Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S22800

Hankkeen nimi: Digitaalinen oppimisympäristö kaivosautomaatioon - kaivostyökoneiden automaattinen ohjaus

Toimintalinja: 9. REACT-EU:n ESR-toimenpiteet

Erityistavoite: 12.3. Digitaalisten taitojen parantaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.4.2022 ja päättyy 31.10.2023

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Oulun Yliopisto

Organisaatiotyyppi: Yliopisto

Y-tunnus: 0245895-5

Jakeluosoite: Pentti Kaiterankatu 1

Puhelinnumero: 0294480000

Postinumero: 90014

Postitoimipaikka: Oulu

WWW-osoite: http://www.oulu.fi/yliopisto

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Heikkilä Rauno Kalle

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Professori, tutkimusyksikön johtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: rauno.heikkila(at)oulu.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0405385840

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hankkeessa kehitetään digitaalinen kaivosautomaation ja -robotiikan oppimisympäristö ja verkkokurssi, jolla tuetaan kaivosalan digiloikkaa uuden verkkokurssin avulla erityisesti koronapandemiasta toipumiseen. Vastaavaa digikoulutusta ei Pohjois-Pohjanmaan alueella vielä ole, koulutuksella nähdään merkittävä tarve. Projektissa selvitetään ja hankintaan kaivosautomaation uutta tietoa ja osaamista uuden oppimisympäristön ja opintojakson luomiseksi. Tietoja, koulutustarpeita ja -sisältöä selvitetään tarkemmin yhteistyössä kaivosyhtiöiden, teknologiayritysten ja alan tutkimuslaitosten kanssa. Hankkeessa järjestetään seminaari- ja työpajasarja koulutuksen sisällön luomiseksi. Lisäksi järjestetään koulutuksen kehittämiseksi erilaisia teknologiakokeiluja. Kokeilujen tulosaineistoja ja videoita hyödynnetään oppimateriaalikehityksessä. Kehitettyä koulutusta tarjotaan avoimen MOODLE-ympäristön kautta.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Varsinaisina kohderyhminä ovat Pohjois-Pohjanmaan alueen oppilaitosten (Oulun yliopisto, VTT, OAMK, Centria AMK (Ylivieska), OSAO/Haukipudas ja Taivalkoski) tutkijoista, opettajista sekä opiskelijoista valittu testihenkilöstö (yhteensä 20-30 kpl), jotka osallistuvat hankkeessa luodun verkkokurssin pilotointikokeiluun. Lisäksi kohderyhmään kuuluu työttömiä. Opiskelijat voivat olla myös työttömiä opiskelijoita tai muita työssäolevia mutta omalla ajallaan opiskelevia kohdealueelta.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Välillisiä kohderyhmiä ovat laajemmin kaivosyhtiöt, teknologiayritykset, ja kaivostoimintaan osallistuvat yritykset ja muut toimijat. Välillisiä kohderyhmiä ovat myös Oulun ammattikorkeakoulun (OAMK) ja Ouluseudun ammatillisen oppilaitoksen (OSAO)kaivostyökoneisiin ja niiden automaatiosta kiinnostuneet TKI-henkilöt ja opettajat.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 140 640

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 127 697

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 175 800

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 159 621

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Pohjanmaa

Seutukunnat: Raahen, Oulunkaaren, Koillismaan, Oulun, Nivala-Haapajärven, Haapavesi-Siikalatvan, Ylivieskan

Kunnat: Oulu, Siikalatva, Pyhäjärvi, Raahe, Taivalkoski, Ylivieska, Kempele, Ii, Nivala

