Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S22786

Hankkeen nimi: KANTO Kansalaistoimijalähtöisen kehittämisen koordinaatio- ja viestintähanke

Toimintalinja: 5. Sosiaalinen osallisuus ja köyhyyden torjunta

Erityistavoite: 10.1. Työelämän ulkopuolella olevien työ- ja toimintakyvyn parantaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 15.3.2022 ja päättyy 31.12.2023

Toiminnan tila: Toiminnassa

Vastuuviranomainen: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys ry

Organisaatiotyyppi: Kansalaisjärjestö

Y-tunnus: 0280113-5

Jakeluosoite: Rantakatu 23 A, 2. krs

Puhelinnumero: 050 558 7460

Postinumero: 80100

Postitoimipaikka: Joensuu

WWW-osoite: http://www.pksotu.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Anne Pyykkönen

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: kehittämispäällikkö

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: anne.pyykkonen(at)pksotu.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 045 117 9340

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

KANTO - Kansalaistoimijalähtöisen kehittämisen koordinaatio- ja viestintähankkeella rohkaistaan ja tuetaan Pohjois-Karjalan maakunnan yhdistyksiä edistämään kehittämisideoitaan ja toimimaan rakennerahasto-ohjelmassa. Hankkeella vahvistetaan yhdistysten hanke- ja osallisuusosaamista, keskinäistä yhteistyötä sekä yhteistyötä kuntien ja Siun soten/hyvinvointialueen kanssa hankkeiden toteuttamisessa. Hankkeen kohderyhmänä ovat Pohjois-Karjalaan rekisteröidyt yhdistykset (3841, PRH 24.1.2022). Hanketta hallinnoi Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys ry. Hankkeessa tehdään tiivistä yhteistyötä Ely-keskuksen kanssa.
Hankkeen tavoitteet ovat: 1)Koordinoida koko maakunnan alueella kansalaistoimijalähtöistä kehittämishanketoimintaa sekä vastata kokonaisuuteen liittyvästä viestinnästä 2)Tukea maakunnan asukkaiden, erityisesti haavoittuvassa asemassa olevien osallisuutta sekä työ- ja toimintakykyä.3) Rohkaista, tukea ja kehittää kansalaistoimijuutta ja sen toimintamahdollisuuksia rakennerahastoissa 4) Yhdistää ja vahvistaa kansalaistoimijoita omaehtoisessa kehittämisessä ja vahvistaa järjestöjen hankeosaamista 5) Vahvistaa sosiaalista osallisuutta tukemalla järjestötoimijoiden osallisuusosaamista.
Toimenpiteinä hankkeessa järjestetään ELY-keskuksen kanssa infotilaisuuksia sekä tiedotetaan maakunnan järjestöille rakennerahaston rahoitushauista. Yhdistyksille tarjotaan henkilökohtaista neuvontaa ja rohkaisua hankkeiden suunnittelussa ja hakemisessa. Järjestöjä tuetaan hankkeiden toteuttamisessa, viestinnässä, arvioinnissa ja uusien toimintamuotojen löytämisessä tarjoamalla henkilökohtaista neuvontaa, yleisiä infotilaisuuksia ja koulutuksia. Järjestetään yhdistyksille verkostotapaamisia, sekä tuetaan kansalaistoimijoita yhteistyön tiivistämisessä kuntien ja Siun soten/hyvinvointialueen kanssa sekä vahvistetaan järjestötoimijoiden osallisuusosaamista
Hankkeen tuloksena yhteisölähtöinen paikallinen kehittäminen on lisännyt asukkaiden osallistumista hankkeisiin ja niiden kautta yhdistysten toimintaan myös hankkeiden päättymisen jälkeen. Kansalaistoimijoiden toteuttamien hankkeiden kautta on vahvistettu alueella asuvien ihmisten osallisuutta, yhteisöllisyyttä ja kiinnittymistä yhteiskuntaan ja työmarkkinoille.Kansalaistoimijoiden tieto rakennerahaston rahoitusmahdollisuuksista on lisääntynyt ja valmiudet toimia rakennerahastossa ovat vahvistuneet. Yhdistysten hankeosaaminen on vahvistunut ja tuloksellisuusviestinnän ja vaikuttavuusarvioinnin koulutuksilla on varmistettu hankkeiden tuloksellisuuden ja näkyvyyden lisääntyminen. Yhdistysten yhteistyö on lisääntynyt hankkeiden ja tapahtumien toteuttamisessa ja yhteistyö kuntien ja hyvinvointialueen/Siun soten toimijoiden suuntaan on tiivistynyt. Yhdistysten osallisuusosaaminen on vahvistunut ja yhdistyksillä on valmiudet hyödyntää THL:n osallisuusindikaattoria toimintaan osallistuvien osallisuuden kokemuksen mittaamisessa.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Pohjois-Karjalassa toimii yli 3800 (3841 kpl, PRH 24.1.2021 ) eri alojen yhdistystä Hankkeen kohderyhmänä ovat Pohjois-Karjalan järjestöt ja yhdistykset koko maakunnan alueella.
1) Ne potentiaaliset järjestöt, joilla on edellytyksiä hakea hankerahoitusta rakennerahasto-ohjelmasta
2) Hankkeita hakevat ja toteuttavat järjestöt

