Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S22818

Hankkeen nimi: Digiosaamista kokemusasiantuntijoille - KODIG

Toimintalinja: 9. REACT-EU:n ESR-toimenpiteet

Erityistavoite: 12.3. Digitaalisten taitojen parantaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.5.2022 ja päättyy 31.8.2023

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Tampereen ammattikorkeakoulu Oy

Organisaatiotyyppi: Ammattikorkeakoulu

Y-tunnus: 1015428-1

Jakeluosoite: Kuntokatu 3

Puhelinnumero: 0294 5222

Postinumero: 33520

Postitoimipaikka: Tampere

WWW-osoite: https://www.tuni.fi/fi/tamk

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Långsjö Kati

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Projektipäällikkö

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: kati.langsjo(at)tuni.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 050 475 6516

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hankkeen tavoitteena on mahdollistaa, että sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottajat sekä oppilaitokset kykenevät hyödyntämän jo aiemmin kokemusasiantuntijoiksi koulutettujen vammais-, mielenterveys- ja päihdetaustaisten sosiaalipalveluiden asiakkaiden osaamista ja palveluja nykyistä paremmin koulutuksen sekä alan palveluiden kehittämisen ja palvelumuotoilun kentillä. Hankkeen keskeisenä toimenpiteenä,sote-palveluiden voimakkaasti digitaalistuessa, kokemusasiantuntijoiden digiosaamista on vahvistettava niin, että se vastaa paremmin digitaalisten toimintaympäristöjen toiminnalle asettamia edellytyksiä. Hankkeen kohderyhmänä ovat kokemusasiantuntijat.

Hankkeen tavoitteena on tehdä kokemusasiantuntijoiden työ näkyvämmäksi ja helpommin saavutettavaksi tilanteissa, joissa palveluiden käyttäjän näkökulmaa tarvitaan osana monialaista ja palvelusektoreiden rajojen yli tapahtuvaa yhteistyötä ja palvelujärjestelmän kehittämistä. Sote -uudistus vaikuttaa vahvasti myös kokemusasiantuntijoiden työkenttään, ja on tärkeää varmistaa heidän mukaan pääsemisensä myös jatkoss. Palvelut tulevat digitalisoitumaan ja myös organisoitumaan uudella tavalla, ja näiden uudistusten käytännön suunnittelussa, kehittämisessä, arvioinnissa ja niiden käytäntöön levittämisessä on tärkeää pitää palveluiden käyttäjien näkökulma keskeisesti mukana. Palveluiden käyttäjien näkökulmat ovat arvokkaita myös oppilaitoksille, jotka kouluttavat tulevia ammattilaisia kohtaamaan monenlaisia erilaisia palveluiden käyttäjiä. Myös ammatillisen koulutuksen erityisen tuen järjestämisessä vertaistuen näkökulma on nähty tärkeänä tuoda mukaan työskentelyssä opiskelijoiden kanssa, joilla on erityisen tuen tarvetta.

Hankkeessa kehitetään ja pilotoidaan kokemusasiantuntijoille suunnattu digitaalista osaamista vahvistava valmennuskokonaisuus. Valmennuksessa osallistuvien kokemusasiantuntijoiden osaamista vahvistetaan ja profiloidaan vastaamaan muuttuvaan sote- alan toimintaympäristöön. Valmennuksessa keskitytään erityisesti digitaalisten valmiuksien parantamiseen ja tuotetaan yhteistyössä digitaalista materiaalia helposti jaettavassa ja hyödynnettävässä muodossa. Lisäksi hankkeessa tuotetaan ja kootaan kokemusasiantuntijoiden digitaaliset portfoliot helppokäyttöiselle ja helposti saavutettavalle sähköiselle alustalle.

