Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S22810

Hankkeen nimi: DIGIHOI - ÄLÄ JÄTÄ

Toimintalinja: 9. REACT-EU:n ESR-toimenpiteet

Erityistavoite: 12.3. Digitaalisten taitojen parantaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.4.2022 ja päättyy 31.10.2023

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Kajaanin Ammattikorkeakoulu Oy

Organisaatiotyyppi: Ammattikorkeakoulu

Y-tunnus: 2553600-4

Jakeluosoite: PL 52

Puhelinnumero: 0447101258

Postinumero: 87101

Postitoimipaikka: Kajaani

WWW-osoite: http://www.kamk.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Tuula Haverinen

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: projektiasiantuntija

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: tuula.haverinen(at)kamk.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0447101008

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

Osatoteuttajat

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Covid 19 -pandemia on aiheuttanut haasteita hoitotyön harjoitus- ja simulaatiotuntien toteuttamiselle. Tutkinnon saavuttamiseksi tietyille, vain lähiopetuksena toteutettaville tunneille osallistuminen on pakollista ja jos lähiopetus ei ole mahdollista yleisten rajoitusten, yksilön sairastumisen tai karanteenin vuoksi, tämä vaikeuttaa opintojen etenemistä. Joitakin lähityöskentelyä vaativia asioita on kuitenkin mahdollista opettaa ja opiskella myös etänä, hyödyntäen digitaalisia menetelmiä. Perinteiset vuorovaikutteiset verkkoalustat ovat jo tuttuja ja niitä on korona-aikanakin hyödynnetty aktiivisesti. On myös mahdollista opettaa ja opiskella niin sanotusti hybridinä eli niin, että osa opiskelijoista on lähiopetuksessa ja osa osallistuu opetukseen reaaliaikaisesti etänä. Korona-ajan poikkeusoloissa useat eri alojen toimijat ovat joutuneet ottamaan nopean digiloikan ja hoitotyön koulutuksessakin on löydetty erilaisia menetelmiä, joilla aiemmin lähiopiskeluna harjoiteltuja asioita on opetettu etänä. KAMK:ssa hyviä kokemuksia on esimerkiksi mielenterveyshoitotyön simulaatioharjoitusten toteuttamisesta täysin etänä ja akuuttihoitotyön harjoitustuntien toteuttamisesta hybridiopetuksena Teams-yhteyden avulla.Tässä hankkeessa kehitetään erityisesti opettajan reaaliaikaisesti ohjaaman kliinisten taitojen opiskelun tueksi välineitä ja menetelmiä sekä lisätään opettajien ja opiskelijoiden osaamista näiden hyödyntämisessä. Lisäksi haetaan ratkaisuja opiskelijoiden oppimisen varmistamiseksi niissä osa-alueissa, mitkä tyypillisesti ovat vaatineet lähiopetusta koululla. Tämän avulla voidaan tukea opiskelijoiden opintojen etenemistä sellaisissakin tilanteissa, joissa joudutaan rajoittamaan kohtaamista. Kun opintojen eteneminen sujuvoituu, työelämään siirtyminen on jouhevampaa.

Hankkeen tavoitteena on kehittää hoitotyön kliinisten taitojen etäopetusta.
Tarkoituksena on vahvistaa ja monipuolistaa hoitotyön opiskelijoiden ja opettajien osaamista etäopetukseen/verkko-opetukseen liittyen erityisesti simulaatioiden ja pelillisyyden avulla opettajan reaaliaikaisesti ohjaamana.
Lisäksi tarkoituksena on kehittää digitaalista itsenäistä opiskelua.

Hankkeessa kartoitetaan palvelumuotoilun menetelmin opiskelijoiden, opettajien (ja työelämän) ajatukset/käsitys/ymmärrys siitä, mitkä sairaanhoitajan tutkinnossa opiskeltavista Yleissairaanhoitajan (180 op) osaamisvaatimukset ja sisällöt (2019) mukaisista kliinisistä taidoista ovat sellaisia, joita voidaan opiskella opettajan reaaliaikaisella etäohjauksella hyödyntäen digitaalisia menetelmiä. Hankkeessa hyödynnetään palvelumuotoilua läpileikaten hanke paketit, jotta saadaan selvitettyä riittävä asiaksaymmärrys ja uudenlainen tapa toimia on integroitavissa opetukseen. Hankepaketit etenevät toiminnallisesti ja ajallisesti limittäin, eivätkä ole toisiaan poissulkevia. Toimenpiteet koostuvat viidestä eri työpaketista:
TP1:Alkukartoitus
TP2:Kotipaketit kliinisten taitojen opiskeluun etänä
TP3:Simulaatioiden kehittäminen
TP4:Pelillisyys
TP5:Hankkeen hallinnointi ja viestintä

