Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S22796

Hankkeen nimi: Muutoskyvykkyys mikroyritysten vahvuutena Tunturi-Lapissa

Toimintalinja: 9. REACT-EU:n ESR-toimenpiteet

Erityistavoite: 12.4. Yritysten ja yrittäjien muutoskyvykkyyden lisääminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.3.2022 ja päättyy 31.10.2023

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Rovaniemen Koulutuskuntayhtymä

Organisaatiotyyppi: Kuntayhtymä

Y-tunnus: 0973110-9

Jakeluosoite: Korvanranta 50

Puhelinnumero: 0207984000

Postinumero: 96300

Postitoimipaikka: Rovaniemi

WWW-osoite: http://www.redu.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Veli-Pekka Laukkanen

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: kehitysjohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: veli-pekka.laukkanen(at)redu.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 040 594 5773

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

Osatoteuttajat

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Kideve, Redu Edu Oy ja Visit Levi ovat osallistuneet Sitran toimeksi antamana SitraLab-työskentelyyn, joka on Osaamisen aika LAB -tiimien työskentelyä ja pienimuotoisia kokeiluja. Työskentelyyn kuului selvitys yrityksien muutoskyvykkyydestä. Yrittäjät nostivat tärkeimmiksi tekijöiksi osaamisen, resurssien riittävyyden ja paineensietokyvyn. Muutoksen tekemistä estävinä tekijöinä omassa liiketoiminnassa olivat osaaminen, aika, talous, sekä henkiset voimavarat. Näihin tekijöihin yrittäjät kokivat tarvitsevansa enemmän tai vähemmän tukea. Viimeisimmäksi isoksi muutokseksi nimettiin Korona ja sen mukanaan tuomat muutokset kuten luontomatkailun suosion kasvu ja siirtymä kv-liiketoiminnasta kotimaiseen liiketoimintaan. Haastatellut yritykset osallistuisivat kyvykkyyden ja reagointinopeuden kehittämiseksi mieluiten yrityskohtaiseen tai yrittäjien ratkaisukeskeiseen sparraukseen ja valmennukseen joko ryhmässä tai henkilökohtaisesti. Tähän kuvattuun tarpeeseen hankkeella haetaan ratkaisuja, kokeiluja ja käyttöön jääviä toimivia toimintatapoja.

Hankkeen tavoitteena on auttaa alueen yrityksiä vastaamaan koronapandemiasta ja työelämän murroksesta aiheutuneisiin muutoksiin. Hankkeessa kehitetään yrityksien muutoskyvykkyyttä sparrauksien ja valmennuksien avulla ja vahvistetaan alueen yritysten verkostoitumista ja sen kautta tiedon jakamista, yhteistyötä ja uusien innovaatioiden kehittämistä. Sparrauksien ja valmennuksien sisällöt nousevat yrityksille jo tehdyistä haastatteluista ja niillä tuetaan mm. työssä jaksamista ja työhyvinvointia, vihreän siirtymän muutosta sekä innovaatioita ja uudistumiskyvykkyyttä. Valmennusryhmien sisällöt muodostetaan siten, että muutoksessa johtaminen on läpileikkaavana teemana kaikissa ryhmissä, mutta muutosjohtamista tarkastellaan eri näkökulmista ja sisällöt painottuvat ryhmään osallistuvien yrityksien tarpeiden mukaan. Valmennuksissa ja sparrauksissa korostetaan ratkaisukeskeisiä lähestymistapoja ja valikoidusti mukana on muutoksessa johtamisen teemoja sekä vihreän siirtymän edistämiseen ja innovaatiokyvykkyyden tukemiseen liittyviä sisältöjä.
Yritysten uudistumisen tukeminen ja murroksessa pärjääminen on kirjattu Lapin koronasta selviytymisen suunnitelmassa elinkeinoelämälle suunnatuissa toimenpiteissä . Myös oppilaitosyhteistyö yrityslähtöisestä näkökulmasta on tärkeä osa alueen koronasta selviytymisessä. Yritykset tarvitsevat valmiuksia, joilla ne pärjäävät nopeasti muuttuvissa olosuhteissa esim. koronapandemian tai muiden vastaavien haasteiden ravistellessa toimintaa. Yritysten muutoskyvykkyyden kehittämisen kautta hanke voi tarttua moniin Lapin korona exit -tiekartassa (2021) esille nostettuihin haasteisiin ja auttaa yrityksiä selviämään koronan aiheuttamista muutoksista sekä muista työelämän murrokseen liittyvistä haasteista.

