Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S22787

Hankkeen nimi: Strategia NYT! Kestävän kasvun johtaminen pk-yrityksissä

Toimintalinja: 9. REACT-EU:n ESR-toimenpiteet

Erityistavoite: 12.4. Yritysten ja yrittäjien muutoskyvykkyyden lisääminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.1.2022 ja päättyy 30.11.2022

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: TalenTree Oy

Organisaatiotyyppi: Pieni yritys

Y-tunnus: 2332377-7

Jakeluosoite: Puijonkatu 23

Puhelinnumero: 0440567444

Postinumero: 70100

Postitoimipaikka: Kuopio

WWW-osoite: http://www.talentree.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Antti Huuskonen

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Osakas

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: antti.huuskonen(at)talentree.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0503748084

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

PK-yritysten kasvuun ja kansainvälistymiseen vaikuttaa merkittävästi yrityksen liiketoiminnallinen kyvykkyys, johon kuuluu ymmärrys kestävän kasvun murroksesta. Muutoskyvykkyys vaatii yritykseltä ennen kaikkea kehittymistä digitaalisen asiakaslähtöisyyden, vastuullisuuden ja strategisen ketteryyden näkökulmasta. Nykytilanteessa kaikki pk-yritykset eivät osaa vielä riittävästi hyödyntää vastuullisuuden ja digitaalisuuden mahdollisuuksia liiketoiminnassaan.

Kohderyhmän muodostavat kasvuhakuiset pk-yritykset Pohjois-Savon alueella. COVID-19 -pandemia, työn ja teknologisuuden murros ovat muokanneet yritysten toimintaympäristöä ja haastanut paremman muutoskyvykkyyden kasvattamiseen. Hankkeeseen osallistuvat yritykset valitsevat toimintansa tarpeita vastaavan painopistealueen, joko digitaalisuus tai vastuullisuus, johon he lähtevät hankkeessa laatimaan tai kirkastamaan strategiaansa.

Hankkeen tavoitteena on nostaa merkittävästi Pohjois-Savon alueen yritysten strategisen tason liiketoimintaosaamista ja muutoskyvykkyyttä vastuullisuuden ja digitaalisuuden osa-alueilla. Sitä kautta vaikutetaan myönteisesti alueen kasvuun ja kansainvälistymiseen. Toisena tavoitteena on rakentaa uudenlainen kehitys- ja valmennusohjelma, jonka avulla yritys laatii tai kirkastaa oman vastuullisuus- tai digistrategiansa sekä oppii johtamaan sitä.

Hankkeen toimenpiteet jaetaan neljään työpakettiin:

TP1: Kohderyhmän kontaktointi ja sisällön suunnittelu
TP2: Kehitys- ja valmennusohjelman pilotointi kohderyhmälle
TP3: Tulosten konseptointi ja viestintä
TP4: Johtaminen ja arviointi

Hankkeen tulokset muodostuvat selkeästä liiketoiminnallisesta muutoksesta, jossa osallistuvilla yrityksillä on kehitysohjelman tuloksena käytössään vastuullisuus- tai digistrategia ja heillä on osaaminen lähteä johtamaan sitä.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen kohderyhmän muodostavat pk-yritykset Pohjois-Savon alueella. Kohderyhmässä keskitytään kasvua ja kansainvälistymistä hakeviin yrityksiin, joiden liiketoimintaan myös COVID19- pandemia on jollain tavoin vaikuttanut. Yrityksiä haetaan mukaan erityisesti Pohjois-Savon maakunnan älykkään erikoistumisen aloilta.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Hankkeen välillisen kohderyhmän muodostavat kaikki Pohjois-Savon alueen pk-yritykset, joille viestitään hankkeen tuloksista.