Hankkeen työpaketeissa tuotetaan opetuksen sisältöjä, jotka pilotoidaan hankkeen aikana.
Lyhyellä aikavälillä kehitetään nykyisiä opetusmenetelmiä niin, että opiskelijoiden opiskelumahdollisuudet monipuolistuvat ja opintojen eteneminen sujuvoituu. Opiskelijatyytyväisyys lisääntyy, sillä he voivat olla vaikuttamassa oman opiskelunsa etenemiseen ja koulutuksen kehittämiseen.
Pitkällä aikavälillä kehitettyjen opetusmenetelmien myötä on luotu selkeä malli siitä, minkä kliinisen osaamisen opiskelu vaatii lähiopetusta ja minkä osaamisen opiskelu on mahdollista opettajan reaaliaikaisen etäohjauksen avulla. Tämän mahdollisuuden aktiivinen hyödyntäminen sujuvoittaa opiskelun etenemistä ja työelämään siirtymistä, kun poissaolon vuoksi korvattavien suoritusten määrä vähenee.

Kajaanin ammattikorkeakoulu toimii hankkeen päätoteuttajana ja osatoteuttajana toimii Diakonia-ammattikorkeakoulu.
Hanke kestää 19 kuukautta 1.4.2022 - 31.10.2023. Hankkeen kokonaisbudjetti on 310 972€. Omarahoitusosuus koostuu Kajaanin ammattikorkeakoulun ja Diakonia-ammattikorkeakoulun osuuksista. Hankkeesta 80 % rahoitetaan Euroopan sosiaalirahastosta.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Hoitotyön lehtorit/opettajat sekä sairaanhoitaja- ja sairaanhoitaja-diakonissa opiskelijat molemmissa korkeakouluissa.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Sosiaali- ja terveydenhuollon työelämäkumppanit Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan alueella.
Opiskelijoiden osaamisen kehittyminen ja opintojen sujuva eteneminen auttaa tutkinnon saavuttamisessa ja työelämään siirtymisessä eli hyödyttää työelämää.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 248 778

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 243 382

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 310 972

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 304 227

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Pohjanmaa, Kainuu

Seutukunnat: Raahen, Oulunkaaren, Nivala-Haapajärven, Koillismaan, Kajaanin, Oulun, Ylivieskan, Kehys-Kainuun, Haapavesi-Siikalatvan

Kunnat: Ii, Siikalatva, Suomussalmi, Reisjärvi, Siikajoki, Lumijoki, Alavieska, Kalajoki, Taivalkoski, Raahe, Kärsämäki, Pyhäjärvi, Muhos, Ristijärvi, Hailuoto, Sievi, Kempele, Merijärvi, Oulainen, Ylivieska, Paltamo, Oulu, Tyrnävä, Utajärvi, Kajaani, Pyhäntä, Vaala, Nivala, Haapajärvi, Pyhäjoki, Kuusamo, Haapavesi, Sotkamo, Liminka, Puolanka, Pudasjärvi, Kuhmo, Hyrynsalmi

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 248

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Hankkeen toimintaympäristöä on kartoitettu. Hoiva-alan opiskelijoista suurin osa on naisia. Sosiaali- ja terveysalalle tarvittaisiin enemmän miespuolisia opiskelijoita.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hankkeen toteutuksessa huomioidaan se, että mukana on sekä miehiä että naisia ja mahdollisesti myös muun sukupuolisia. Sukupuoli ei suoraan vaikuta opetukseen tai opiskeluun, mutta sukupuolet huomioidaan opetuksessa esimerkiksi niin, ettei etäopetuksessa tarvitse paljastaa muiden osallistujien nähtäville ihoa tarpeettomasti.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Sukupuolten tasa-arvon edistäminen ei ole hankkeen päätavoite, vaan tavoitteena on kehittää sukupuolesta riippumatonta etä- ja hybridiopetusta

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Hanke ei kohdistu luonnonvarojen kestävään käyttöön.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 2
Hanketiimi hyödyntää toiminnassaan etätyökaluja, yhteisiä työskentelyalustoja ja etäohjausta. Hankkeen tuotokset tukevat tätä tavoitetta.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Hanke ei kohdistu kasvillisuuteen, eliöihin tai luonnon monimuotoisuuteen.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 2
Hankkeessa kehitetyt etäopetusmenetelmät vähentävät liikkumisesta johtuvia ilmansaasteita.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Hanke ei kohdistu Natura 2000 aluesiin.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 7 7
Pyritään kestävän kehityksen menetelmiin. Hankkeessa hyödynnetään pääsääntöiseti digitaalisia materiaaleja. TP1 käytettävälle materiaalille tehdään kierrätysohje.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Hankkeella ei ole merkitystä uusiutuvien energialähteiden käytön kannalta.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 5 5
Hankkeessa tuotetaan etätoimintamalleja. Ja tuetaan opiskelijoiden sujuvaa valmistumista.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 7 7
Hankkeessa tuotetaan aineettomia palveluita ja menetelmiä.
Liikkuminen ja logistiikka 8 8
Hankkeen kohdealue on laaja. Hankkeessa pyritään hyödyntämään yhteisiä verkkoalustoja, etäkokouksia ja digitaalisia palveluita. Hankkeessa kehitetään etäopetuksen menetelmiä, jotka vähentävät kulkemisen tarvetta.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 10 10
Hanke edistää opiskelijoiden ja opettajien hyvinvointia tarjoamalla joustavia vaitoehtoja opetukseen ja sujuvoittamalla opetusta.
Tasa-arvon edistäminen 6 9
Hankkeessa huomioidaan sukupuolten välinen tasa-arvo. Hanke edistää eri paikkakunnilla asuvien opiskelijoiden tasa-arvoisuutta, mahdollistamalla ja tukemalla etäopiskelua.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 8 5
Etämenetelmien hyödyntäminen on tasa-arvoista, koska niiden käyttäminen ei vaadi kalliita investointeja. Hankkeessa pyritään ilmaisohjelmiin tai oppilaitosten kautta käytettäviin ohjelmiin. Menetelmät ovat käytettävissä, ei katso ikää, sukupuolta, kulttuuria--> tätä tukevat sisällön suunnittelu.
Kulttuuriympäristö 0 0
Hankkeella ei ole vaikutusta kulttuuriympäristöön.
Ympäristöosaaminen 2 2
Hanke ei liity ympäristöosaamisen kehittämiseen, mutta noudattaa kestävän kehityksen periaatteita toiminnassaan.

