Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S22819

Hankkeen nimi: Työharjoitteluohjaamisen kehittämishanke (HoksHarkka)

Toimintalinja: 4. Koulutus, ammattitaito ja elinikäinen oppiminen

Erityistavoite: 9.1. Siirtymävaiheita ja koulutuksellista tasa-arvoa tukevien palveluiden parantaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.5.2022 ja päättyy 30.4.2023

Toiminnan tila: Toiminnassa

Vastuuviranomainen: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Jyväskylän Ammattikorkeakoulu Oy

Organisaatiotyyppi: Ammattikorkeakoulu

Y-tunnus: 1006550-2

Jakeluosoite: PL 207

Puhelinnumero: 020 7438100

Postinumero: 40200

Postitoimipaikka: Jyväskylä

WWW-osoite: https://www.jamk.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Kuustie Mervi Maria

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Asiantuntija, Terveysala

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: mervi.kuustie(at)jamk.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358 50 5218598

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Hakijoita on useampi kuin yksi (yhteishanke)

Osatoteuttajat

Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradia, 0208201-1

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Sosiaali- ja terveysala kärsii niin valtakunnallisesti kuin Keski-Suomen alueella työvoimapulasta lähes kaikissa ammateissa. Alan veto- ja pitovoima on laskenut niin työelämän kuin opintojenkin osalta. Sote-alan työkulttuurissa on teemoja, joihin vaikuttamalla voidaan osaltaan edistää hyvinvoivia työyhteisöjä ja sitä kautta edelleen alan veto- ja pitovoimaa. Keski-Suomessa on sosiaali- ja terveysalan kentällä ja oppilaitoksissa havaittu erityinen tarve opiskelijoiden työharjoitteluiden ohjaamisen kehittämiseen. Nyt tarvitaan nopeaa reagointia.

Hankkeen tarkoituksena on vahvistaa sote-alan veto- ja pitovoimatekijöitä mahdollisimman vaikuttavalla tavalla tässä hetkessä. Tavoitteena on edistää opiskelijoiden työharjoitteluiden ohjaamista Keski-Suomen alueella siihen suuntaan, että mielenkiinto alalle säilyy ja työkulttuuri muuttuu opiskelijaharjoittelijoita kannustavaan ja osallistavaan suuntaan. Hanke käynnistää innovatiivisella tavalla sosiaali- ja terveysalan oppilaitosten ja työpaikkojen välisen vuorovaikutuksen ja työpaikkaharjoittelujen ohjaamisen kehittämisen.

Hankkeessa toteutetaan työharjoitteluista olemassa olevien kokemusten pohjalta käsikirjoitettuja, teatterin esittämiä videoita. Nämä huumorilla höystetyt videot tehdään työharjoitteluohjaamisen sisällöistä. Videoiden avulla pyritään siihen, että vuoropuhelu aiheesta lisääntyisi ja sitä myötä harjoittelut tuottaisivat positiivisia ja osallistavia kokemuksia opiskelijoille ja kiinnittäisivät opiskelijat alalle ja työyhteisöihin paremmin. Niiden kautta tuodaan näkyväksi työkulttuurin merkitys alan kiinnostavuuden ja alalle kiinnittymisen näkökulmasta. Niiden avulla osaajien on mahdollista huomata kohtaamis- ja tunnetaitojen merkitys sekä reflektoida omaa toimintaansa ja ammattitaitoaan. Videoissa huomioidaan myös työelämän monimuotoisuusymmärrys ja tuodaan esille erilaisten työntekijöiden potentiaali sosiaali- ja terveysalalla.

Työyhteisöt voivat harjoitteluohjaamisen kehittämisessä hyödyntää näitä videoita. Samoin oppilaitokset voivat hyödyntää videoita toiminnassaan. Niitä voivat katsoa myös muut aiheesta kiinnostuneet. Videoiden kautta tuodaan kokemuksellisesti näkyväksi työkulttuurin merkitys alan kiinnostavuudelle ja alalle kiinnittymiselle. Covid 19-pandemian aikana on suuri tarve verkosta helposti löytyvälle materiaalille. Tämä hanke vastaa myös kyseiseen tarpeeseen.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Tämä on EI-henkilöhanke. Kuitenkin yhteistyötä tullaan tekemään hankkeessa. Keski-Suomen sosiaali- ja terveysalan työyhteisöjen työpaikkaohjaajat, esihenkilöt ja johtajat sekä oppilaitosten työharjoitteluita ohjaavat opettajat, opiskelijat

4.2 Välilliset kohderyhmät

Sosiaali- ja terveysalan asiakkaat sekä päättäjät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 75 908

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 0

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 94 885

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 0

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Keski-Suomi

Seutukunnat: Jämsän, Jyväskylän, Saarijärven-Viitasaaren, Joutsan, Keuruun, Äänekosken

