Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S22774

Hankkeen nimi: #EqualGame – vauhtia kotouttamiseen

Toimintalinja: 5. Sosiaalinen osallisuus ja köyhyyden torjunta

Erityistavoite: 10.1. Työelämän ulkopuolella olevien työ- ja toimintakyvyn parantaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.3.2022 ja päättyy 30.11.2023

Toiminnan tila: Toiminnassa

Vastuuviranomainen: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Mikkelin Kissat r.y.

Organisaatiotyyppi: Muu järjestö tai yhdistys

Y-tunnus: 0592495-8

Jakeluosoite: Porrassalmenkatu 21B

Puhelinnumero: 0452573488

Postinumero: 50100

Postitoimipaikka: Mikkeli

WWW-osoite: https://mikkelinpallokissat.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Paasonen Jyri

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Puheenjohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: jyri.paasonen(at)mipk.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0452573488

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Yhdistykset ovat tärkeä osa kansalaisyhteiskuntaa, jossa ihmiset pääsevät osallistumaan ja vaikuttamaan. Yhdistystoiminta voi näin myös edesauttaa kotoutumista. Kolmas sektori on merkittävä kotoutumista edistävä voimavara, jota ei vielä osata täysin hyödyntää. Yhdistystoiminta tuo yhteen sellaisia henkilöitä, joilla on sama kiinnostuksen kohde. Nämä henkilöt voivat kokea yhteisöllisyyttä ja yhteenkuuluvuutta.

Jalkapallo on kansainvälinen kuningaslaji, jonka harrastusmäärissään ylivertainen. Jalkapallo on siten yksi maailman puhutuimmista kielistä. Se yhdistää kansoja ja kulttuureja ainutlaatuisella tavalla. Jalkapallo liikuttaa Suomessa säännöllisesti yli 500 000 ihmistä. Lajin kotouttavalla vaikutuksella on ollut oma roolinsa suomalaisen jalkapalloperheen kasvussa ja kehityksessä. Monikulttuurisuuden arvo näkyy päivittäin jalkapalloseurojen arjessa, ja maahanmuuttajataustaisista perheistä tulevat pelaajat kantavat ylpeydellä Suomi-paitaa miesten, naisten, poikien ja tyttöjen maajoukkueissa. Suomalaisella jalkapallolla on ainutlaatuinen yhteiskunnallinen rooli kotouttajana. Jalkapallo on myös Suomessa uusien maahan tulleiden ihmisten parissa suosituin urheilumuoto.

Hankkeella halutaan vahvistaa maahanmuuttajien kotouttamista, ammatillista osaamista ja luoda paremmat edellytykset heidän kiinnittymiselleen suomalaiseen työelämään erityisesti jalkapallon avulla. Hankkeen nimi #EqualGame juontaa juurensa UEFA:n kampanjaan, jolla yhdistetään jalkapallon tähtien nimet ja ruohonjuuritason pelaajat, pyrkiessään välittämään selkeän viestin siitä, että peli on avoin kaikille - riippumatta esimerkiksi etnisestä taustasta, iästä, sukupuolesta, seksuaalisesta suuntautumisesta ja uskonnollisista vakaumuksista.

Hankkeen kohderyhmänä ovat työttömät maahanmuuttajat. Välilliset kohderyhmät ovat Etelä-Savon urheiluseurat, jotka voivat tarjota työtä toimeksiantojen muodossa työttömille maahanmuuttajille yhteistyössä hankkeen kanssa. Kohderyhmään kuuluvat myös julkinen sektori (kunnat, työ- ja elinkeinotoimisto, koulutuksen järjestäjät) sekä muut Etelä-Savossa kotouttamistyötä tekevät toimijat.

Hankkeessa luodaan uusi toimintamalli, jossa yhdistetään kotoutumisen keskeisten viranomaisten, maahanmuuttajakoulutuksen, ammatillisen valmentaja- ja liikuntakoulutuksen (sekä työharjoittelupaikkoja seuroissa, joka tukee eri tahojen yhteistyötä, maahanmuuttajien kotouttamista ja työllistymistä liikunnan avulla sekä luo paremmat edellytykset verkostoitumiselle eri toimijoiden parissa. Toimintamallin avulla vahvistetaan maahanmuuttajien ammatillista osaamista, kehitetään heidän kielitaitoaan ja muita työmarkkinavalmiuksiaan koulutuksen sekä valmennuksen avulla. Hankkeen toimintamallia voidaan jatkossa monistaa muille aloille.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen kohderyhmänä ovat työttömät maahanmuuttajat.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Välilliset kohderyhmät ovat Etelä-Savon urheiluseurat, jotka voivat tarjota työtä toimeksiantojen muodossa työttömille maahanmuuttajille yhteistyössä hankkeen kanssa. Kohderyhmään kuuluvat myös julkinen sektori (kunnat, työ- ja elinkeinotoimisto, koulutuksen järjestäjät) sekä muut Etelä-Savossa kotouttamistyötä tekevät toimijat.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 152 880

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 78 624

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 152 880

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 78 624

6 Maantieteellinen kohdealue

Hankkeen toiminta on valtakunnallista

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 1

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 40

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Meidän toiminta perustuu sukupuolten tasa- arvoon ja tätä periaatetta noudatetaan myös tässä hankkeessa. Tärkeää on, että sukupuolinäkökulma on osana hankkeen seurantaa, eikä muodosta omaa erillistä kokonaisuuttaan.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Sukupuolinäkökulma otetaan huomioon kaikessa hankkeen päätöksenteossa, joten arvoimme toimenpiteiden ja päätösten vaikutusten arviointia naisten ja miesten kannalta.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Päätavoitteena on kotouttaminen.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Kannamme vastuumme yhteiskunnallisena toimijana ja huomioimme ympäristövastuun toteuttamisen seuratoiminnassa.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Edellä mainittu
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Edellä mainittu
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Edellä mainittu
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Edellä mainittu
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Edellä mainittu
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Edellä mainittu
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 5 5
Hankkeessa tehdään yhteistyötä alueen toimijoiden kanssa.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 5 5
Digitalisaation hyödyntäminen
Liikkuminen ja logistiikka 5 5
Huomiodaan matkustamisessa vihreät arvot
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 10 10
Yksi päätavoite osana kotouttamista
Tasa-arvon edistäminen 5 5
Otetaan huomioon kaikessa hankkeen päätöksenteossa
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 10 10
Yksi päätavoite osana kotouttamista
Kulttuuriympäristö 5 5
Kehitetään liikuntakulttuuria osaksi kotouttamista
Ympäristöosaaminen 5 5
Kannamme vastuumme yhteiskunnallisena toimijana ja huomioimme ympäristövastuun toteuttamisen seuratoiminnassa

9 Loppuraportin tiivistelmä

-