Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S22813

Hankkeen nimi: Petosen jalkautuva ohjaus ja tuki -hanke

Toimintalinja: 5. Sosiaalinen osallisuus ja köyhyyden torjunta

Erityistavoite: 10.1. Työelämän ulkopuolella olevien työ- ja toimintakyvyn parantaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.4.2022 ja päättyy 30.9.2023

Toiminnan tila: Toiminnassa

Vastuuviranomainen: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Sirkkulanpuiston toimintayhdistys r.y.

Organisaatiotyyppi: Kansalaisjärjestö

Y-tunnus: 0774703-5

Jakeluosoite: c/o kuopion ykköstilit PL 4000 (Lastentie 1 A)

Puhelinnumero: 0447211550

Postinumero: 70601

Postitoimipaikka: Kuopio

WWW-osoite: http://www.sirkkulanpuisto.com

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Ulla Särkkä

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Vastaava projektityöntekijä

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: ulla.sarkka(at)ry.sirkkulanpuisto.com

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0447211550

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Petosella ja lähialueilla toimiva jalkautuva tukityön hanke, jonka kohderyhmä on heikompiosainen työelämän ulkopuolella oleva väestö, ja jonka tavoite on aktiivisesti mukana kulkien saattaa kohderyhmään kuuluva palvelun tai piiriin takaisin ja katkaista elämänlaatua huonontava kierre. Kohderyhmässä voi olla päihde- ja mielenterveysongelmia, asunnottomuusuhkaa tai jopa asunnottomuutta sekä pitkäaikaista köyhyyttä, yksinäisyyttä ja pelkotiloja.
Toimintaa toteutetaan niin, että tarjotaan alueeella jalkautuen aktiivista tukea kuntouttavalla otteella, niin että tuettavan on helpompi saada keskeneräiset elämänlaatua ja hallintaa heikentävät prosessit hoidettua eteenpäin ja ratkaistua ne. Jalkautuminen tapahtuu kaduilla, torilla, yhteistyökumppaneiden tiloissa hyödyntäen jo olemassaolevia kontakteja ja kanavia. Kohdataan kohderyhmään kuuluva tuen tarvitsija, luodaan luottamussuhde, selvitetään tuen tarve, saatetaan tuen piiriin, tarvittaessa toistuvasti. Ollaan mukana tukihenkilönä. Tarjotaan digiohjausta sekä lähitukena että etätukena. Lisäksi tarjotaan tukea etänä niin että asiakas antaa puhelinvaltuutuksen ja työntekijä kirjautuu palveluun asiakkaan puolesta. Lisäksi tarjotaan mahdollisuutta tutustua ja kokeilla erilaisia elämälaatua ja jaksamista ylläpitäviä harrastuksia mukana kulkien. Esim keilaamista tai uintia.

Ohjausta voi tarvittaessa saada myös päihtyneenä, mikä madaltaa olennaisesti kynnystä hakea apua.
Toiminnalla pyritään edistämään kohderyhmään kuuluvien toimijuutta ja osallisuutta sekä tukea päivittäisissä ongelmatilanteissa ja tarvittavien palveluiden saamisessa. Tavoitteena on myös saada ihmisiä ohjattua ja autettua yksilöllisesti ja pitkäkestoisesti sekä julkisten palveluiden että erilaisten kuntouttavien ja valmentavien toimintamuotojen, esim. kuntouttavan työssaoppimisen piiriin sekä lisätä jaksamista tarjoamalla mahdollisuus tutustua erilaisiin harrastuksiin, mukana kulkien. Näin toimien tuetaan mahdollisuutta oman elämänhallinnan kohentumiseen ja
Tavoitteena on myös saada ihmisiä ohjattua ja autettua yksilöllisesti ja pitkäkestoisesti sekä julkisten palveluiden että erilaisten kuntouttavien ja valmentavien toimintamuotojen, kuntouttavan työssaoppimisen piiriin sekä lisätä jaksamista tarjoamalla mahdollisuus tutustua erilaisiin harrastuksiin. Lisäksi tavoitteena on tukitoiminnan juurruttaminen alueelle edelleen.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Työikäinen työelämän ulkopuolella oleva heikompiosainen väestöryhmä. Pääasiassa henkilöt, jotka kärsivät päihde- ja mielenterveysongelmista,
asunnottomuudesta tai sen uhasta sekä/tai pitkäaikaisesta köyhyydestä. Kohderyhmään kuuluvat ovat joko vakavassa
vaarassa syrjäytyä tai jo syrjäytyneitä henkilöitä. Heidän elämästään puuttuu sosiaalisia kontakteja ja ovat jääneet palveluiden väliin tai jopa pudonneet niistä elämänhallinnan ongelmien vuoksi, eivät ole ole ilman konkreettista tukea kykeneviä palaamaan tukipalveluiden piiriin.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Kohderyhmään kuuluvien läheiset, sekä toimintaympäristö.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 81 785

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 24 486

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 81 785

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 24 486

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Savo

Seutukunnat: Kuopion

Kunnat: Kuopio

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 73

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Arviomme mukaan valtaosa asiakkaista tulee olemaan miehiä. Naiset ovat usein kohderyhmänä helpompi saavuttaa ja saada mukaan yhteisölliseen toimintaan, mutta tuen tarve koskettaa eniten miehiä.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Sinänsä hankkeen voi katsoa edistävän sukupuolten välistä tasa-arvoa, sillä syrjäytyminen ja huono-osaisuus koskettaa erityisesti miehiä, mutta toimintaa ei varsinaisesti ole suunniteltu tästä näkökulmasta.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen tavoite ei suoraan liity sukupuolten väliseen tasa-arvoon, vaan tukeen sukupuolta katsomatta.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Hanke perustuu kohderyhmän kohtaamiseen ja vuorovaiktukseen eikä siinä kuluteta luonnonvaroja.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 1 0
Hankkeessa muodostuu hyvin vähän kuormittavaa jätettä, vain joitakin tulosteita.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 0 0
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 7 0
Hankkeen vaikutuspiirissä olevien ihmisten hyvinvoinnin edistäminen on pääasiallinen tavoitteemme. Koska ihmisten tilanteet ovat vaikeita, pitkään jatkuneita, ei kuitenkaan voida olettaa, että kaikki hyvinvoinnin ongelmat ratkeaisivat pelkästään tämän hankkeen avulla. Välillisesti edistetään osallistujien läheisten hyvinvointia.
Tasa-arvon edistäminen 3 0
Hankkeen uskotaan tukevan erityisesti miehiä, jotka kokemuksemme mukaan heikoimmassa asemassa ja pudonneet palveluiden väliin naisia useammin.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 5 0
Hankkeen kohderyhmään kuuluvat ovat hyvin eriarvoisessa asemassa valtaväestöön nähden. Heidän kykynsä osallistua yhteiskunnan toimintoihin on erilaisten syiden myötä heikentynyt. Tavoitteenamme on kaventaa eriarvoisuutta edistämällä huono-osaisuudesta kärsivien ihmisten hyvinvointia ja osallisuutta.
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

-