Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S22782

Hankkeen nimi: Digillä Kasvotusten

Toimintalinja: 9. REACT-EU:n ESR-toimenpiteet

Erityistavoite: 12.3. Digitaalisten taitojen parantaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.3.2022 ja päättyy 30.4.2023

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Oulun Ev.-Lut. Seurakuntayhtymä

Organisaatiotyyppi: Seurakunta

Y-tunnus: 0210109-1

Jakeluosoite: Isokatu, 17

Puhelinnumero: 0405747124

Postinumero: 90100

Postitoimipaikka: Oulu

WWW-osoite: http://www.oulunseurakunnat.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Kuoppala Mono

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Projektipäällikkö

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: mono.kuoppala(at)evl.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0405747124

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Tulevaisuuden nuorisotyössä yhteiskunnan muuttuminen merkitsee monikanavaisten ja kompleksisten toimintaympäristöjen ymmärrystä ja osaamisen haltuunottoa. Muutosajurina toimii nopeasti muuttuva teknologia. Pysyvää kuitenkin nuoren elämän ymmärtäminen ja tukeminen ja kohtaaminen.

Digillä Kasvotusten -hankkeen tavoitteena on vahvistaa osallisuutta nuorisotyössä digitalisaatiota, vuorovaikutteisuutta ja yhdenvertaisuuden periaatteita hyödyntäen.
Digitaalisissa ympäristöissä tapahtuvien vuorovaikutteisten valmennusten ja yhteiskehittämisen avulla vahvistetaan nuorisotyön toimintakulttuuria, vähennetään digitaalisten taitojen kohtaanto-ongelmaa nuorisotyön ammattilaisten, nuorten ja nuorten vanhempien/huoltajien välillä. Digitaalisten ohjauspalveluiden kehittämisellä edistetään myös nuorten tulevaisuuden opiskelu- ja työelämätaitoja.

Digillä Kasvotusten -kehittämishankkeessa vahvistetaan oululaisten, alle 29-vuotiaiden nuorten, digitaalisia opiskelu- ja työelämävalmiuksia sekä digikansalaisuutta. Hankkeessa kehitetään nuorten ja nuorisotyön ammattilaisten digitaalisen yhteiskehittämisen toimintamalli, joka mahdollistaa matalan kynnyksen digitaalisten taitojen haltuunoton.

Hankkeen tavoitteita ovat:

1. Alle 29-vuotiaiden oululaisten työ- ja koulutuselämän ulkopuolella olevien nuorten digitaalisten opiskelu- ja työelämätaitojen kehittäminen sekä niiden vahvistaminen:
1.1 Vahvistetaan kohderyhmän digikansalaisuutta, esim. lisätään nuorten kykyä viranomaisasiointiin
1.2 Vahvistetaan nuorten digitaalisia opiskelu- ja työelämätaitoja sekä vahvistetaan heidän työmarkkina-asemaa
2. Kehitetään ja pilotoidaan nuorten, nuorisotyön ammattilaisten ja vanhempien digitaalisen vuorovaikutuksen yhteiskehittämisen toimintamalli
3. Luodaan nuorten vertaismentorointimalli heidän opiskelu- ja työelämätaitojen kehittämiselle
4. Hankkeen myötä nuorten ekososiaalinen seuraamustieto vahvistuu.

Hankkeen tuloksia ovat:

1. Nuorten opiskelu- ja työelämän digivalmiudet vahvistuvat.

2. Nuorten, nuorten vanhempien ja ammattilaisten vuorovaikutus vahvistuu ja samalla tukee hyvää vanhemmuutta sekä edistää nuorten positiivista mielenterveyttä. Vuorovaikutuksellinen yhteiskehittämisen toimintamalli syntyy.

3. Merkittävä osa kohderyhmästä sijoittuu työ- tai koulutuspolulle, lopun kohderyhmästä sijoittuessa osallisuutta ja toimintakykyä edistävään toimintaan.


Pitkän aikavälin tuloksena hankkeessa syntyy digitaalisen yhteiskehittämisen toimintamalli, joka hyödyntää uusinta teknologiaa ja asiointipalvelua, jota voidaan hyödyntää muun muassa työllisyyspalveluissa.

