Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S22812

Hankkeen nimi: UTU - Uusi tulevaisuus -hanke

Toimintalinja: 3. Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus

Erityistavoite: 6.1. Nuorten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisen edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.3.2022 ja päättyy 31.10.2023

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: TUKIRANKA ry

Organisaatiotyyppi: Muu järjestö tai yhdistys

Y-tunnus: 1643844-5

Jakeluosoite: Isolinnankatu 24

Puhelinnumero: 0500955050

Postinumero: 28100

Postitoimipaikka: Pori

WWW-osoite: http://www.tukiranka.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Heino Mirva Marketta Maria

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Toiminnanjohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: mirva.heino(at)tukiranka.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0445304430

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

UTU – Uusi tulevaisuus -hankeUTU -hanke on työllisyyttä ja osallisuutta lisäävä hanke, joka on tarkoitettu työ- tai opiskelupaikkaa vailla oleville nuorille. Tavoitteena on alle 30-vuotiaiden nuorten aikuisten tukeminen ja ohjaaminen työelämään tai opiskeluun tavoitteiden saavuttamiseksi sekä vaihtoehtojen kartoittaminen varhaisen eläköitymisen sijaan, sillä jokaisella tulee olla oikeus työhön vajaakuntoisuudestaan huolimatta ja vaikuttaa näin oman taloutensa ja tulevaisuutensa kehittymiseen. Tavoitteena on myös syrjäytymisen ennaltaehkäiseminen tai sen etenemisen ja ylisukupolvisen huono-osaisuuden katkaiseminen.

Osallistujien opiskelu- ja työelämävalmiuksia parannetaan korttikoulutuksilla ja aidoissa ympäristöissä tapahtuvan, merkityksellisen työn tekemisellä. Henkilökohtaisen ohjauksen ja sosiaalisten kontaktien ja vertaisen tuen avulla vahvistetaan psykososiaalisia valmiuksia.

Osallistujan tilanne kohentuu hankejakson aikana arjen vuorokausirytmin ja taloudellisen tilanteen parantuessa sekä sosiaaliset suhteet, itsetunto, työ- ja opiskeluvalmiudet kehittyvät. Kiinnittyminen yhteiskuntaan ja osallisuus lisääntyy ja osallistuja kokee itsensä merkityksellisenä osana yhteiskuntaa.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen kohderyhmänä ovat vaikeasti työllistyvät, kuntouttavan työtoiminnan asiakkaat, etsivän nuorisotyön asiakkaat, mielenterveyskuntoutujat, osatyökykyiset, vammaiset, maahanmuuttajat, vähemmistöryhmät.

Hankkeen kohderyhmänä on pääsääntöisesti työmarkkinoiden käytettävissä olevat, tai juuri työmarkkinoille siirtyvät.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Tukiranka ry:n yksiköt, joista kävijät voivat ohjautua hankkeeseen ja vastaavasti UTU-hankkeen osallistujat voivat suorittaa matalan kynnyksen työtoimintaa eri yksiköissä.

Satakunnan työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu (TYP), jonka kautta hankkeeseen ohjautuu asiakkaita ja jonka kanssa yhteistyössä rakennetaan osallistujan polkua yhdessä osallistujan kanssa. Porin perusturva, sosiaali- ja perhepalvelut

Satakunnan TE-toimisto

Asumisyksiköt, joiden asiakkaat tulisivat hyötymään hankkeen toiminnasta

Nuorisopsykiatrian poliklinikka

Psykoosiklinikka

Aikuispsykiatrian poliklinikka

Etsivä nuorisotyö

Muut alueella toimivat hankkeet, jotka ohjaavat asiakkaitaan tarpeen vaatiessa UTU-hankkeeseen

