Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S22779

Hankkeen nimi: Digitoinnin taitajaksi

Toimintalinja: 9. REACT-EU:n ESR-toimenpiteet

Erityistavoite: 12.3. Digitaalisten taitojen parantaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.1.2022 ja päättyy 31.12.2022

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy

Organisaatiotyyppi: Ammattikorkeakoulu

Y-tunnus: 2472908-2

Jakeluosoite: Patteristonkatu 3 D

Puhelinnumero: +358 40 655 0555

Postinumero: 50100

Postitoimipaikka: Mikkeli

WWW-osoite: http://www.xamk.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Henna Ristolainen

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Projektipäällikkö

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: henna.ristolainen(at)xamk.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0406682656

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

Osatoteuttajat

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Päätavoitteena on luoda työelämässä toimiville digitointiprojektien toteuttajille suunnattu lisä/täydennyskoulutustyyppinen koulutus sekä edistää näiden henkilöiden digikyvykkyyttä. Koulutus tarjoaa osaavia työntekijöitä alueen/kansallisiin kasvaviin tarpeisiin. Tätä ainutlaatuista digitoinnin osaajien koulutusta haluamme järjestää Mikkelissä.

Koulutuksen ja tuotettavien aineistojen tavoitteena on edistää digikyvykkyyttä ja ymmärrystä digitoinnista, mikä edesauttaa työn kehittämistä ja mahdollistaa organisaatioiden digitaalisten palveluiden kehittämisen organisaatioille itselleen sekä asiakkaille. Aineistojen muunto analogisesta digitaaliseksi sekä tilojen väheneminen tätä kautta vähentävät ympäristökuormaa sekä edistävät kestävää kehitystä ja vihreään talouteen siirtymistä.

Xamk: Digitointiprojektin toteuttajien koulutuksen järjestäminen. Sovelletaan ja hyödynnetään aiempia digitoinnin koulutuksia ja hyödynnetään uusinta kansainvälistä saatavilla olevaa tietoa. Toimenpiteet: uusien koulutusaineistojen luonti, täydennyskoulutustyyppisen koulutuksen luominen verkko-opintoina, opiskelijoiden ohjaus, digitointiprojektien toteuttajien koulutus, yhteydenpito mahdollisiin työelämäkumppaneihin koulutusten sisältöjen osalta, tiedotukseen ja markkinointiin osallistuminen, digitointiprojektin toteuttajien koulutuskokonaisuuden kuvaaminen hyödyntäen aiempaa koulutusmallia, mallinnuksen mahdollinen kehitys sekä koulutusaineistojen avaaminen. Lopputuloksena on mm. työelämän tarpeet huomioiva koulutussuunnitelma, koulutusaineistoja, koulutusmalli sekä opiskelijoiden osaamistason ja digikyvykkyyden nousu.

Miksei: Koulutuksen tiedotuksen ja markkinoinnin toteuttaminen sekä työllisyys- ja yritysnäkökulman vahvistaminen. Toimenpiteet: viestintäsuunnitelman teko, kartoitustyö niin opiskelijoiden, yritysten ja kuntasektorin näkökulmista, yritys- ja organisaatioyhteistyö, koulutuksen suunnitteluun ja mallintamiseen osallistuminen.

Hanke kehittää alueen kehittämisalustan Memory Campuksen osaamista ja palvelutarjontaa sekä turvaa sen toimijoille osaavaa työvoimaa, mikä edesauttaa yritysten ja organisaatioiden osaamisen ja palvelutarjonnan kehittymistä. Hanke vahvistaa Memory Campuksen toimijoiden välistä yhteistyötä sekä lisää toimintaa alueen ja Memory Campuksen ulkopuolisten tahojen kanssa löytämällä uusia yhteistyömahdollisuuksia.