Hankkeen tuloksena syntyy kokkemusasiantuntijoiden digiosaamista vahvistava valmennusmalli. Konkreettisena tuloksena syntyy pilotointiin osallistuneiden kokemusasiantuntijoiden (20) parempi digiosaaminen, jokaisen osallistujan profiiliin sopivaa videomateriaalia sekä helppokäyttöinen digitaalinen portfolio materiaalin jakamiseen siihen valitulla digitaalisella alustalla. Lisäksi työpajat tukevat vuorovaikutteiseen toimintaan kokemusasiantuntijoiden ja sote- alan palvelun tuottajien sekä muiden yhteistyökumppaneiden kanssa. Hankkeen vaikuttavuutena palveluiden käyttäjien näkökulmat tulevat paremmin otetuksi huomioon palveluiden kehittämisessä, arvioinnissa, vertaistuessa ja -valmennuksessa sekä tulevien ammattilaisten koulutuksessa. Hanke parantaa kokemusasiantuntijoiden mahdollisuuksia hyödyntää aiempaa koulutusta kokemustoimijuudesta alan työtehtävien löytämiseksi.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen kohderyhmänä ovat oppimisessaan tukea tarvitsevat työssä olevat, työttömät ja työmarkkinoiden ulkopuolella olevat kokemusasiantuntijakoulutuksen hankkineet henkilöt, joilla on kokemusta erilaisista haasteista omassa elämässään ja he ovat näihin haasteisiin saaneet yhteiskunnan tarjoamia palveluita . Kokemusasiantuntijat voivat edustaa erilaisia sosiaalipalveluiden käyttäjäryhmiä, vammaisjärjestöjä sekä mielenterveys- tai päihdepalveluiden käyttäjiä. Osallistujilta ei edellytetä aiempaa digiosaamista. Osallistujien valinnassa tehdään yhteistyötä hankkeen yhteistyötahojen (Kiipula, Luovia, KVPS, Mielen ry.) kanssa.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Hankkeen välillisenä kohderyhmänä ovat sote- alan kehittäjät ja palvelumuotoilijat sekä oppilaitokset, jotka tarvitsevat työssään helposti löydettävää ja kulloiseenkin tarpeeseen profiloitunutta palveluiden käyttäjänäkökulmaa. Tällaisen näkökulman puuttuminen saattaa johtaa palveluihin, jotka eivät kohtaa asiakkaiden todellisia tarpeita ja ovat liian vaikeasti saavutettavia. Välillisenä kohderyhmänä laajemminkin ovat julkisten palveluiden kehittäjät ja erilaiset järjestöt sekä näiden palveluiden koko laaja käyttäjäkunta. Hankkeen välillisenä kohteena on myös koko palvelujärjestelmän toimintakulttuuri, kehittämisen, arvioinnin ja palveluiden arkiset käytännöt, joihin tuodaan erityinen painotus palveluiden käyttäjien näkökulman huomioimisen ja keskeisyyden tärkeydestä toimintakulttuurin kehittämisessä. Tämä on erityisen ajankohtaista nyt, kun maakuntauudistus järjestää ja koordinoi palvelujärjestelmää uudella tavalla monialaisessa, moniammatillisessa ja eri palvelusektoreiden rajoja ylittävässä yhteistyössä.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 101 261

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 90 690

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 126 576

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 113 363

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pirkanmaa

Seutukunnat: Etelä-Pirkanmaan, Tampereen, Lounais-Pirkanmaan, Luoteis-Pirkanmaan, Ylä-Pirkanmaan

Kunnat: Virrat, Punkalaidun, Lempäälä, Vesilahti, Hämeenkyrö, Mänttä-Vilppula, Tampere, Ruovesi, Ikaalinen, Pirkkala, Urjala, Orivesi, Valkeakoski, Nokia, Kangasala, Parkano, Kuhmoinen, Pälkäne, Juupajoki, Akaa, Sastamala, Ylöjärvi, Kihniö