Kohderyhmänä ovat Oulun seurakuntien nuorisotyön ammattilaiset, toiminnassa mukana olevat nuoret vapaaehtoiset sekä 15-29 vuotiaat nuoret. Tavoitteena on siis vahvistaa työntekijöiden digiosaamista ja valmentaa seurakunnan toiminnassa mukana olevista vapaaehtoisista nuorista vertaismentoreita 15-29 vuotiaille nuorille vahvistamaan heidän opiskelu- ja työelämätaitoja. Hankkeen tavoitteena on myös lisätä digitaalista vuorovaikutusta nuorten vanhempien kanssa.

Avainsanat: nuorisotyö, kohtaaminen, digitaaliset taidot, työelämävalmiudet, vertaismentorointi, vuorovaikutus ja ekososiaalisuus.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Oulun seurakuntien nuorisotyön ammattilaiset, toiminnassa olevat nuoret vapaaehtoiset sekä 15-29 vuotiaat nuoret. 

4.2 Välilliset kohderyhmät

Seurakunnan järjestämään toimintaan osallistuvat nuoret ja heidän perheenjäsenensä. Välillisiin kohderyhmiin kuuluvat nuorten parissa työskentelevät Oulun kaupungin sosiaali-, terveys- ja sivistysalan ammattilaiset sekä paikallisten alan järjestöjen asiantuntijat ja vapaaehtoistyöntekijät. Tätä tukee mm. se, että Oulun kaupungilla on ollut varsin laajaa koulutusta mm. Turvallinen Oulu -hankkeen myötä. Niinikään järjestökentässä on koulutusyhteistyön osalta tunnistettavissa potentiaalia. 

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 90 000

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 81 333

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 112 500

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 101 666

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Pohjanmaa

Seutukunnat: Oulun

Kunnat: Oulu

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 11

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 6

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 215

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Erillistä toimintaympäristön analyysiä ei sukupuolinäkökulman osalta ole tehty. Huom. toimintaan osallistuvien nuorten volyymit ja sukupuolijakauma seurakuntien nuorisotyössä.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hankkeen toimintaa voidaan järjestää erikseen tarpeen mukaan myös sukupuolen mukaan.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeessa huomioidaan sukupuolten välinen tasa-arvo. Toimintaan ovat kaikki tervetulleita sukupuolesta riippumatta.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 5 5
Hankkeen toimenpiteet toteutetaan digitaalisessa ympäristössä sähköisiä työkaluja hyödyntäen ja luontoa kuormittamatta.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 2 2
Toteutus digitaalisessa kontekstissa minimoi ilmastonmuutoksen aiheuttamia riskejä.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 2 2
Hankkeella ei ole luontoa kuormittavaa vaikutusta.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 3 3
Hankkeella ei ole luontoa kuormittavaa vaikutusta.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Hanke toteutetaan digitaalisessa ympäristössä, eikä fyysisessä.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 5 5
Hankkeessa tuotettava materiaali on voittopuolisesti sähköisessä muodossa. Ei-sähköinen materiaali on kierrätettävää.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 2 2
Hankkeessa huomioidaan kestävän kehityksen periaatteet mm. energialähteiden hyödyntämisessä. Käytettäviä energialähteitä ei hankkeessa kuitenkaan jäljitetä.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 5 5
Hanke ei ole elinkeinopoliittinen ja käytettävät ostopalvelut kohdistuvat digitaalisiin sisältöpalveluihin palveluntuottajien fyysisestä sijainnista riippumatta. Lähtökohtaisesti pyritään kuitenkin hyödyntämään paikallisia palveluntuottajia.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 4 4
Hankkeessa kehitetään digitaalisia palveluita ja prosesseja olematta kuitenkaan kaupallinen hanke tai tuotekehityshanke.
Liikkuminen ja logistiikka 5 5
Hanke minimoi fyysistä liikkumista ja logistiikkaa.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 8 8
Hankkeella edistetään hyvinvointia ja yhteisöllisyyttä.
Tasa-arvon edistäminen 8 9
Hankkeella edistetään koulutuksellista tasa-arvoa ja huomioidaan sukupuolten väliset erot.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 8 9
Hankkeessa edistetään yhteiskunnallista ja sosiaalista tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta sosioekonomisesta asemasta riippumatta.
Kulttuuriympäristö 4 5
Hankkeella ei ole suoranaista vaikutusta kulttuuriympäristöön. Hankkeella on välillisiä vaikutuksia kulttuuri-identiteettiin.
Ympäristöosaaminen 4 5
Hankkeen fokus ei ole ympäristöosaamisen vahvistamisessa mutta hankkeella on välillistä vaikutusta kestävän kehityksen periaatteiden ymmärryksen syventämiseksi.

