Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S22811

Hankkeen nimi: Pohjois-Karjalan kansainvälisen rekrytointimallin valmisteluhanke

Toimintalinja: 3. Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus

Erityistavoite: 6.1. Nuorten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisen edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 11.4.2022 ja päättyy 31.5.2023

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten sekä työ- ja elinkeinotoimistojen kehittämis- ja hallintokeskus

Organisaatiotyyppi: Valtion viranomainen

Y-tunnus: 2296962-1

Jakeluosoite: Torikatu 36

Puhelinnumero: 029 5026000

Postinumero: 80101

Postitoimipaikka: Joensuu

WWW-osoite: https://www.ely-keskus.fi/ely-pohjois-karjala

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Malinen Pälvi Orvokki

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Yksikön päällikkö

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: palvi.malinen(at)ely-keskus.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0295 026 125

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Valmisteluhankkeen tavoitteena on muodostaa kokonaiskäsitystä kansainvälisen rekrytoinnin mahdollisuuksista Pohjois-Karjalassa. Hanke kokoaa yhteen toimijoita sekä heidän palveluitaan muodostamaan alueellista kansainvälisen rekrytoinnin palvelukarttaa sekä pohjustamaan alueellisen kansainvälisen rekrytoinnin mallin syntymistä. Hankkeen kautta selvitetään alueen työnantajien näkemyksiä kansainvälisen rekrytoinnin tarpeista sekä pyritään lisäämään työnantajien tietoisuutta kansainvälisen rekrytoinnin mahdollisuuksista. Valmisteluhankkeen kautta pyritään sitouttamaan alueen toimijoita yhteiskehittämiseen opiskelu- ja työperäisen maahanmuuton teemassa.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Pohjois-Karjalan maakunnan alueella:
- TE-toimiston ja kuntakokeilun esimiehet ja asiantuntijat
- työnantajat, eri toimialojen yritykset ja yrittäjät
- seudulliset kehittämisyhtiöt
- oppilaitokset
- kunnat ja kaupungit
- palveluntuottajat

4.2 Välilliset kohderyhmät

Pohjois-Karjalan maakunnan alueella olevat kansainväliset osaajat sekä kansainväliset opiskelijat.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 80 000

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 61 956

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 80 000

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 61 956

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Karjala

Seutukunnat: Joensuun, Keski-Karjalan, Pielisen Karjalan

Kunnat: Rääkkylä, Outokumpu, Joensuu, Kontiolahti, Tohmajärvi, Liperi, Lieksa, Nurmes, Polvijärvi, Heinävesi, Juuka, Kitee, Ilomantsi

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 25

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 27

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Ei tehty
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hankkeessa alueen työnantajille toteutettava kysely suunnataan sekä nais- että miesvaltaisille toimialoille. Lisäksi kysely lähetetään vastattavaksi kaikille sukupuolien edustajille.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Ei hankkeen päätavoite.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 0 0
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Liikkuminen ja logistiikka 0 8
Hankkeen järjestämissä työpajoissa ja toimijoiden haastatteluissa pyritään suosimaan etämahdollisuuksia.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 9
Hankkeen kautta tuetaan osaavan työvoiman saatavuutta yrityksien tulevaisuuden tarpeisiin. Yritysten elinvoiman vahvistuminen edistää hyvinvointia.
Tasa-arvon edistäminen 0 9
Hankkeen verkostotoiminnassa otetaan huomioon tasavertaisesti alueen eri toimijoita.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 8
Hankkeen verkostotoiminnassa otetaan huomioon tasavertaisesti alueen eri toimijoita.
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

Pohjois-Karjalan kansainvälisen rekrytoinnin valmisteluhankkeen tavoitteena oli muodostaa kokonaiskäsitys kansainvälisen rekrytoinnin mahdollisuuksista Pohjois-Karjalassa. Tavoitteena oli koota kohderyhmänä olevia toimijoita yhteen pohtimaan ja työstämään alueellista kansainvälisen rekrytoinnin palvelukarttaa ja alueellista kansainvälisen rekrytoinnin mallia. Toimijoita haluttiin myös sitouttaa maakunnallisen kansainvälistä rekrytointia tukevaa ryhmähankkeen valmisteluun. Tavoitteena oli lisäksi selvittää työnantajien ja yritysten näkemyksiä kansainvälisen rekrytoinnin tarpeista sekä lisätä heidän tietoisuuttaan kansainvälisen rekrytoinnin mahdollisuuksista ja palveluista.