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 20

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Hankkeen taustatyönä on tutustuttu jo olemassa olevaan koulutettujen kokemusasiantuntijoiden verkostoon. Verkostossa on yliedustettuina naiset, mutta miehet painottuvat verkkovälitteisesti toimivien asiantuntioiden keskuudessa. Hankkeessa yritetään nostaa erityisesti verkkovälitteiseen toimintaan pystyvien naisten osuutta.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hankkeeseen pyritään rekrytoimaan kummankin sukupuolen edustajia. Valmennuspajoihin yritämme saada hieman enemmän naisia, sillä heillä näyttäisi olevan tässä verkostossa enemmän koulutustarvetta.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen päätarkoitus ei ole sukupuolten tasa-arvon edistäminen, vaikka tasa-arvoinen osallistaminen varmistetaan hankkeen toimissa.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 3 4
Digitaalisen toimintatavan vahvistuminen kokemusasiantuntijoiden työssä vähentää matkustamista ja sitä kautta myös ilmastopäästöjä.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 3 4
Digitaalisen toimintatavan vahvistuminen kokemusasiantuntijoiden työssä vähentää matkustamista ja sitä kautta myös ilmastopäästöjä.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Ei vaikutusta.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Ei vaikutusta.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Ei vaikutusta.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Ei vaikutusta.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Ei vaikutusta.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 2 3
Hankkeen tavoitteena on, että kokemusasiantuntijoita osallistetaan paremmin erityisesti sote-alan palvelujen kehittämiseen, jolloin vahvistettaisiin alan sosiaalisesti kestävää kehittämistä. Sote-ala kattaa myös alan yksityiset toimijat.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 7 8
Hankkeen keskiössä on digiosaamisen ja digitaalisten palveluiden kehittäminen, jolloin ne ovat aineettomia palveluita.
Liikkuminen ja logistiikka 5 7
Hankkeella pyritään etsimään etäratkaisuja, jotka vähentävät liikkumisen tarvetta. Hankkeen kohderyhmän liikkumiseen saattaa liittyä erityisjärjestelyitä ja esimerkiksi avustajia, jolloin liikkuminen vähenee myös hankkeeseen osallistumattomien keskuudessa.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 2 5
Mahdollisuus sosiaalisesti kestävien palveluiden rakentamiseen kohderyhmät huomioiden vahvistaa niin asiakkaiden kuin henkilöstön hyvinvointia. Lisäksi kokemusasiantuntijoiden digiosaamisen vahvistaminen lisää heidän kiinnittymistään yhteiskuntaan ja työmarkkinoille ja edistää siten heidän hyvinvointiaan.
Tasa-arvon edistäminen 4 6
Sairautensa tai vammansa vuoksi heikommassa työmarkkina-asemassa olevien henkiöiden tasa-arvoa parannetaan mahdollistamalla heidän digitaalisen osaamisensa vahvistuminen ja siten osallistuminen palveluiden kehittämiseen ja koutuksiin osallistumiseen. Parhaassa tapauksessa hanke auttaa kohderyhmään työllistymään paremmin.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 7 8
Sairautensa tai vammansa vuoksi heikommassa työmarkkina-asemassa olevien henkiöiden yhdenvertaista kohtelua parannetaan mahdollistamalla heidän digitaalisen osaamisensa vahvistuminen ja siten osallistuminen palveluiden kehittämiseen ja koutuksiin osallistumiseen. Parhaassa tapauksessa hanke auttaa kohderyhmään työllistymään paremmin ja heillä on myös paremman mahdollisuuten osallistua erilaisiin yhteiskunnan digitaalisiin toimintoihin.
Kulttuuriympäristö 0 0
Ei vaikutusta.
Ympäristöosaaminen 0 0
Ei vaikutusta.

9 Loppuraportin tiivistelmä

Hankkeessa selvitettiin koulutettujen kokemusasiantuntijoiden digiosaamisen tarpeita tutkimalla kokemuskoulutusten sisältöjä sekä Forms-kyselyn avulla. Näiden lähtötietojen perusteella järjestettiin intensiivinen digitaitojen valmennusjakso koulutetuille kokemusasiantuntijoille, joita saatiin rekrytoitua hankkeeseen tiiviin verkostoyhteistyön avulla.

Digivalmennus toteutettiin kymmenellä lähivalmennuskerralla. Valmennusta tukemaan kehitettiin digitaalinen oppimisympäristö, jonne vietiin myös valmennusten opetukselliset osuudet. Valmennuksesta saatujen kokemusten perusteella rakennettiin kaikille avoin Digicampus-verkko-oppimisympäristö, joka on suunnattu palvelemaan erityisesti koulutettujen kokemusasiantuntijoiden ja -toimijoiden tarpeita. Oppimisympäristön kehittämiseen on osallistettu kokemustoimijoita ja järjestöasiantuntijoita sekä muita sote-alan ammattilaisia. Kaikille avointa oppimisympäristöä on jalkautettu neljässä lähitilaisuudessa sekä kolmessa verkkotilaisuudessa. Avoin oppimisympäristö toimii myös kokemusasiantuntijoiden markkinointivideoiden alustana.