Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S22802

Hankkeen nimi: Hoivan tukipalvelut uusina koulutus- ja työllistymisväylinä

Toimintalinja: 3. Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus

Erityistavoite: 6.1. Nuorten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisen edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.4.2022 ja päättyy 31.12.2023

Toiminnan tila: Toiminnassa

Vastuuviranomainen: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Diakonia-ammattikorkeakoulu Oy

Organisaatiotyyppi: Ammattikorkeakoulu

Y-tunnus: 0115776-3

Jakeluosoite: PL 12

Puhelinnumero: 0294696000

Postinumero: 00511

Postitoimipaikka: Helsinki

WWW-osoite: http://www.diak.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Niiranen-Linkama Päivi Tellervo

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Asiantuntija, TKI, KT

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: paivi.niiranen-linkama(at)diak.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0405090408

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Hakijoita on useampi kuin yksi (yhteishanke)

Osatoteuttajat

Mikkelin Toimintakeskus ry., 0944845-0

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hankkeen tavoitteet

Selvityshankkeen tavoitteena on selvittää Etelä-Savon alueella hoivan tukipalveluiden nykytilaa, tarvetta ja toteutuksen edellytyksiä. Hanke kohdistuu toimiviin sosiaali- ja terveyspalveluja tuottaviin yksityisiin, julkisiin ja kolmannen sektorin organisaatioihin. Tarkoituksena on tunnistaa, mitkä tukipalvelumuodot soveltuvat erilaisiin tuetun työllistymisen muotoihin. Hankkeessa toteutetaan yhteiskehittämisen työpajoja: tukipalvelutehtävien osaamisvaatimuksista, koulutuksellisista tarpeista ja tulevaisuuden osaamistarpeista.

Selvityshankkeen yhteydessä kokeillaan Mikkelin toimintakeskuksessa työllistymispolkuja hoivan tukipalveluihin kuntouttavan työtoiminnan pilotissa. Tavoitteena on rakentaa kuntouttavan työtoiminnan malli ja selvittää uusia työllistymisen muotoja hoivan tukipalveluihin heikossa työmarkkina-asemassa oleville henkilöille.

Hankkeen toimenpiteet ja toteutus

Osatavoite 1, Selvitetään hoivan tukipalveluiden nykytila, tarve ja työvoiman saatavuus

Osatavoite 2, Mallinnetaan hoivan tukipalveluiden osaamis-ja koulutustarpeet yhdessä julkisen ja yksityisen sekä kolmannen sektorin toimijoiden kanssa

Osatavoite 3, Pilotoidaan tuetussa työllistymisessä olevien asiakkaiden polkuja hoivan välityömarkkinoille

Osatavoite 4, Juurrutetaan selvityksen ja pilotin tuloksia työllistymismahdollisuuksista kehittämisfoorumeissa ja verkostoyhteistyössä alueellisten hoiva-alan toimijoiden kanssa.


Selvityshankkeessa tehdään kehittämistyötä ja dokumentoidaan kehittämistyöpajoissa saatua hoivan tukipalveluihin liittyvää tietoa. Kehittämistyö toteutuu prosessina ammatillisissa ja asiantuntijatyöpajoissa.

Mikkelin toimintakeskuksessa toteutetaan kuntouttavan työtoiminnan pilottikokeilu hoivan tukipalveluista työtoiminnan asiakkaille. Piloteista saatua tietoa hyödynnetään ammatillisissa ja asiantuntijatyöpajoissa. Kuntouttavan työtoiminnan asiakkailta saatua kokemuksia hyödynnetään työpajoissa.

Hankkeen aikana toteutetaan kolme kehittämis-ja työseminaaria:

1. Hankkeen aloitusseminaari, tiedotus- ja verkostoitumistapahtuma, syksy 2022
2. Toteutetaan keskeisille yhteistyökumppaneille heidän tarpeisiinsa soveltuvia ja heidän toimintaansa palvelevia työseminaareja
hoiva-alan tukipalveluiden organisoinnista, syksy 2022- kevät 2023
3. Hoiva-alan työvoimatarpeiden kehitys, vetovoima ja työllistämisen keinot, hankkeen loppuseminaari, syksy 2023

Kartoituksen tulokset ja kokemukset pilotista kootaan yhteiseen julkaisuun. Julkaisu sisältää suositukset hoivan tukipalveluiden jatkokehittämisestä sekä sote-järjestöjen ja kuntouttavan työtoiminnaan roolista tulevaisuuden hoivan tukipalveluissa.

Hankkeen lyhyen aikavälin tulokset

-Tietoa hoiva-alan tukipalvelujen nykytilasta ja tarpeesta sekä kohdennustarpeista hoiva-alalla Etelä-Savossa
-Mallinnus sote-järjestöjen ja sote-yritysten mahdollisuuksista ja roolista hoivan tukipalvelujen toteuttajana / tuottajana
-Mallinnus hoivan tukipalveluihin liittyvistä osaamistarpeista ja eri toimijoiden rooleista palveluverkostoissa
-Alustavia näkökulmia hoivan tukipalveluiden markkinoista ja yhteiskunnallisen yrittäjyydestä
-Mallinnus kuntouttavan työtoiminnan kehittämistarpeista ja yhteydestä sosiaaliseen kuntoutukseen sekä tietoa mahdollisuudesta suunnata
kuntouttavaa työtoimintaa ja työllistymispolkuja hoivan tukipalveluihin (Mikkelin toimintakeskuksen pilotti)
-Suositukset välityömarkkinoiden kehittämiseksi hoivan tukipalveluissa

