Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S22820

Hankkeen nimi: KvValmius-hanke

Toimintalinja: 9. REACT-EU:n ESR-toimenpiteet

Erityistavoite: 12.4. Yritysten ja yrittäjien muutoskyvykkyyden lisääminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 15.3.2022 ja päättyy 31.10.2023

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: HJP Kehitys Oy

Organisaatiotyyppi: Mikroyritys

Y-tunnus: 2541613-3

Jakeluosoite: Marjahaankierto 53

Puhelinnumero: +358503718819

Postinumero: 74130

Postitoimipaikka: Iisalmi

WWW-osoite: http://www.hjp.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Passiniemi Jaakko Henrik

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: toimitusjohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: jaakko.passiniemi(at)hjp.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358 50 371 8819

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

Osatoteuttajat

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

KvValmius - hankkeen kokonaistavoitteena kehittää pohjoissavolaisten yritysten jatkuvaa muutoskyvykkyyttä sekä liiketoiminnan nopeaa reagointikyvykkyyttä valmentamalla ja kehittämällä yrityksille ratkaisut ja osaamispääoma liiketoiminnan monipuolistamiseen sekä laajentamiseen uusille, kansainvälisille markkina-alueille. Hanke kohdistuu yrityksiin, joiden liiketoimintaan ja liiketoimintaympäristöön koronapandemia on vaikuttanut haitallisesti ja pysyvästi. Hankkeen eräänä keskeisenä tulostavoitteena on luoda yrityksille sellaista uutta kyvykkyyttä, joka mahdollistaa yritysten liiketoiminnan reagoinnin ja skaalaamisen nopeasti ja hallitusti markkinamuutoksiin sekä koronapandemian kaltaisiin häiriötilanteisiin soveltuvaksi.

Hanketavoitteet ovat
1. Koota Pohjois-Savon alueelta yhteen sellaisia vientihalukkaita pk-yrityksiä mukaan yhteiseen kansainvälistymisen sekä liiketoiminnan muutoskyvykkyyden ja nopean reagointikyvyn kehittämis- ja valmennushankkeeseen, joiden liiketoimintaan ja liiketoimintaympäristöön koronapandemia on vaikuttanut haitallisesti ja pysyvästi.
2. Selvittää ja tunnistaa osallistujayritysten yhteistarjoamamahdollisuudet sekä sparrata näille yhteinen strategia, rakenteelliset mallit ja ratkaisut yhteistarjoaman toteuttamiseen kansainvälisillä markkinoilla
3. Selvittää kohdemarkkina-alueen (Pohjoismaat ja valikoidut Itämeren rannikkovaltiot) markkinoiden tarpeet sekä valmentaa tämän pohjalta yritysryhmille sekä yrityksille potentiaalisimmat liiketoiminnan muutoskyvykkyyttä edistävät markkinoille menon muodot
4. Valmentaa osallistujia toteuttamaan ja käyttöönottamaan yrityksen muutoskyvykkyyttä tukeva kansainvälistymisstrategia, liiketoimintamalli ja brändi yhtenä kokonaisuutena
5. Valmentaa yritysryhmille kokonaisvaltaiset, yrityksen kaikki avaintoiminnot läpileikkaavat, strategiset ja operatiiviset ratkaisut ja toimintamallit, joilla yritykset pystyvät jatkossa hallitusti ennakoimaan, reagoimaan sekä skaalaamaan liiketoimintansa muuttuviin markkinatilanteisiin sekä häiriötilanteisiin soveltuvaksi
6. Valmentaa osallistujayrityksille konkreettinen kyvykkyys toimia kansainvälisessä markkinassa
7. Luoda edellytykset yrityksille käynnistää kansainvälistymistä sekä muutoskyvykkyyttä laajentavia ja syventäviä investointi- ja kehittämishankkeita tämän hankkeen jatkumona
8. Jakaa hankkeen myötä esiin nousseita hyviä, yritysten muutoskyvykkyyttä edistäviä käytäntöjä muiden Pohjois-Savon alueella toimivien hankkeiden kanssa
9. Luoda osallistuville yrityksille yhteinen toimintamalli, jossa osallistuvat yritykset voivat jakaa muutoskyvykkyyden sekä kansainvälistymisen hyviä käytäntöjä

