

4.2 Välilliset kohderyhmät

Hankkeen välilliseen kohderyhmään kuuluvat hankepartnereiden omat asiakasryhmät, joita ovat esimerkiksi työllisyyspalveluissa työttömät työnhakijat ja elinkeino-osaston sekä NewCo Helsingin yrittäjiksi aikovat tai yrittäjinä toimivat asiakkaat. Pelkästään työllisyyspalveluissa neuvojien asiakasryhmät kattavat arviolta 50 000 työnhakija-asiakasta, joihin kuuluvat työttömät työmarkkinoiden ulkopuolella olevat, ilman työ- ja opiskelupaikkaa nuoret aikuiset, osatyökykyiset ja muut vaikeassa työmarkkina-asemassa olevat henkilöt.

Lisäksi 3AMK yhteistyössä toteuttama hankkeen välillistä kohderyhmää ovat myös korkeakoulujen yrittäjyys- ja innovaatio-opettajat ja yrittäjyydestä kiinnostuneet loppuvaiheen opiskelijat. Hanke tavoittaa siten välillisesti jopa kymmeniä tuhansia metropolialueen ihmisiä.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 235 304

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 231 441

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 294 130

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 289 301

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Uusimaa

Seutukunnat: Helsingin

Kunnat: Vantaa, Espoo, Helsinki

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 100

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Hankekumppanien (3AMK) vastuullista ja eettistä toimintaa ohjaavat esimerkiksi ammattikorkeakoulujen omat yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelmat, joka huomioi esimerkiksi sukupuolten tasa-arvon hankkeen aikana. Lisäksi hankepartnerien yhdenvertaisuustyön keskiössä on yhdenvertaisuuslaki. Kaupungin palvelujen yhdenvertaisuussuunnitelma linjaa, että ihmisoikeudet muodostavat kaupungin toiminnallisen yhdenvertaisuustyön perustana. Neljä keskeistä periaatetta ohjaavat kaupungin yhdenvertaisuustyötä: intersektionaalisuus, normitietoisuus, osallisuus ja saavutettavuus. Kokouksessa 17.9.2021 muistion mukaan päätettiin, että neuvonnassa ja ohjauksessa on otettava sukupuolet yhdenvertaisesti esiin. Innovaatiovalmennuksissa on huolehdittava siitä, että sekä yrittäjissä että opiskelijoissa on myös naisia. Ks. myös https://stm.fi/tasa-arvo/talousarviossa/sukupuolivaikutusten-arviointi
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Muistion 17.9. mukaan välillisessä kohderyhmässä on varmistettava, että toiminta kohdistuu kaikkiin sukupuoliin. Naisia on kannustettava yrittäjyyteen ja vihreän ja digitaaliseen työhön. Ks. https://stm.fi/valtavirtaistaminen Naisia kannustetaan tekemään uusista teknologioista ja digitaalisten ratkaisujen teknisestä osuudesta mahdollisimman helppotaujuista käytännöllisten sovellusesimerkkien ja selkokielen sekä käsitteiden huolellisen määrittelyn avulla.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen fokuksena on vihreän ja digitaalisen työn edistäminen, ei tasa-arvon edistäminen, vaikka suvaus ja tasa-arvo otetaan huomioon.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 2 7
Vihreä ja digitaalinen työ edistää hiilineutraaliutta ja ehkäisee ilmastonmuutosta.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 4 6
Vihreän ja digitaalisen työn lisääminen.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 6 7
Vihreä ja digitaalinen työ on aineetonta mutta kannattavaa. Se on uutta työtä työelämän murroksessa pandemian jälkeen.
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 0
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 5 3
yhdenvertaisuus huomioidaan esimerkiksi suomi-ruotsi-englanti-työkirjan kautta.
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

"VIHTA - Digitaaliset ratkaisut vihreään työhön" -hankkeessa vahvistettiin Helsingin kaupungin työllisyys- ja yrittäjyysasiantuntijoiden, korkeakoulujen opetushenkilöstön ja opiskelijoiden vihreän siirtymän ja digitalisaation osaamista. Hanke vahvisti osaamista innovoinnin, fasilitoinnin, palvelumuotoilun, koulutuksen ja ohjauksen keinoin, josta esimerkkinä Vihreän innovaatiovalmentajan sertifikaattikoulutus (5 op). Hankkeessa korostuivat digitaaliset toteutukset ja ratkaisut. Hanke tuotti mm. yli 20 koulutustallennetta, joita on katsottu yli 500 kertaa ja yli 30 julkaisua, joista yhtenä kirjajulkaisu "Vihreä siirtymä ja Digitalisaatio - Työkirja opettajille ja asiantuntijoille". Kirjajulkaisua on ladattu 26.10.2023 mennessä 278 kertaa. Hankkeen tulokset ovat avoimesti saatavilla: https://www.haaga-helia.fi/fi/kampanja/vihta. Hankkeen toteuttivat 3AMK-yhteistyössä Haaga-Helian, Metropolian ja Laurean ammattikorkeakoulut.