Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S22804

Hankkeen nimi: Future Proof Kymenlaakso

Toimintalinja: 9. REACT-EU:n ESR-toimenpiteet

Erityistavoite: 12.4. Yritysten ja yrittäjien muutoskyvykkyyden lisääminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.4.2022 ja päättyy 31.8.2023

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy

Organisaatiotyyppi: Ammattikorkeakoulu

Y-tunnus: 2472908-2

Jakeluosoite: PL 68 (Patteristonkatu 3 D)

Puhelinnumero: 040 655 0555

Postinumero: 50101

Postitoimipaikka: Mikkeli

WWW-osoite: http://www.xamk.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Ari Utriainen

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Yksikön johtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: ari.utriainen(at)xamk.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 044 702 8761

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

PK-yritykset Kymenlaaksossa ovat joutuneet monenlaisten muutosten kouriin. Covid-19-pandemia on aiheuttanut osalle toimialoista mahdottomilta tuntuvia tilanteita selvitä. Yhtäällä on yrityksiä, jotka kärsivät osaajapulasta. Kasvun sijaan huomio on päivittäisen perusliiketoiminnan ylläpidossa saatavissa olevien resurssien rajoissa. Toisaalla on mittavia taloudellisia tappioita kokeneita yrityksiä, joiden edellytykset liiketoiminnan jatkamiselle nykyisellään ovat heikot.

Koronapandemian mukanaan tuomat nopeat muutokset toimintaympäristössä ovat haastaneet erityisesti yrityksiä, joilta on puuttunut näkemystä erilaisten muutosten vaikutuksista omaan liiketoimintaan: varautuminen, ennakointikyvykkyys ja –osaaminen eivät ole olleet riittävällä tasolla. Mahdollisten tulevaisuuksien skenaariointia ja analyysia ei ole hyödynnetty oman liiketoiminnan tai toimialan kannalta. Varautumalla vaihtoehtoisiin tulevaisuuksiin voidaan liiketoiminnan resilienssiä kasvattaa, ja reagointi muutokseen nopeutuu.

Pandemia on kuitenkin vain yksi – toki näkyvä ja hyvin konkreettinen – yritysten liiketoimintaedellytyksiin vaikuttava tekijä. Useat hitaammin ja epäsuorasti vaikuttavat trendit ja megatrendit haastavat nykyisenlaista liiketoimintaa myös jatkossa – ja samalla avautuu uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Tulevaisuuden organisaatioissa on kyettävä näkemään kauemmas ja ymmärrettävä laajempia kokonaisuuksia.

Future Proof Kymenlaakso -hankkeen tavoitteena on tuoda yrityksiin ennakointiosaamista muuttuvassa toimintaympäristössä selviytymisen tueksi. Yrityksille tarjotaan heidän tarpeisiinsa vastaavaa opastusta ennakointimenetelmien käyttöön kuuden työpajaotteella toteutetun koulutuksen sarjalla. Koulutuksissa jokainen osallistuja opastetaan menetelmien käyttöön oman yrityksensä näkökulmasta. Ennakointimenetelmien käyttöönoton sujuvuus yrityksessä pyritään varmistamaan mentoroinnin avulla. Mentorointi tarkoittaa osin hankkeen puitteissa järjestettyä ohjausta sekä vertaismentorointia, eikä mahdollinen ulkopuolisten mentorien hyödyntäminen ole myöskään poissuljettua. Hankkeen tuloksena pyritään vähintään 10 yrityksessä kokeilemaan ennakoinnin menetelmiä ja etsitään niiden avulla liiketoimintamahdollisuuksia muuttuvassa toimintaympäristössä.

Yrityksien tieto ja kokemus omasta liiketoiminnastaan ja toimialaymmärrys yhdistetään ennakointiosaamiseen palvelumuotoilullisten metodien avulla. Näin vastataan yritysten aitoon tarpeeseen.