Hankkeen toimenpiteet ja tulokset vaiheittain
Vaihe 1: Kootaan Pohjois-Savon alueelta vientihalukkaita pk-sektorin yrityksiä mukaan vientiedellytysten selvitys- ja kehittämishankkeeseen
- tavoitellut tulokset:
1) vientihalukkaat yritykset on kartoitettu ja vientipotentiaali (palvelut ja tuotteet) on tunnistettu
2) yritysten muutoskyvykkyyttä sekä liiketoiminnan nopeaa reagointia ja skaalaamista estävät laaduntuotto- sekä toimituskyvykkyyden kapeikot ja pullonkaulat on tunnistettu
3) yritysten muutoskyvykkyyttä edistävät yhteistarjoamamahdollisuudet on tunnistettu
4) Kansainväliset kohdemarkkina-alueet on tunnistettu ja osallistujayrityksistä on muodostettu pienryhmiä kohdemaittain

Vaihe 2: Kansainvälistymispolun määrittely yrityksille ja yritysryhmille - tavoitellut tulokset:
1) kohdemarkkina on valittu selvitysten perusteella ja sen erityispiirteet on tunnistettu
2) yrityksen nopeaa muutoskyvykkyyttä ja liiketoiminnan nopeaa reagointia tukevien kansainvälistymisstrategian, liiketoimintamallin ja brändin kehittäminen yhdeksi kokonaisuudeksi on valmennettu yritysryhmille ja yrityksille
3) yhteistarjoamayritysten strategiat on yhdistetty kokonaisuudeksi ja yrityksille on sparrattu valmiudet toteuttaa omaa rooliaan yhteistarjoamatilanteissa

Vaihe 3: Kaupallisen mallin testaaminen kohdemarkkinassa - tavoitellut tulokset:
1) yrityksille ja yritysryhmille on valmennettu eri kv-markkinoille menon mallit sekä valittu niistä sopivat, yritysten kyvykkyyksiä ja niiden kasvua tukevat mallit eri kohdemarkkina-alueille
2) valitut mallit on testattu yritysryhmittäin ja yrityksittäin kv-markkinassa sekä kerätty sen perusteella palaute ja saatu syötteet yritysten muutoskyvykkyyden ja kansainvälisen toimintakyvykkyyden kehittämiseksi

Vaihe 4: Kansainvälisen kaupankäynnin toimintamallin alustaminen
- tavoitellut tulokset
1) yrityksille ja yritysryhmille on valmennettu kyvykkyys asiakkuuksien rakentamiselle sekä laajentamiselle eri markkinoille
2) yrityksille ja yritysryhmille on valmennettu kyvykkyys kansainvälisten kumppanuuksien rakentamiselle ja laajentamiselle
3) yrityksille on valmennuksen kautta kehitetty kyvykkyys ja osaaminen keskeisten avaintoimintojen sekä -prosessien uudistamiseen ja skaalaamiseen nopeasti muuttuviin liiketoimintatilanteisiin soveltuviksi
4) yrityksille on luotu edellytykset jatkaa muutoskyvykkyyteen ja liiketoiminnan reagoinnin tehostamiseen liittyvien parhaiden käytäntöjen jakamista hankkeen jälkeen

Vaihe 5 (koko hankkeen ajan jatkuva vaihe): Vaihtoehtoisten, muutoskyvykkyyttä edistävien kansainvälistymispolkujen määrittely
- tavoitellut tulokset
1) niille yrityksille, jotka mahdollisesti eivät pysty toteuttamaan 4-vaiheista hankekokonaisuutta, on tunnistettu edellytykset yrityskohtaisten, muutoskyvykkyyttä edistävien kv-ponnisteluiden käynnistämiseksi
2) hankkeen päätteeksi jokaiselle yrityksille on sparrattu yrityksen muutoskyvykkyyttä ja liiketoiminnan laajentamista syventävä road-map

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen varsinaisina kohdeyrityksinä ovat Pohjois-Savon alueella toimivat valmistavan teollisuuden ja erilaisia palveluja tuottavat pk-yritykset. Hankkeen kohdeyritysryhmäksi on valikoitu sellaisia yrityksiä, joiden liiketoimintaan ja toimintaympäristöön koronapandemia on vaikuttanut pysyvästi ja haitallisesti sekä joilla on halu uudistaa ja kehittää strategista ja operatiivista muutoskyvykkyyttään sekä laajentaa ja monipuolistaa liiketoimintaansa pysyvästi uusille kansainvälisille markkina-alueille. Hankkeen kohderyhmää ei ole rajattu tietylle toimialalle tai segmentille, vaan kohderyhmäksi on valikoitu hyvin monipuolinen joukko eri toimialojen pk-yrityksiä, joiden liiketoimintaan ja toimintaympäristöön koronaepidemia on vaikuttanut pysyvästi ja haitallisesti. Hankkeeseen lähtevien yritysten kohderyhmän ytimen hankkeessa muodostavat yritysten avainhenkilöt sekä henkilöt, jotka ovat vaikuttamassa yrityksen strategiseen sekä operatiiviseen toimintaan sekä kehittämistoimintaan.

