Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S22785

Hankkeen nimi: Liikunnanohjaaja -koulutukseen vetovoimaa Vuokatista

Toimintalinja: 4. Koulutus, ammattitaito ja elinikäinen oppiminen

Erityistavoite: 9.2. Kasvu- ja rakennemuutosalojen koulutuksen tarjonnan ja laadun parantaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.3.2022 ja päättyy 30.4.2023

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Kajaanin Ammattikorkeakoulu Oy

Organisaatiotyyppi: Ammattikorkeakoulu

Y-tunnus: 2553600-4

Jakeluosoite: PL 52 (Ketunpolku 1)

Puhelinnumero: 08618991

Postinumero: 87101

Postitoimipaikka: Kajaani

WWW-osoite: http://www.kamk.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Tuula Haverinen

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: projektiasiantuntija

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: tuula.haverinen(at)kamk.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0447101008

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Korkeakoulujen kilpailu opiskelijoista kiristyy entisestään ja tämän vuoksi liikunnanohjaaja -koulutuksen vetovoimaa tulee kehittää Kainuussa. Liikunnanohjaaja -koulutukseen on tullut uusi ammattikorkeakoulutoimija Savonlinnaan. Lisäksi toimilupaa hakevat Jyväskylä ja Turku, joten vetovoiman kehittäminen on tarpeellista. Alueen vetovoimaa tulee kehittää myös matkailun näkökulmasta. Tämän esivalmistelu -hankkeen päätavoitteena on rakentaa Vuokattiin kansallisesti ja kansainvälisesti ainutlaatuinen liikunnan koulutuspolku, jossa kaikki koulutustasot (lukio/liikuntaneuvoja-koulutus, ammattikorkeakoulu ja yliopisto) ovat edustettuina. Tämä koulutuspolku mahdollistuu siten, että ammattikorkeakoulun liikunnanohjaaja -koulutuksen opinnot toteutetaan osaksi Vuokatissa (2. vuosikurssin opinnot). Hankkeen osatavoitteita ovat: 1) mahdollistaa uusi koulutus osaksi Vuokatin koulutustarjontaa, 2) Rakentaa liikunnanohjaaja -koulutukseen yhteistyöverkosto, joka tukee samalla mm. tapahtumatuotannon kehittämistä Vuokatissa ja 3) valmistella Vuokatissa suoritettavat suomen- ja englanninkielisen liikunnanohjaaja -koulutuksen 2. vuosikurssin opinnot huomioiden suomenkielinen monimuotokoulutus. Hankkeen työpaketit ovat 1) yhteistyöverkoston rakentaminen, 2) opetussuunnitelman rakenteen uudistaminen huomioiden Vuokatin tapahtumatuotanto ja 3) markkinointisuunnitelman laatiminen ja markkinointi. Hankkeen tuloksena syntyy suunnitelma valtakunnallisesti vetovoimaisesta koulutusympäristöstä, joka hyödyntää ja kehittää Vuokatin liikunnan ja matkailun toimijoiden verkostoa ja tapahtumia.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen varsinaisena kohderyhmänä ovat KAMKin henkilökunta ja Vuokatin/Sotkamon alueen liikunta-alan toimijat (ml. urheiluakatemia, Vuokatti Sport) sekä alueen tapahtumajärjestäjät.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Hankkeen välillisiä kohderyhmiä ja hyödynsaajia ovat KAMKin tulevat liikunnanohjaaja -koulutuksen opiskelijat, liikunta-alan toimijoiden sidosryhmät mm Sotkamon kunta, jotka hyötyvät vetovoimaisen koulutuksen kehittämisestä alueelle.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 27 300

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 25 526

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 34 125

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 31 908

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Kainuu

Seutukunnat: Kajaanin

Kunnat: Sotkamo

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero: 88600

Postitoimipaikka: Sotkamo

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 7

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 3

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Tässä esivalmisteluhankkeessa tehtävissä suunnittelu toimenpiteissä huomioidaan mies-ja naisopiskelijat, joita on yleensä molempia n. 50 % liikunnanohjaaja-koulutuksissa.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Niissä toimenpiteissä, jotka kohdistuvat henkilöihin, huomioidaan sukupuoli näkökulma (opinnot koskevat sekä miehiä että naisia). Koska kohderyhmä lähtökohtaisesti jakautuu tasan miehiin ja naisiin, on sukupuolten tasapuolinen kohtelu helppo toteuttaa. Lähtökohtaisesti koulutukseen haetaan sekä miehiä että naisia.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Tämän esivalmistelu- hankkeen päätavoitteena on rakentaa Vuokattiin kansallisesti ja kansainvälisesti ainutlaatuinen liikunnan koulutuspolku, jossa kaikki koulutustasot (lukio/liikuntaneuvoja-koulutus, ammattikorkeakoulu ja yliopisto) ovat edustettuina. Tämä koulutuspolku mahdollistuu siten, että ammattikorkeakoulun liikunnanohjaaja -koulutuksen opinnot toteutetaan osaksi Vuokatissa (2. vuosikurssin opinnot).

