Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S22799

Hankkeen nimi: Urheiluseurojen alueellinen digiloikka

Toimintalinja: 9. REACT-EU:n ESR-toimenpiteet

Erityistavoite: 12.3. Digitaalisten taitojen parantaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.1.2022 ja päättyy 30.9.2023

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Etelä-Suomen Liikunta ja Urheilu ry

Organisaatiotyyppi: Kansalaisjärjestö

Y-tunnus: 0954542-9

Jakeluosoite: Paavo Nurmen tie 1

Puhelinnumero: 0400 894 559

Postinumero: 00250

Postitoimipaikka: Helsinki

WWW-osoite: http://www.eslu.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Ylönen Viivi

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Projektikoordinaattori

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: viivi.ylonen(at)eslu.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0445930228

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

Osatoteuttajat

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Teknologinen kehitys ja digitalisaatio vaikuttavat yhteiskuntaan ja liikunta- ja urheiluseurojen arkeen monin eri tavoin. Digitalisaatiossa ja teknologisessa kehityksessä mukana pysyminen on liikunta- ja urheiluseuroille elinehto. Teknologia kehittyy nopeasti, joten digitaalisen osaamisen lisäksi tarvitaan kykyä katsoa tulevaisuuteen, osaamista luoda strategista kokonaiskuvaa siitä, mihin maailma ja erityisesti liikunta ja urheilu ovat menossa. Työntekemisen tavat, liikunnan ja urheilun elämykset, tapahtumat, kokoukset ja tilaisuudet mullistuvat entisestään teknologian kehityksen myötä. Kehityksessä on tärkeä pysyä, jotta seuratoiminta säilyttää elinvoimaisuutensa myös tulevaisuudessa. Samalla tavoitetaan uusia kohderyhmiä.
Seuratoiminnan digiloikka -hankkeen tärkeänä tehtävänä on tukea liikunta- ja urheiluseuroja alati digitalisoituvassa maailmassa. Hankkeessa luodaan koulutuskokonaisuus digitaalisessa oppimisympäristössä urheiluseuratoimijoiden digiosaamisen lisäämiseksi. Koulutus käynnistyy vuonna 2022, ja se sisältää 10 vapaasti valittavaa moduulia. Koulutuksen moduulit käsittelevät liikunnan ja urheilun muuttuvaa toimintaympäristöä, yhdistyksen hyvää hallintoa, verkkoalustojen ja digitaalisten välineiden hyödyntämistä urheiluseuran arjessa sekä tietoturvaan ja yksityisyyden suojaan liittyviä kysymyksiä.
Hanke kehittää kokonaisvaltaisesti osallistujien tietoja, taitoja ja valmiuksia – ja osaamisen vahvistamisesta hyötyy myös taustaorganisaatio (urheiluseura). Koulutuksen myötä liikunta- ja urheiluseurojen digiosaaminen lisääntyy. Osallistujat saavat digitaalisten taitojen lisäksi mahdollisuuksia kehittää oman seuran digiympäristöä sekä edetä oman aktiivisuuden ja tietoisuuden lisääntymisen kautta kohti seura-ammattilaisuutta. Osallistujat saavat koulutuksestaan myös osaamismerkin. Koulutuksen myötä osallistujat parantavat työkykyään, hankkivat geneerisiä digitaitoja, joita tarvitaan työelämässä substanssista ja toimialasta riippumatta. (Työkykytalo - Työterveyslaitos (ttl.fi))
Koulutuksen osallistujat muodostavat tiiviin yhteisön ja tulevaisuuden kannalta tärkeän tukiverkoston. He toimivat koulutuksen jälkeen inspiraationa, digilähettiläinä, muille liikunta- ja urheiluseuratoimijoille. Myös seurat voivat hyödyntää koulutuksen sisältöjä toiminnan kehittämisessä. Koulutuksen myötä osallistujat oppivat myös verkkomaailman tärkeitä sääntöjä, joita noudattamatta esim. urheiluseurat voivat joutua ongelmiin (esim. sähköisen aineiston hallinta, IPR, tietosuoja).
Hankkeen perusajatuksena on hyödyntää uutta teknologiaa seuratoiminnassa, jotta jäsenille suunnatut palvelut ja toiminnot olisivat laadukkaampia, saavutettavampia ja merkityksellisempiä. Hankkeen koulutuksen avulla luodaan mahdollisuuksia kehittää omaa kriittistä, eettistä ja innovatiivista ajattelua suhteessa teknologian järkevään hyödyntämiseen ja digitaaliseen tulevaisuuteen.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen digikoulutuksen kohderyhmänä ovat Etelä-Suomen Liikunnan ja Urheilun alueella toimivat seurojen luottamushenkilöt, hallituksen jäsenet, seura-ammattilaiset, seuroissa toimivat ohjaajat ja vapaaehtoiset sekä erityiset liikunnan ja urheilun viitekehyksestä kiinnostuneet nuoret. Koulutuskokonaisuuden osatavoitteena on edistää nuorten työllistymistä liikunnan ja urheilun pariin. Osa materiaaleista on tarkoitus tuottaa englanniksi, jolloin saavutettavuus myös laajenee.