4.2 Välilliset kohderyhmät

KvValmius-hankkeen välillisinä kohderyhminä ovat alueen koulutus- tai kehittämishankkeiden rahoituksesta vastaavat henkilöt. Myös alueen kuntien yritysten toimintaympäristön kehittämisestä vastaavat henkilöt kuuluvat hankkeen välilliseen kohderyhmään. Keskeisenä hanketavoitteena on edistää pohjoissavolaisten yritysten kansainvälistymistä liiketoiminnallisen muutoskyvykkyyden ja nopean reagointikyvyn osaamisen edistämisen kautta. Hankkeen tavoitellaan tunnistettavan ja kehitettävän sellaisia toimivia ratkaisumalleja joita julkiset kunta- ja aluekehittäjätahot pystyvät hyödyntämään omassa kehittämistoiminnassaan jatkossa.

Hankkeen välilisinä kohderyhminä ovat myös Pohjois-Savon alueella toimivat muut nopean muutoskyvykkyyden osaamisen sekä kansainvälistymisen kehittämisen hankkeet (mm. NewTech, Export2X, KesTech). Näiden edellä kuvattujen hanketahojen kanssa on tarkoitus käydä vuoropuhelua hankkeen aikana sekä benchmarkata ja jakaa hyviä käytäntöjä.

Hankkeen välillisenä kohderyhmänä ovat hankkeen ulkopuoliset pohjoissavolaiset yritykset. KvValmius-hankkeen myötä tavoitteena on tunnistaa sellaisia uusia, toimivia ratkaisumalleja sekä yritysten yhteisiä toimintatapamalleja muutoskyvykkyyden sekä kansainvälistymisen edistämiseen, joita voidaan jalkauttaa ja valmentaa hankkeen ulkopuolisiin yrityksiin hankkeen aikana ja sen jälkeen.

Hankkeen avulla voidaan vahvistaa alueen hankkeeseen osallistuvien pk-yritysten brändiä muutoskyvykkäinä, kansainvälistyvinä toimijoina. Tällä on arvioitu olevan merkittävä vaikutus osallistuvien yritysten työnantajamielikuvaan sekä rekrytointimahdollisuuksiin kilpailtaessa työvoimamarkkinoiden osaajista. Siten hankkeen välillisinä kohderyhminä ovat pohjoissavolainen työikäinen väestö, nuoret työntekijät sekä kansainvälisen taustan omaavat henkilöt.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 220 000

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 211 899

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 227 000

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 218 899

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Savo

Seutukunnat: Kuopion, Varkauden, Ylä-Savon

Kunnat: Kuopio, Varkaus, Leppävirta, Vieremä, Iisalmi

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 13

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 12

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 55

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta ja sen on todettu olevan sukupuolineutraali
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hankkeen toiminnassa on huomioitu sukupuolinäkökulma ja sen on todettu edistävän kaikkien sukupuolten tasa-arvoisia mahdollisuuksia.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen päätavoitteena on yritysten kansainvälisen liiketoiminnan lisääminen ja se edistää kaikkien sukupuolten tasa-arvoa