9 Loppuraportin tiivistelmä

Hankkeesta pidettiin yhteensä 23 infotilannetta eri tilaisuuksissa ja eri ryhmille. Verkostoyhteistyö oli jatkuvaa ja viikoittaista. Kohderyhmille järjestettiin 4 kyselyä kohderyhmien tarpeiden kartoittamiseksi ja toiminnan suunnittelemiseksi sekä suuntaamiseksi. Merkittävä osa digitaitojen vahvistamisesta tapahtui yksilöohjauksessa (yksilöohjauksia yhteensä 107 kertaa) yksilöllisten tarpeiden pohjalta, koska nuorten vertaismentorointi ei onnistunut tavoitellulla tavalla. Hankkeeseen osallistuneiden nuorten opiskelu- ja työelämän digivalmiudet vahvistuivat ja monipuolistuivat.
Järjestimme 15 työpajaa tai yhteistä työskentelyä sekä 10 VEME (vertaismentorointi iltaa, joissa 2-16 nuorta/ kerta) nuorille. Iltojen aiheena olivat esimerkiksi digiturvallisuus, digitaaliset työhakemukset, digihyvinvointi, digitalinen vuorovaikutus ja lähdekriittisyys. Jatkuvaa arviointia ja osallistujien palaute/arviointi kyselyn vastauksia käytettiin toiminnan kehittämiseen.
Nuorisotyössä toimiville järjestettiin yksilöohjauksen ja yhteisten työskentelyjen lisäksi 3 ajankohtaista asiantuntija seminaaria - 13.10.2022 Hybridi- ja informaatiovaikuttamisen sekä arjen kyberturvallisuuden - seminaari yhteistyössä Osallisuus suhteessa - hankkeen kanssa. 8.2.2023 Tekoäly- seminaari ja 25.5.2023 Digihyvinvointia, opiskelijan ja kansainvälisen työelämän digitaitoja –Hankkeen päätösseminaari. Nuorille järjestettiin SOMESSA - tapahtuma 22.4.2023. Seminaareissa ja tapahtumassa (osallistujia yhteensä 216 henkilöä) kuulimme 11 asiantuntijan näkökulmia ja käytiin teemoista keskustelua. Videotallenteet puheenvuoroista ovat nähtävissä Kirkko Oulussa youtube kanavalla Digillä Kasvotusten- hankkeen soittolistalla. Kuukauden aikana julkaisusta videot ovat keränneet yli 12 000 katselukertaa. Nuorille suunnaattiin kaupallisen yhteistyönä somevaikuttajien Weksi ja Sointuorvokki kanssa lyhyt yhteistyö, joka onnistui erinomaisesti tavoittaen 461 500 kohderyhmään kuuluvaa nuorta.
Nuorten, vanhempien ja nuorisotyönohjaajien digitaalisessa vuorovaikutuksessa toimivaksi malliksi ”kehiteltiin” testattiin ja todettiin Digitaalisen vuorovaikutuksen 4 K-malli – KUNNIOITA-Kerro-Kysy-Kommentoi (Kannusta ja/tai korjaa) – toiminnallinen periaate.
Hankkeeseen osallistuneiden nuorten ja ammattilaisten digitaitoja vahvistettiin, laajennettiin ja monipuolistettiin. Digitaaliseen vuorovaikutukseen kehitettiin 4K- toimintamalli.
Määrälliset tavoitteet nuorten vertaismentoroinnin osalta eivät toteutuneet asetettujen tavoitteiden mukaisesti ja nuorten ekososiaalisen seuraamustiedon osalta emme lyhyessä hankkeessa ehtineet järjestelmällisesti koota tietoa sen kehittymisestä.