Pidemmällä aikavälillä hanke auttaa kehittämään koko toimialaa, alueen yrityksiä ja organisaatioita sekä mahdollistaa digitoinnin osaajien pitkäjänteisen koulutuksen kehittämisen niin alueellisesti, kansallisesti kuin kansainvälisestikin.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Digitointiprojektin toteutuksen -koulutus on täydennyskoulutustyyppistä koulutusta pääsääntöisesti jo alalla toimiville asiakirjahallinnon/tiedonhallinnan/arkistoalan henkilöille sekä muille digitointiprojektin toteuttajan koulutuksesta ja työstä kiinnostuneille henkilöille. Ryhmiä voivat olla myös esim. työttömät, maahanmuuttajat, osatyökykyiset.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Hankkeen välillisinä kohderyhminä voidaan nähdä Etelä-Savon alueella olevat organisaatiot ja etenkin muistiorganisaatiot, joilla on tarvetta yhä kasvavalle digitoinnin ymmärtämiselle ja osaamiselle. Tarpeet ovat laajennettavissa kattamaan koko Suomen ja Euroopan, koska digitoinnin haasteet ovat samat maasta riippumatta. Myöhemmin, tietoisuuden levitessä, välillisiä kohderyhmiä olisi siis myös koko Suomen alueella sekä Euroopassa. Tällaisen koulutuksen vakiinnuttaminen Mikkeliin edesauttaisi huomattavasti myös aluekehitystä ja toisi uusia työpaikkoja.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 117 418

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 106 483

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 146 773

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 133 105

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Etelä-Savo

Seutukunnat: Mikkelin

Kunnat: Mikkeli

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 3

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 30

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
On arvioitu, että sukupuolella ei ole vaikutusta tai merkitystä hankkeen toteutuksessa tai toimintaympäristössä.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hankkeessa otetaan kuitenkin huomioon sukupuolinäkökulma ja hanke on sukupuolineutraali.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen päätavoite ei ole sukupuolten tasaarvon edistäminen.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 6 5
Tavoitteena toimialalla on tiedon ja arkistojen digitointi, joka vaikuttaa edistävästi luonnonvarojen käytön kestävyyteen paperin käytön vähenemisen myötä ja fyysisten arkistorakennusten tarpeen vähenemisen myötä.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 5 4
Tavoitteena toimialalla on tiedon ja arkistojen digitointi, joka vaikuttaa edistävästi luonnonvarojen käytön kestävyyteen paperin käytön vähenemisen myötä ja fyysisten arkistorakennusten tarpeen vähenemisen myötä.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 4 3
Tavoitteena on toimialalla tiedon ja arkistojen digitointi, joka vaikuttaa edistävästi luonnonvarojen käytön kestävyyteen paperin käytön vähenemisen myötä ja fyysisten arkistorakennusten tarpeen vähenemisen myötä. Osa digitoiduista materiaaleista hävitetään ympäristöystävällisesti.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 7 6
Hankkeen avulla tuetaan paikallista yritystoimintaa tarjoamalla osaajakoulutusta yritysten ja organisaatioiden tarpeisiin.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 4 3
Analogisia arkistoaineistoja digitoidaan sähköisiksi.
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 8 8
Hankkeessa toteutetaan koulutus, joka edistää koulutukseen osallistuvien osaamista ja tätä kautta mm. työhyvinvointia.
Tasa-arvon edistäminen 5 5
Koulutushanke on sukupuolineutraali ja huomioi kaikki työntekijä- /työllistyjäryhmät.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 5 5
Aineettoman kulttuurin säilyttäminen ja muuttaminen digitaaliseen muotoon
Ympäristöosaaminen 0 3
Jätteiden käsittely

9 Loppuraportin tiivistelmä

Hankkeen tarve on lähtenyt liikkeelle valtioneuvoston kesäkuussa 2017 tekemästä periaatepäätöksestä, jonka mukaan viranomaisten hallussa olevat arkistoitavat paperiaineistot tulee digitoida vuoteen 2030 mennessä. Kansallisarkisto toteutti massadigitoinnin suunnitteluhankeen 2017–2018 ja Proof of Concept -pilotin 2019. Keväällä 2020 tehtiin päätös tuotannon käynnistämisen valmistelusta ja massadigitointikeskuksen sijoittumisesta Mikkeliin. Massadigitoinnin toiminnot alkoivat Mikkelissä toukokuussa 2021. Kansallisarkiston massadigitoinnin toimintojen suunnittelu ja toiminnot ovat vaikuttaneet oleellisesti digitoinnin koulutushankkeiden toteutumiseen ja toteuttamiseen.

Digitoinnin taitajaksi -hankkeen toiminta perustui aiempiin hankkeisiin: Digitoinnin ammattilaiseksi -hanke ja Massadigitoinnin osaajakoulutuksen suunnitteluhanke. Päätavoitteena oli kasvattaa digitoinnin toteuttajien osaamista.