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 9 3
Yritysten yhteistarjooma tehostaa luonnonvarojen käyttöä, koska yhteistyö tuottaa synergiaa poistamalla päällekkäisiä toimintoja. Nämä päällekkäisyyksien poistamistavoitteet voidaan huomioida jo hankkeen alkuvaiheissa. Markkinoinnissa pyritään panostamaan ekologisesti tuotettujen ratkaisujen markkinointiin. Muutoskyvykkyyden sparraaminen vihreän siirtymän periaatteet huomioiden tehostaa yritysten toiminnallista kyvykkyyttä.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 10 5
Hankkeen yhtenä tuloksena voi olla tietyille markkinoille suunnatun logistiikan tehostuminen yhteistarjoomamallin osatekijänä. Hankkeessa pyritään tunnistamaan ilmaston muutokseen vaikuttavia osatekijöitä ja niiden vaikutukset kv-markkinan vaatimuksiin. Muutoskyvykkyyden kehittäminen luo yrityksille kyvykkyyttä reagoida ilmastonmuutoksen aiheuttamiin muutoksiin ja riskeihin.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 2 8
Hankkeen myötä kehitettävissä ratkaisuissa haetaan taloudellisesti ja ekologisesti pysyviä kestäviä ratkaisuja. Näillä piennetään yritysten aiheuttamaa haittaa ympäröivälle luonnolle.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 4 8
Tehostetuilla yhteisillä kuljetusratkaisuilla voidaan vaikuttaa syntyviin kasvihuonekaasuihin sekä hyötyä taloudellisesti kuljetuskustannusten alentumisen myötä. Laaduntuotto- ja toimituskyvyn arvioinnin sekä vihreän siirtymän periaatteieden sparraamisen myötä yrityksille tuodaan kyvykkyyttä tehostaa yrityksen liiketoimintaa.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Ei vielä tunnistettuja vaikutuksia
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 6 6
Hankkeen toimenpiteissä pyritään huomioimaan myös logistiikkaketjun keskeiset periaatteet ja materiaalien tehokkaampi käyttö sekä niiden vaikutus kansainvälisen kaupan kannattavuuteen.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Ei etukäteen tunnistettuja vaikutuksia.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 8 8
Viennin lisääminen osallistujayrityksissä parantaa talousalueen veto- ja pitovoimaa rekrytointivaikeuksissa painivalla talousalueella. Yritykset pystyvät tarjoamaan uutta osaamispääomaa vaativia työtehtäviä. Tämä luo uusia mahdollisuuksia myös eri kulttuureista lähtöisen oleville henkilöille.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 8 6
Markkinoiden laajentaminen kv-markkinoille lisää esimerkiksi yritysten suunnittelu ja muuta palvelutoimintaa, koska kaikki hankkeessa tavoiteltu vienti ole ole vain kappaletavaravientiä.
Liikkuminen ja logistiikka 7 4
Osaavan työvoiman saatavuus on hankealueella haasteellinen. Hankkeen avulla pyritään laajentamaan ja monipuolistamaan alueen yritysten teknologista osaamista ja palvelukyvykkyyttä. Nämä tehostavat alueen sisäistä työvoiman liikkuvuutta sekä hankkeeseen osallistuvien yritysten logistisia ratkaisuja.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 8 7
Kv toiminnasta saatava liiketoiminnan kasvu parantaa taloudellista kestävyyttä, joka edelleen mahdollistaa sosiaalisen ja ekologisen kestävyyden kehittämisen.
Tasa-arvon edistäminen 7 7
Hankkeen myötä syntyvät uudet työmahdollisuudet lisäävät alueen yritysten mahdollisuuuksia edistää tasa-arvon toteutumista työtehtävien moninaistuessa. Työtehtävien kirjon lisääntyessä erityisesti palvelualan työmahdollisuuksien uskotaan paranevan hankkeen toimenpiteiden myötä.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 8 6
Hankkeen toimenpiteiden arvioidaan parantavan alueen yritysten mahdollisuuksia rekrytoida henkilöstöä, joilla on erilainen kulttuuritausta. Tämä edistää yhteiskunnallista ja kulttuurista yhdenmukaisuutta.
Kulttuuriympäristö 7 3
Liiketoiminnan laajentaminen uusille markkina-alueille edistää monikulttuuriset rekrytoinnit tulevaisuuessa.
Ympäristöosaaminen 8 8
Yritysten kasvava suuntautuminen kv markkinaan lisää yritysten sisäistä tietoisuutta asiakkaiden ympäristövaatimuksista ja muokkaa näiden niiden toimintaa vaatimusten mukaisemmaksi.

9 Loppuraportin tiivistelmä

KvValmius-hankkeen päätavoitteena oli kehittää pohjoissavolaisille pk- ja mikroyrityksille sellaista muutoskyvykkyyttä, joka mahdollistaa yritysten liiketoiminnan laajentamisen ja monipuolistamisen uusille
kansainvälisille markkina-alueilla. Tämä muutoskyvykkyyden uudistaminen on tunnistettu keskeiseksi elementiksi haettaessa yrityksille liiketoiminnan nopeaa reagointi- ja muutoskyvykkyyttä joka mahdollistaa liiketoiminnan skaalaamisen muuttuviin markkinatilanteisiin ja potentiaalisiin häiriötilanteisiin soveltuvaksi. Hankkeeseen koottiin yhteen sellaisia yrityksiä, joiden liiketoimintaan ja toimintaympäristöön koronapandemia vaikuttanut haitallisesti ja pysyvästi.

