Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S22803

Hankkeen nimi: Karelian ICT-insinöörikoulutuksen vetovoiman kehittäminen

Toimintalinja: 4. Koulutus, ammattitaito ja elinikäinen oppiminen

Erityistavoite: 9.2. Kasvu- ja rakennemuutosalojen koulutuksen tarjonnan ja laadun parantaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.4.2022 ja päättyy 30.4.2023

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Karelia Ammattikorkeakoulu Oy

Organisaatiotyyppi: Ammattikorkeakoulu

Y-tunnus: 2454377-1

Jakeluosoite: Tikkarinne 9

Puhelinnumero: 013260600

Postinumero: 80200

Postitoimipaikka: Joensuu

WWW-osoite: http://www.karelia.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Anne Ilvonen

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Tutkimus- ja kehittämisjohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: anne.ilvonen(at)karelia.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358503116314

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Karelia ammattikorkeakoulu aloittaa tieto- ja viestintäteknologian insinöörikoulutuksen syksyllä 2023. Uuden koulutuksen painopiste on älykkäässä tuotannossa, data-analytiikassa ja sovellusohjelmoinnissa. Nämä tarpeet nousevat vahvasti alueen elinkeinoelämän esittämistä tarpeista. Erityisesti Joensuun seudun ICT-sektori on kasvanut merkittävästi ja yrityksillä on pulaa ICT ammattilaisista. Sopivien ICT ammattilaisten puute rajoittaa jo nyt yritysten kasvua alueella. Näkyvissä on myös kehitys, jossa ICT-alan osaamisen tarve monialaistuu, koska digitalisaatiokehityksen myötä iso osa alueen yrityksistä ja organisaatioista pitää ICT:n monipuolista hyödyntämistä yhtenä operatiivisen ja strategisen kehittämisen keskeisistä kohteista.

Karelian insinöörikoulutus vastaa alueen elinkeinoelämän tarpeisiin painottaen älykästä tuotantoa, data-analytiikkaa ja Web-ohjelmointia. Haasteena on myös väestön ikärakenne, koska vuosi 2021 oli jo neljäs vuosi peräkkäin, jolloin Suomessa syntyi alle 50 000 lasta. Pohjois-Karjalassa tilanne ei eroa muusta maasta ja tilastokeskus ennustaakin alueelle selkeää vuosittaista työikäisen väestön vähenemistä. Tämän kehityksen kääntämiseksi uuden koulutuksen paino on englanninkielisen opetuksen järjestämisessä ja siten opiskelijoiden saamisessa alueelle Suomen ulkopuolelta.

Karelia haluaa kotouttaa ulkomailta saapuvat insinööriopiskelijat alueelle ja mahdollistaa heidän työllistymisensä valmistumisen jälkeen alueen yrityksiin. Tämä edellyttää vahvaa yritysyhteistyötä ja insinöörikoulutuksen opetuksen kehittämistä vastaamaan paikallisten yritysten tulevaisuuden tarpeisiin.

Tähän liittyen Karelia on jo tehnyt paljon työtä tietojenkäsittelyn tradenomikoulutuksen opetussuunnitelman uudistamisen yhteydessä vuoden 2021 aikana. Insinöörikoulutuksen osalta jo olemassa olevia tietoja täytyy kuitenkin tarkentaa, koska jo toteutetuissa kyselyissä ei esimerkiksi selvitetty yritysten valmiutta osallistua erikoistumisopintojen sisältöjen kehittämiseen ja toteuttamiseen eikä mahdollisuutta työpaikoilla tapahtuvaan oppimiseen. Haasteena tehdyissä selvityksissä on myös se, etteivät alueen yritykset osallistuneet kovinkaan aktiivisesti heille verkon kautta lähetettyihin kyselyihin. Tästä syystä selvitystyö olisi nyt hyvä toteuttaa haastattelemalla keskeisten yritysten edustajia ”kasvotusten”.

Keskeinen vetovoimatekijä ulkomaalaisten opiskelijoiden saamiseksi on selkeä jatko-opintopolku maisteriopintoihin. Siksi hankkeessa selvitetään Itä-Suomen yliopiston tietojenkäsittelytieteen englanninkielisiin maisteriopintoihin tarvittava perusosaaminen ja rakennetaan insinööriopintojen kokonaisuus niin, että tutkintoon sisältyvillä opinnoilla voi hakea jatko-opintoihin ilman siltaopintoja. Samalla selvitetään opetusohjelman perusopintoihin liittyvät yhteistyömahdollisuudet Itä-Suomen yliopiston tietojenkäsittelytieteen laitoksen ja Savonia ammattikorkeakoulun tieto- ja viestintätekniikan koulutuksen kanssa. Yhteisiä opintoja järjestetään nyt vain suomen kielellä.

Hanke koostuu useasta osakokonaisuudesta, jotka täydentävät toisiaan:

Hankkeen ensimmäisessä osakokonaisuudessa varmistetaan, että Karelian tieto- ja viestintäteknologian insinöörikoulutuksessa on mukana alueen yritysten ennakoimat osaajatarpeet. Samalla selvitetään myös alueen yritysten halukkuus osallistua heidän asiantuntijatarpeistaan lähtevien opintojaksojen toteuttamisessa.

