Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S22777

Hankkeen nimi: Muutoksen hallinta, ”Kasvun neliapila”

Toimintalinja: 9. REACT-EU:n ESR-toimenpiteet

Erityistavoite: 12.4. Yritysten ja yrittäjien muutoskyvykkyyden lisääminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.3.2022 ja päättyy 30.11.2023

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Nivala-Haapajärven seutu NIHAK ry

Organisaatiotyyppi: Muu järjestö tai yhdistys

Y-tunnus: 1057822-8

Jakeluosoite: Pajatie 5

Puhelinnumero: +358444457002

Postinumero: 85500

Postitoimipaikka: NIVALA

WWW-osoite: http://www.nihak.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Lauri Jouhki

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Projektipäällikkö

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: lauri.jouhki(at)nihak.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358505436224

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Pandemia on kestänyt jo yli vuoden ja se on haastanut yritysten organisatorisen kyvykkyyden eli niiden kyvyn hallita toimintaympäristössä tapahtuvia muutoksia, jotka kohdentuvat yrityksen keskeisiin prosesseihin. Näitä prosesseja ovat henkilöresurssit, talouden hallinnan resurssit, myynnin ja markkinoinnin resurssit sekä tuotannon resurssit. Eniten näitä ongelmia havaitaan pienissä ja keskisuurissa kasvuyrityksissä, joilla on tyypillisesti haasteita prosessien hallitsemisessa normaaleissakin olosuhteissa. Tällä hankkeella vastataan näihin erityisongelmiin yrityksissä.
Pandemiakriisi on aiheuttanut esimerkiksi yritysten tilaus ja toimitusprosesseihin seuraavia muutoksia:
- kompleksisuuden kasvu ja vaatimus joustavasta palvelukyvykkyydestä: tilausrivien määrä on noin kolminkertaistunut eli aiempi valmistusvolyymi on pirstaloitunut pienempiin eräkokoihin kokonaisvolyymin pysyessä lähes samana, samalla tilataan valmistettavista tuotteista useita eri versioita
- vaatimus nopeasta reagoinnista: pyydetyt toimitusajat ovat lyhentyneet noin 30 % aiemmasta

Kasvuyritykset luovat uusia työpaikkoja ja vaikuttavat siten positiivisesti alueen talouteen. Suomessa nopeasti kasvavien yritysten määrä on ollut ja on edelleen muita pohjoismaita pienempi. Kasvuyritysten tärkeys ja toisaalta niiden kasvun haasteet nousevat usein esille. Kasvuyritysten tunnistaminen on tärkeää, jotta niitä voidaan tukea paremmin kasvun hiipuessa. Kasvuyrityksillä on eritasoiset kyvyt muutoksen hallintaan ja niiden ratkaisujen hyödyntämiseen muuttuneessa tulevaisuuden liiketoimintaympäristössä. Tämä nähdään sekä uhkana että mahdollisuutena alueen yritysten menestykselle.
NIHAK Kasvun Neliapila kehitysohjelmalla tarjotaan näihin kasvun haasteisiin ja sopeutumiseen uuteen tilanteeseen helposti lähestyttäviä ratkaisuja. Tavoitteena on kasvattaa yritysten resilienssiä prosessien kyvykkyyden avulla, jotta ne pystyvät jatkossakin mukauttamaan toimintaansa muuttuvissa tilanteissa. Hankkeen avulla kartoitetaan alueen yritysten tilannetta ja sitä millaista erityistä tukea ne tarvitsevat pandemiasta selviytymiseen. Hanke tarjoaa tukea tunnistettujen kriittisten taitojen kehittämiseen yrityksissä kehitysohjelman avulla. Kehitysohjelma muodostuu eri alojen asiantuntijoiden alakohtaisesta erityisosaamisesta, joista rakennetaan valmennusohjelmat. Valmennusohjelmat vastaavat siis suoraan yritysten strategisista resursseista nouseviin kehittämistarpeisiin.

Tämä hanke on laadittu tukemaan elinkeinoyhtiössä tapahtuvaa ketterää palvelutarjontaa vastaamaan yrityskentän ruohonjuuritason koulutus- ja kehitystarpeita muuttuvan toimintaympäristön haasteissa sekä mahdollisuuksissa.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen kohderyhmä on Nivala-Haapajärven seudun, työllistävirn Mikro ja PK-yritysten sekä NIHAK ry:n henkilöstö, hankkeella ei ole toimialarajoitusta.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Oulun Yliopiston Kerttu Saalasti instituutti, Centria ammattikorkeakoulu ja muut alueen oppilaitokset, Nivalan teollisuuskylä Oy, Haapajärven Yrityspalvelut Oy, Pyhäjärven Kehitys Oy, paikalliset ja alueelliset yrittäjäjärjestöt, kauppakamarit.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 218 753