Hankekokonaisuus toteutettiin viisivaiheisena kokonaisuutena, jossa:

- vaiheessa 1. koottiin Pohjois-Savon alueelta vientihalukkaita pk-sektorin yrityksiä mukaan vientiedellytysten selvitys- ja kehittämishankkeeseen

- vaiheessa 2. toteutettiin kansainvälistymispolun määrittely yrityksille ja yritysryhmille

- vaiheessa 3. toteutettiin kaupallisen mallin testaaminen kohdemarkkinassa

- vaiheessa 4. toteutettiin kansainvälisen kaupankäynnin toimintamallin alustaminen

- vaiheessa 5. toteutettiin vaihtoehtoisten, muutoskyvykkyyttä edistävien kansainvälistymispolkujen määrittely koko hankkeen ajan jatkuvana kokonaisuutena

Hankkeen tuloksena osallistujayrityksille rakennettiin valmennuksellisin keinoin kokonaisvaltainen osaamispääoma ja kyvykkyys liiketoiminnan kehittämiseen, kasvattamiseen ja monipuolistamiseen muuttuvissa markkina- ja kysyntätilanteissa. Hankkeen alkuvaiheessa tehtiin HJP Kehitys Oy:n toteuttamana lähtötilakartoitus / laaduntuottokyvyn analyysi osallistujille, joka oli pohjana hankkeen seuraaville valmennustoimenpiteille. Hankkeen alkuvaiheessa toteutettiin myös face-to-face -tapahtumat osallistujayritysten kanssa, joissa paalutettiin tavoitteita sekä sisältökokonaisuuksia hankkeelle. Lähtötilakartoitusten ja sisältösuunnittelun jälkeen käynnistettiin valmennusohjelmat Brande Oy:n ja Export Maker Oy:n toimesta. Yhteisten valmennustapaamisten ohella käynnistettiin rajatut / määritellyt yrityskohtaiset valmennustapaamiset, jossa terävöitettiin yhteisten valmennustapaamisten sisältöjä yrityskohtaisesti.

Koko hankkeen ajan tapahtuneen valmennus- ja yritysyhteistyön ajan haettiin yrityskohtaisia avauksia muutoskyvykkyyden ja kansainvälisen kasvun edistämiseen. Asetettu tavoite onnistui suunnitellusti, jopa yli odotusten. Usea osallistujayritys tunnisti valmennusten myötä merkittäviä uusia kehityspotentiaaleja, joita terävöiteltiin sekä konkretisoitiin jatkotoimena niin KehPa, kuin Business Finland ja ELY-rahoituksilla. Hankkeeseen lopullisesti osallistuneesta kahdestatoista yrityksestä yhteensä kuudessa on käynnistetty jatkotoimena sellainen ELY- tai Business Finland-rahoitteinen ohjelma, jossa hyödynnetään tämän hankkeen sisältöjä. Osallistujayrityksistä kolmessa on muokattu vanhaa ELY- tai Business Finland -rahoitteista ohjelmaan tukemaan tämän hankkeen myötä tunnistettujen potentiaalien realisointia. Hankkeen aikana kolmessa yrityksessä käynnistettiin myös KehPa-asiantuntijapalvelut, joilla terävöitettiin hankkeen valmennussisältöjä.

Hankkeen valmennustapaamisten lisäksi toteutuksen aikana pyrittiin kartoittamaan osallistujayritysten yhteistarjoamamahdollisuuksia kansainvälisille markkinoille, mutta osallistujayritysten heterogeenisyyden vuoksi asetettu tavoite jäi toteutumatta.

Kokemusten ja kerättyjen palautteiden perusteella osallistujayritykset ovat nähneet KvValmius-hankkeen onnistuneena kokonaisuutena, joka on jatkotoimenpiteineen tuonut usealle osallistujayritykselle erittäin laajan tuen ja lisäosaamisen liiketoiminnan muutoskyvykkyyden, kasvun ja monipuolistamisen edistämiseen.