Hankkeen aikana testataan, miten ennakointitoiminnan kehittäminen saadaan onnistumaan yritysten näkökulmasta parhaalla tavalla ja missä muodossa esitetty ennakointimenetelmien käyttöönottoon tähtäävä, avoimesti levitettävä materiaali on yrityksille itselleen mielekästä. Palvelumuotoilulle ominaisesti tiedon etsimisen ja tarvemäärittelyn kautta viedään toiminta testaukseen ja toteutukseen sekä skaalataan muiden saavutettavaksi. Hankkeen tuloksena tulee olemaan PK-yrityksille suunnattu (digitaalinen) materiaali. Materiaali tullaan liittämään osaksi ennakointi.kymenlaakso.fi -verkkosivustoa. Myös muut jakelukanavat ovat mahdollisia tämän lisäksi.

Hankkeessa järjestetään Kymenlaakson tulevaisuusverstas 2023 –tapahtuma, jonka tarkoituksena on tavoittaa muiden hankkeessa synnytettyjen verkostojen lisäksi maakunnan ennakoinnin, tutkimuksen, kehittämisen, osaamisen ja työvoiman parissa työskenteleviä tahoja. Tulevaisuusverstaassa tuotetaan sidosryhmiä osallistamalla näkemystietoa maakunnan ennakointitarpeeseen kulloinkin pinnalla olevan näkökulman mukaisesti.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Kymenlaaksolaiset pk-yritykset ja niiden johto. Erityisesti tavoitteena on löytää yrityksiä, jotka painivat pandemian aiheuttamine toimintaympäristön muutosten keskellä. Varsinaisia kohderyhmiä pyritään kartoittamaan ja tavoittamaan palvelumuotoilun avulla, hyödyntämällä Kymenlaakson ennakointi- ja oppilaitosverkostoja sekä avoimen markkinointiviestinnän avulla.

Tulevaisuusverstaan osallistujat ovat pk-yrityksiä laajempi ryhmä. Perinteisesti tulevaisuusverstas on tavoittanut maakunnan eri ennakoinnin, tutkimuksen, kehittämisen, osaamisen ja työvoiman parissa työskenteleviä. Tähän pyritään myös Future Proof Kymenlaakso hankkeen aikana.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Hankkeen välillisiä kohderyhmiä ovat oppilaitokset, joiden kautta ennakoinnin kautta löytyviin osaamistarpeisiin voidaan vastata.

Maakuntaa ja sen yrityksiä kohtaavat haasteet ovat myös kansallisessa mittakaavassa tunnistettuja. Vaikka yksittäisen yrityksen saama hyöty ei ole aina suoraan siirrettävissä toisaalle, on hankkeessa järjestettävä työpajaperustainen ennakointikoulutus sen sijaan skaalattavissa oppeineen myös Kymenlaakson ulkopuolella toimiviin yrityksiin.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 89 072