Hankkeessa tuotetaan alueellisista tarpeista lähtevää Muutospodcastia, jonka avulla tuodaan muutokseen positiivisia näkökulmia ja käsitellään erilaisia muutoksen teemoja mahdollisuuksina. Podcastin kautta muutoskyvykkyyden osa-alueita tuodaan laajemmin lappilaisten yritysten ja toimijoiden tietoon.
Hanke koostuu hallinnollisesta sekä kahdesta sisällöllisestä työpaketista, joiden tärkeimmät tavoitteet, toimenpiteet ja tulokset alla:

TP 1 Muutospodcast (Redu Edu Oy, Kideve, REDU)
- Muutospodcastin tavoitteena on tuoda esiin muutoksen positiivisia näkökulmia ja auttaa yrityksiä löytämään uusia keinoja vastata muutoksiin alueen yrittäjiä kiinnostavista teemoista.
- Muutosta käsitellään mahdollisuutena yhdessä vierailevien asiantuntijoiden ja yrittäjien kanssa.
- Muutoskyvykkyyden ja muutosjohtamisen teemoja jaetaan podcastin avulla myös laajemmalle lappilaiselle yleisölle
- Podcastia tuotetaan yhteensä 3 jaksoa ja se hankitaan ostopalveluna.
- Podcast tarjoaa työkaluja ja lappilaisia näkökulmia muutoksen kohtaamiseen ja positiiviseen muutokseen. Vaikutus laajasti koko Lapin alueella konkreettisien esimerkkien kautta.

TP 2 Tulevaisuussparraukset ja -valmennukset (Redu Edu Oy, Kideve mukana)
- Tavoitteena on auttaa yrityksiä uudistumaan ja innovoimaan uutta muutoksen keskellä. Tuetaan yrityksiä vastaamaan koronan kautta syntyneisiin tarpeisiin ja mahdollisuuksiin sparrauksen ja erilaisten työkalujen avulla. Lisäksi huomioidaan vihreän siirtymän edistäminen osana uudistumiskehitystä.
- Järjestetään muutoskyvykkyyttä tukevia valmennuksia ja sparrauksia 3-5 yrittäjän ryhmille. Valmennuksissa ja sparrauksissa korostetaan ratkaisukeskeisiä lähestymistapoja ja mukana on muutoksessa johtamiseen liittyviä aiheita (esim. positiivinen muutos, henkilöstön osaamisen kehittäminen) sekä vihreän siirtymän edistämiseen (esim. hiilikädenjälki, mittarit, kiertotalous) ja innovaatiokyvykkyyden tukemiseen liittyviä sisältöjä (esim. alueen innovaatioalustojen hyödyntäminen). Valmennuksien sisällöt ja aiheet valikoidaan tarkemmin kunkin ryhmän yrityksien tarpeiden mukaan.
- Etätyömatkailun ja työn monipaikkaisuuden kasvun myötä liiketoiminnalle avautuu uusia mahdollisuuksia. Valmennuksissa autetaan alueen yrityksiä löytämään uusia mahdollisuuksia palvella Lapin rauhaa ja luontoa etsiviä etätyöntekijöitä ja muita kotimaisia matkailijoita. Työn edetessä tehdään hankeyhteistyötä muiden aiheeseen liittyvien hankkeiden kanssa.
- Redu Edu Oy:n asiantuntijat vastaavat sparrauksien ja valmennuksien toteutuksesta ja fasilitoinnista. Lisäksi sparrauksiin hankitaan ulkopuolisia asiantuntijoita. Kideve on mukana sparrauksien suunnittelussa ja markkinoinnissa sekä vastaa yritysverkoston kokoamisesta ja ylläpidosta
-Tuloksena yritykset saavat sparrauksista ja valmennuksista uusia näkökulmia muutoksen kohtaamiseen, muutoskyvykkyys kasvaa ja yritykset kykenevät näkemään muutoksen positiivisena mahdollisuutena. Lisäksi yritykset saavat uutta osaamista vihreän siirtymän edistämiseen ja voivat hyödyntää erilaisia mittareita ja kiertotalouden käytäntöjä yrityksen kehittämisessä.