Hankkeen pitkän aikavälin tulokset

-Verkostojen ja yhteistyömallien rakentaminen hoiva-alan palveluja tarjoavien organisaatioiden, työvoimahallinnon ja yhteiskunnallisten
yritysten välille
-Erilaisia tapoja vahvistaa hoivan tukipalveluiden ja hoiva-alan vetovoimaa sekä työllistymismahdollisuuksia
-Erilaisten koulutus- ja työllistymispolkujen mahdollistaminen hoiva-alalle
-Uusien kehittämishankkeiden käynnistäminen hoiva-alalla ja hoivan tukipalveluissa

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Selvityshankkeen kohderyhmänä ovat sote-järjestöjen avaintoimijat sekä julkiset ja yksityiset hoivapalveluiden tuottajat.
Mikkelin toimintakeskuksen pilotin kohderyhmänä ovat kuntouttavan työtoiminnan asiakkaat.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Välillisiä kohderyhmiä ovat:
-TE-palvelujen johtajat, esihenkilöt ja ammattilaiset
-työvoimapalvelujen ja työllistämisen kuntakokeilun toimijat
-uusien hyvinvointialueiden toimijat
-hoiva-alan toimijat
-sote-koulutusta tarjoavat koulutusorganisaatiot
-Mikkelin toimintakeskuksen ohjaushenkilöstö

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 242 923

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 0

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 285 151

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 0

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Etelä-Savo

Seutukunnat: Mikkelin, Savonlinnan, Pieksämäen

Kunnat: Mikkeli, Pieksämäki, Savonlinna

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 6

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 30

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Edeltävä hanke, Miesten työllistymisen edistäminen, analysoi itäsuomalaista työelämän toimintaympäristöä miesten työllistymisen näkökulmasta. Näitä tuloksia voidaan ainakin osin hyödyntää selvityksen tiedonkeruuta suunniteltaessa. Tiedostamme myös, että hoiva-ala on erittäin naisvaltainen ala, joka vaikuttaa alan luonteeseen. Tutkimusten mukaan suomalisessa työelämässä näkyy edelleen selvästi sukupuolittain jakautuneet työmarkkinat. Tätä em. jakoa on ollut haasteellista muuttaa, vaikka työelämän tasa-arvo on edennyt (esim. HS artikkeli, syksy 2021).
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Sukupuolinäkökulma pyritään huomioimaan tutkimuksellisen osion laadinnassa sekä pilotin toteutuksessa. Pyrimme sukupuolisensitiivisyyteen ts. huomioimaan eri sukupuolten toisaalta erilaisuuden ja toisaalta yhtäläisyydet. Tutkimuksellisen osion vastaukset analysoidaan ko. periaatteita noudattaen. Pilottiosuudessa sukupuolinäkökulma aktivoituu siinä yhteydessä, kun selvitellään asiakkaiden valintoja ja motivaatiota hoiva-alan tukipalveluihin.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen päätavoite ei ole sukupuolten tasa-arvon edistäminen suoraan, mutta hankkeen perusteemoja on yhdenvertaisuuden edistäminen työllistymisessä ja työmarkkioille rekrytoinneissa.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 4 4
Hanke käyttää toiminnassaa sähköisiä palveluita, esim. webropol-kyselyt, Teams-palaverit jne. ja pyrkii säästämään luonnonvaroja aina kun mahdollista.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 3
Ks. edellinen kohta. Hankkeen sisällöt eivät kytkeydy suoraan ao. teemaan. Jatkossa hoivan tukipalvelvelujen toteutus voi vähentää riskejä, esim. asianmukainen jätehuolto.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 1 1
Hankkeessa ei synny juuri jätettä eikä kierratettävää materiaalia.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
-
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 4 7
Hanke luo pohjaa paikallisen Paikallisen elinkeinorakenteen monipuolistamiseen selvittämällä hoivan tukipalveluiden toteutumismahdollisuuksia. Hanke selvittelee myös, millaisia alueellisia (henkiset, aineelliset) resursseja hoivan tulipalvelut edellyttävät.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 6 7
Hanke selvittää hoivan tukipalveluiden reunaehtoja eli kehittää ainakin osittain aineettomia palveluita.
Liikkuminen ja logistiikka 4 1
Selvityshanke on luonteeltaan vähän liikkumista edellyttävä. Pilotoinnin osalta apuna myös sähköinen viestintä.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 7 7
Hanke tuottaa tietoa hoivan tukipalveluiden ja välityömarkkinoiden kyvystä työllistää henkilöitä. Hankkeen tulokset edistävät tulevaisuudessa osallisuutta työmarkkinoille. Toisaalta hoivan tukipalvelut edistävät osallisuuden kokemusta ko. hoivapalveluja saaville asiakasryhiälle.
Tasa-arvon edistäminen 7 5
Selvityshankkeen tulokset tuottavat tietoa yhdenvertaisten palvelujen (tukipalvelujen) mahdollisuuksista hoivapalveluissa. Palvelujen saamisessa on tällähetkellä suuria alueellisia eroja (esim. Sosten selvitys 2021)
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 1 6
Yhteiskunnallinen yhdenvertaisuus vahvistuu tulevaisuudessa, jos hoivan tukipalveluita voidaan tarjota alueellisesti tasaisemmin, esim. maaseudulla. Jatkossa hoivan tukipalveluiden välityömarkkinat voivat työllistää, mikä lisää yhdenvertaisuutta.
Kulttuuriympäristö 0 0
Ei välittömiä vaikutuksia. Jotkossa huomioitava esim. tukipalveluiden toteuttamisessa.
Ympäristöosaaminen 0 0
Jatkossa ympäristöosaaminen tuleee huomioida hoivan tukipalveluiden toteutuksessa. Ei ajankohtainen selvityshankkeessa vielä.

9 Loppuraportin tiivistelmä

-