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Tämän esivalmistelu- hankkeen päätavoitteena on rakentaa Vuokattiin kansallisesti ja kansainvälisesti ainutlaatuinen liikunnan koulutuspolku, jossa kaikki koulutustasot (lukio/liikuntaneuvoja-koulutus, ammattikorkeakoulu ja yliopisto) ovat edustettuina. Tämä koulutuspolku mahdollistuu siten, että ammattikorkeakoulun liikunnanohjaaja -koulutuksen opinnot toteutetaan osaksi Vuokatissa (2. vuosikurssin opinnot).
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Tämän esivalmistelu- hankkeen päätavoitteena on rakentaa Vuokattiin kansallisesti ja kansainvälisesti ainutlaatuinen liikunnan koulutuspolku, jossa kaikki koulutustasot (lukio/liikuntaneuvoja-koulutus, ammattikorkeakoulu ja yliopisto) ovat edustettuina. Tämä koulutuspolku mahdollistuu siten, että ammattikorkeakoulun liikunnanohjaaja -koulutuksen opinnot toteutetaan osaksi Vuokatissa (2. vuosikurssin opinnot).
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Tämän esivalmistelu- hankkeen päätavoitteena on rakentaa Vuokattiin kansallisesti ja kansainvälisesti ainutlaatuinen liikunnan koulutuspolku, jossa kaikki koulutustasot (lukio/liikuntaneuvoja-koulutus, ammattikorkeakoulu ja yliopisto) ovat edustettuina. Tämä koulutuspolku mahdollistuu siten, että ammattikorkeakoulun liikunnanohjaaja -koulutuksen opinnot toteutetaan osaksi Vuokatissa (2. vuosikurssin opinnot).
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Tämän esivalmistelu- hankkeen päätavoitteena on rakentaa Vuokattiin kansallisesti ja kansainvälisesti ainutlaatuinen liikunnan koulutuspolku, jossa kaikki koulutustasot (lukio/liikuntaneuvoja-koulutus, ammattikorkeakoulu ja yliopisto) ovat edustettuina. Tämä koulutuspolku mahdollistuu siten, että ammattikorkeakoulun liikunnanohjaaja -koulutuksen opinnot toteutetaan osaksi Vuokatissa (2. vuosikurssin opinnot).
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Tämän esivalmistelu- hankkeen päätavoitteena on rakentaa Vuokattiin kansallisesti ja kansainvälisesti ainutlaatuinen liikunnan koulutuspolku, jossa kaikki koulutustasot (lukio/liikuntaneuvoja-koulutus, ammattikorkeakoulu ja yliopisto) ovat edustettuina. Tämä koulutuspolku mahdollistuu siten, että ammattikorkeakoulun liikunnanohjaaja -koulutuksen opinnot toteutetaan osaksi Vuokatissa (2. vuosikurssin opinnot).
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Tämän esivalmistelu- hankkeen päätavoitteena on rakentaa Vuokattiin kansallisesti ja kansainvälisesti ainutlaatuinen liikunnan koulutuspolku, jossa kaikki koulutustasot (lukio/liikuntaneuvoja-koulutus, ammattikorkeakoulu ja yliopisto) ovat edustettuina. Tämä koulutuspolku mahdollistuu siten, että ammattikorkeakoulun liikunnanohjaaja -koulutuksen opinnot toteutetaan osaksi Vuokatissa (2. vuosikurssin opinnot).
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Tämän esivalmistelu- hankkeen päätavoitteena on rakentaa Vuokattiin kansallisesti ja kansainvälisesti ainutlaatuinen liikunnan koulutuspolku, jossa kaikki koulutustasot (lukio/liikuntaneuvoja-koulutus, ammattikorkeakoulu ja yliopisto) ovat edustettuina. Tämä koulutuspolku mahdollistuu siten, että ammattikorkeakoulun liikunnanohjaaja -koulutuksen opinnot toteutetaan osaksi Vuokatissa (2. vuosikurssin opinnot).
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 4 8
Hanke edistää Sotkamon/Vuokatin alueen elinkeinorakenteen kehittämistä koulutuksellisesta näkökulmasta (suunnitellaan monipuolista liikunnan osaamista alueelle ja uusia liikuntatapahtumia
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 5 5
Hankkeessa valmistellaan opetussuunnitelmaa (2.vuosikurssin opinnot), jossa huomioidaan myös verkko-opinnot. Hanke luo edellytyksiä palvelujen kehittämiselle Sotkamon/Vuokatin alueelle esim. tapahtumamatkailun suunnittelun osalta.
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Tämän esivalmistelu- hankkeen päätavoitteena on rakentaa Vuokattiin kansallisesti ja kansainvälisesti ainutlaatuinen liikunnan koulutuspolku, jossa kaikki koulutustasot (lukio/liikuntaneuvoja-koulutus, ammattikorkeakoulu ja yliopisto) ovat edustettuina. Tämä koulutuspolku mahdollistuu siten, että ammattikorkeakoulun liikunnanohjaaja -koulutuksen opinnot toteutetaan osaksi Vuokatissa (2. vuosikurssin opinnot).
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 6 6
Hanke vahvistaa hyvinvointiosaamisen sekä siihen liittyvien yhteistyöverkostojen kehittämistä (liikuntamatkailu, terveyden edistäminen jne.)
Tasa-arvon edistäminen 2 2
Opinnoissa huomioidaan tasa-arvo (vrt. esim erilaiset liikkujat). Hankkeen toimenpiteet tähtäävät koulutuskokonaisuuden suunnitteluun. Tulevana koulutukseen haetaan sekä miehiä että naisia.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Tämän esivalmistelu- hankkeen päätavoitteena on rakentaa Vuokattiin kansallisesti ja kansainvälisesti ainutlaatuinen liikunnan koulutuspolku, jossa kaikki koulutustasot (lukio/liikuntaneuvoja-koulutus, ammattikorkeakoulu ja yliopisto) ovat edustettuina. Tämä koulutuspolku mahdollistuu siten, että ammattikorkeakoulun liikunnanohjaaja -koulutuksen opinnot toteutetaan osaksi Vuokatissa (2. vuosikurssin opinnot).
Kulttuuriympäristö 2 3
Hanke edistää Vuokatin liikuntamatkailualueen kehittämistä tulevaisuudessa edelleen, sillä tulevan koulutuksen sisällöt liittyvät mm. liikuntamatkailuun, palvelumuotoiluun, terveyden edistämiseen jne.
Ympäristöosaaminen 0 0
Tämän esivalmistelu- hankkeen päätavoitteena on rakentaa Vuokattiin kansallisesti ja kansainvälisesti ainutlaatuinen liikunnan koulutuspolku, jossa kaikki koulutustasot (lukio/liikuntaneuvoja-koulutus, ammattikorkeakoulu ja yliopisto) ovat edustettuina. Tämä koulutuspolku mahdollistuu siten, että ammattikorkeakoulun liikunnanohjaaja -koulutuksen opinnot toteutetaan osaksi Vuokatissa (2. vuosikurssin opinnot).