Alueen ammatilliset oppilaitokset / opintonsa keskeyttävät nuoret

Nuorten verkoston toimijat

Alueella toimivat yritykset

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 267 643

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 173 125

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 332 643

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 202 014

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Satakunta

Seutukunnat: Porin

Kunnat: Pori

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Otavankatu 5

Postinumero: 28100

Postitoimipaikka: Pori

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 45

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Hanke toimii Tukiranka ry:n toimintaperiaatteiden mukaan, sukupuolten lähtökohtien, vaatimusten, arvojen ja periaatteiden mukaisesti. Tukiranka ry:ssä on sukupuolisensitiivinen toimintaympäristö.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Sukupuolinäkökulma ja tasa-arvo naisten, miesten ja sukupuoleltaan moninaisten kannalta otetaan hankkeen kaikessa toiminnassa huomioon mm. omissa kyselyissä vastaajilla mahdollisuus valita sukupuoli, tai en halua kertoa- vaihtoehto.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Sukupuolten tasa-arvon edistäminen huomioidaan hankkeen toiminnassa, mutta päätavoitteena on kaikkein heikoimmassa sosioekonomisessa asemassa olevien nuorten syrjäytymiskierteen katkaiseminen ja osallisuuden edistäminen.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 8 6
Hanke käsittelee luonnonvarojen taloudellista käyttöä, tarkkaa harkintaa kestävyysnäkökulmasta käsin sekä kannustaa ekologiseen kulutusasenteeseen ja jätteiden kierrätykseen.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 9 5
Mietitään yksilön valintojen ja toiminnan vaikutuksia ilmastonmuutokseen, ruokahävikkiin ja energian säästämiseen ja keskustellaan ilmastonmuutoksen riskeistä, sillä aihe on nuoria askarruttava ja pelottava asia. Asiantuntija tulee luennoimaan ilmastonmuutoksen riskeistä.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 4 3
Ryhmätapaamisten keskusteluissa tullaan sivuamaan ja käsittelemään luonnon monimuotoisuuden käsitettä ja jokaisen vastuuta sen säilyttämisestä.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 3 1
Hankkeeseen osallistuville puhutaan ympäristövastuullisuudesta ja se tullaan huomioimaan hankkeen toiminnassa.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 4 2
Ryhmätapaamisissa tullaan käsittelemään luonnonsuojelua ja hankkeen toteutuksessa se otetaan huomioon.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 7 6
Jätteiden lajittelusta, uusiokäytöstä ja kierrätyksen merkityksestä tullaan keskustelemaan, siihen opastetaan ja nämä periaatteet saatetaan myös työn kokeilun pisteisiin. Hankkeessa järjestetään asiantuntijaluentoja aiheesta.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 3 3
Ryhmäkeskusteluissa tullaan käsittelemään energian kulutuksen vastuullisuutta ja uusiutuvia energialähteitä.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 4 2
Hankkeessa tullaan käsittelemään hyvän elämän mahdollisuuksista jatkossa, ekosysteemin säilyvyydestä ja taloudellisen kasvun näkökulmista.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 10 10
Hankkeen toiminta on aineettomien tuotteiden ja palveluiden kehittämistä ja tuottamista.
Liikkuminen ja logistiikka 3 2
Hankkeessa tullaan tarvittaessa hyödyntämään julkista liikennettä ja kannustetaan ekologisten vaihtoehtojen käyttämiseen.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 10 10
Hanke edistää hyvinvointia kaikilla elämän osaalueilla, kuten arjen- ja taloudenhallinta, sosiaalinen ja taloudellinen osallisuus, opiskelu-, työ- ja toimintakyky. Hyvinvointi on hankkeen ensisijainen päätavoite.
Tasa-arvon edistäminen 10 9
Hanke edistää saavutettavuutta ja kaikessa toiminnassa huomioidaan tasa-arvoisuus, yhtäläiset oikeudet ja mahdollisuudet.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 10 9
Yhdenvertaisuusperiaate on läsnä kaikessa hankkeen sisällössä. Sosiaalisesta asemasta, osallistujan tilanteesta tai lähtökohdista riippumatta kaikkia kohdellaan tasa-arvoisesti.
Kulttuuriympäristö 8 6
Omaan kulttuuriympäristöön tutustuminen, sen tuntemus, kulttuurimaiseman, taiteen ja historian teemat tulevat oleman luonnollisena osana toimintaa.
Ympäristöosaaminen 8 6
Hankkeessa kannustetaan ekologiseen toimintaan ja ympäristöhaittojen vähentämiseen. Ympäristötietoisuus on osa hankkeen sisältöä ja siitä järjestetään luentoja.

9 Loppuraportin tiivistelmä

-