Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S22795

Hankkeen nimi: YHESSÄ - Yhteisöllisyys opintopolun voimavarana

Toimintalinja: 4. Koulutus, ammattitaito ja elinikäinen oppiminen

Erityistavoite: 9.1. Siirtymävaiheita ja koulutuksellista tasa-arvoa tukevien palveluiden parantaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.4.2022 ja päättyy 31.8.2023

Toiminnan tila: Toiminnassa

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Peräpohjolan Kansanopiston Kannatusyhdistys ry

Organisaatiotyyppi: Muu oppilaitos

Y-tunnus: 0193507-8

Jakeluosoite: Kivirannantie 13-15

Puhelinnumero: 0403565447

Postinumero: 95410

Postitoimipaikka: Tornio

WWW-osoite: http://www.ppopisto.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Riikka Fisk

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Kehittämisjohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: koulutus(at)ppopisto.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0505694396

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Opiskeluaikana rakennetaan omaa identiteettiä, pohditaan ammatin merkityksellisyyttä ja ennen kaikkea rakennetaan valmiuksia tulevaisuutta ja työelämää varten. Opiskelijan polku on moninainen ja vaatii onnistuakseen erilaisia tuen ja ohjauksen muotoja, joiden avulla varmistetaan opintojen eteneminen, huolehditaan opiskelukyvystä ja kehitetään opiskeluvalmiuksia.

Koulutuksen kenttä on kokenut viime vuosina isoja muutoksia. Erityisesti ammatillisessa koulutuksessa painotetaan nykyään yksilöllisyyttä ja jokaisella opiskelijalla on yksilöllinen opiskelusuunnitelma. Vaarana yksilöllisyyden painottamisessa on kuitenkin yhteisöllisyyden ja yhteisön tuen väheneminen. Opiskelijan vahvuutena pidetään myös nopeaa koulusta valmistumista ja vahvaa pärjäämistä työelämässä unohtaen kuitenkin opiskeluajan merkityksen ammattiin kasvussa, joka vaatii erityisesti nuorilta aikaa.

Opiskelijoiden haasteet johtavat usein opintojen venymiseen tai jopa koulutuksen keskeyttämisiin, mikäli tilanteisiin ei puututa. Oppilaitoksen ennaltaehkäisevällä toiminnalla voidaan vaikuttaa merkittävästi siihen, että opiskelijat kokevat saavansa tarvitsemansa tuen elämään ja opintoihin ja heille kehittyy itsevarmuus ja uskallus valmistua ammattiin ja siirtyä työelämään.

YHESSÄ-hankkeen tavoitteet ovat:
- Opiskelijoiden opiskelukyvyn ja hyvinvoinnin parantaminen ohjaajavetoisen yhteisöllisen toiminnan avulla tehostamaan tutkinnon suorittamista ja työelämään siirtymistä.
- Ohjaajaverkoston luominen sekä ohjaajien osaamisen kehittäminen opiskelijoiden hyvinvoinnin ja mielenterveyden tukijoina.

Tavoitteisiin pyritään seuraavilla työpaketeilla:
TP1: Alku- ja loppukysely opiskelijoille
TP2: Opiskelijoiden opiskelukykyä ja hyvinvointia tukevat yhteisölliset toimenpiteet
TP3: Ohjaajien roolin vahvistaminen, osaamisen kehittäminen sekä moniammatillisen verkoston kokoaminen
TP4: Hyvinvointisuunnitelma ja toimintamallin kuvaus

Työpakettien tuloksena:
- Syntyy yhteisöllisyyttä vahvistavia toimintatapoja ja työkaluja opiskelijoiden hyvinvoinnin ja opiskelukyvyn tukemiseen
- Opiskelijat pysyvät entistä paremmin heille määritellyssä opiskeluaikataulussa. Opiskelijat suoriutuvat suunnitellussa aikataulussa opinnoistaan.
-Ohjaajien osaaminen on kehittynyt vastaamaan paremmin työn vaativuutta ja ohjaajat tunnistavat tuen tarpeita
- Muodostuu moniammatillinen verkosto ohjaajien ja opiskelijoiden tueksi.