4.2 Välilliset kohderyhmät

Kansalaistoimijoiden toteuttamien hankkeiden kautta kohdryhmänä ovat erityisesti heikossa työmarkkina-asemassa olevat maakunnan asukkaat.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 250 000

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 93 487

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 250 000

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 93 487

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Karjala

Seutukunnat: Joensuun, Keski-Karjalan, Pielisen Karjalan

Kunnat: Outokumpu, Nurmes, Lieksa, Joensuu, Rääkkylä, Kontiolahti, Liperi, Polvijärvi, Tohmajärvi, Juuka, Kitee, Ilomantsi, Heinävesi

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 50

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Ei ole hankkeen tavoitteiden ja toteutuksen näkökulmasta relevanttia.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Sukupuolinäkökulma huomioidaan hankkeen toiminnassa.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Ei ole hankkeen tavoitteiden ja toteutuksen näkökulmasta relevanttia.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ei erityisiä vaikutuksia.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Ei erityisiä vaikutuksia.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Ei erityisiä vaikutuksia.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Ei erityisiä vaikutuksia.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Ei erityisiä vaikutuksia.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Ei erityisiä vaikutuksia.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Ei erityisiä vaikutuksia.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 0 0
Ei erityisiä vaikutuksia.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Ei erityisiä vaikutuksia.
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Ei erityisiä vaikutuksia.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 9 10
Koordinaatio- ja viestintähankkeella tuetaan maakunnan kansalaistoimijakentän elinvoimaisuutta ja kansalaistoimijalähtöisten hankkeiden kautta tuetaan maakunnan asukkaiden hyvinvointia, osallisuutta, yhteiskuntaan kiinnittymistä ja yhteisöllisyyttä.
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Hankkeen toiminta kohdistuu yhteiskunnallisen tasa-arvon ja alueiden tasa-arvon edistämiseen. Sukupuolten välisen tasa-arvon näkökulmasta hanke on neutraali.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 8 9
Koordinaatio- ja viestintähankkeella tuetaan erilaisten yhdistysten hankeosaamista ja näiden yhdistysten toteuttamien hankkeiden kautta pyritään yhteiskunnallisen ja kulttuurien yhdenvertaisuuden lisäämiseen eri alueilla.
Kulttuuriympäristö 3 3
Kansalaistoimijoiden yhteisöllisyyttä tukevien hankkeiden kautta voidaan vaikuttaa myös kulttuuriympäristöjen elävöittämiseen ja kehittämiseen.
Ympäristöosaaminen 4 4
Hankeosaamiseen liittyvissä koulutuksissa ja infotilaisuuksissa tuodaan esille myös hyviä käytäntöjä hanke- ja yhdistystoiminnan ympäristökestävistä ratkaisuista ja tuetaan yhdistyksiä tuomaan näitä näkökulmia omien hankkeiden toteuttamiseen.

9 Loppuraportin tiivistelmä

-