Hankkeella vastataan alueen yrityksien tarpeeseen selvitä koronapandemian aiheuttamista muutoksista ja autetaan kehittämään henkilöstön osaamista ja muutosjohtamista. Hankkeessa keskitytään kohtaamaan muutos positiivisena asiana ja näkemään muutoksessa mahdollisuuksia, mikä auttaa yritystä selviämään koronapandemian aiheuttamista haasteista sekä työelämässä tapahtuvista muista nopeista muutoksista. Hankkeeseen osallistuvat yritykset saavat uutta osaamista muutosjohtamisesta ja muista muutoskyvykkyyteen liittyvistä teemoista tarpeensa mukaisesti pienryhmäsparrauksissa ja valmennuksissa. Yritysten kyky kohdata muutoksia on muuttunut ja muutos osataan nähdä positiivisena asiana ja mahdollisuutena uuteen. Valmennuksiin sisällytetään myös vihreää siirtymää edistäviä aiheita sekä tuetaan yrityksien innovaatiokyvykkyyttä. Yrityksien henkilöstö on saanut uutta osaamista ja yritykset jatkavat henkilöstön osaamisen kehittämistä hankkeen jälkeenkin. Muutospodcastin avulla levitetään positiivisen muutoksen näkökulmaa ja muutosajattelua laajasti koko Lapin alueelle. Podcastin merkittävin vaikutus on muutokseen suhtautumisessa ja sen kautta laajempi yrittäjäjoukko on saanut näkökulmia ja työkaluja muutoksen kohtaamiseen.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Lapissa, erityisesti Kittilässä ja muualla Tunturi-Lapissa, toimivat matkailualan ja siihen liitännäisten alojen yritykset sekä yritysten henkilöstö.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Laajemmin lappilaiset yritykset ja työnantajat sekä yrityksiä tukevien palvelujen asiantuntijat.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 133 396