Naiset ovat olleet pitkään vähemmistössä urheilun eri osa-alueilla, niin urheilijoina, valmentajina, tuomareina, päätöksentekijöinä kuin johtajinakin. Koulutuksen avulla halutaan parantaa erityisesti liikunnan ja urheilun vähemmistössä olevien, naisten, maahanmuuttajanaisten ja vammaisten, mahdollisuuksia kehittää taitojaan. Vähemmistösukupuolen osallistumismahdollisuuksien parantaminen, tarpeiden tasapuolinen edistäminen ja ylipäätään sukupuolinäkökulman huomioon ottaminen koulutustoiminnassa edistävät myös taustaorganisaatioiden kehittämistä.

Digitaalisuuden kautta voidaan myös varmistaa, että seuroissa hiljaisempienkin ääni tulee kuuluviin oikeanlaisten toimintatapojen kautta. Digitaalisuus tarjoaa keinoja tasapuolistaa vaikutusmahdollisuuksia, tuoda esiin uusia ajatuksia ja kehitysideoita, myös sellaisten, joilla ei ole aikaisemmin ollut mahdollisuutta tai halua osallistua kokouksiin.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Hankkeella on myös tärkeä rooli digitaalisen kuilun umpeenkuromisessa ja digitaalisen osallisuuden edistämisessä. Koulutuksen osallistujiksi kannustetaan seuroissa toimivia ikääntyviä, vammaisia, työmarkkinoiden ulkopuolella olevia ja maahanmuuttajia, joiden digitaalista osaamista yhteiskunnassa voidaan myös hankkeen avulla vahvistaa. Myös muut organisaatiot kuin urheiluorganisaatiot voivat hyötyä hankkeen tuloksista. Hankkeen viestinnän avulla kerrotaan koulutuksen toteutuksesta myös urheilumaailman ulkopuolelle.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 146 919

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 126 240

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 162 661

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 139 767

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Kanta-Häme, Uusimaa

Seutukunnat: Raaseporin, Porvoon, Helsingin, Riihimäen, Loviisan

Kunnat: Loppi, Loviisa, Hanko, Vantaa, Pornainen, Espoo, Kirkkonummi, Järvenpää, Lohja, Askola, Hausjärvi, Hyvinkää, Vihti, Porvoo, Pukkila, Nurmijärvi, Tuusula, Sipoo, Inkoo, Karkkila, Riihimäki, Lapinjärvi, Kerava, Raasepori, Mäntsälä, Helsinki, Kauniainen, Siuntio