Hankkeen toisessa osakokonaisuudessa selvitetään yhteistyömahdollisuudet Itä-Suomen yliopiston ja Savonia-ammattikorkeakoulun kanssa. Itä-Suomen yliopiston kanssa tehtävä yhteistyö on tärkeää, jotta Karelian insinööritutkinnon suorittaneilla on jatko-opintomahdollisuus jatkaa englanninkielisiin maisteriopintoihin ilman ylimääräisi siltaopintoja. Savonian kanssa tehtävä yhteistyö on tärkeää siksi, etteivät Karelian ja Savonian tutkinnot kilpaile keskenään, vaan täydentävät toisiaan alueen elinkeinoelämän tarvitseman osaamisen näkökulmasta. Näitä tavoitteita varten hankkeessa selvitetään ja sovitaan Itä-Suomen yliopiston ja Savonia ammattikorkeakoulun kanssa yhteistyössä toteutettavat englanninkieliset opinnot.

Hankkeen kolmannessa osakokonaisuudessa huomioidaan yritysmaailmasta vahvasti esille noussut tarve edistää kansainvälistä rekrytointia Pohjois-Karjalassa. Elinkeinoelämä joutuu jatkuvasti ennakoimaan tarpeitaan työvoiman saatavuuden osalta ja siksi ICT-koulutuksen keskeisenä tavoitteena on, että alueen yritykset saavat valmistuvista pysyvää työvoimaa alueelle. Tästä johtuen ulkomaisten opiskelijoiden kotoutumisen esteiden poistamiseksi hankkeessa hyödynnetään alueen elinkeinoelämässä jo mukana olevia maahanmuuttajia ja mahdollisuuksien mukaan kansalaisjärjestöjä, joiden toiminnassa on mukana Pohjois-Karjalaan integroituneita maahan muuttajia.

Hankkeen tulokset:
Hankkeen tuloksena on Karelian uuden tieto- ja viestintäteknologian insinöörikoulutuksen opintosuunnitelma ja mahdolliset sopimukset yhteistyössä toteutettavista opintojaksoista. Tähän liittyen on Itä-Suomen yliopiston ja Savonia-ammattikorkeakoulun kanssa on sovittu selkeä työnjako englanninkielisten opintojaksojen toteuttamisesta ja halukkaiden yritysten kanssa on tehty alustava suunnitelma joidenkin syventäviin opintoihin liittyvien osaamiskokonaisuuksien toteuttamisesta

Lisäksi hankkeen tuloksena on suunnitelma kotoutumista tukevista toimenpiteistä, joissa huomioidaan yksilölliset, kulttuuriset, sosiaaliset ja yhteisölliset tekijät opiskelijoiden sopeutumisprosessissa Pohjois-Karjalaan.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

- Karelia ammattikorkeakoulun asiantuntijat ja opettajat, joiden tietämys alueellisista ja kansainvälisistä ICT-insinöörien osaamistarpeista lisääntyy
- Alueen ICT- ja muut kehittäjäyritykset, jotka digitalisoivat toimintojaan. ICT- koulutuksen kehittämiseen on kyselymuodossa osallistettu mahdollisimman laajajoukko maakunnan yrityksiä. Aktiivisia koulutuksen kehittämisessä ja ICT-insinöörikoulutuksen yhteistyökumppaneita ovat tässä vaiheessa ainakin Arbonaut, Blancco, Fastroi, Nolwenture, Q-Factory, Sensire, Solenovo ja Valamis. Lisäksi yhteistyökumppaneita tavoitellaan aktiivisesti koko maakunnan alueella.
- Kumppanikorkeakoulujen asiantuntija ja opettajat, joiden tietämys Pohjois-Karjalan alueen yritysten tavoittelemista osaajista lisääntyy

4.2 Välilliset kohderyhmät

Opiskelijat, opettajat ja muut hankkeeseen osallistuvat, joiden kautta opetusohjelman sisältöjen ajantasaisuus varmistetaan tulevaisuutta ajatellen.
Yritykset ja alueen muut toimijat, joiden tarpeita ajatellen koulutetaan ICT-ammattilaisia.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 41 339

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 41 339

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 51 674

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 51 674

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Karjala

Seutukunnat: Joensuun

Kunnat: Joensuu

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Tikkarinne 9

Postinumero: 80200

Postitoimipaikka: Joensuu

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 20

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 16

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Hankkeen tavoitteena on tukea molempia sukupuolia kiinnostavan koulutuksen kehittämistä
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hankkeen tavoitteena on tukea molempia sukupuolia kiinnostavan koulutuksen kehittämistä
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen välillinen tavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen, ei päätavoite

