Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S22817

Hankkeen nimi: SYTYKE - Syrjäytymiskehityksen vähentäminen päivätoiminnalla Lieksassa

Toimintalinja: 5. Sosiaalinen osallisuus ja köyhyyden torjunta

Erityistavoite: 10.1. Työelämän ulkopuolella olevien työ- ja toimintakyvyn parantaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.5.2022 ja päättyy 31.12.2023

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Lieksan kristillisen opiston kannatusyhdistys ry

Organisaatiotyyppi: Muu järjestö tai yhdistys

Y-tunnus: 0169327-5

Jakeluosoite: Kylänlahdentie 81

Puhelinnumero: 0400 487 750

Postinumero: 81820

Postitoimipaikka: Kylänlahti

WWW-osoite: http://www.lkro.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Ihalainen Tiina Anna Maria

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Toiminnanjohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: tiina.ihalainen(at)lkro.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 041 317 3365

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hankkeella tavoitellaan heikossa yhteiskunnallisessa asemassa tai elämäntilanteessa olevien ihmisten pääsemistä vaikuttavan lisätuen piiriin hyvinvointialueen virkapalvelujen ulkopuolella. Hankkeen toimilla pyritään lisäämään osallistujien yhteiskunnallista osallisuutta ja henkilökohtaista voimaantumista. Näillä keinoin pyritään vaikuttamaan syrjäytymiskehityksen katkeamiseen ja ihmisen elämäntilanteen kokonaisvaltaiseen kohenemiseen.

Hankkeessa toteutetaan kolmea työkokonaisuutta:
1. Etsivä työ ja asiakasohjaamisen malli
2. Yhteisön rakentaminen ja osallisuuden vahvistaminen
3. Vapaaehtoisuuteen perustuva toimintatapa

Hankkeen toimilla tavoitetaan henkilöitä, joilla on
- yksinäisyyttä ja puute ryhmästä, johon liittyä
- päihde- ja/tai mielenterveysongelmia
- erilaisia riippuvuuksia
- merkittävä riski syrjäytymiselle
- arjen hallintaan liittyviä vaikeuksia

Hankkeen aikaansaamat tulokset ovat:
- vapaaehtoistyön vahvistuminen osana palveluverkostoa: koulutettu vapaaehtoisten joukko, joka kykenee toimimaan kohderyhmän tukena arjessa
- avoin, kuntoutumismyönteinen ja aktiivinen yhteisö, johon kohderyhmään kuuluvan henkilöt haluavat sitoutua
- toimintamalli, jolla päivätoimintaa jatketaan osana paikallista palveluverkostoa
Pidemmällä aikajänteellä hankkeen toimilla vaikutetaan siihen, että osallistuvien henkilöiden elämänhallinta kohenee ja ryhmään kuuluminen sekä aktiivisuus ehkäisevät mm. syrjäytymistä, yksinäisyyttä, laitostumista ja itsetuhoisuutta.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen toimilla tavoitetaan henkilöitä, joilla on
- yksinäisyyttä ja puute ryhmästä, johon liittyä
- päihde- ja/tai mielenterveysongelmia
- erilaisia riippuvuuksia
- merkittävä riski syrjäytymiselle
- arjen hallintaan liittyviä vaikeuksia
Hankkeen kohderyhmään kuuluvat myös vapaaehtoiset ja vertaistoimijat, jotka kantavat osaltaan vastuuta päivä- ja iltatoimintojen pyörittämisestä sekä työskentelystä asiakkaiden kanssa.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Hankkeen toimista voidaan nähdä hyötyvän välillisinä kohderyhminä mm. hyvinvointialueen sosiaalitoimi ja seurakuntien diakoniatoimi, jotka voivat ohjata asiakkaitaan hankkeen toimintojen piiriin. Välillisinä hyötyjinä ovat myös hankkeeseen osallistuvien henkilöiden läheiset osallistujien elämänhallinnan parantuessa ja henkilökohtaisten voimavarojen lisääntyessä.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 159 448

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 154 039

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 167 448

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 162 039

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Karjala

Seutukunnat: Pielisen Karjalan

Kunnat: Lieksa

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 53

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
-
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Ei
-
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
-