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 93 206

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 166 746

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 116 509

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Lappi

Seutukunnat: Tunturi-Lapin

Kunnat: Muonio, Enontekiö, Kolari, Kittilä

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 30

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 21

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 75

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Matkailualalla toimii paljon naisyrittäjiä, joten todennäköisesti hankkeen osallistujista vähintään puolet on naisia. SitraLab-työskentelyyn liittyvään haastatteluun osallistui tasapuolisesti miehiä ja naisia.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hankkeen toimenpiteet ovat avoimia kaikille sukupuolesta riippumatta.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Sukupuolten tasa-arvon edistäminen ei ole hankkeen päätavoite, mutta se huomioidaan hankkeessa. Yrityksille suunnatut toimenpiteet ovat avoimia kaikille sukupuolesta riippumatta.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 3
Vihreä siirtymä vaatii yrityksiä kestäviin ratkaisuihin. Hankkeessa kehitetään yritysten muutoskyvykkyyttä huomioiden luonnonvarojen kestävä käyttö osallistuvien yrityksien tarpeiden ja mahdollisuuksien rajoissa. Covid19-pandemian aiheuttamien valtavien muutoksen lisäksi yritysten on kyettävä reagoimaan luonnonvarojen kestävään käyttöön liittyviin muutoksiin.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 2
Osallistuvat yritykset henkilöstöineen saavat hankkeesta valmiuksia erilaisten muutoksien kohtaamiseen, myös ilmastonmuutos ja sen vaikutukset yritysten toimintaan huomioidaan.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Ei suurta vaikutusta, matkailualan yrityksissä luonnon monimuotoisuuden huomioiminen on osa vastuullista toimintaa, joka tuo mukanaan muutoksia.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Ei vaikutusta.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Ei vaikutusta.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 1 3
Vaikutus vähäinen, viestinnässä käytetään ensisijaisesti sähköisiä materiaaleja. Välillisesti voidaan ohjata yrityksiä vihreän siirtymän muutoksessa sparrauksien ja valmennusten kautta, jos yrityksillä tarvetta kehittää kiertotaloutta tai energiatehokkuutta.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 1
Vähäinen välillinen vaikutus, yrityksiä voidaan sparrata vihreään siirtymään liittyen myös uusiutuvien energialähteiden käytöstä osana muutosta, mikäli tarvetta ilmenee.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 3 4
Hankkeessa autetaan paikallisesti mikro- ja pk-yrityksiä sopeutumaan koronan, vihreän siirtymän ja työelämän murroksen mukanaan tuomiin muutoksiin kestävästi, jotta työtä ja työvoimaa on alueella myös tulevaisuudessa. Huomioidaan kestävän kehityksen periaatteet.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 5 5
Hanke auttaa paikallisia yrityksiä vastaamaan muutoksiin positiivisesti ja näkemään muutokset mahdollisuutena toiminnan ja palvelujen kehittämiseen. Sparrauksista ja valmennuksista yritykset saavat osaamista mm. muutosjohtamiseen, muutokseen liittyvien asenteiden korjaamiseen, paineensietoon ja oman työn johtamiseen jne. Kun muutoksen työkalut on hallinnassa, muutoksia on helpompi kohdata koko työyhteisön voimin, jolloin resurssia jää myös uuteen kehittämistyöhön. Vihreän siirtymän mukaisesti yrityksiä tuetaan erityisesti aineettomien palvelujen ja tuotteiden kehittämiseen sekä digitaaliseen palvelutarjontaan.
Liikkuminen ja logistiikka 1 1
Ei juuri vaikutusta, pyritään järjestämään live-kohtaamisten lisäksi paljon etätapaamisia ja -tilaisuuksia, jolloin ei tarvitse liikkua pitkiä matkoja tullakseen yhteen.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 5 6
Hanke vaikuttaa suoraan osallistuvien yrityksien henkilöstöön lisäämällä hyvinvointia, kun yrittäjät ja työntekijät saavat uusia näkökulmia muutoksien kohtaamiseen, koronasta selviämiseen ja vihreän siirtymän haltuunottoon oman yrityksen näkökulmasta. Henkilöstön osaamisen kehittäminen vaikuttaa positiivisesti työntekijöiden työhyvinvointiin ja sitä kautta laajemmin elämän eri osa-alueille. Eri toimijoiden resilienssikyky vahvistuu ja hanke auttaa näkemään muutoksen mahdollisuutena lamauttavan tilanteen sijaan.
Tasa-arvon edistäminen 2 3
Hankkeen toimenpiteet ovat kaikille avoimia sukupuolesta riippumatta. Kuitenkin yritysverkostoon kuuluu runsaasti naisvaltaisia aloja, kuten matkailualan, kaupan alan sekä ravintola-alan toimijoita. Hanke vaikuttaa näiden alojen henkilöstöön ja yrittäjiin tarjoten ohjausta ja osaamisen kehittämistä erityisesti matalasti kouluttautuneiden naisten osaamisen kehittämisen näkökulmasta.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 3 3
Muutoskyvykkyyttä kehittämällä voidaan parantaa myös heikommassa työmarkkina-asemassa olevien (maahanmuuttajat, osatyökykyiset jne.) työllistymistä ja kouluttautumista. Kun muutoksenhallinta on yrityksessä kunnossa, resurssit riittävät paremmin esim. työntekijän perehdytykseen ja ohjaukseen. Työelämä tarvitsee kaikkien työpanoksen ja hankkeen kautta voidaan vaikuttaa asenteisiin myös täsmäosaajien työllistämistä kohtaan yhtenä muutoksiin vastaamisen keinona.
Kulttuuriympäristö 0 0
Ei vaikutusta.
Ympäristöosaaminen 2 3
Vihreän siirtymän muutoksen kautta myös ympäristöosaamista yrityksissä täytyy vahvistaa. Hankkeen sparraukset ja valmennukset voivat liittyä ympäristöosaamisen kehittämiseen, mikäli tarvetta ilmenee.