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 80 817

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 111 340

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 101 022

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Kymenlaakso

Seutukunnat: Kouvolan, Kotkan-Haminan

Kunnat: Miehikkälä, Hamina, Kouvola, Pyhtää, Virolahti, Kotka

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 10

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 9

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 30

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
THL:n mukaan kolmannes yrittäjistä on naisia. EK:n 2019 Naiset työnantajayrittäjinä -tutkimuksen mukaan kuitenkin vain neljäsosa muita työllistävistä yrittäjistä on naisia. Naisyrittäjillä on miehiä korkeammat kasvutavoitteet, mutta miesyrittäjät kuitenkin työllistävät enemmän, kuin naisyrittäjät. THL:n vuonna 2009 julkaistun ajankäyttötutkimuksen miesyrittäjien viikkotyöaika on selvästi pidempi, kuin naisyrittäjien. THL:n mukaan miehille yrityksen perustamisen syynä on naisia useammin perheyrityksen jatkaminen, naisille taas miehiä useammin se, että on ajautunut suunnittelematta yrittäjäksi. Suomen Yrittäjänaisten mukaan yrittäjämiehistä joka neljäs kuuluu ylimpään tuloluokkaan, naisista vain reilu 10 prosenttia.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hankkeeseen pyritään saamaan tasapuolisesti nais- ja miesedustajia. Hankkeen toimilla pyritään saamaan välillistä vaikutusta yritysten johdon monimuotoisuuden lisäämiseksi ja sen eteen, että työelämässä otetaan paremmin huomioon ihmisten erilaiset elämäntilanteet (esim. hoivavastuut). Muutoskyvykkyyden lisäämisellä ja liiketoiminnallisten mahdollisuuksien etsimisessä tuodaan esiin monimuotoisuuden edut yritysten kilpailutekijöinä. Tasa-arvoajattelu parantaa yrityksen kannattavuutta, myyntityön tulosta ja asiakastyytyväisyyttä (mm. https://www.pirkanmaa.fi/miksi-pk-yrityksen-on-hyodyllista-pohtia-tasa-arvoa-seminaarin-jalkisanat/)
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Se ei ole päätavoite, mutta on erittäin tärkeä näkökulma hankkeessa.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 3 7
Välitön vaikutus: Hankkeen aikaisessa toiminnassa (koulutuksissa ja lopputuloksessa) pyritään suoraan vähähiiliseen ja rerussiviisaaseen toimintatapaan (esim digitaaliset materiaalit painettujen sijaan, verkko-osallistumismahdollisuus matkustamisen sijaan jne.). Esittelemällä uudenlaisia tapoja voidaan vaikuttaa myös yritysten taitoon toteuttaa omaa liiketoimintaa. Välillinen vaikutus: Vastuullinen, ennakoiva toiminta auttaa näkemään, miksi esim. vähähiilisyyteen pyrkiminen tulee kannattavaksi valinnaksi, jolloin pyritään tekemään vähähiilisyyteen johtavia valintoja. Jo pelkästään resurssitehokkuus on järkevää, niin ekologisesti, kuin myös taloudellisesta näkökulmasta. Varautumista tulee myös ennakoinnin ja erityisesti elinkaariajattelun lisääntymisen, megatrendien vaikutusten ymmärtämisen, ja tietoisuuden lisäämisen myötä.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 6 7
Paikallisten yrittäjien kouluttaminen ja tukeminen, tavoitteena kestävämpi liiketoiminta.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 6 6
Ennakoinnin avulla uusien innovaatioiden etsiminen tulevaisuuden mahdollisuuksista.
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 0
Tasa-arvon edistäminen 4 7
Välitön vaikutus: pyrkimys saada nais- ja miesosallistujia yhtä monta, vaikka miehet enemmän yrittäjinä. Välillinen vaikutus: tulevaisuuteen katsomisen kautta ymmärrys monimuotoisuuden hyödyistä lisääntynee
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

Future Proof Kymenlaakso –hankkeessa pyrittiin vahvistamaan mikro- ja pk-yritysten tulevaisuusosaamista ja ennakointivalmiutta maakunnassa. Taustalla vaikuttivat sekä Covid-19 –pandemian että Ukrainan sodan mukanaan tuomat muutokset nykyiseen liiketoimintaympäristöön sekä luonnollisesti laajemmat kehityskaaret, kuten megatrendit, jotka vaikuttavat pidemmällä ajanjaksolla yrityksiin. Tavoitteena oli vahvistaa suoraan osallistuvien yrityksien kykyä varautua muutoksiin ja nähdä uusia liiketoimintamahdollisuuksia tulevaisuuteen. Laajemmin yritysten menestyksen nähdään vaikuttavan myös alueelliseen menestykseen.