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Hankkeessa ei ole luonnonvarojen kestävään käyttöön liittyviä vaikutuksia.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Hankkeessa ei ole ilmastonmuutokseen liittyviä vaikutuksia.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Hankkeessa ei ole luonnon monimuotoisuuteen liittyviä vaikutuksia.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Hankkeessa ei ole vesistöihin, maaperään tai ilmaan liittyviä vaikutuksia.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Hanke ei liity Natura 200 -ohjelman kohteisiin.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Hankkeeseen ei liity materiaalien tai jätteiden hyödyntämistä.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Hanke ei liity uusiutuvien energialähteiden käyttöön.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 0 0
Hanke ei liity elinkeinorakenteen kehittämiseen.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 2
Hankkeessa kehitetään palvelua, joka vaikuttaa välillisesti taloudelliseen kestävyyteen sosiaalisen yhdenvertaisuuden kautta paikallistasolla.
Liikkuminen ja logistiikka 0 -1
Hankkeen toimin lisätään syrjäytyvien asiakkaiden liikkumista palveluiden piiriin nykyistä enemmän. Liikkuminen tapahtuu henkilöautoliikenteellä.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 5 2
Hankkeella vaikutetaan osallistujien kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin ja yhteiskunnallisen osallisuuden lisääntymiseen. Hankkeen toimenpiteillä parannetaan osallistuvien henkilöiden arjen hallintaa, aktiivisuutta, yhteisöön kuulumista ja mahdollisuuksia harrastaa. Hankkeen toimin vaikutetaan välillisen kohderyhmän (perhe ja lähipiiri) hyvinvointiin osallistujien syrjäytymiskehitystä vähentämällä.
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Hankkeella ei ole tasa-arvovaikutuksia.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 3 0
Hankkeen toimin vaikutetaan osallistuvien henkilöiden syrjäytymisen vähenemiseen ja eriarvoisuuden vähenemiseen palveluihin hakeutumista edistämällä.
Kulttuuriympäristö 0 0
Hankkeella ei ole vaikutuksia kulttuuriympäristöön.
Ympäristöosaaminen 0 0
Hankkeella ei ole vaikutuksia ympäristöosaamiseen.

9 Loppuraportin tiivistelmä

Lieksassa on väkilukuun suhteutettuna varsin paljon yksinäisyydestä ja/tai riippuvuuksista kärsiviä asukkaita, jotka ovat syrjäytyneet tai syrjäytymässä. Monilla heistä on samalla suuria haasteita terveyteen, sosiaalisiin suhteisiin tai arjen hallintaan liittyen. Sytyke-hankkeella tavoiteltiin heikossa yhteiskunnallisessa asemassa tai elämäntilanteessa olevien ihmisten pääsemistä vaikuttavan lisätuen piiriin. Hankkeen toimilla pyrittiin lisäämään osallistujien yhteiskunnallista osallisuutta ja henkilökohtaista voimaantumista. Näillä keinoin pyrittiin vaikuttamaan syrjäytymiskehityksen katkeamiseen ja ihmisen elämäntilanteen kokonaisvaltaiseen kohenemiseen. Hankkeessa kehitettiin Veikon Valinta -päivätoimintakeskuksessa aloitettua työtä sekä asiakkaitten ohjaamista sekä liittymistä palveluihin ja pienryhmiin. Hankkeen aikana koottiin toimivien ja vaikuttavaksi havaittujen keinojen ja toimintatapojen kokonaisuus päivä-/iltatoiminnan käyttöön. Keskeinen osa yhteisön rakentumista olivat yhteistyöverkostot. Yhteistyön ytimen muodosti Siun Soten aikuissosiaalityö, Siun Soten päihde- ja mielenterveystyö, Lieksan evankelisluterilaisen seurakunnan diakoniatyö sekä Lieksan Tukipiste ry. Vapaaehtoistoimijoille ja vertaisohjaajille annettiin vastuuta päivä- ja iltatoiminnan arjen pyörittämisestä. Hankkeessa panostettiin vapaaehtoisten vahvistamiseen mm. koulutuksen, valmennuksen ja työturvallisuustyön keinoin. Sytykkeen toiminta oli tavoitteellista ja täydensi paikkakunnan palvelujärjestelmää. Hankkeessa käytettiin paljon erilaisia toiminnallisia ja luovia menetelmiä, kuten eläin- ja luontolähtöiset menetelmät, taide- ja kulttuuritoiminta, terveyttä ja hyvinvointia edistävät toiminnat sekä vertaistuelliset keskustelut. Hankkeen ennalta ehkäisevällä toiminnalla vaikutettiin asiakkaiden elämänlaatuun, terveyteen ja hyvinvointiin