9 Loppuraportin tiivistelmä

Muutoskyvykkyys mikroyritysten vahvuutena Tunturi-Lapissa - hanke on ollut Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 Suomen rakennerahasto-ohjelman Euroopan sosiaalirahaston rahoittama kehittämishanke. Hanke on toteutettu Lapin alueella 1.2.2022–31.10.2023 välisenä aikana. Hankkeen toimintalinja on 9.REACT-EU:n ESR-toimenpiteet ja erityistavoitteena 12.4. Yritysten ja yrittäjien muutoskyvykkyyden lisääminen. Hankkeen päätoteuttajana on ollut Rovaniemen koulutuskuntayhtymä REDU sekä osatoteuttajina REDU EDU Oy ja Kittilän kunnan Kideve Elinkeinopalvelut.

Hankkeen tavoitteena oli auttaa alueen yrityksiä vastaamaan koronapandemiasta ja työelämän murroksesta aiheutuneisiin muutoksiin. Hankkeessa tehtiin monipuolista työtä vahvistaen yrityksien muutoskyvykkyyttä sparrauksien ja valmennuksien avulla. Samalla vahvistettiin alueen yritysten verkostoitumista ja sen kautta tiedon jakamista, yhteistyötä ja uusien innovaatioiden kehittämistä.

Yritysten uudistumisen tukeminen ja murroksessa pärjääminen oli kirjattu Lapin Covid-pandemiasta selviytymisen suunnitelmassa elinkeinoelämälle suunnatuissa toimenpiteissä. Myös oppilaitosyhteistyö yrityslähtöisestä näkökulmasta oli tärkeä osa alueen koronasta selviytymisessä. Hanke toteutettiin yhteishankkeena koska Lapin koulutuskeskus REDU toi hankkeeseen vahvan hankehallinnollisen osaamisen ja yhdessä Redu Edu Oy:n kanssa REDU tarjosi alueen yrityksille laajasti erilaisia osaamisen kehittämisen mahdollisuuksia. Redu Edu Oy:n rooli kytkeytyy vahvasti Kideven rooliin, sillä nämä ovat yhdessä Visit Levin kanssa osallistuneet SitraLab-työskentelyyn, jossa hankeidea sai alkunsa. Redu Edu Oy tuottaa yrityksille suunnattuja valmennuksia ja sparrauksia Lapissa. Kittilän kunnan Kideve Elinkeinopalvelut olivat hankkeen onnistumisen kannalta olennainen toimija, sillä Kidevellä on ymmärrys alueen yrityksien tarpeista sekä olemassaolevat yrityskontaktit ja yhteydet yrityksiin, jotka olivat hankkeen varsinainen kohderyhmä. Paikallistuntemuksen merkitys ja alueen yrityskulttuurin tuntemus oli erityinen vahvuus, kun markkinoidaan yrityksille valmennuksia ja sparrauksia muutenkin haastavassa tilanteessa.

Hankkeessa tuotettiin lisäksi alueellisista tarpeista lähtevää Muutospodcastia, jonka avulla tuotiin nähtäväksi muutokseen positiivisia näkökulmia ja käsiteltiin erilaisia muutoksen teemoja mahdollisuuksina. Podcastin kautta muutoskyvykkyyden osa-alueita tuotiin laajemmin lappilaisten yritysten ja toimijoiden tietoon.

Vaikka määrälliset indikaattorit eivät ole täyttyneet, niin yksilötasolla tarkasteltuna hankkeessa on saavutettu onnistuneita ja yksilöllisiä sparraus-, valmennus- ja verkostoitumisratkaisuja. Tilaisuudet ja tapahtumat olivat osallistujien palautteen mukaan erittäin hyviä tilaisuuksia ja he toivoivat niitä lisää. Osallistujat nostivat esille, että valmennukset, sparraukset ja muut yhteiskehittämistilaisuudet olivat hyviä vuorovaikutteisia keskustelutilaisuuksia, positiivishenkisiä ja ratkaisukeskeisiä. Tämä oli hankkeen yksi keskeisimpiä tavoitteita, saada muutokseen liittyen positiivista ajattelua levitettyä.