Hankkeen välilliseen kohderyhmään kuuluvat myös keskeiset sidosryhmät, jotka toimivat pk-yritysten kanssa. Näitä ovat erityisesti julkiset yrityspalvelutoimijat, yrittäjäjärjestöt, kauppakamari, Pohjois-Savon ilmastotiekartta, oppilaitokset ja Hallituspartnerit Itä-Suomi ry.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 88 509

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 88 509

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 88 509

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 88 509

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Savo

Seutukunnat: Kuopion, Varkauden, Ylä-Savon

Kunnat: Siilinjärvi, Kuopio, Varkaus, Iisalmi

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 15

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 15

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 35

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Hanke on analysoitu sukupuolinäkökulmasta ja todettu, että se on tasa-arvovaikutuksiltaan sukupuolineutraali.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Sukupuolinäkökulma on huomioitu.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen päätavoitteet ovat muualla.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 1 3
Pohjois-Savon ilmastotiekartan ja vastuullisen liiketoiminnan tavoitteet huomioidaan yritysten strategian tarkastelussa.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 1 3
Pohjois-Savon ilmastotiekartan ja vastuullisen liiketoiminnan tavoitteet huomioidaan yritysten strategian tarkastelussa.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Vaikutus on neutraali, koska hankkeen tavoitteet ovat muualla.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Vaikutus on neutraali, koska hankkeen tavoitteet ovat muualla.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Vaikutus on neutraali, koska hankkeen tavoitteet ovat muualla.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 1 3
Pohjois-Savon ilmastotiekartan ja vastuullisen liiketoiminnan tavoitteet huomioidaan yritysten strategian tarkastelussa.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 1 3
Pohjois-Savon ilmastotiekartan ja vastuullisen liiketoiminnan tavoitteet huomioidaan yritysten strategian tarkastelussa.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 6 4
Hankkeen tavoitteilla pyritään välittömästi ja välillisesti vahvistamaan yritysten strategista osaamista ja siten myös kestävää kehittämistä.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 3 3
Hankkeen avulla autetaan yrityksiä tunnistamaan myös uusia liiketoimintamahdollisuuksia.
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Vaikutus on neutraali, koska hankkeen tavoitteet ovat muualla.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 3
Hankkeella vaikutetaan välillisesti yrittäjien hyvinvoinnin edistämiseen.
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Vaikutus on neutraali, koska hankkeen tavoitteet ovat muualla.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Vaikutus on neutraali, koska hankkeen tavoitteet ovat muualla.
Kulttuuriympäristö 0 0
Vaikutus on neutraali, koska hankkeen tavoitteet ovat muualla.
Ympäristöosaaminen 1 1
Pohjois-Savon ilmastotiekartan ja vastuullisen liiketoiminnan tavoitteet huomioidaan yritysten strategian tarkastelussa.

9 Loppuraportin tiivistelmä

Vastuullisuusodotukset elävät ajassa – ja ne ovat muuttuneet viime vuosina voimakkaasti, kun vastuullisuus on muuttunut hyväntekemisestä ja maineenhallinnasta strategiseksi investoinniksi. Samalla vastuullisuusnäkökulma – usein myös digitaalisuus – on noussut strategiatyössä läpileikkaavaksi aiheeksi.

Juuri päättyneessä Strategia NYT! -hankkeessa kehitimme yhdessä pohjoissavolaisten pk-yritysten kanssa työkaluja ja osaamista, joiden avulla vastuullisuutta voidaan johtaa osana liiketoimintaa – yhtenä sen kulmakivistä ja mahdollistajista.

Hankkeeseen kuuluneen kehitys- ja valmennusohjelman aikana osallistujayritykset kävivät läpi mallin vastuullisuuden tai kestävän digitaalisuuden strategian laatimiseen ja kehittivät kykyään strategiseen johtamiseen. Hankkeen tuloksena syntyi myös vastuullisuusstrategian työkirja.

Valmennus- ja kehitysohjelmaan kuuluivat yrityskohtainen alkuanalyysi, neljä yhteistä valmennuksellista työpajaa, jossa yhteinen teemasisältö oli strategiatyön johtaminen sekä painopisteen mukainen teemasisältö vastuullisuus tai kestävä digitaalisuus. Lisäksi osallistuvat yritykset tavattiin hankkeen aikana yrityskohtaisesti kolmesti. Tapaamisissa tarjottiin yrityskohtaista hankkeen teeman mukaisen strategian asiantuntijasparrausta. Yritysten osaamisen kehittymistä tuettiin tapaamisten välillä koko hankkeen ajan yhteisenä oppimisalustana toimineen Howspacen verkkosisällöillä.