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 147 729

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 247 223

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 175 059

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Pohjanmaa

Seutukunnat: Nivala-Haapajärven

Kunnat: Pyhäjärvi, Kärsämäki, Reisjärvi, Haapajärvi, Nivala

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 32

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 36

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 75

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Hankkeen kohderyhmänä ovat kaikki yritykset ja yrittäjät hankkeen toimialueella sukupuoleen tai seksuaaliseen suuntautumiseen katsomatta. Hanke toteutetaan yhdenvertaisuuslakia noudattaen: hankkeeseen pyydetään osallistumaan tahoja sukupuoleen tai seksuaaliseen suuntautumiseen katsomatta.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hanketta valmisteltaessa työryhmässä on odettu, että hankkeen toiminta valtavirtaistaa sukupuolinäkökulmaa ja koulutuksen kautta voidaan vaikuttaa positiivisesti yksilöiden tasa-arvon kehittymisessä.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen päätavoite on pandemia tilanteesta elpyminen sekä yritysten kannattava kasvu pandemia tilanteen jälkeen.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 6 8
Hankkeessa suoritettaviin toimenpiteisiin on kirjattu kestävän kehityksen periaatteiden edistäminen ja mm. tuotantojen sivuvirtojen tarkasteleminen luonnonvarojen kestävän käytön näkökulmasta.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 5 6
Hankkeen toimenpiteisiin on kirjattu mukaan Vihreiden arvojen ja eettisyyden edistäminen yhtenä osana yrityksen johtamiskulttuuria.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 5 6
KTS edellinen kohta.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 5 6
Hankkeessa suoritettaviin toimenpiteisiin on kirjattu kestävän kehityksen periaatteiden edistäminen ja mm. tuotantojen sivuvirtojen tarkasteleminen luonnonvarojen kestävän käytön näkökulmasta. Myös hankkeen toimenpiteisiin on kirjattu Vihreiden arvojen ja eettisyyden edistäminen osana yrityksen johtamiskulttuuria.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Ei ole vaikutusta
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 8 8
Aiemmissa hankkeissa on havaittu, että hankealueella kaikki materiaalit jotka ovat kannattavasti kierrätettävissä ovat jo kierrätyksen piirissä. Hankkeen yksi toimenpide: Tuotannon sivuvirtojen hallinta keskittyy tähän tematiikkaan ja pyrkii etsimään uusia kierrätyksen kohteita
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 8 8
Hankesuunnitelman kohdassa Energiatehokkuus pyritään vaikuttamaan tähän Taloudellisen kestävyyden kohtaan.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 10 10
Hankkeen keskeinen tavoite ja tarkoitus on paikallisen elinkeinorakenteen kestävä ja kannattava kehitys sekä elpyminen toimintaympäristön haasteista.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 4 8
Hankkeen toimenpide digitaalisen osaamisen nostaminen ja digitaalisten työkalujen käytöön ottaminen tukee tätä indikaattoria.
Liikkuminen ja logistiikka 4 5
Laadukkaalla tilaus-, toimitusprosessin hallinnalla on suora vaikutus tuotteiden ajantaisaiseen ja suunniteltuun toimittamiseen ja kuljettamiseen. Digitalisaation ja sen kehittämisen avulla vähennetään tarvetta ihmisten matkustella.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 6 6
Hankkeen HR-lehden keskeinen teema on tyhöhyvinvoinnin ja jaksamisen edistäminen. Työkaluinen johtaminen, suunnittelu, oikeiden asioiden mittaaminen sekä henkilöstön osaamisen hallinta ja kehittäminen.
Tasa-arvon edistäminen 4 4
HR-lehdellä suoritettavat toimenpiteet edistävät tasa-arvoa.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 3 4
Talouden ja johtamisen lehdellä kehitetään yrityksen johtamiskulttuuria sekä kerätään kulttuurin muodostumiseen tarvittavia vaikutuksia koulutuksen sekä verkoistoitumisen avulla
Kulttuuriympäristö 5 6
Jokaisessa yrityksessä on tai tulisi olla itsensä näköinen yrityskulttuuri. Tämän hankkeen yksi muoto on edistää yrityskulttuurien muodostumista ja suunnata sitä kestävän kehityksen sekä eettisten arvojen periaatteiden mukaisiksi.
Ympäristöosaaminen 6 7
Hankkeen yksi kirjattu toimenpide on Vihreiden arvojen ja eettisyyden kehittäminen osana yrityksen johtamiskulttuuria. Nämä edellä mainitut ilmenevät ympäristöosaamisen ja ympäristön syy-seuraussuhteiden laajempana ymmärtämisenä.

9 Loppuraportin tiivistelmä

Hanke toteutettiin yritysten ja heidän henkilöstön muutoskyvykkyyden parantamiseen kriisitilanteissa. Tarve korostui koronan jälkeisten ja Ukrainan sodan tuomien muutosten takia. Hankkeen keskiössä oli yritysten kyky sopeutua muutoksiin ja kasvaa niiden kautta. Tavoitteena oli tarjota valmennuksia ja asiantuntijapalveluita neljällä pääalueella: henkilöstöresurssit, talouden ja johtamisen resurssit, myynti- ja markkinointiresurssit, sekä tuotannon resurssit.

Hanke saavutti välittömiä tuloksia, kuten digitaalisten työkalujen käyttöönoton, laadunhallintajärjestelmien implementoinnin ja markkinointistrategioiden kehittämisen. Nämä toimenpiteet lisäsivät yritysten tuottavuutta, paransivat kilpailukykyä ja auttoivat varmistamaan toimintakyvyn kriisitilanteissa. Lisäksi hankkeessa keskityttiin johdon koulutukseen sekä yritystoiminnan jatkuvuuden varmistamiseen.

Hankkeen jälkeen osallistuvat yritykset jatkavat kehitystyötä yrityspalvelupäälliköiden avulla. Lisäksi Verkkokauppiasklubi ja Match&Rekry-tapahtuma jatkavat toimintaansa NIHAKin alueella. Vaikka hankkeessa oli joitakin peruutuksia ja osallistumisvaikeuksia, näihin reagoitiin parantamalla seuraavia valmennuksia ja tukitoimenpiteitä.

Hankkeen ohjausryhmä tuki hankkeen toteutusta ja arvioi sen onnistumista positiivisesti. Kohderyhmä antoi myös pääosin myönteistä palautetta, korostaen hankkeen tarjoamaa hyötyä ja tukea yritystoiminnan kehittämisessä. Saadun palautteen perusteella päivitettiin koulutusten sisältöä. Hankkeen valmennuksissa osallistuneet saivat konkreettisia työkaluja ja ideoita liiketoiminnan parantamiseksi.