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 100

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Hankkeen valmistelussa on hyödynnetty saatavilla olevaa tietoa, tutkimuksia ja selvityksiä liikunnan ja urheilun päätöksenteosta, erityisesti sukupuolinäkökulmasta.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hanke edistää vähemmistösukupuolen työllistymistä ja osallistumista päätöksentekoon.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Tasa-arvon edistäminen on hankkeen tavoitteena, mutta ei päätavoite.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 3 3
ESLUn toimintaa ohjaavastuullisuusohjelma, jossa otetaan kantaa myös ympäristö- ja ilmastoasioihin
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 3 3
ESLUn toimintaa ohjaa vastuullisuusohjelma, jossa otetaan kantaa myös ympäristö- ja ilmastoasioihin
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 1 1
ESLUn toimintaa ohjaa vastuullisuusohjelma, jossa otetaan kantaa myös ympäristö- ja ilmastoasioihin
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 1 1
ESLUn toimintaa ohjaa vastuullisuusohjelma, jossa otetaan kantaa myös ympäristö- ja ilmastoasioihin
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Ei liity hankkeeseen
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 4 4
Koko urheiluyhteisön ja ESLUn vastuullisuusohjelman mukaisesti hanke sitoutuu urheilun ympäristövaikutusten pienentämiseen ja ilmastonmuutoksen hillitsemiseen. Tunnistamme ja arvioimme oman toimintamme ympäristövaikutukset ja vähennämme toiminnan ympäristövaikutuksia muokkaamalla toimintatapojammemm. hankintojen osalta. Koulutus toteutetaan täysin webinaarimuotoisena verkossa, joten sen tiimoilta ei synny matkustamista.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 6 6
Koko urheiluyhteisön ja ESLUn vastuullisuusohjelman mukaisesti hanke sitoutuu urheilun ympäristövaikutusten pienentämiseen ja ilmastonmuutoksen hillitsemiseen. Tunnistamme ja arvioimme oman toimintamme ympäristövaikutukset ja vähennämme toiminnan ympäristövaikutuksia muokkaamalla toimintatapojamme mm. hankintojen osalta. Koulutus toteutetaan täysin webinaarimuotoisena verkossa, joten sen tiimoilta ei synny matkustamista, siirtymistä paikasta toiseen tai materiaaleja jaettavaksi paperiversiona.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 5 5
Hanke hyödyntää paikallista osaamista ja palveluja asiantuntijoiden ja tarvittavien materiaalien hankinnassa. Hanke parantaa alueen asukkaiden työ- ja toimintakykyä parantaen siten yleistä hyvinvointia mikä positiivisesti vaikuttaa alueen elinkeinorakenteeseen.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 6 6
Koko urheiluyhteisön ja ESLUn vastuullisuusohjelman mukaisesti hanke sitoutuu urheilun ympäristövaikutusten pienentämiseen ja ilmastonmuutoksen hillitsemiseen. Tunnistamme ja arvioimme oman toimintamme ympäristövaikutukset ja vähennämme toiminnan ympäristövaikutuksia muokkaamalla toimintatapojamme mm. hankintojen osalta. Koulutus toteutetaan täysin webinaarimuotoisena verkossa, joten sen tiimoilta ei synny matkustamista, siirtymistä paikasta toiseen tai materiaaleja jaettavaksi paperiversiona.
Liikkuminen ja logistiikka 5 5
Koulutus toteutetaan täysin webinaarimuotoisena verkossa, joten sen tiimoilta ei synny matkustamista, siirtymistä paikasta toiseen tai materiaaleja jaettavaksi paperiversiona.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 8 8
Hankkeen tavoitteena on kehittää liikunta ja urheilukulttuuria tasa-arvoisemmaksi, yhdenvertaisemmaksi sekä moninaisemmaksi. Digitaalisen osaamisen kasvaessa seuratoiminnasta tulee saavutettavampaa. Hyvinvointi lisääntyy turvallisessa ja hyväksyvässä ilmapiirissä.
Tasa-arvon edistäminen 8 8
Hanke edistää vähemmistösukupuolten asemaa, työllistymistä ja osallistumista päätöksentekoon.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 8 8
Liikunnan ja urheilun digitaalisen Osaamisen kehittäminen edistää myös yhdenvertaisen ja tasa-arvoisemman toimintaympäristön muodostumista. Moninaisemman urheilun avulla voimme vaikuttaa myös koko yhteiskunnan kehitykseen.
Kulttuuriympäristö 7 7
Koulutuksen osallistujat saavat työkaluja oman toimintaympäristön ja -kulttuurin kehittämiseksi.
Ympäristöosaaminen 8 8
Hankkeen sisällöt pohjautuvat koko urheiluyhteisön vastuullisuusohjelmaan, jossa ympäristö- ja ilmastoasiat ovat yhtenä painopisteenä.

9 Loppuraportin tiivistelmä

Urheiluseurojen alueellinen digiloikka -hankkeen tehtävänä on ollut tukea liikunta- ja urheiluseuroja digitalisoituvassa maailmassa. Hankkeessa on luotu seuratoiminnan koulutuskokonaisuus verkko-oppimisympäristöön, joka on mahdollistanut opiskelun ajasta ja paikasta riippumattomasti.

Hankkeessa luotiin 10 moduulin koulutuskokonaisuus, joka käsitteli monipuolisesti erilaisia teemoja seuratoiminnan arjesta. Koulutuksissa osallistujat pääsivät kehittämään omia tietojaan, taitojaan ja valmiuksiaan digimaailmassa. Koulutuksissa käytiin läpi muun muassa liikunta- ja urheiluseurojen toiminnan kehittämistä, taloutta, työhyvinvointia, viestintää ja yhteisöllisyyttä. Tärkeänä näkökulmana on ollut myös seura-ammattilaisuuden tukeminen, myös työllistämisen näkökulmasta.
Hankkeen koulutuksissa käytiin hyvin kokonaisvaltaisesti ja monipuolisesti läpi erilaisia teemoja, joten osallistujille on tullut lisää valmiuksia digitaalisuuden hyödyntämiseen omien urheiluseurojensa arjessa. Koulutukseen osallistuneilla on entistä paremmat mahdollisuudet seuratoiminnan kehittämiseen ja kokonaisvaltaiseen osallistumiseen työyhteisön toiminnassa niin seurojen sisällä kuin toimijoiden välisessä yhteistyössä.

Digitaalinen oppimisalustayhteistyö eteni myös Liikunnan aluejärjestöiden kanssa ja Liikunnan alueilla on jatkossa oma digitaalinen oppimisympäristö, jossa myös tämän hankkeen koulutuksia tulee olemaan. Liikunnan alueiden oppimisympäristö löytyy osoitteesta: https://liikuntajaurheilu.mmg.fi/login/index.php