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 2 3
Hankkeen toimissa yhtenä ulottuvuutena on luonnonvarojen käytön kestävyyden huomioiminen.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 4 8
Uusi koulutus tähtää elinkeinoelämän digitalisaation edistämiseen ja torjuu siksi ilmaston muutosta pidemmällä tähtäimellä
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 1 7
Hanke edistää digitaalisten välineiden käyttöä elinkeinoelämässä ja muutos vähentää luonnon monimoisuuden kohtaamaa rasitusta
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 1 5
Hanke luo mahdollisuuksia ekologisempiin digitaalisiin ratkaisuihin ja siten edesauttaa kasvihuonekaasujen vähentämistä
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Neutraali
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 1 1
Hankkeessa syntyy vähäisessä määrin jätemateriaaleja.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Neutraali
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 2 8
Hankkeella vaikutetaan positiivisesti alueen elinkeinoelämän kilpailukykyyn kouluttamalla heidän tarpeisiinsa vastaavia uusia osaajia
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 2 7
Hankkeella vaikutetaan alueen elinkeinoelämän aineettomiin, osaamisen perustuvien ja digitaalisesti tuotettavien tuotteiden ja palveluiden kehittämiseen
Liikkuminen ja logistiikka 5 5
Hankkeessa suositaan etäyhteyksiä
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 3 7
Osaavan työvoiman saatavuus lisää hyvinvointia Pohjois-Karjalassa elinvoimaisen elinkeinoelämän kautta
Tasa-arvon edistäminen 1 5
Hanke edistää alueellista tasa-arvoa tuomalla kehittämistyön kaikkien halukkaiden saataville.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 3 7
Hanke painottaa erilaisten kulttuurien yhdenvertaisuutta ja vuorovaikutusta yhteiskunnassa
Kulttuuriympäristö 0 5
Hanke mahdollistaa erilaisten kulttuuriympäristöjen huomioimisen tulevissa kehittämistöissä.
Ympäristöosaaminen 3 7
Hanke mahdollistaa digitalisaation laajemman hyödyntämisen, ja edesauttaa näin alueen toimijoiden liiketoiminnan kehittymistä ympäristöystävällisemmäksi.

9 Loppuraportin tiivistelmä

Hanke toteutui kolmen työpaketin kautta. Ensimmäisessä työpaketissa Karelia järjesti tapaamiset kahdenkymmenen yhden Pohjois-Karjalan alueella toimivan ICT yrityksen edustajien kanssa. Tapaamisista saadun tiedon perusteella Karelia selkeytti ja rajasi opintosuunnitelmassa olevien IT-ammattilaisten yhteiseen perusosaamiseen liittyvien opintojaksojen sisältöjä sekä määritteli tieto- ja viestintäteknologian insinöörikoulutuksen älykkään automaation erikoitumisopintojen sisällön oppimistavoitteiden, teemojen ja teknologioiden osalta. Lisäksi yrityksen edustajien kanssa sovittiin mahdollisuudesta vierailijaluentoihin opintojaksoilla ja täydentävien opintojen osalta opintojaksojen toteuttamiseen yhdessä. Yhteistyöstä opintojaksojen toteuttamisessa ei kuitenkaan sovittu tämän hankkeen aikana tarkemmin johtuen ICT-alan nopeasta kehityksestä. Opetusyhteistyö konkretisoituu tulevaisuudessa opintojaksojen toteutussuunnitelmia laadittaessa, jolloin opintojaksoa toteuttava opettaja lähettää yritysten edustajille osallistumispyynnöt.

Toisessa työpaketissa sovittiin koulutusyhteistyöstä Itä-Suomen yliopiston kanssa ja selvitettiin Kareliasta valmistuvien tieto- ja viestintäteknologian insinöörien jatko-opintomahdollisuus Itä-Suomen yliopiston maisteriohjelmissa. Hankkeen aikana sovittiin, että Karelia ja Itä-Suomen yliopisto toteuttavat yhdessä yhdeksän opintojaksoa. Näistä Itä-Suomen yliopisto toteuttaa viisi opintojaksoa (25 ECTS) ja Karelia neljä opintojaksoa (23 ECTS). Tämä opetusyhteistyö mahdollistaa Kareliasta valmistuneiden hakeutumisen Itä-Suomen yliopiston englanninkielisiin maisteriohjelmiin. Hankkeen aikana keskusteltiin myös Savonian ammattikorkeakoulun ja Karelian välisestä yhteistyöstä älykkään automaation täydentävien opintojen osalta. Nämä keskustelut ovat hankeen päättyessä kesken, mutta ensimmäiset mahdolliset yhteistyössä toteutettavat opintojaksot toteutuisivat aikaisintaan akateemisena vuotena 2024-2025 sekä Karelian että Savonian opetussuunnitelmien rakenteesta johtuen.

Kolmannessa työpaketissa selvitettiin Suomeen muuttavien opiskelijoiden kotoutumisen tukemista erityisesti opintojen aikana. Hankkeen lopputuloksena valittiin ne toimet, mitä Karelia toteuttaa opintojen aikana yhteistyössä opiskelijajärjestö POKAn, Karelian ICT-neuvottelukunnan yritysten ja muiden Joensuussa maahan muuttavia tukevien toimijoiden kanssa.