Hankkeen tavoitteet toteutuivat hyvin; toimijoiden yhteistyö vahvistui mm. työpajatyöskentelyn kautta ja yhdessä työstettyjen palvelupolkujen pohjalta on rakentumassa Work in North Karelia -sivusto. Keskeiset toimijat sitoutuivat yhteisen ESR+ -ryhmähankkeen valmisteluun. Ryhmähankkeen hakemus ollaan jättämässä vuoden 2024 ensimmäiseen ESR+ -hakuun.

Maakunnan toimijoiden kanssa pohdittiin viidessä työpajassa Pohjois-Karjalan kansainvälistä rekrytointia sekä toimijoiden roolia, työnantajien ja yritysten kansainvälisen rekrytoinnin palvelupolkuja, kansainvälisten osaajien palvelupolku ja jäämistä Pohjois-Karjalaan sekä kansainväliseen rekrytointiin liittyvää viestintää. Työpajoissa tunnistettiin selkeitä haasteita kansainvälisen rekrytoinnin onnistumiselle: toimijoiden välisen yhteistyön vahvistaminen, kansainvälisten opiskelijoiden vaikeudet löytää työharjoittelu- ja työpaikkoja, yritysten hyvin erilaiset valmiudet ja tuentarve jne. Kansainvälisten osaajien tarpeisiin liittyvä palvelut ovat hajanaisia eivätkä toimijat tunne toisensa palveluja, jolloin palvelupolkuja ei pääse kehittymään ja asiakkaiden tilanteet eivät etene. Työpajojen työskentelyn tuloksena tehtiin kansainvälisen osaajan polku työllistymiseen sekä työnantajan polku rekrytoimaan. Näiden kahden polun pohjalta on rakennettu syksyllä 2023 avautuva Work in North Karelia -sivustoa, jota Pohjois-Karjalan ELY-keskus jatkossa ylläpitää.

Syksyllä 2022 valmisteluhankkeessa tehtiin yrityksille ja työnantajille kysely kansainvälisestä rekrytoinnista. Kyselyyn vastasi 46 yritystä ja työnantajaa, joista 74 % työllisti vähintäänkin yhden ulkomaalaisen työntekijän. Heidän merkittävimmät rekrytoinnin kanavat olivat oppilaitokset, vuokratyöfirmat, verkostot sekä työtä hakeneiden suorat yhteydenotot. Kyselyyn vastanneista enemmistö toivoi mm. ulkomaalaisten työntekijöiden tai maahanmuuttaneiden rekrytointiin taloudellista tukea, tukea tarvittavissa viranomaisrekisteröinnissä ja neuvontaa työluvan hakemisessa. Tukea toivottiin myös esimerkiksi työntekijöiden kielitaidon kehittämiseen ja osaamisen täydentämiseen.

Pohjois-Karjalan kansainvälisen rekrytoinnin valmisteluhankkeen aloitteesta alueen toimijoiden kanssa pohdittiin maakunnallisen kansainvälistä rekrytointia tukevan kehittämistoiminnan tarvetta. Hankkeen tekemän taustatyön, toimijoiden kanssa toteutetun työpajatyöpajatyöskentelyn ja sen jälkeisten keskustelun myötä hahmottui näkemys siitä, ketkä toimijat lähtisivät mukaan Pohjois-Karjalan kansainvälistä rekrytointia tukevaan ryhmähankkeeseen. Valmisteluhankkeen päätyttyä kyseisen ryhmähankkeen valmistelua on jatkettu Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen vetämänä. Ryhmähankkeen valmistelussa ovat mukana Riveria, Karelia ammattikorkeakoulu, Itä-Suomen yliopisto, Joensuun kaupunki, Pohjois-Karjalan maakuntaliitto sekä Kiteen ja Lieksan kansanopistot.