Koulutettavia digitoinnin taitajia oli 40 henkilöä, jotka jakaantuivat kahdelle koulutustoteutukselle eli yhdellä koulutustoteutuksella oli 20 henkilöä. Edeltävyysehdot täyttävät opiskelijat otettiin ilmoittautumisjärjestyksessä. Koulutukset toteutettiin 14.4. – 11.6.2022 ja 1.9. - 31.10.2022. Koulutus oli 10 opintopisteen laajuinen. Kevään koulutuksen koulutusosioita olivat Johdatus digitointiin ja digitaitoihin, Digitointiprojektin hallinta, Digitoinnin määräykset ja ohjeet, Digitoinnin laadunvarmistus ja sähköinen arkistointi ja Digitoinnin käytännön toteutukset. Syksyn koulutuksen osiot olivat Johdatus digitointiin ja digitaitoihin, Digitoinnin, kokoelmahallinnan ja sähköisen arkistoinnin toteutukset, Digitointiprojektin hallinta, Digitointiprojektin hallinta, Digitoinnin laadunvarmistus ja sähköinen arkistointi sekä Digitointiprojektin suunnitelma. Teoriaopetuksen jälkeen tietoa sovellettiin käytäntöön ryhmätöissä ja opiskelijat tekivät omaa projektisuunnitelmaansa koko koulutuksen ajan. Tämä mahdollisti digitointiosaamisen ja työelämäkokemusten jakamisen opiskelijoiden kesken. Lähtökohtana oli tehdä suunnitelma omalle työpaikalle. Koulutuksista valmistui yhteensä 33 opiskelijaa.

Opiskelijoille tehtiin alkukartoitus, että saatiin selville opiskelijoiden digikyvykkyys ja ymmärrys digitoinnista sekä odotukset koulutukselle. Loppukartoituksessa selvitettiin osaamisessa ja ymmärryksessä tapahtunutta kehitystä. Loppukartoituksen yhteydessä kerätiin myös opiskelijapalautetta koulutuksen onnistumisesta vastaamaan tarpeita.

Opiskelijoiden tarpeet pystyttiin huomioimaan ja työllistymisvalmiuksia parantamaan parhaiten yksilölliset tarpeet huomioivassa koulutuksessa. Opiskelijoiden yksilöllisiä opintopolkuja tuettiin tunnistamalla aiempaa osaamista sekä vahvistamalla digikyvykkyyttä ja ryhmätyövalmiuksia. Työllistymistä pystyttiin tukemaan mm. viestimällä avoimista digitointialan työpaikoista, auttamalla työhaussa sekä kehittämällä työelämävalmiuksien osalta mm. tiedonhakua, ongelmanratkaisua, tiimityöskentelyä, viestintäteknologioiden käyttöä.

Koulutusmateriaaleja koostettiin ja kehitettiin hankkeen aikana. Koulutusaineistokokonaisuus (digitoinnin taitajien opintojaksomateriaali, koulutusmalli, oheislukemisto) avattiin Avointen oppimateriaalien kirjastossa, jossa ne ovat kaikkien halukkaiden hyödynnettävissä. Oppimisen ja oppimateriaalien avoimuuden linjauksen mukaisesti koulutusaineisto on lisensoitu CC BY-SA 4.0 –lisenssillä. Myös edellisen digitoinnin koulutushankkeen asiantuntijaluentoja hyödynnettiin koulutusten järjestämisessä ja koulutusmateriaaleina. Hankkeessa tuotettiin Digiksi – digitointiprojektin suunnittelijan ja toteuttajan -opas, joka julkaistiin Xamk Kehittää julkaisusarjassa avoimesti Theseuksessa ja jota voi hyödyntää sekä työelämässä että mahdollisissa tulevaisuuden koulutuksissa. Englanniksi tuotettiin digitointikoulutuksista tutkimusartikkeli Xamk Beyond julkaisuun, jonka teemana olivat vaikutukset, ja joka julkaistiin avoimesti Theseuksessa.

Koulutus mallinnettiin mahdollista jatkokäyttöä varten. Tarinallistamisen kautta luotiin koulutusmalliin liittyen osaamisen kehittäjille profiilit: Digitointiosaamisen kehittäjä ja Digitointiosaamisen laajentaja.