Hankkeen tuloksena syntyy yhteisöllisyyttä ja opiskelukykyä ja -motivaatiota tukeva Opiston hyvinvointisuunnitelma, joka on testattu hankkeessa sekä muokattu kokemusten ja palautteiden perusteella. Lisäksi hankkeen tuloksista ja kokemuksista syntyy toimintamallin kuvaus. Toimintamalli huomioi erityisesti ohjaajien roolin ja yhteisöllisen toiminnan opiskelijan hyvinvoinnin ja opiskelun etenemisen tukena.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Peräpohjolan Opiston ammatillisen koulutuksen ja vapaan sivistystyön Sopivasti erilainen vuosi (Sopeva) –koulutuksen opiskelijat sekä moniammatillisen verkoston ohjaajat.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Hankkeen välillistä kohderyhmää ovat kaikki Peräpohjolan Opiston opiskelijat, myös tulevat opiskelijat, sillä hankkeen kautta kehitetään Opiston ennaltaehkäisevää toimintaa. Välillistä kohderyhmää ovat myös moniammatillisen verkoston ohjaajien asiakkaat / opiskelijat sekä toisen asteen koulutuksen ja kansanopistojen verkostot.

Välillistä kohderyhmää ovat sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstö, joka tekee yhteistyötä Opiston kanssa.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 23 800

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 0

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 46 368

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 0

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Lappi

Seutukunnat: Kemi-Tornion, Torniolaakson

Kunnat: Keminmaa, Pello, Tornio, Simo, Ylitornio, Tervola, Kemi

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 65

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Hankevalmistelun yhteydessä ei ole tehty varsinaista toimintaympäristön analyysia sukupuolinäkökulmasta, mutta on vahvasti havaittavissa, että nuorten ongelmat eivät katso sukupuolta, vaan haasteet yksinäisyydessä, hyvinvoinnissa ja mielenterveydessä laajemminkin koskettaa sekä naisia että miehiä.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hankkeen toimintoja suunniteltaessa huomioidaan sukupuolinäkökulma. Koko hankkeen ajan arvioidaan kuinka toiminta vaikuttaa kohderyhmään ja onko sukupuolten välillä havaittavissa eroja. Toimenpiteitä suunniteltaessa otetaan huomioon miesten ja naisten mahdolliset erilaiset tarpeet.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen päätavoite on tukea opiskelijoiden opiskelukykyä, yhteisöllisyyttä ja hyvinvointia sekä vahvistaa ohjaajien roolia opiskelijoiden arjessa.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
-
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
-
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
-
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
-
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
-
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
-
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
-
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 0 0
-
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 5 5
Hankkeessa kehitetään kohderyhmälle aineettomia palveluita, joiden tarkoitus on parantaa nuorten hyvinvointia ja parantaa opinnoissa pärjäämistä sekä työelämään siirtymistä. Sillä, että nuorten koulutus ei veny tai keskeydy, on myös taloudellista vaikutusta. Ennaltaehkäisevillä tukitoimilla parannetaan nuorten mahdollisuuksia valmistua ajallaan ja siirtyä työelämään. Onnistunut opiskeluaika ennakoi myös onnistunutta työelämää.
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
-
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 9 8
Hankkeeen toiminnan tärkeänä tavoitteena on opiskelijoiden hyvinvoinnin edistäminen. Edistämällä hyvinvointia, osallisuutta ja osallistumista edistetään myös opintojen edistymistä sekä työelämään siirtymistä.
Tasa-arvon edistäminen 5 0
Toiminnassa pyritään siihen, että miehet ja naiset hyötyvät toimenpiteistä tasa-arvoisesti. Pyritään myös siihen, että ohjaajina työskentelee mies ja nainen, sillä nähdään, että tällä voi olla vaikutusta joidenkin opiskelijoiden kohdalla erityisesti luottamuksen syntymiseen.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 8 5
Peräpohjolan Opiston toimintakulttuuriin on aina kuulunut vahvasti yhdenvertaisuusperiaatteen noudattaminen. Kaikki ovat samanarvoisia riippumatta esim heidän taustastaan, iästään, uskonnostaan tai sukupuolestaan. Hankkeen toimenpiteitä suunniteltaessa huomioidaan myös erilaiset opiskelijaryhmät ja heidän tarpeensa sekä tarjotaan kaikille yhdenvertaiset mahdollisuudet osallistua. Näin opiskelijoille jää vahva osallisuuden tunne.
Kulttuuriympäristö 0 0
-
Ympäristöosaaminen 0 0
-

9 Loppuraportin tiivistelmä

-