Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S22776

Hankkeen nimi: PEDA-Safety

Toimintalinja: 9. REACT-EU:n ESR-toimenpiteet

Erityistavoite: 12.3. Digitaalisten taitojen parantaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.1.2022 ja päättyy 31.10.2023

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Lab-ammattikorkeakoulu Oy

Organisaatiotyyppi: Ammattikorkeakoulu

Y-tunnus: 2630644-6

Jakeluosoite: Yliopistonkatu 36

Puhelinnumero: +358294465000

Postinumero: 53851

Postitoimipaikka: Lappeenranta

WWW-osoite: https://www.lab.fi/

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Petra Vainio

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: TKI päällikkö

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: petra.vainio(at)lab.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358447080146

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hankkeessa tehdään digitaalinen koulutusmalli, minkä avulla vahvistetaan ammattilaisten ja opiskelijoiden potilas- ja asiakasturvallisuuden osaamista. Hankkeessa koekäytetään myös digitaalista vaaratapahtumien raportointijärjestelmän opetustyökalua, jonka tuloksena digitaalisen vaaratapahtumien raportointijärjestelmän hyödyntäminen vahvistuu. 

COVID-19 pandemia on tuonut yhä selkeämmin esille tarpeen digitaitojen vahvistamiseen digitaalisten koulutusmallien avulla. Digiloikka tapahtuu nyt nopeasti ja pakotetusti. Täysin digitaalisessa koulutuksessa etuna on, että ne voidaan toteuttaa aikaan ja paikkaan sitomatta. Digitaalisten taitojen vahvistaminen on keskeisessä roolissa vaaratapahtumaraportoinnin laadukkaan toteutuksen varmistamiseksi. Työelämän tarpeita vastaavien digitaalisten koulutusten ja autenttisten koulutusmateriaalien kehittämisen tarve on tunnistettu potilas- ja asiakasturvallisuuden asiantuntijaverkostojen keskusteluissa. Tästä huolimatta potilasturvallisuuden digitaalisia koulutussisältöjä ei ole aikaisemmin tuotettu ja ole avoimesti saatavilla. Hanke vastaa tähän tunnistettuun tarpeeseen tuottamalla digitaalisen koulutusmallin ja digitaalisia koulutussisältöjä. Esimerkiksi työelämässä käytössä olevaan vaaratapahtumaraportointi järjestelmään liittyvä digivalmiuksia vahvistava koulutus tulisi mahdollistaa mahdollisimman autenttiselta näyttävän pedagogisen työkalun avulla. Hankkeen aikana sekä digitaalisen koulutusmallin ja -sisällön kehittämisessä huomioidaan sukupuolineutraalius ja tasa-arvonäkökulma.

Hankkeen päätavoite saavutetaan:  

1) Digitaalisen koulutusmallin suunnittelun pohjaksi on määritelty sosiaali- ja terveydenhuollon potilas- ja asiakasturvallisuuden sisältöalueet, selvittämällä ajankohtaisimmat koulutustarpeet, asiantuntijoiden tuottaman tiedon pohjalta. 

2) On luotu digitaalinen koulutusmalli sisältöalueineen sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille ja opiskelijoille potilas- ja asiakasturvallisuudesta, joka mahdollistaa työn ohessa opiskelun, oman toiminnan arvioinnin ja jatkuvan oppimisen sosiaali- ja terveydenhuoltoalan ammattilaisille ja opiskelijoille vahvistaen heidän osaamistaan   

a) digitaalisista taidoista  

b) potilas- ja asiakasturvallisuudesta  

c) kuinka käyttää ja hyödyntää sähköistä vaaratapahtumaraportointijärjestelmää oman toiminnan, organisaation ja asiakas- ja potilastyön kehittämiseksi  

3) Implementoidaan digitaalinen koulutusmalli sosiaali- ja terveydenhuollon asiantuntijoille ja opiskelijoille. Sitoutetaan käyttäjiä hankkeen aikana testaamaan, suorittamaan ja arvioimaan vaikuttavuutta.  Arvioidaan osaamista potilas- ja asiakasturvallisuudesta sähköisen koulutusmallin avulla. 

Hankkeen kesto on noin 1,5 vuotta. Hankkeen osatavoitteisiin vastataan seuraavilla toimenpiteillä ja työpaketeilla:

1) Määritellään digitaalisen koulutusmallin sisältöalueet,

2) Luodaan digitaalinen koulutusmalli, joka mahdollistaa työn ohessa opiskelun, oman toiminnan arvioinnin ja jatkuvan oppimisen sosiaali- ja terveydenhuoltoalan ammattilaisille ja opiskelijoille vahvistaen heidän osaamistaan,

3) Yhtenäisen digitaalisen koulutusmallin ja digitaalisten sisältöjen pilotointi sekä koulutustyökalun koekäyttö sekä digitaitojen kehittymisen arviointi sosiaali- ja terveydenhuoltoalan ammattilaisilla ja opiskelijoilla

4) Hankkeen tulosten levittäminen ja tiedottaminen.