Hankkeen pilottikoulutus koostui kuudesta koulutuskerrasta (10/2022–01/2023), yrityskohtaisesta valmennuksesta sekä yhteisestä loppukokoontumisesta. Koulutussisällön oikeataso ja tarve tarkennettiin haastattelujen avulla, mikä muuttikin hankesuunnitelmassa esitettyjä sisältöjä merkittävästi. Koulutukseen osallistuneille tarjottiin myös mahdollisuus hyödyntää Future Platform- ennakointitietopankkia. Koulutukseen ilmoittautui reilu kymmenen kiinnostunutta yritystä, joista yhdeksän suoritti koulutuksen sillä tasolla, että siitä voidaan katsoa olevan hyötyä liiketoiminnassa. Koulutusmateriaalit jaettiin kuitenkin kaikille kiinnostuneille. Osallistuneet yritykset painottuivat mikro- ja pienyrityksiin. Kokoluokaltaan tätä suurempi rakennusliike ilmoittautui, mutta lopulta perui osallistumisensa. Näin ollen koulutusten osalta hankesuunnitelmassa esitetyistä indikaattoreista jäätiin hieman ja osallistujayrityksen painottuivat suunniteltua pienempiin. Sisällöllisesti yrittäjät antoivat positiivista palautetta ja muutama yrittäjä sai myös vahvistusta toimintansa uudelleen suuntaamiseen.

Pilottikoulutuksen kokemusten pohjalta hankkeessa rakennettiin Edufication-alustalle verkkokurssi. Future Proof ennakoinnin perusteet yrityksille –kurssi julkaistiin 2.8.2023. Mikro-opinnot (lyhyt kurssi, jossa paljon videomateriaalia) ovat Kymenlaaksoa laajemman kohderyhmän hyödynnettävissä veloituksetta. Kurssi on laadukkaasti toteutettu ja sisältää erityisesti perusteluja ennakoinnin hyödyistä, mitä pilottikurssille osallistuneet toivoivat.

Valintojen aika: tulevaisuus voimavaraksi – Kymenlaakson tulevaisuusverstas 2023 järjestettiin kahdella eri paikkakunnalla 21.4.2023: Kouvolassa päätapahtuma, Haminassa satelliittitapahtuma. Tilaisuuden suunnittelua varten koottiin oma, useita organisaatioita edustanut ryhmä, jota koordinoitiin hankkeen toimesta. Yhteensä osallistujia saapui paikalle 93. Tilaisuudessa esiintyi uteliaisuuden puolestapuhuja Mertzi Bergman sekä eri näkökulmia tulevaisuuden kehittämiseen tuoneet Antti Kirssi (Ren-Gas), Niina Kuusanniemi-Abbotts (Biomimita) ja Anna-Mari Rusanen (Helsingin yliopisto). Näiden lisäksi verstaan työpajaosuudessa työstettiin kestävyysulottuvuudet huomioiden tulevaisuuden teemoja yksilön organisaation ja maakuntatason näkökulmista. Palautteiden perusteella tulevaisuusverstas oli onnistunut: kokonaisarvosana 4,1 asteikolla 1–5.

Tulevaisuusverstaan perusteella hankkeessa työstettiin julkaisu, jonka sisällöllä katsotaan olevan merkitystä alueellisen kehityksen suuntaamiseen kohti puhtaan siirtymän ja kestävän kehityksen toimintamalleja. Kohti kestävästi menestyvää Kymenlaaksoa. Valintojen aika: tulevaisuus voimavaraksi – Kymenlaakson tulevaisuusverstas 2023 julkaistiin Xamk inspiroi sarjassa kesäkuussa 2023. Verstaan tulosten analysointi ja edelleen kirjaaminen julkaisuksi on lisännyt tuensaajan sisäistä osaamista ja edesauttaa seuraavien kehitystoimien suuntaamista.

Hankkeen viestinnälliset tavoitteet täyttyivät hyvin. Määrällisesti tuotettiin suuri määrä blogeja ja artikkeleita. Hanketta myös esiteltiin kansallisissa seminaareissa ja Kymenlaaksossa ennakointitoimijoiden kokoontumisissa. Ennakoinnin valtavirtaistaminen ja ennakointitoiminnan avaaminen esimerkkien kautta toteutui. Viestintämateriaalin suurella määrällä voidaan nähdä olevan merkitystä esimerkiksi hankkeessa järjestetyn tulevaisuusverstaan osallistujiin: vuonna 2023 osallistujissa oli poikkeuksellisen paljon ensikertalaisia sekä yritys- ja elinkeinoelämän sidosryhmiä edustavia.