9 Loppuraportin tiivistelmä

DIGIHOI–ÄLÄ JÄTÄ -hankkeessa kehitettiin hoitotyön kliinisen osaamisen etä- ja hybridiopetusta Kajaanin ammattikorkeakoulun ja Diakonia ammattikorkeakoulun toimesta. Hoitotyön kliinisten taitojen opetus on perinteisesti toteutettu lähiopetuksena, johon liittyy usein läsnäolovelvoitteisuus. Lähitoteutuksiin liittyen on koettu haasteeksi esimerkiksi sairaspoissaolojen aiheuttama opintojen etenemisen hidastuminen, mikä voi viivästyttää ammattiin valmistumista ja työelämään siirtymistä.

Hankkeen taustalla oli hoitotyön opiskelijoiden ja opettajien korona-ajan positiiviset kokemukset etä- ja hybridiopetusratkaisuista, joihin toivottiin jatkoa. Kun opetusta oli korona-aikana pakko toteuttaa etänä, havaittiin, että myös hoitotyön kliinisiä taitoja on mahdollista opettaa ja oppia etämenetelmin. DIGIHOI–ÄLÄ JÄTÄ -hankkeessa jatkettiinkin näiden innovaatioiden kehittämistä ja jalkauttamista hoitotyön koulutukseen.

Hoitotyön kliinisen osaamisen etä- ja hybridiopetusta kehitettiin kolmessa työpaketissa: kotipaketit, simulaatiot ja pelillisyys. Lisäksi kehitettiin sisältöä itsenäiseen opiskeluun. Kehitettävien sisältöjen aiheet kartoitettiin hankkeen alussa hoitotyön opiskelijoille ja opettajille toteutetuissa palvelumuotoilutyöpajoissa. Lisäksi otettiin mukaan uusia sisältöjä hankkeen edetessä. Kehitetyt sisällöt kattoivat hoitotyön eri osa-alueet monipuolisesti.

Kotipaketeissa kehitettiin opetuskokonaisuuksia, joissa opiskelijat voivat harjoitella kliinisen hoitotyön osaamista opettajan reaaliaikaisessa ohjauksessa etänä, hyödyntäen autenttisia hoitotyön välineitä. Simulaatioita kehitettiin monipuolisesti erilaisina etä- ja hybriditoteutuksina. Pelillisyyden työpaketissa tuotettiin erilaisia digitaalisia pelejä, joita voidaan hyödyntää lähi-, etä- ja hybridiopetuksessa sekä itsenäisessä opiskelussa opintojen eri vaiheissa. Lisäksi pilotoitiin muissa hankkeissa kehitettyjen VR-pelien etä- ja hybridikäyttöä. Tuotetut sisällöt ovat vapaasti käytettävissä ja ne löytyvät KAMK:n Moodlesta (reppu.kamk.fi), jonne pääsee ilman salasanaa Haka-tunnuksilla. Täällä on myös ohjevideot hoitotyön kliinisen osaamisen etä- ja hybridiopetukseen sekä työpaketteihin liittyen.

Hankkeen kehitystyössä hyödynnettiin monipuolisesti erilaisia teknologioita ja digitaalisia työkaluja. Kehitystyöhön osallistui hoitotyön opettajien ja opiskelijoiden lisäksi Kainuun hyvinvointialueen haavahoitaja. Lisäksi tehtiin yhteistyötä useiden hankkeiden kanssa. Hankkeen toimista saatiin positiivista, innostunutta palautetta ja hankkeen toimille koettiin tarvetta. Toisaalta havaittiin myös se, että hankkeen ilmiöt herättävät varsin ristiriitaisiakin ajatuksia ja uudenlaisia toteutustapoja saatetaan vierastaa. Kehitystyötä on siis tärkeää jatkaa.