Hankkeen päätuloksena on sosiaali- ja terveydenhuoltoalan ammattilaisten ja opiskelijoiden osaaminen kasvaa digitaalisten taitojen sekä potilas- ja asiakasturvallisuuden osalta digitaalisen koulutusmallin kautta. Hankkeen tuloksena sote-ammattilaiset ja opiskelijat osaavat hyödyntää digitaalista koulutusmateriaalia ja digitaalista vaaratapahtumaraportointijärjestelmää omassa työssään ja sen kehittämisessä.

Lisäksi hankkeen tuloksena syntyy,

A) uudenlainen digitaalinen koulutusmalli, joka tukee potilas- ja asiakasturvallisuuteen ja raportointijärjestelmän käyttöön liittyvän digitaalisen osaamisen vahvistumista

B) avoimesti saatavilla oleva digitaalinen koulutusmalli, jossa pedagogista sähköistä sisältöä (animaatiot, infograafit, videoluennot ym.) sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille ja opiskelijoille potilas- ja asiakasturvallisuudesta, joka mahdollistaa työn ohessa opiskelun, oman toiminnan arvioinnin ja jatkuvan oppimisen vahvistaen heidän osaamistaan

C) julkaisu, johon dokumentoidaan hankkeen aikaiset toiminnat ja saadut tulokset, lisäksi kuvataan hankkeen yhteistyökumppanien osuus. Julkaisulla pyritään tulosten avoimeen hyödynnettävyyteen ja läpinäkyvyyteen toiminnassa, johon on käytetty julkista rahoitusta.

Hankkeen tuloksista hyötyvät sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaiset ja opiskelijat, organisaatiot ja asiakkaat sekä potilaat. Ammattilaiset mahdollisuuden saavutettavuuskriteerit täyttävään koulutukseen ja kehittää osaamistaan. Organisaatioiden toimintakäytännöt ja ammattilaisten osaaminen ja työssä hyvinvointi paranevat. Asiantuntijoiden kokemus hoidon laadusta paranee. Potilas- ja asiakasturvallisuuden osaamisen lisääntymisen myötävaikutukset näkyvät asiakastyytyväisyydessä.

Hankkeen tuloksia, havaintoja ja kehitettyä digitaalista koulutuskonseptia voidaan hyödyntää täydennyskoulutusmenetelmien kehittämisessä jatkossa. Toteutuksesta tullaan raportoimaan avoimesti, jotta tietoa voidaan hyödyntää mahdollisimman laajasti.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset EKSOTE:n, PHHYKY:n sekä LAB- ammattikorkeakoulussa opiskelevat sosiaali- ja terveydenhuollon opiskelijat. Mutta hankkeen tulokset ja materiaali ovat kaikkien sote-alan ammattilaisten käytettävissä.

Hankkeen yhteistyötahoiksi ovat alustavasti lupautuneet Eksote ja PHHYKY.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Hankkeen välillisenä kohderyhmänä ovat potilaat ja asiakkaat, joiden hoito toteutuu turvallisemmin ja laadukkaammin

Sosiaali- ja terveydenhuollon eri organisaatiot ja koulutusorganisaatiot.

Ammattikorkeakoulujen eri tutkinto-ohjelmien opiskelijat. Tuloksia voidaan hyödyntää monialaisesti ja kaikilla tasoilla EQF 6 ja-7 sekä kaikissa koulutusmuodoissa (täydennyskoulutus, tutkinto-ohjelmat etc.).

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 146 342

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 140 344

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 182 928

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 175 430

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Etelä-Karjala, Päijät-Häme

Seutukunnat: Imatran, Lahden, Lappeenrannan

Kunnat: Luumäki, Taipalsaari, Padasjoki, Savitaipale, Asikkala, Rautjärvi, Lemi, Kärkölä, Sysmä, Lahti, Hollola, Parikkala, Ruokolahti, Hartola, Iitti, Orimattila, Imatra, Heinola, Lappeenranta