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Erkki Koiso-Kanttilankatu 1

Postinumero: 90014

Postitoimipaikka: Oulu

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 9

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 12

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 50

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Hankkeessa kohteena ovat teknologiat ja koulutusalana tekniikan ala on miesvaltainen. Noin viidennes opiskelijoista on naisia. Joka tapauksessa sukupuolinäkökulma huomioidaan hankkeen markkinoinnissa ja tiedotuksessa.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hankkeen sisällössä huomioidaan potentiaalisten kohdehenkilöiden monialaisuus, erilaiset koulutustaustat ja sukupuoli. Hankkeessa pyritään aktivoimaan naisia hakeutumaan pilottiryhmään.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen tavoitteena on etäopetusympäristön suunnittelu ja toteutus.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 4
Hankkeessa luotava materiaali ja dokumentit toteutetaan digitaalisessa muodossa.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 3
Virtuaaliset oppimisympäristöt vähentävät matkustustarvetta.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 6
Koulutus tehostaa vähäpäästöisten autonomisten työkoneiden käytön oppimista.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 2
Koulutuksen avulla autonomisilla työkoneilla tehdyt työvaiheet ovat entistä tarkempia, jolloin materiaalihukkaa ei tule
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Ei tunnistettua vaikutusta.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 3
Materiaalihukkaa pienenee kun työkoneita osataan käyttää paremmin
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 6 3
Vähäpäästöisten työkoneiden käyttö edistää uusiutuvien energialähteiden käyttöä
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 5 8
Kaivostoiminta sijoittuu haja-alueille, jolloin tarvitaan myös ratkaisuja tehokkaaseen logistiikkaan
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 10 2
Dgitaalisen koulutuksen tavoitteena on saavuttaa myös ne opiskelijat, jotka haluavat suorittaa opintoja missä vain.
Liikkuminen ja logistiikka 4 3
Koulutuksen jälkeen opiskelija ymmärtää tehokkaan tavan suunnitella prosessia, jolloin turha liikkuminen vähentyy ja logistiikka kehittyy.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 5 6
Etäoppimisympäristö mahdollistaa ajasta ja paikasta riippumattoman oppimisen ja vähentää matkustustarvetta.
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Koulutus on tarkoitettu kaikille alasta kiinnostuneille
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 2
Etäkoulutuksessa pyritään käyttämään hyvää kieliasua, jonka voi helposti kääntää esim. google-translatorilla. Tarvittaessa tekstitys
Kulttuuriympäristö 0 2
Etäkoulutus mahdollistaa oppimisen opiskelijan kannalta parhaalta mahdolliselta paikalta
Ympäristöosaaminen 0 0
Koulutuksessa korostetaan autonomisten työkoneiden vähäpäästöisyyttä ja näin ymmärrystä valintojen vaikutuksesta ympäristöön.

9 Loppuraportin tiivistelmä

Hanke syntyi tunnistetusta kaivosautomaation ja -robotiikan oppimisympäristön digikoulutuksen puutteesta Pohjois-Pohjanmaan alueella. Koulutuksella nähtiin olevan merkittävä tarve erityisesti kaivosautomaation ja -robotiikan verkkokurssille, jolla tuetaan kaivosalan digiloikkaa uuden verkkokurssin avulla erityisesti koronapandemiasta toipumiseen. Hanke on päänavaus Oulun yliopiston ja Pohjois-Pohjanmaan toimialueelle. Jatkossa tavoitteena on laajentaa ja syventää projektissa luotua uutta oppimisympäristöä, sisältöä ja opetusmenetelmiä.

Hankkeessa onnistuttiin tavoitteessaan kehittää asetetut osaamistavoitteet täyttävä MineRobotics- verkkokurssi. Kurssin suoritettuaan osallistuja:
- Saa kokonaisvaltaisen kuvan liikkuvien kaivostyökoneiden automaatiosta ja näiden hyödyntämisestä kaivostuotantoprosessissa.
- On valmiuksia automaation käyttöön sekä hyödyntämiseen kaivossektorilla.
- Perehtyy syvällisemmin kaivosautomaation teoriaan, erilaisiin kehittyneisiin osatekniikoihin sekä tiedonsiirron toteuttamismahdollisuuksiin.

Hankkeen tavoitteen saavuttamiseksi suoritettiin kaivosautomaation ja -teknologian kansainvälinen tietokartoitus, oppimismateriaalien kokoaminen ja jäsentäminen, tarvittavien uusien opetusmenetelmien kehittäminen Moodle- ja Digicampus- oppimisympäristöihin, tieto- ja osaamiskartoitusta tukevat teknologiakokeilut Ouluzonessa etäohjattavien kaivostyökoneiden mahdollinen kokeilu. Kokeilujen tulosaineistoja ja videoita hyödynnettiin oppimateriaalikehityksessä. Kehitettyä koulutusta tarjotaan avoimen DigiCampus-ympäristön kautta.

Hankkeen tuloksena luotiin avoin MineRobotics-verkkokurssi, jota sekä opiskelijat, korkeakoulujen tutkijat ja henkilöstö, että alueen yritykset voivat hyödyntää. Opiskeluun tarvitaan vain verkkoyhteys ja internet-selain. Verkkokurssin tekstiä elävöittää havainnolliset kuvat ja videot. Oppimista seurataan kurssiin sisältyvillä tehtävillä, jotka on läpäistävä edetäkseen seuraavaan osioon. Kurssin kattavan kokonaisuuden voi opiskella pienempinä kokonaisuuksina, joka tukee kurssin suorittamista myös työn ohessa. Suomenkielinen Kaivosautomaatio verkkokoulutus koostuu viidesta kaivosalaan liittyvästä aihepiiristä: nykytila, käyttö ja kehitystarpeet, automaattisen ohjauksen menetelmät ja järjestelmä, kaivosturvallisuus sekä hyödyt, riskit ja tulevaisuus.