9 Loppuraportin tiivistelmä

Hankkeessa kehitettiin KAMK Liikunnanohjaajakoulutusta ja sen Vuokatissa totetutettavaa 2.vuoden opintoja. Ensimmäinen "Vuokattivuosi" alkaa syksyllä 2023 ja sen valmistelu aloitettiin jo 2v sitten. Tavoitteena hyödyntää Vuokatin alueen toimijoiden osaamista entistä vahvemmin KAMK koulutuksessa ja luoda näin vetovoimaa päivämuotoiseen koulutukseen.

Tässä hankkeessä oli kolme työpakettia:

TP1 Yhteistyöverkoston rakentaminen
TP2 Opetussuunnitelman rakenteen uudistaminen huomioiden Vuokatin tapahtumatuotanto
TP3 Markkinointisuunnitelman laatiminen ja markkinointi

Hankkeessa luotiin uudenlainen malli yhteistyöverkoston toiminnan tehostamiseksi. Kokosimme kaikki Vuokatin liikunta-alan toimijat ( JYU Vuokatti, KAO, Kainuun Liikunta, VuokattiSport, VRUA ja KAMK) yhteen ja muodostimme kolme yhteistyöryhmää (Koulutusyhteistyö, Työelämäyhteistyö ja markkinointi), joissa aloitimme tiiviimmän yhteistyön suunnittelun syksyn 2023 yhteistyötä koskien. Tämän tuloksena oli ensimmäiset yhteiset opintojaksototeutukset ( KAMK+KAO) ja asiantuntijavierailujen toteuttaminen. Työelämäyhteuden kehittämiseksi tuloksena oli 20.9.2023 Vuokatissa järjestettävä liikunta-alan yhteinen työelämäpäivä. Lisäksi hankkeessa tehtiin LO - kolutukselle oma markkinointisuunnitelma ja tuotettiin markkinointimateriaaleja.