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 330

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Tasa-arvon tietokeskuksen www-sivujen lisäksi on perehdytty artikkeliin Työelämän laadun ja tasa-arvon kehittäminen (Ylöstalo ym. Työelämän tutkimus 2-2013), Accenturen raporttiin The Hidden Value of Culture Makers (2020) ja Tilastokeskuksen tasa-arvotilastoihin sekä Tehyn tilastotietoon. Suomalainen työelämä on sukupuolittunutta toimialoittain ja osin työtehtävittäin. Sote-ala on naisenemmistöinen, naisten osuus on 86 %. Tehyn jäsenistä yli 90% on naisia ja jäsenistön keski-ikä on noin 40 vuotta. Toimialoista riippuen työpaikat voivat olla hyvin sukupuolittuneita ja niiden sisäisessä kulttuurissa voi olla sukupuolittuneita käytäntöjä, piiloilmaisuja ja avointa viestintää. Naiset ovat kiinnostuneempia osallistumaan koulutus- ja kehittämistoimintaan, ja haasteeksi nousee miesten osallistaminen hankkeeseen.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hankkeen toimenpiteissä otetaan huomioon yksilöiden erilaiset saamiset ja kiinnostuksen kohteet. Hankeviestinnässä kiinnitetään huomiota sukupuolisensitiivisyyteen. Kaikessa toiminnassa huomioidaan sukupuolten erot ja erilaiset elämäntilanteet. Tässä hankkeessa tavoitteet ovat yhtenevät kaikille sukupuolille.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen päätavoitteena ei ole erityisesti sukupuolten välisen tasa-arvon edistäminen, mutta hankkeella voi olla sukupuolten tasaarvoon liittyviä välillisiä vaikutuksia. Lisäksi hankkeen toimintaympäristön sukupuolittunut luonne voi vaikuttaa hankkeen toteuttamiseen ja sisältöihin.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ei vaikutusta
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Ei vaikutusta
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Ei vaikutusta
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Ei vaikutusta
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Ei vaikutusta
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Ei vaikutusta
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Ei vaikutusta
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 9 5
Toimenpiteet kohdistuvat kahden maakunnan sote-alan työntekijöiden osaamisen kehittymiseen. Hanke vahvistaa korkeakouluyhteisön ja paikallisten sote-alan yritysten yhteistyötä.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 9 0
Hankkeen digitaalinen koulutusalusta ja koulutukset ovat aineettomia.
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Ei vaikutusta
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 9 8
Asiakkaan palvelukokemuksen parantaminen edistämällä asiakas- ja potilasturvallisuuteen liittyvää osaamista. Palveluiden laatu kasvaa.
Tasa-arvon edistäminen 7 0
Hankeosallistujien tasa-arvoinen kohtelu sukupuolesta tai syntyperästä riippumatta, erilaisten lähtökohtien ja tietotasojen huomioiminen. Koulutus parantaa naisvaltaisen sote-alan työntekijöiden digitaitoja
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Ei vaikutusta
Kulttuuriympäristö 0 0
Ei vaikutusta
Ympäristöosaaminen 0 0
Ei vaikutusta

9 Loppuraportin tiivistelmä

LAB-ammattikorkeakoulun hallinnoimassa PEDA-Safety hankkeessa tuotettiin koulutusmalli sekä digitaalinen koulutuskokonaisuus asiakas- ja potilasturvallisuudesta. Hankkeessa tuotetun koulutuskokonaisuuden uutuusarvo on koulutuksen toteutustapa, jossa verkkokoulutusalustassa yhdistellään erilaisia tiedonvälitys- ja oppimismenetelmiä. Näitä ovat esimerkiksi videohaastattelu, animaatio sekä infograafi. Koulutuskokonaisuus on pilkottu osiin, joka mahdollistaa aikaan ja paikkaan sitomattoman oppimisen. Tämän lisäksi hankkeessa koekäytettiin vaaratapahtumien ilmoittamisen opetustyökalua. Koulutusmalli ja koulutuskokonaisuus suunniteltiin ja toteutetiin yhteistyössä alan ammattilaisten ja asiantuntijoiden kanssa.

Hankkeen tuotoksia pilotoi yhteensä 178 henkilöä, sosiaali- ja terveysalan ammattilaisia ja opiskelijoita. Hankkeen palautekyselyn mukaan digitaalinen koulutusalusta koettiin hyödylliseksi ja osallistujat kokivat oman osaamisensa asiakas- ja potilasturvallisuudesta lisääntyneen. Sen sijaan omien digitaalisten taitojen koettiin lisääntyneen vähemmän kuin itse sisällön. Hankkeessa tuotettu koulutusmalli ja koulutuskokonaisuus on herättänyt kansallista huomioita, ja se tullaan linkittämään sekä Suomen potilas- ja asiakasturvallisuusyhdistyksen (SPTY ry) sekä Asiakas- ja potilasturvallisuuskeskuksen sivuille. Näiltä sivuilta koulutuskokonaisuus on mahdollista suorittaa täysin ilmaiseksi.