Kunnat: Pihtipudas, Äänekoski, Hankasalmi, Kinnula, Keuruu, Viitasaari, Petäjävesi, Saarijärvi, Uurainen, Jyväskylä, Joutsa, Kyyjärvi, Kannonkoski, Karstula, Toivakka, Muurame, Kivijärvi, Laukaa, Multia, Jämsä, Konnevesi, Luhanka

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Sote-ala on naisvaltainen ala, TEM toimialaraportin 2021 mukaan miehiä on alalla 23%.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hankkeen toimenpiteet ovat sukupuolineutraaleja ja hankkeen vaikutukset ovat yhtenevät molemmille sukupuolille.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Kyllä
Hankkeen tarkoituksena on parantaa sote-alan veto- ja pitovoimaisuutta. Tämä imagon kohentamiseen liittyvän pyrkimyksen on mahdollista osaltaan myös edistää sukupuolten tasa-arvoa ja houkutella miehiä alalle.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 8 8
Jamk on sitoutunut kestävän kehityksen periaatteisiin toiminnassaan. Hankkeen tuloksena videoita, millä on sekä välittömiä että välillisiä vaikutuksia luonnonvarojen käyttöön. Videot säästävät materiaaleja ja resursseja. Ne säästävät luonnonvaroja paikasta riippumattomuutensa vuoksi. Videoiden sisällöissä kiinnitetään huomiota ja ohjataan ekologisiin toimintatapoihin.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 8 8
Hankkeessa tuotetaan videoita, jotka ovat katsottavissa verkossa, joten niillä on matala hiilijalanjälki. Videoiden sisällöissä huomioidaan ekologisuus. Jamk on toiminnassaan sitoutunut kestävän kehityksen periaatteisiin. Myös hankekumppanimme sekä yhteistyökumppanit noudattavt näitä periaatteita.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 8 8
Verkossa olevat videot edistävät kasvillisuuden, eliöiden ja luonnon monimuotoisuutta, koska ne vähentävät matkustamisen tarvetta ja siten pienentävät päästöjä.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 8 8
Verkossa olevat videot edistävät kasvillisuuden, eliöiden ja luonnon monimuotoisuutta, koska ne vähentävät matkustamisen tarvetta ja siten pienentävät päästöjä.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 10 10
Tämä hanke ei aiheuta harmia Natura 2000 - ohjelman kohteille.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 10 10
Videoiden tuotanto on energia- ja materiaalitehokasta, samoin verkossa oleva palvelu, josta videot löytyvät.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 8 8
Videoiden katsojat voivat katsoa videoita verkossa käyttäen uusiutuvia energianlähteitä laitteidensa energian lähteenä.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 8 8
Hankkeessa teatteri tekee videoiden sisällön ja videofirma tuottaa videot. Molemmilta toimijoilta palveluiden ostaminen on paikallisen elinkeinorakenteen kestävän ja monipuolistavan kehityksen mukaista.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 8 8
Hanke toteutetaan Keski-Suomen alueen sote-toimijoiden keskuudessa. Näin hanke lisää ja vahvistaa välittömästi ja välillisesti aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittämisen mahdollisuutta osaltaan. Lisäksi videoiden sisältö luo pohjaa aineettomien tuotteiden kehittämiseen.
Liikkuminen ja logistiikka 8 8
Hankkeessa tuotetaan ajasta ja paikasta riippumattomia videoita. Hanketta toteutetaan paljon verkossa ja hankkeen tulos vähentää ihmisten ja tavaroiden liikkumisen tarvetta. Jamkin välimatkaliikenteessä on mahdollista käyttää sähköavusteisia pyöriä. Talosta löytyy myös sähköauto.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 9 9
Videot ovat verkossa katsottavissa, joten ne lisäävät esteettömyyttä, osallisuutta, tiedon saatavuutta sekä terveyttä ja hyvinvointia osaltaan. Erityisesti videot edistävät hyvinvointia sitä kautta, että työntekijät reflektoivat omaa tekemistään ja huomaavat ne seikat, jotka voisivat lisätä työhyvinvointia työpahoinvoinnin sijaan.
Tasa-arvon edistäminen 10 10
Videoilla tuodaan tarvittaessa esille työkulttuurin tasa-arvoisuuden teemoja (talous, sosiaalinen, perinteisen sukupuolikäsityksen purkaminen) huomioiden erilaiset vaikutukset videoiden sisällöissä.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 10 10
Videoilla tuodaan esille työelämän moninaisuus ja siihen liittyvä yhdenvertaisuus sekä erilaisuuden hyväksyminen.
Kulttuuriympäristö 9 9
Hankkeessa pyritään vaikuttamaan sote-alan kulttuuriin eli henkiseen ympäristöön edistävin keinoin. Hankkeessa myös huomioidaan sote-alaa ympäröivä ympäristö.
Ympäristöosaaminen 8 8
Hankkeen videoiden sisällöissä huomioidaan ympäristöosaamisen tietoisuuden teema.

9 Loppuraportin tiivistelmä

-